بایگانی

شاهزاده پهلوی، ثروت افسانه ای شما کجا رفت که کاسه گدایی به دست گرفته اید؟۲۰۴

شاهزاده رضا دکان تازه ای برای گرفتن پول از مردم گشودند. گویا میلیون ها دلار ارز وجواهرات گرانبها که خانواده اشان به یغما برده اند، آب شده، و به زمین فرو رفته است.