بایگانی

افزایش جایزه کشتن سلمان رشدی، به دلیل توهین به مقدسات آخوند۴

به دنبال دستور غیر انسانی خمینی برای کشتن سلمان رشدی یک شهروند انگلیس در سال ۱۳۶۷، آخوندهای ریز و درشت دیگر نیز به نشخوار کردن بالا آورده های او پرداختند. روی منبر و در رسانه ها همه جا حکایت از این کشتار اسلامی بود. امت خردباخته نیز بی صبرانه می خواست تا انسانی دیگر را گوسفند وار به قربانگاه برند.