محکومیت دردادگاه ۰

پریروز دردادگاه روحانیت غیابا به پرونده متوفی شاه سابق رسیدگی شد وایشان به دروغگوئی ونشر اکاذیب به ۵۰ ضربه شلاق و۳ ماه زندان تادیبی محکوم گردید.

شاه سابق محکوم است که درجشن های ۲۵۰۰ سال گوسفند وار پروری مردم ایران، درحضورشماری ازگوسفیدان ایران، به کورش پادشاه بزرگ هخامنشی دستور می دهد  که اوآسوده بخوابد درحالی که خود او(شاه) بیداراست.  درواقع شاه قولی به کورش می دهد که دروغ است وهرگزبدان عمل نکرده  است.