هم میهنان گرامی، آیا این کاندیداهاانتخاب شده ماهستند؟ ۰

کشورما بیش از۷۰ میلیون جمعیت دارد. درمیان این گروه مردم چه بسیارانسان های فرهیخته، آگاه، باخرد ، ومیهن پرستی وجود دارند که می توانند کشتی درحال غرق شدن کشورمان را نجات دهند، اقتصاد ورشکسته مارابهبودی بخشند، وما را درصحنه سیاست جهانی همراه وهمترازکشورهای پیشرفته جهانی نمایند. ولی اکنون موقعیت و وضعیت کشورماچگونه است.؟

اکنون سرنوشت ما وکشورمان دردست یک پیرمرد دیوانه مالیخولیایی است که فریاد می کشد، نعره سر می دهد، گریه می کند، وبه زاری می نشیند. خودرا وابسته به الله وآسمانها می داند، بدون آن که کمترین مطالعه وآگاهی به آن چه می گوید داشته باشد. او می خواهد قوانین ضد بشری مربوط به دوران بربریت ۱۴۰۰ سال پیش صحرای عربستان را هم اکنون درسده ۲۱ در کشورمان آن هم با بیرحمی و خون ریزی به اجرا رساند.

بیایید اندکی با این کاندیداها آشناشویم:

۱- آقای میرحسین موسوی که یکی ازوابستگان ونزدیکان خمینی بود، باوجود صدها فرهیختگان وآگاهان کشورمان به سمتی که هرگزشایستگی آن را نداشت، برگزیده شد و درکنار جلادی مانند صادق خلخالی به یکی از ماشین های آدم کش خمینی تبدیل گردید. کشتار جوانان میهن پرست کردستان، فرزند‍ان دلاور ارتش، و بسیاری بیگناهان دیگرازعملکرد دوران خدمت ایشان است.

آقای موسوی به نظام بزرگ ولایت فقیه اشان، یعنی حکومت خردمندان و دانایان بر۷۰ میلیون مردمی بی شعور و گنگ و نادان معتقدند و بدان باور دارند.

همسر ایشان خانم زهرا رهنوردی که همانند شوهرشان بدون داشتن صلاحیت ودانشی سمت و پست هایی راتصاحب کرده اند، سرآمد انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و افتادن آن به دست آخوند جنایتکار را انقلاب کبیر می نامد.

ایشان که ظاهرابه شایستگی و خردمندی بانوان باور و اعتقاد دارد، آزادی زنان را دنباله روی ازدستورات و روش های زندگی سیاسی حضرت فاطمه زهرا می داند که همراه شوهرش در همه فعالیت سیاسی شرکت داشته است. این خانم یا بسیار از مرحله پرت است ومطلقا چیزی راجع به ادیان و آن چه را که در قرآن، کتاب های دینی و تاریخ اسلام نوشته تاریخ نگاران بزرگ اسلام و جهان ندارد، یا آن که مردم را خر ونادان تصور می کند.

براستی کدام تحصیل کرده باکمترین دانش در قرن ۲۱ که علم ودانش حاکم برخرافات است این مزخرفات را می پذیرد و بدان باوردارد. این آدم سود جوی نو کیسه و فرصت طلب چگونه می تواند با این مزخرف گویی ها بیشتر به تحمیق مردم کشور خودپردازد.؟

۲-آیت الله کهروبی سال ها به عنوان ریاست مجلس کارچاق کن وماشین تحریرولی فقیه بود، سرمایه های مردمی را به عنوان بنیاد شهید حیف ومیل کرد و نهایتا یک آخوند است و به دنیای تکنولوژی وخردورزی امروز تعلق ندارد.

آیت الله کهروبی که هم اکنون ۷۲ سال دارد، درسن بسیار بالایی بادخترنوجوان ۱۴ساله که در دنیای خرد ودانش کنونی از نقطه نظرفیزیولوژی و روانشناسی هنوزکودک نابالغ شناخته می شود. ازد‍واج می کند.

هم میهنان گرامی توجه کنید. ذهن مسموم و فاسد آخوند زن را به عنوان همسر و شریک زندگی نمی شناسد، بلکه او را به عنوان یک شکار و طعمه می داند. طبیعی است هرچه طعمه جوان تر باشد، مزه و طعم آن زیر دندان آخوند بیشتر است.

حال، یک نفر ازخانم فاطمه کهروبی که به عنوان یک دختربچه با یک پیرمرد همراز وهم بستر شدند، چه وجه مشترکی سوای پول های بادآورده ملت محروم وفلک زده میان شما دو نفر وجود داشته است.؟

مادیگر واردزندگی کاندیداهای دیگر نمی شویم، زیرا طبیعتا سرسپردگی خود را زودتر و شدیدتر نشان دادند.

و اما، توصیه ما که بی تردید خواسته بیشتر هم میهنانمان است:

۱- آقای میرحسین موسوی، شما دریک مرحله تاریخی واستثنایی کشورمان قرارگرفته اید. سرنوشت درشرایط خلأ سیاسی کنونی ایران، قرعه فال به نام شما زده است. حال می توانید رخت آخوندی را ازتنتان بیرون آورید، خود را ازافکارواندیشه خرافات دینی حاکم بر ایران برهانید، در کنارمردم، بامردم، وقهرمان مردم باشید. وگرنه شما را به هرچه باور دارید، خود راکنار بکشید، و بیش از این موجب کشتارجوانان ما که به شما دل بسته اند ،امیدوار شدند، نشوید.

واما همسر گرامی اتان، مطابق آن چه ایشان گفته اند که بی تردید طرزفکروبیان گرزنان کتک خورده و مطبخ نشین خرافاتی است که سوای مکتب بلا زده و مصیبت بارآخوند جایی رانمی شناسند. ایشان باید به خود شستشوی مغزی دهد و از دنیای خرافات و بی خردی که احتمالا برای پیشرفت خود برگزیده است، کناره گیرد، تا به دنیای خردمندان پذیرفته شود.

۲- آقای کهروبی ودیگرآخوندهاخواه بارژیم همکاری داشته ویانداشتہ اند، چنان چه مانند آقای منتظری درخط مردم قرار نگیرند، بامردم نباشند، بی تردید در آینده ای نه چندان دور، همراه همه بستگان و حتی یاران نزدیک خود، زیر دست و پای ملت مصیبت زده و رنج دیده ایران له ونابود خواهند شد.

واما رژیم مرگبارخامنه ای بداند، شما حتی با۲۰ میلیون مزدور، آدم کش، وجانی به نام لشکر بیست میلیونی که خواسته خمینی جنایتکار بود، نخواهید توانست دیگرمردم ایران را هم چنان به اسارت کشید. اکنون آتش وباروت عظیمی زیر خاکستر نهفته است. بزودی این خاکستر شعله ور می شود، ونسل شماهارا به باد خواهد داد.