بایگانی

فرود آمدن کاوشگر کنجکاو، جداشده از فضا پیما، بر سطح کره مریخ۰

امروز ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ در ساعت۶:۳۱ بامداد به وقت اروپا خودرو فضا پیما به نام "خودرو کنجکاو" طبق برنامه پیش بینی شده بر سطح کره مریخ نشست. این خود رو متحرک می تواند در ضمن پیشروی در نقاط پست و بلند، از سنگ و خاک کره مریخ پس از نمونه برداری، آزمایش کرده و جزئیات ساختار آن خاک را به زمین گزارش دهد.