بایگانی

پاسخ گمنامیان به سهراب ارژنگ درباره شورای ملی۹

نگارنده به تازگی مقاله انتقادی در باره شورای ملی ایران نوشتم که مورد انتقاد دوست و همکار ما در سایت بسیار فعال و میهنی گمنامیان گردید. از این روی، برای احترام و گرامی داشت به آزادی و دموکراسی، عین نامه این هم میهن گرانمایه در این مقاله به چاپ می رسد و قضاوت آن را بر عهده خوانندگان محترم می گذارد.