بایگانی

صدای آمریکا، بی بی سی، فیس بوک و بسیاری دیگر، زیر نفوذ رژیم ولایت وقیح۹

در جهان امروز، پول و ثروت حرف اول را می زند، و شرکت های نفتی، بانک ها، صاحبان صنایع، و ارز، زمین خواران، حاکمان دست نشانده و زورگو، قانون گذاراران و اربابان ملت های محروم و دربند جهان سومند.