بایگانی

وزیر به اصطلاح علوم، فرصت طلب و مزدوری که برنامه اش به لجن کشیدن دانشگاه است۳

کامران دانشجو خود را فارغ التحصیل انستیتو سلطنتی علوم و تکنولوژی منچستر دانسته که وجود خارجی ندرد. این آقا با فرصت طلبی و شارلاتانی دستور کشتن سلمان رشدی به وسیله خمینی را بهانه قرار داده به ایران می آید و شروع به دزدی و غارتگری می کند و پست هایی را می گیرد که کمترین شایستگی آن ها را نداشته است.