ملت مصر؛ آسوده بخوابید، ملا حسین اوباما در حق شما دعا فرمودند ۵

ملا حسین اوباما با بوسیدن دست ملک خالد به دنیای اسلام مشرف شدند، و هم اکنون برای پیروزی و سرفرازی مردم مصر دست به دعا شدند، و از آمریکایی ها نیز خواستند که به دعا پردازند.

ملا حسین اوباما با بوسیدن دست ملک خالد به دنیای اسلام مشرف شدند، و هم اکنون برای پیروزی و سرفرازی مردم مصر دست به دعا شدند، و از آمریکایی ها نیز خواستند که به دعا پردازند.

از دوهفته پیش، ملت مصر به پا خاست تا این گربه نر، این نامبارک را که خیلی هم جا خوش کرده ، و از جای گرم و نرم خود تکان نمی خورد، بیرون راند.

اتل متل گزارش گر ما که از روز نخست تظاهرات در میدان آزادی (تحریر سابق) حضور داشت، به یکی از تظاهر کنندگان گفت که چرا این حیوونی را این چنین اذیت می کنید؟ مگر چه کار کرده؟ حیوونی، تنها در این سرمای زمستانی در این جا کز کرده، و جایی را برای پناه بردن نمی شناسه.
تظاهر کننده (با عصبانیت عربی خود) – چی می گی اتل متل؟ چرا فضولی می کنی؟ مگر نمی دونی وقتی به مهمون زیاد روی بدی، صابخونه می شه.
تظاهر کننده ( ادامه داد) – این نسناس از سی سال پیش در این جا جا خوش کرده، حالا هم به دنبال آنه که فرزند، نوه، نتیجه، و ندیده، و ببخشید نری.. او هم همچنان از کول مردم سواری بگیرند، و به اندازه عمر اهرام ثلاثه بر این سرزمین بمانند، و مردم را غارت کنند.

اتل متل – ای بابا، این طفلکی همش ۳۰ سال روی کار بوده، و خودش هم میگه که اگر حالا بره، ابر میشه، طوفان میشه، گرد و خاک می آد، رود خانه نیل طغیان می کنه، و شاید همه مصر را هم آب ببره!.
تظاهر کننده – برو، اتل متل دل خوشی داری، از وقتی این بابا با آن قیافه تلخ و عبوس، و چهره نامهربان و دوست نداشتنی خود بر مردم این کشور سوار شده، همه گونه طوفان و گرد و خاک و طغیان رودخانه به وقوع پیوسته، و ممکن نیست از این بد، بدتربشه.

تظاهر کننده دوم (تظاهر کننده دیگری که در کنار ما بود، و به بگو مگوی ما گوش می داد، پابرهنه وسط معرکه پرید و گفت) – « مردم ول معطلند، شما هم وقت تلف می کنید. این بابا را آمریکایی ها روی کار آوردند، حالا هم این پا اون پا می کنند تا هرچه بیشتر بر خر مراد سوار باشه. بنابراین از دست من و شما کاری ساخته نیست».
اتل متل – پس تکلیف این چند میلیون مردم که ۱۲ شبانه روز است نخوابیدند، و استخوان خرد کردند تا این گربه نر را بیرون کنند چی میشه؟.
تظاهر کننده دوم – تکلیف جهان سوم را شرکت های نفتی و زمامداران کشورهای غربی تعیین می کنند. مردم تنها سیاهی لشکرند.

تظاهر کننده سوم (تظاهر کننده دیگری به بحث ما پیوست و گفت) – « اکنون وضعیت طوری است که سردمداران غرب به فکر چاره جویی و کمک به مردم مصر افتادند».
اتل متل – چه چاره جویی؟. چه اقدامی؟.
تظاهر کننده سوم – « ملا اوباما از چند روز پیش تا کنون برای نجات و رستگاری مردم مصر، دست به دعا دراز کردند، و به زودی مشکلات مردم مصر حل خواهد شد.
اتل متل ( با پوزخند) – ای بابا، دعا!، چه دعایی!؟، «مگر نشنیدید که گفته اند؛ «با دعای گربه سیاه بارون نمی آد!».
تظاهر کننده سوم (خطاب به اتل متل) – تو، ایمانت را از دست دادی، و پاک کافر شدی. «مگر یادت رفته که پرزیدنت اوباما از وقتی دست ملک عبدالله را بوسید، نظر کرده شد،  مگر ندیدی که وضع ایران پس از دعای اوباما چه اندازه بهتر شده؟. حالا اوباما هم دعاهای خودش اثر داره، و هم آمریکایی هایی که به توصیه او دست به دعا بلند می کنند».

ملا حسین خان اوباما با دلسوزی در حق مردم مصر دعا می فرمایند که هرچه زودتر از دست گربه نره رهایی یابند.
 • Freeiran

  اسلام :‌ شیعیسم
  مسیحیت : اسکندریسم
  یهودیت : صهیونیسم

  این سه دشمنان بشریت هستند

 • Freeiran

  اسلام :‌ شیعیسم
  مسیحیت : اسکندریسم
  یهودیت : صهیونیسم

  این سه دشمنان بشریت هستند

 • Freeiran

  اسلام :‌ شیعیسم
  مسیحیت : اسکندریسم
  یهودیت : صهیونیسم

  این سه دشمنان بشریت هستند

 • Freeiran

  اسلام :‌ شیعیسم
  مسیحیت : اسکندریسم
  یهودیت : صهیونیسم

  این سه دشمنان بشریت هستند

 • Aftabsorkh2012

  زن اوباما رو گاییدم