بایگانی

تخریب و ویرانگری آثار تاریخی، و فرهنگی به وسیله رژیم اسلامی۲

تازیان شهر عظیم تیسفون را به کلی ویران و غارت کردند، پیران را کشتند، به زنان تجاوز نمودند که پیامد آن تولد چند صدهزار نوزاد بی پدر در سا؛ اول بود، آنگاه، دختران را به کنیزی، و جوانان را به بردگی بردند. رژیم جهل وجنایت نیز همان روش را در تخریب کامل مملکت انجام می دهد. شما لیست آن را اینجا می بینید.