بایگانی

کدام خدا؟ – بخش یکم: نامیرایی در آینده بشر۳۸

می توان پیش بینی کرد که در آینده نه چندان دور تمام حافظه و تجربیات روز خود را بتوان در یک رایانه به صورت روزانه ذخیره نمود. چنانچه چیزی از یاد رفت بتوان از این رایانه که نقش حافظه جانبی را بازی می کند کمک گرفت. دیگراینکه نمونه دی.ان.ای D.N.A مورد نیاز برای شبیه سازی را در بانک اطلاعاتی ذخیره نمود.