جوانان عزیز، امیدهای فردای ایران، تا کی باید گول آخوند خورد؟ تاکی؟ ۰

اکنون بیش از١۴٠٠ سال می گذرد که مشتی کلاهبردارفرومایه بنام روحانی وآخوند وبال جان، مال، ناموس، هستی وآینده مردم وکشورمان شده است. این گرگ صفتان که هرگزکارعملی نکرده اند، و  همواره  لاشخوروسربارجامعه هستند، بهترین راه چاپیدن ودوشیدن را، دربی سواد ودرخرافات نگاه داشتن مردم می دانند. به همین دلیل این ها همیشه بادانش ودانشوری وجایگاههای علم وپیشرفت مخالف بوده اند وهرجا وهرچه توانستند دربرابردریافت دانش وهنرصف آرائی نمودند وبا دل بستگان وعلاقمندان علم ودانش به مبارزه وزهرپاشی پرداختند.

خمینی که از احساسات وسادگی مردم بیگناه ودریک خلاء سیاسی برسکوی قدرت نشست، مانند آخوندهای فرومایه زمان قاجاربه گمراه کردن مردم پرداخت. نخست به کشتارجانبازان وفداکاران ارتشی پرداخت، آنگاه  درسال ١٣۶٧ و١٣۶٨ به کشتارجمعی بیش ا ز١٢٠٠٠ زندانیان بی گناه دستورداد. با تحریک صدام، جنگ میان دوملت بی گناه وبازیچه دست این دوجنایتکارآغازشد. آن گاه، خمینی برای دوام وبقای رژیم خود به ادامه جنگ پرداخت وهزاران جوان ونوجوان ایرانی را فدای هوسهای آخوندی خود کرد.

آخوندها، همیشه ودرهرحال مردمی را که به خواسته های آنان توجهی نداشتند، از عذاب قیامت واهی والله مدینه انتقام گیر، ترسانده اند ویا برای مردان مومن که درخط آنان کارمی کنند، نقل ونبات وشکولات یعنی حوریان بهشتی وجوی های عسل که کاملا درراستای خواسته های آخوند یعنی شکم وزیرشکم می باشد، وعده داده اند.

هرآن گاه که رژیم خود رادرتنگنا می بیند، باروباه گری وشیادی نقشه می کشد وبه گمراهی مردم می پردازد. بعنوان نمونه، خاتمی یک آخوند روباه صفت خندان را دربرابرآیت الله ناطق نوری قرارداد.

مردم ساده ونا آگاه، به جای آن که درسرنگونی رژیم بایکدیگرهم آوازوهم اتفاق باشند، باسیاست آخوند که ازسیاست های کثیف بریتانیای کبیرنشات گرفته شده است، دنباله روسیاست کثیف وغیر انسانی آخوند شدند.

ازچندماه گذشته تاکنون، خامنه ای بارها درسخنرانی خود، به گول زدن مردم پرداخت وگفت: ” رای دادن شما مهم نیست، بلکه بودن شما مردم درصحنه انتخابات اهمیت دارد که موجب استواری وپا برجائی رژیم می شود.”

حال، با توجه به این که این کاندیداها برگزیده وازانتصابات خود خامنه ای اند، ودرحقیقت تفاوت آنان بایکدیگرمانند زهرمار، زهرآفعی، ویا زهرعقرب است. اینان خواسته ویا نا خواسته پیرو ودنباله رو ولایت فقیه ورژیم مرگبارآخوندی اند.

جوانان عزیز، دختران وپسران، اگرازآقای میرحسین موسوی پیروی وحمایت می کنید، باید اطمینان پیدا کنید که ایشان نماینده شماها وهمه مردم ایران است، نه نماینده ولایت فقیه وآخوند.

آقای موسوی بجای آن که به مردم، به خانه ملت یعنی مجلس شورای مردمی، ویا به دانشگاه پناه ببرد وازمردم یاری وحمایت بخواهد، تصمیم گرفته بود که به آرامگاه وقبرخمینی پناه برد. ویا نهایتا به جای مراجعه به شما مردم ایران، دست بدامن آخوندهای قم شد.

مردم بزرگ ایران، آیا آقای موسوی که تکیه گاه خود را قبرخمینی می داند ودردوران نخست وزیری خود درجنایات خمینی شرکت داشته است،  می تواند برای شما کارکند، ونماینده شما باشد.؟

توصیه ما به آقای موسوی اینست: آقای موسوی اکنون که مردم ایران بویژه جوانان، پشتیبان شما هستند وازشما حمایت می کنند، اگرشما ریگی ته کفشتان نیست وخود را نماینده وخدمتگذارمردم میدانید، لطفا بجای قبرخمینی به خانه ملت یعنی مجلس شورای ملی وخود مردم پناه برید وازرژیم خودکامه ومرگبارآخوندی فاصله بگیرید وگرنه شما هم درجنایات گذشته وحال رژیم شریکید وتاریخ بجزاین درباره شما قضاوت نخواهد کرد.