وضعیت دردناک و اسف بار زندگی بانوان در رژیم اسلامی۱

بیش از نیمی از جمعیت جامعه فعال ما را زنان تشکیل می دهند. بانوانی که بزرگترین سهم و وظیفه گرداندن چرخ خانواده را بر عهده دارند. رژیم آخوندی بزرگترین جنایت بشری را تا کنون بربانوان تحمیل کرده، بااین وجود هنوزهم بعضی زنان خردباخته در محفل آخوندی حاضر می شوند و آخوند را همچنان بر سر قدرت نگاه می دارند.

سخنرانی رهبرانقلاب درباره بمب گذاری مسجد بلوچستان۰

حضرت آقای نان خامه ای رهورشیعیان در زمین، هوا وآسمان ها شب گذشته دریک جمع ٢٠٠ نفری ازروحانیان ریزودرشت، تعدادی از ستاد کاسبکاران ( پاسداران قدیم ) ، برادران هویجی وذبح اللهی درمورد بمب گذاری اخیرمسجد شیعیان به طورخصوصی ومحرمانه  سخنرانی فرمودند. اتل متل خبرنگارما توانست دزدکی ویواشکی ازاین شکرپراکنی وفضولات امام چهاردهم گزارشی به […]

عروسی دخترباباشمل۲

اگرکسی را دوست ندارید، ازاودوری کنید ودرمحفلی که اوهست شرکت ننمائید. ما به کاندیاهای ولایت فقیه که ازسوی ملت برگزیده نشده اند، رای نمی دهیم،وحتی به صندوق رای نیزنزدیک نمی شویم

زندگی پرماجرای آیت الله نان خامه ای۰

حضرت آیت الله نان خامه ای، نایب برحق امام زمان(ع) درزمین، هوا وهمه آسمان ها، تاکنون زنگی پرماجرائی داشته اند که اتل متل خبرنگارفعال ما توانسته است با مطا لعه وگفتگوی باخود ایشان به طورکوتاه به شرح آگاهی هم میهنان محترم برساند: آقای نان خامه ای درطفولیت درکناروبه کمک پدربزرگوارشان، دربردن گاری وحمل بارازکوچه به […]