بایگانی

بیست و پنج (۲۵) بهمن، روز به خاک سپاری ولایت وقیح را به هم میهنان شادباش می گوییم۴

درانقلاب مردمی فردا، ۲۵ بهمن، پیش بینی می شود آنست که با وجود تنگناها، مردم به شمار صدها هزار به خیابان ها خواهند آمد، و هرگونه برخورد نامناسبی را دسته جمعی و باهم به شدت پاسخ خواهند داد. تا آن جا که بسیجی و پاسدار، با وحشت و ترس انقلاب مردمی فراری شوند، و جرأت بازگشت به میان مردم را نداشته باشند.