آ زا دی، آ زا دی، آ زا دی ۰

هم میهن گرامی  خواهرم، وبرادرم،

با درود به همه شماها وآرزوی بهترین ها برایتان، ازشما خواهش وا لتماس می کنیم که بیائید باهم باشیم، باهم بیاندیشیم، وبا هم تصمیمی خردمندانه بگیریم.

بیائید بایکدیگربه خاطرآینده کشورمان، آینده نسل جوان، بخاطرزنان، نیمی از جامعه امان که در زیر ظلم، ستم، تجاوز، بی حرمتی وبی دادگری این رژیم قرون وسطائی استخوان پوک کرده اند، به خاطرکودکان ونوجوانانی که مورد دستاویز تمایلات وهوس های غیرانسانی رژیم قرارگرفته اند، از آموزش وتربیت درست ودرراستای جهانی برکنارمانده ، روز وشب گرفتارواسیرمشتی خرافات و چرند گوئی وشستشوی مغزی رژیمند.

به خاطرجوانانمان که شخصیت، بزرگ منشی، وقدرت فکرکردن را ازآنان گرفته اند و آینده ای جزتاریکی، سیاهی، اعتیاد، گوشه نشینی، وخودکشی درانتظارشان نیست.

به خاطرسالمندان وپیران جامعه امان، که به حساب نمی آیند، و درنهایت فقروتنگدستی درانتظارمرگ نشسته اند.

ما هنگامی می توانیم مانند یک خانواده بزرگ، شکوفا وسازنده درکنارهم زندگی کنیم که باهم باشیم، وبا هم یک تصمیم مشترک برای کشوروآینده امان بگیریم.

برای کامیابی ورسیدن به این هدف ها، تنها آزادی، آزادی فکرواندیشه، آزادی درزندگی واندیشه های فردی، آزادی دربیان، آزادی درنوشتن وانتقاد کردن، آزادی درشرکت کردن وشرکت داشتن در سیاست وخط مشی وآینده کشورمان است.

برای آن که اهمیت آزادی را بهتردرک کرده باشیم، باید به پیشرفت وترقیات کشورهای دیگربا وجود ودرپناه آزادی نگاه وبررسی نمائیم.

کشورهای اروپائی تا قرون وسطی درجهل وخرافات می سوختند، واسیردست کشیشان وکلیساها بودند. تا آن که جامعه اروپا تصمیم گرفت دست کشیش وکلیسا را اززندگی وسرنوشت کشورهای خود کوتاه کند وکشیش ها را ازکوچه وخیابان به کلیساها بازگردند. ازآن تاریخ تاکنون کشورهای اروپائی چهاراسبه به سوی پیشرفت فرهنگی، سیاسی ونوآوری های علمی به پیش می روند.

ولی کشورهای مسلمان، هم چنان گرفتاردرقید وبند مذهبند، و درخرافات ودیکتاتوری می سوزند، سرنوشت مردم وکشورعموما دردست یک نفرویا یک گروه است. درکنار کشورهای اسلامی عقب مانده وواپسگرا، کشورکوچک اسرائیل است که با آزادی ودموکراسی، مغزها واندیشه ها را از سراسرجهان به خود جلب کرده، وازهرنظردرحال پیشرفت وترقی است.

کشورهای هندوستان وآقریقای جنوبی پس ازرسیدن به آزادی، به سرعت درحال پیشرفت وترقی اند  وازبسیاری ازکشورهای حتی پیشرفته ترازخود پیشی گرفته اند. دربرابراین ها، پاکستان دردام وبلای دین وآخوند گرفتاراست، وبه کمک عربستان به ملا پروری، ترویج خرافات، وتربیت تروریست می پردازد. درکشورما هم رژیم تروریست آخوندی شب وروز برنامه ریزی می کند که مخالفین خود را ازمیان بردارد. آدم کشی وکارهای تروریستی، اساس کاروبرنامه این رژیم است. همکاری این رژیم با گروههای تروریستی القاعده ، حزب الله لبنان، گروه تروریستی حماس، وجنایت ها وآدم کشی های این رژیم درسرتاسرجهان، برکسی پوشیده وجای انکارنیست.

دردرون کشورنیز رژیم توانسته نزدیک به ده میلیون امت نادان ونا آگاه به مسائل واقعی دینی و جهانی ومزدوروخود باخته وکیسه اندوز به دورخود جمع کند. آنان را درچپاول وغارت کشور و سرمایه های مردمی باخود شریک نماید وبه آن ها بخوراند، تا موجب حافظ وبقای رژیم باشند، ومهم ترین وسیله و راه بقای رژیم شرکت وحضوردرانتخابات باشند.

