آیا پاسداران و بسیجی ها فرزندان ایرانند، یا تازی زاده و دشمن این آب وخاک؟ ۱

پاسداران وبسیجی ها، یعنی انسان هائی که درایران چشم به جهان گشودند، با بهره گیری ازهمه امکانات کشور دراین جا پرورش وآموزش یافتند، وسرانجام به شغل ومقامی رسیدند تا خدمتگذارهم میهنان خود باشند، آیا خود را ایرانی وحافظ منافع مردم وکشورایران می دانند؟ یا مانند آخوند و آخوند زاده ها به گروههای تروریستی حماس وحزب الله لبنان وابسته اند؟

بدون تردید بسیاری ازپاسداران وبسیجی ها، انسان های فرهیخته ومیهن دوستند وحاضرنیستند این چنین دستشان به خون مردم آلوده شود.

واما شماری ازآنان که آ لت دست رژیم خودکامه اند، و در برابر برادران و خواهران خود صف آرائی می کنند، چنان چه خود را ایرانی به شمارمی آورند، باید سریعا موضع خود را تغییر داده و پاسداروخدمتگذارمردم باشند وتسلیم خواسته های هم میهنان خود شوند، وگرنه اینان هم چنان که تاکنون مسئول به خاک وخون کشیده شدن هم میهنان مبارزوجانبازمان چون ندا آقا سلطان وصدها دیگرازعزیزان ما هستند، درآینده نیزمسئول هرگونه خون ریزی دیگرخواهند بود.

پاسداران وبسیجی های گرامی این را نیز بدانند که رژیم جنایتکارآخوندی با دیگرآخوند هائی که ازسفره ملت تاکنون تغذیه کردند وبه نفع رژیم سکوت اختیارنمودند، ماندنی نیستند وهم اکنون دربسترمرگ وآخرین روزهای عمرنکبت بارخود را سپری می کنند ونوشداروئی هم برای نجاتشان وجود ندارد. پس چه بهتر که هرچه زودترحساب خود را از حساب رژیم جداکنند وگرنه بنا برآن چه تاریخ نشان می دهد  آنان نیزبارژیم زنده بگورخواهند شد.