آقای خامنه ای وانتخابات ۰

دوروزپیش آقای نان خامه ای رهورکل خزنده ها درکره زمین، با یا ل وکوپا ل وخدم وحشم خود پس از مدت ها استخاره وفال گرفتن، بنا به توصیه وخواست چند صد دوجین آخوند ونیمه آخوند همه کاره بیکاره و ولگرد گرداگرد خود، به سرزمین بلازده وکفرآمیزکردستان سفرفرمودند.

همان گونه که آقای نکبت الاسلام دانش ستیزاستاد یکتا و کم نظیرو متخصص دررشته متد علمی طهارت با آفتابه و بدون آفتابه وهمچنین بیضه شناسی، شکم و زیرشکم ازدانشگاه ممتازفیضیه قم چند هفته پیش درحسینیه یزد ابرازفضولات فرموده اند، سوای امت کذب الله معتقد وباورمند به ولایت فقیر، همه مردم بویژه اهل تسنن، کافرند ومعاشرت ودیداربا آن ها با عذاب آخرت همراه می باشد.

Iranians line up to vote in the Elections, like sheep following their mullah

ازسوی دیگر، مردم کردستان وهم چنین بلوچستان به دلایل زیرازدایره اسلام ناب محمدی وولایت ققیه برکنارند وبازهم درزمره کافرین به شمارمی آیند:

۱- ازنژاد اصیل آریائی وهمگان ایرانیانی میهن پرستند، نه ازنژاد تازی های متجاوز ومهاجرحاکم برایران.

۲- مردمی هستند شجاع، سلحشور، بی باک وتسلیم ناپذیرکه این خود مغایربا اسلام، بویژه اسلام ولایت فقیهی است. زیرا اسلام، دین تسلیم، بردگی، به خاک افتادن، شخصیت باختگی وبی ارادگی است که بدون شک مورد تایید خداوند مهرورز، مهرکیش وعدالت گسترنیست.

۳- مردم میهن پرست وپاک سرشت کردستان، یعنی فرزندان راستین دکترشرفکندی ودکتر قاسملو، همانند همرزمان دیگردلیرخود دربلوچستان، آذربایجان، ودیگراستانها، تصمیم گرفته اند که دراین خیمه شب بازی بنام انتخابات شرکت نکنند، تا بیش ازاین موجب دوام وپایداری رژیم ضد انسانی ولایت وقیح نشوند.

بهرحال، آقای انگوری نژاد رئیس جمبول وممبول، برای استقبال وخوش آمد گوئی به این سفر نامیمون آقای نان خامه ای، متحمل خرج وزحمات زیادی شدند. چه پولها وسیب زمینی ها، وآب وعلف هائی که به گوسفندان، بع بع کنان، وچاخان زادگان همیشه درصحنه که ندادند ونپرداختند؟ وچه وعده های نسیه وبی محتوای اجروثواب درروزقیامت که به نا آگاهان داده نشد؟ تا مزدوران ولاش خوران همیشه درصحنه را باردیگربه گرد هم آورند، و نماینده الله درزمین درانزوا وتنهائی قرارنگیرد.

آقای نان خامه ای درسخن رانی هیتلرمآبانه خود دستورفرموند تا امت بع بع کنان وگوسفند صفتان همه باید در انتخابات ریاست جمبول ممبول شرکت کنند. ایشان اضافه فرمودند که شماری ازداوطلبان ریاست جمهوری بوسیله شورای نگهبان ازالک بیرون آمده اند، وهمه مورد تایید ایشانند. حال اگرامت بع بع کننان وملت به اصطلاح اراذل واوباش دربرگزیدن این داوطلبان نقشی نداشته اند، اهمیت ندارد زیرا ملت گوسفند پیشه ایران در گذشته نیزبراساس شعارخدا، شاه، میهن سهم وشرکتی درانتخاب نماینده ای برای خود نداشته اند.  بدیهی است درحکومت کنونی الله برزمین نیز، گوسفندان کشورمان بی تردید بیکاره اند وفقط باید درصف انتخابات بایستند، تا بنا به گفته آقای نان خامه ای، با شرکت آنان در انتخابات، رژیم کنونی هم چنان پابرجا وبرقراربماند.

ازنوشتاربالا به خوبی آشکاراست که چرا آقای نان خامه ای به اکراه وبه ناچاربه کردستان سفرنمود، تا بلکه با یک خیمه شب بازی، باردیگرمردم گوسفند صفت را به رای دادن برای بقای خلافت خود وادارنماید. اما اوغا فل ا زآن است که مردم بی باک، آگاه وکارکشته کردستان، درشمارگوسفندان بع بع کنان بی مغزوبی شعورنیستند، ویقینا با رای ندادن، به کشوروهم میهنان خود خیانت نمی کنند.

زیرا، رای دادن مردم، رای برای انتخاب یک رئیس جمهوری مردمی نبوده، بلکه رای برای باقی ماندن رژیم آخوندی است.