هم میهن گرامی، به خاطربسپارید که فقط با وزش نسیم وبودن آزادی است که مغزها ودست ها به کارمی افتد وهمه مردم درساختن وپیشرفت کشورشان شریک وسهیم خواهند بود و به جای آن که یک نفرویا چند نفرتصمیم گیرنده باشند، همه مردم با انتقاد وپیشنهاد های  خود درساختارکشورشان شریک باشند.

حال، رژیمی که نزدیک به چند صد ملا تحت اختیاروزورگوئی ملای دیگربا افکارپس مانده وعقب افتاده چهارده قرن پیش سرنوشت کشورومردم، وآینده ما را به دست گرفته است، چگونه وچرا می تواند مورد قبول وموافقت ما باشد.؟ آیا ما خرد باخته ایم؟ وعقل وشعورخود را ازدست داده ایم، ویا جیره خورومواجب بگیررژیمیم.؟

آیا به راستی میرحسین موسوی، احمدی نژاد، ویا آخوند کهروبی، که نوکران وپیش خدمتان آقای خامنه ای هستند، ودرحقیقت اززیرعبای آخوند بیرون آمده اند، وهرکدام دارای پیشینه وسابقه جنایات، دزدی ودیکتاتوری وزورگوئی هستند، وبرای آنان مردم فلسطین، حزب الله لبنان، وزبان وفرهنگ عربی مطرح است، نه مردم ونه کشورایران، می توانند نماینده وآینده سازکشورمان باشد؟

نگاه کنید که چگونه یک مشت دلقلک، مزدور، خود باخته، فرومایه، وطن فروش، بی ایمان وپست کیسه اندوز، یک مشت فاطی کماندوها، ویا چاقو کش های رژیم، بنام هنرمند، هنرپیشه، کارگردان، ودرحقیقت وبراستی یک مشت کارچاق کن، برای ملا حسین موسوی برنامه تبلیغاتی درست کرده اند، تا کماکان مردم ساده دل وناآگاه را درخواب خرگوشی نگاه دارند، واین اذگل ها را همچنان به حلق مردم فرو کنند، وبرجان، مال، ناموس، وسرنوشت کشورماتمزده امان سرنوشت ساز، ومسلط نگاه دارند.

شما بررسی کنید وببیند که این زرداب کلثوم همسرملاحسین موسمی چگونه با جعل وکلاهبرداری، بدون داشتن مدرک علمی وبدون آن که درامتحان درستی شرکت کرده باشد، درکنارآخوند وبه خواست آخوند وهمراه با مشتی فاطی کماندوها، سرنوشت دانشگاه، مرکزعلم ودانشجویان بیچاره را دردست گرفت، ودانشگاه یعنی مرکزعلم ودانش را که خود ازآن به بهره بود، به لجن کشانید.

کشتاروجنایات دوران زمامداری حسین موسوی که بسیارناگفتنی است. کشتاردلاوران وجانبازان ارتش، وآزادگان وجوانمردان کردستان ازاین نمونه اند.

آخوند کهروبائی که با تاسیس بنیاد شهید، به غارت بردن پول وسرمایه کشور،  و دست انداختن برروی کارخانه ها وزمین ها، وهم چنین سوء استفاده ازبیوه های شهیدان وبه بد راهه کشاندن آنان، بازهم بی شرمانه به دنبال پست ومقام بالا ترمی گردد.

کارهای زشت، خیانت به مردم وکشور، وسوء استفاده های آقای احمدی نژاد  وبه کارگماردن مشتی غارت گردزد برمردم بیگناه واسیروگرفتارایران کاملا آشکا روبدیهی است.

یقینا وبدون شک امت مسلمان نا آگاه وخردباخته ومشتی مزدورونوکیسه فرصت طلب می توانند آزادی، شکوفائی، وپیشرفت کشور، سربلندی، آبرومندی وآزادی هم میهنان خود را نا دیده  بگیرند، درروز رای گیری ازخانه بیرون آیند، ویا حتی رای دهند.

برای خامنه ای وهم پالکی های او رای دادن من وشما مهم نیست، زیرا این چند کاندیدای نوکرپیشه ، ازپا دوها وبله قربان گویان خلیفه مسلمین، آقای خامنه ای اند.

مساله مهم که برای خامنه ای وبرای پایداری رژیم اومهم است، بودن درصحنه درروزانتخابات است، نه رای دادن.

حال، خواهروبرادرگرامی، هم میهن عزیز، بیائید با هم باشیم، روزانتصابات ولی فقیه درخانه بمانیم، بیرون نرویم که رژیم را همچنان پایداروپا برجا کنیم.  بیائید برای یکبارهم که شده، ازاین اسلحه خود یعنی نه گفتن به رژیم استفاده نمائیم واین رژیم غیرانسانی ونا مردمی را ازکاربرکنارکنیم.