وضعیت دردناک و اسف بار زندگی بانوان در رژیم اسلامی۱

بیش از نیمی از جمعیت جامعه فعال ما را زنان تشکیل می دهند. بانوانی که بزرگترین سهم و وظیفه گرداندن چرخ خانواده را بر عهده دارند. رژیم آخوندی بزرگترین جنایت بشری را تا کنون بربانوان تحمیل کرده، بااین وجود هنوزهم بعضی زنان خردباخته در محفل آخوندی حاضر می شوند و آخوند را همچنان بر سر قدرت نگاه می دارند.

عروسی دخترباباشمل۲

اگرکسی را دوست ندارید، ازاودوری کنید ودرمحفلی که اوهست شرکت ننمائید. ما به کاندیاهای ولایت فقیه که ازسوی ملت برگزیده نشده اند، رای نمی دهیم،وحتی به صندوق رای نیزنزدیک نمی شویم

زندگی پرماجرای آیت الله نان خامه ای۰

حضرت آیت الله نان خامه ای، نایب برحق امام زمان(ع) درزمین، هوا وهمه آسمان ها، تاکنون زنگی پرماجرائی داشته اند که اتل متل خبرنگارفعال ما توانسته است با مطا لعه وگفتگوی باخود ایشان به طورکوتاه به شرح آگاهی هم میهنان محترم برساند: آقای نان خامه ای درطفولیت درکناروبه کمک پدربزرگوارشان، دربردن گاری وحمل بارازکوچه به […]

برخورد لفظی رژیم با گروه ماهستیم، ما نان می خواهیم۳

شماری ازهم میهنان ساده دل وخوش خیال ما بنا به توصیه وتحت تاثیرچند شارلاتان، درجلوی نانوائی ها گردهم آمده وشعار”مانان می خواهیم” خود را به گوش گردن کلفتان رژیم رساندند. هم چنین گروهی نیزدرکنارزاینده رود باهم آمده وبه شعاردادن “ما هستیم” پرداختند. دربرابراین دوگروه، آقای نان خامه ای امام چهاردهم ونایب امام کنونی یعنی امام […]

رسیدن به آزادی وشرف انسانی، یا دربند ودرطلسم آخوند بودن۳

بیش از سی سا ل پیش، مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی به پا خاستندو به تنها ریسمان پوسیده ای بنام آخوند که در کنارخود سراغ داشتند، آویزان شدند. غافل ازاین که این جانوران گرگ صفتانی بودند که در لباس میش در آمده بودند. نتیجه این که ریسمان پاره شد و ملت نگون بخت ما را به ته چاه سرنگون نمود.

شرکت درانتخابات، خدمت یا خیانت به ملت؟؟۰

آقای نان خامنه ای اما م چهاردهم، همراه با چند دوجین ازآخوند های ریزودرشت هم پالکی اوکه همچنان مال، ناموس، وهستی مردم را به یغما می برند وبا غارت وچپاول وفروش سرمایه های ملی کشوررا به ورشکستگی رسانده اند، ازماه گذشته تاکنون بازهم به رجز خوانی پرداخته، وامت نا آگاه وبی سواد را به شرکت […]

گریه وزاری و التماس ولی فقیر ازمردم کردستان۳

آقای نان خامه ای امام چهاردهم ونماینده الله مدینه درزمین وهوا برای ازمیان بردن بیش از ۵٠ میلیون اراذل واوباش بویژه مردم کردستان وبلوچستان، تلاش همه جانبه را آغاز کرده است. امام سیزدهم آقای خمینی شکرپرانی فرموده بودند که باید درایران ارتش ٢٠  میلیون نفری بوجود آید. به گفته دیگر، سوای آخوند های ریزودرشت، دستاربند […]

افتادن به پای رهبر۰

درجریان بازدید آقای نان خامه ای امام چهاردهم  رهورآسمان وزمین ا زسنندج، مردی خود را به پای اوانداخت وبرآن بوسه زد. آقای آیت الله مسواک یزدی شکرفرمودند که بوسیدن پای نایب امام عبادت است وموجب نجات انسان درروز رستاخیزخواهد بود. شنگول منگول خبرنگارما درسنندج طی مصاحبه ای نظراین مرد را جستجو شد. نامبرده گفت برای صواب […]