آقای چاورز تازه مسلمان، درکنار آقای احمدی منتظرظهورامام دوازدهمند ۱

هفته گذشته سرانجام آقای انگلی نژاد با کشاندن و بردن آقای چاورز رئیس جمهور ونزوئلا به درون حرم امام رضا موفق شد که ایشان را به حقیقت و نور اسلام آشنا، و نامبرده را مسلمان نماید.

آقای چهار دزد (چاورز به زبان ونزوئلا ای) در حالی که با آقای انگلی نژاد حرم مطهر را می لیسیدند، و می بوسیدند، به امام رضا قول ونزوئلا ای داد، که دست ازهرزگی، لودگی، و زنبازی خود بردارد و تنها همانند و در حد رژیم ایران، یعنی هر آخوند چهارزن، وچهار صد صیغه و چند خانه عفاف، و غارت نزدیک به بیست در صد سرمایه های ایران، اکتفا کند.

هفته گذشته سرانجام آقای انگلی نژاد با کشاندن و بردن آقای چاورز رئیس جمهور ونزوئلا به درون حرم امام رضا موفق شد که ایشان را به حقیقت و نور اسلام آشنا، و نامبرده را مسلمان نماید.

هفته گذشته سرانجام آقای انگلی نژاد با کشاندن و بردن آقای چاورز رئیس جمهور ونزوئلا به درون حرم امام رضا موفق شد که ایشان را به حقیقت و نور اسلام آشنا، و نامبرده را مسلمان نماید.

شب گذشته، آقای انگلی نژاد همراه با آقای چهار دزد به کنار چاه چندخران رفتند، و بابرپائی یک امام زمان پارتی، تا پاسی از نیمه شب گذشته به قهقهه و چهچهه، و کشیدن قلیان و خوردن دیزی، و سر انجام به خواندن دعای نطفه ورذالت نامه امام مفقود پرداختند.

درجریان این شب نشینی، گاهی حضرت ولی اصل دست از درون چاه بیرون می آوردند، و ناخونکی به دیزی آقای انگلی نژاد و میهمان بزرگ هیکلشان، می زدند.

البته از آن جا که آقای انگلی نژاد بسیار، و حتی بیشتر از ولی وقیح به امام زمان نزدیک تراست، دوستانه و درنهایت ادب و سادگی گهگاهی به نامبرده یادآور می شد که دراین ناخنک زدن زیاده روی نکند، وگرنه خدای ناخواسته ممکن است به سرنوشت جدش امام رضا (ع)، دچار مسمومیت می شود.

درپایان این شب نشینی، حضرت ولی اصل که بسیار خوشحال بودند، به آقای چهاردزد قول دادند که پس از ظهورشان، اجازه خواهند داد که عیسی مسیح نیز درکنارشان، در ازمیان برداشتن ۶ میلیارد اراذل و اوباش ایران و دیگر نقاط جهان شرکت نمایند. هم چنین، ایشان موافقت نمودند که آقای انگلی نژاد و آقای چهاردزد نیز از جمله ۱۱۳ نفر همراهان ظهور آن حضرت باشند.

آقای انگلی نژاد که از اسلام آوردن آقای چهاردزد بسیار خوشحال بود و سر از پا نمی شناخت، مثل این که از کیسه خلیفه می بخشد، نه تنها همه میلیارد دلارهای بدهی وی به بیت المال کشورما ن را به نامبرده بخشید، بلکه قول ساخت و ساز، و کمک های بیشتری نیز به کشورایشان داد.