بایگانی

آیا میرحسین موسوی قربانی مردم شد، یا مردم قربانی او؟‎۰

چهار سال از جنبش آزادیخواهی مردم ایران با نام "جنبش سبز" می گذرد. این جنبش بسیار زیبا می توانست نقطه عطفی در تاریخ ایران باشد، ولی شوربختانه که دستمال به دستان و جان نثاران رژیم یعنی اصلاح طلبان با به بیراهه کشاندن مردم، آب سردی بر آتش طغیان و خشم مردم ریختند و جنبش را در نطفه خفه کردند.