خیمه شب بازی ولایت فقیه بامردم درباره انتخابات ۰

ما ومردم کشورمان ازآغازانقلاب تاکنون سه باردردام توطئه آخوند گرفتار، واسیرشعبده وخیمه شب بازی آنان شدیم.

نخست، پس ازخیزش مردمی درسال ١٣۵٧ ناگهان آخوند ازراه رسید وبا همان روش نرم و ملایم همیشگی خود، مردم را به سرآب برد وتشنه برگرداند.

درمرحله دوم، قایم موشک بازی مبارزات انتخاباتی خاتمی با آیت الله ناطق نوری بود که مردم را کورکورانه وناآگاه ازبرنامه های شومشان، به خیابان ها کشاندند وبرای هشت سال روباه خندان را به حلق ما مردم ایران فروکردند، وبرعمررژیم خود وقدرت بیش ازپیش دیکتاتوری آن افزودند.

ونهایتا هم میهنان گرامی، بویژه دختران، پسران عزیز، لطفا به این خیمه شب بازی کنونی توجه و دقت بیشترفرمائید. ازسال گذشته بسیاری ازسیاستمداران درون وبرون مرزی مردم را ازبودن درصحنه ورای دادن امسال برحذرداشتند.

آقای خامنه ای ازچند ماه پیش تا کنون، بارها درنقاط مختلف کردستان، مشهد، وتهران درسخنرانی خود، به مردم آگاهی دادند که بنابه توصیه دشمنان داخلی وخارجی (البته هرکس نوکرزنجیری ولایت فقیه بویژه شخص ایشان نباشد، دشمن خارجی، ویا اراذل واوباش داخلی به شمارمی آید) مردم تصمیم گرفته اند که درانتخابات شرکت نکنند. بنا براین وظیفه دینی وملی مردم است که حتما اصرارداشته باشند تا هرچه بیشردرصحنه انتخابات حضوربه هم رسانند آقای خامنه ای هربارتلویحا اصرار داشتند که حضورمردم در صحنه موجب پایداری ومشروعیت رژیم خواهد بود ولو آن که رای ندهند.

حال، حقیقت آن است  که رژیم، ناگهان مواجه استقبال کم وشرکت کمتراز١۵% مردم، وسرد بودن صحنه انتخابات گردید واین موضوع را مردم کوچه بازارازسراسرایران به خارج از کشورگزارش دادند. اعلام این که نزدیک به ٨٠% وحتی بیشترازسال های گذشته درانتخابات شرکت کرده اند، موجب پرسش وبد بینی مردم گردید وبیشترپایه های استواری ومشروعیت رژیم را ازدید مردم سست ترکرد.

ازآن جا که مردم، هرگزدراین تصمیم گیری ها وعملکردآنان شرکت ورلی نداشته اند، واین کاندیدا همگی ازسرسپردگان ونوکران ولایت فقیه هستند ومساله اصلی دوام وبقاء رژیم خودکامه آخوندی است، ولایت فقیه به راهنمائی مشاوران خود وشاید هم مشاوران خارجی بویژه دولت بریتانیای کبیرتصمیم می گیرد که جنگ زرگری میان احمدی نژاد ومیرحسین موسوی بیاندازد وآن متهم کردن یکدیگردردزدیدن رای ها وتقلب درآن است. با اینکارواین نقشه ماهرانه، مساله تعداد آراء که بدروغین اعللام شده ازذهن وفکرمردم بیرون می رود وفعلا جنگ ساختگی بین دونوکرولایت فقیه آغاز، وموضوع اندیشیدن وفکرکردن مردم می شود.

حال این نقشه به کجا می انجامد؟ بسیارساده است رژیم کذائی توانست با یک روباه گری دیگر، مردم ساده ونا آگاه را دراعتراض به دو کاندیدای دست نشانده  ووابسته خود به خیابان ها کشاند وروبروی هم قراردهد. با این روش، بحث وگفتگوئی ازرژیم نخواهد بود ورژیم جنایت کاردست نخورده می ماند.  آن گاه بعنوان اراذل واوباش، مخالفین وبویژه سرکردگان هرگروه را دستگیر، بکش وببند وسرکوب عمومی باردیگرآغازمی گردد. به هرحال، یکی ازاین دو نوکرولایت فقیه که هیچ گونه هویت ونشانه ای ازفرهنگ ایران وایرانی ندارند سرانجام روی کارمی آیند و سالیانی دیگربرعمر این رژیم افزوده خواهد شد.