بایگانی ماهیانه: دسامبر 2010

آیا هم جنس گرایی، یک بیماری است و یا یک نوع علاقه و دلبستگی میان دو انسان؟۲۹

در جامعه فرهنگ باخته و تنگ نظری مانند ایران، هم جنس گرایی که یک پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر است جرم شناخته شده، و بیگناهان در گیر آن، به دار آویخته می شوند. اسلامی که ۱۴ سده است بلای جان مردم ما شده، چگونه می تواند هم جنس گرایی را تحمل کند، اسلامی که کمترین آسایش و آرامش انسان را جرم و گناه میداند؟.