شادروان رضا فاضلی ۰

با اندوه وتاثر بیکران امروز دریافتیم که رضا فاضلی مبارزنستوه وفرزند راستین ایران چشم ازجهان بربسته است. این ضایعه برای خردگرایان وخردمندان کشورما ن، بسیار سنگین وبراستی ناگواراست.

رضا فاضلی سالیان درازدراوج بیماری وبا دربگریبان بودن غم ازدست دادن دوجگرگوشه خود تلاش وکوشش کرد که خردگرائی وخرد اندیشی ویا نیک اندیشی را به گروه بیشماری ازناآگاهان کشورمان بویژه جوانان بیاموزد، وآنان را ازکوراندیشی، زود باوری، نادانی، وبی مطالعه گری باز دارد وبه آنان بیاموزد که درهر کاروهرتصمیمی ازخرد خود کمک ویاری بگیرند.

ما ایمان واطمینان داریم که صدها رضا فاضلی های دیگر ازخردگرایان مکتب آن شادروان بپا خواهند خاست وبرنامه ایشان را دنبال خواهند نمود.

ما این مصیبت بزرگ را به بازماندگان آن بزرگوارتسلیت می گوئیم وخود را دراین غم بزرگ با آنان شریک می دانیم.