بایگانی

شیرین عبادی جاسوس رژیم، یا ژاندارک ایران؟۴۶

ژاندارک دختری از دهکده کوچک فرانسه در قرن ۱۵ بنا به اعتقاد دینی خود پرچم کشورش را بدوش کشید، انگلیسی ها را از شهرها بیرون راند. ولی شیرین بانوی مابه عنوان زن مسلمان، دریافت جایزه صلح خود را تنها در آزادی زندانیان کوآن تنمو می داند وبس. آنچه را شیرین بانو انجام داده، آب به آسیاب رژیم ریختن بوده است.