بایگانی

امیر عباس فَخرآور؛ مهره سوخته رژیم و لکه ننگی بر تارَکِ آزادی خواهی!۴

به راستی ننگ و شرم بر فَخرآور دون مایه که با این کارنامه سیاه اخلاقی اش ادعایِ پرچمداریِ جنبش آزادی خواهی دانشجویی ایران را نیز می کند و با چنگ زدن و توصل به دروغ های متفاوت و جعل اخبار و تحریف حقایق، در تلاش است تا مبارزان راهِآزادی را ترور شخصیتی کرده و خود را مطرح نموده و بر سرِ زبان ها بیاندازد.