بایگانی

سفر دیپلمات آمریکایی درجریان کنفرانس کشورهای غیر متعهد به ایران به چه منظور بود؟۳

جفری فلتمن با بانکی مون در گردهمایی نمایندگان کشورهای غیر متعهد به تهران آمدند و ساعاتی را با روضه خوان مشهدی به طور محرمانه چک و چانه زدند. هنگامی که ملای زرنگ و هفت خط روزگار خلافت خود را مرهون نوحه خوانی مرگ بر آمریکا می داند، حال چرا دیپلمات ارشد آمریکایی از شیطان بزرگ را به حضور می پذیرد؟!