سپاسگزاری امام نان خامه ای ازامت همیشه گوسفند ۰

خامنه ای از بچه هایش (کاندیدای ریاست جمهوری): میرحسین موسوی، احمدی نژاد، آیت الله کهروبی، محسن رضائی، ومحمد خاتمی نگهدازی می کند

خامنه ای از بچه هایش (کاندیدای ریاست جمهوری): میرحسین موسوی، احمدی نژاد، آیت الله کهروبی، محسن رضائی، ومحمد خاتمی نگهدازی می کند

روزگذشته آقای نان خامه ای امت  گوسفند نژاد و شاگردان ونوچه ها وقداره بندهای خود را درمحل مکتب خانه عبدالغفورچپق چی در چند فرسخی خامنه به گرد هم آورد تا آخرین ارشاد های ذبح اسلامی را پیش ازافتضاحات جمعه فردا برروی آنان پیاده کند.

ابتدا آقای مش عباس کلم آبادی فراش مکتب خانه بچه ها را به صف واداشت تا وضعیت طهارت وتقوای آنان بوسیله ولی فقیربررسی شود.

انگوری نژاد- (درحالی که نق می زد) آقا من نمی خوام کنار ملا حسین وایسم.

نان خامه ای- چرا؟ مگه چی شده.؟

انگوری نژاد- برای این که بو میده بنظرمی آید که شلوارش را کثیف کرده.

نان خامه ای- (درحالی که خیلی عصبانی است گوش انگورنژاد رامی کشد) پسر، بازبی تربیتی وشلوغ کردی. تونمیدونی که زرداب کلثوم خانم همین الان بچه ها را چک کرده که بومیدند یا نمیدند.؟

آن گاه نان خامه ای یک پس گردنی به مسلم رذالتی زد که چرا انگشتش را تو بینی کرده بود، واز کهربائی خواست که با میان پاهاش بازی نکنه.

سپس، امام نان خامه ای ازامت گوسفند نژاد همیشه درصحنه سپاسگزاری کرد وگفت:

من ازکسبه بازاروبازرگانان که باسرکیسه کردن مردم وچاپیدن آنان به طورشبانه روزی به نفع وبرای برقراری رژیم اللهی ما تلاش می کنند ومی خواهند سی سال دیگرما را هم چنان برسکوی قدرت نگاه دارد، تشکرمی کنم.

ازفاطمه کماندوها به سرپرستی زرداب کلثوم همسرکذائی ملاحسین، خانم فاضل آب رئیس خانه عفاف، وپدرگرامی اشان آکلت الاسلام هش هشی دربست جانی وگروههای ضربتی اشان ازچاله میدان، وگود زنبورک خونه وچاله میدان، چاله هرز وچهارراه مولوی، صغرا ابروبلنده ویارانشان، جوانان وکیسه دوزان وابسته به گروه با د (گروه سبز)، ارتشی های کشتی برگل نشسته، ستاد کاسبکاران ولات های هم گروه با مسلم رذالتی ، هویجی ها، وکلیه گشنیز خانم ها ی همیشه حاضر درمحضروخدمت آخوندهای همکارمان ودرخدمت بنگاههای امربه صیغه ، صمیمانه تشکرمی کنم وگرچه دراین دنیا با غارتگری وضع بسیارخوبی دارند، بازهم بهشتی توام با حوری های بالاتنه ونیم تنه وجوی های سرشارازعسل سبلان وبستنی اکبرمشددی برایشان آرزو می نمایم.

آن گاه رهورکهیراسلام درزمین وآسمان، برای اهمیت حضوردرصحنه پیدا کردن مردم چنین فرمودند:

“ای برادران، ای همشیره ها و سرکیسه دران اسلام، برای آن که اهمیت حضورتان درصحنه انتخابات را بیشتردرک کنید، توجه شما را به مثال زیرجلب می کنم.  شما می دانید که نماز ستون وپایه دین است که بسیارمحکم وپابرجاست وهیچ قدرتی نمی تواند این پایه های محکم را بلرزاند، چه برسد به آن که آن را بشکند. ولی همین نماز اگرشما مشکلات داخلی مانند یبوست ویا شکم روی داشته باشید، خدای نکرده با خروج یک باد ازشما باطل می شود وپایه های آن برزمین می ریزد.

حضورشما درصحنه انتخابات نیز همین طوراست. وقتی جلو صندوق ها باشید گزارشگران خارجی صحنه راپرمی بینند وحکومت ما را مردمی تصورمی کنند، وما می توانیم سی سال دیگرهمچنان خرسواری کنیم. آخریک مثال عجمی می گوید: تا خرهست چرا ما پیاده بریم.؟

حال، همان  گونه که بایک باد بی جا ستون دین شما بهم می ریزد، نبودن شما درصحنه وماند نتان درخانه نیزموجب فروریختن رژیم پوشالی ما خواهد بود.

آخرین نکته ای که برای شما امت همیشه گوسفند قابل یادآوری است، این که: این چهارکاندیدا، گوساله های انتخابی خودمنند. هرجورمن بخواهم بان بان می کنند، وهرطورمن اراده کنم می رقصند. درحقیقت میان زهرمار، زهرافعی ویا عقرب چندان تفاوتی نیست.”