بایگانی

آیا هرگز به فکر افتادیم بانوشیدن یک کوکاکولا چه اندازه شکر به بدن ما افزوده می شود؟۳

همه ما در زندگی روزانه خوراکی و نوشیدنی هایی می خوریم که در هرکدام از آنها مقدار زیادی شکر انباشته شده و ظاهراً طعم بهتری بدان می دهد. خوردن اینگونه شکرها نه تنها برای بدن ضروری نیست، بلکه زیان آور نیز خواهد بود.