بایگانی ماهیانه: نوامبر 2010

شیرین عبادی جاسوس رژیم، یا ژاندارک ایران؟۴۶

ژاندارک دختری از دهکده کوچک فرانسه در قرن ۱۵ بنا به اعتقاد دینی خود پرچم کشورش را بدوش کشید، انگلیسی ها را از شهرها بیرون راند. ولی شیرین بانوی مابه عنوان زن مسلمان، دریافت جایزه صلح خود را تنها در آزادی زندانیان کوآن تنمو می داند وبس. آنچه را شیرین بانو انجام داده، آب به آسیاب رژیم ریختن بوده است.

با تنی چند از قهرمانان و رهبران واقعی کشورمان بیشتر آشنا شوید۳

بی گمان از میان صدها جانبازانی که در سیاه چال های ولی وقیح شکنجه می شوند و بی حرمتی می بینند می توانند رهبران آزادی بخش میهنمان باشند. کاظمینی بروجردی، روحانی بزرگی که به فرهنگ و آئین ایرانی پای بند است، باتئوری ولایت فقیه موافقتی ندارد، و طرفدار جدایی دین از دولت و بازگشت به اصل دین سنتی است.