بایگانی

آیا شما خیانتی بالاتر از شرکت در انتصابات فرمایشی رژیم آخوندی سراغ دارید؟۷

بیش از یک هفته به انتصابات فرمایشی ملاها نمانده است. رژیم طبق برنامه های همیشگی، به کمک مزدوران، ساندنیست خورها و امت خردباخته، تلاش دارد تا صحنه های تبلیغاتی برای گمراه کردن افکار جهانی و مردم درون ایران به وجود آورد و هفته ها با بوق و کرنا به تبلیغ در مورد آن و گمراه کردن هرچه بیشتر مردم پردازد.