ولی وقیح به هیأت دولت تأکید فرمودند که تاریخ پیش ازاسلام ایران بی ارزش بوده، آن را فراموش کنند ۲۶

آیا جای شرم و خجالت نیست؟. آیا موجب درماندگی و سرافکندگی ما نخواهد بود؟. چگونه ما خوار و ذلیل و زمین گیر شدیم؟. چگونه می توانیم آرام و راحت بمانیم و چگونه سرمان را بالا بیاوریم و ببینیم که یک تازی نژاد، یک آخوند ۵ تومانی مشهدی، که کوچکترین هویت و شناسنامه و فرهنگ ایرانی ندارد، بخواهد به دولت مزدور خود که آنها نیز یک مشت دزد و راهزن بیش نیستند، دستور دهد که پیش از اسلام، ایران کشوری بیسواد و عقب مانده بوده، و بهتر است به دوران اسلامی ایران پردازیم.

سه خیانتکار و سه جنایتکار اسلامی که مملکت ما را فرووختند و به اسلام ننگین و کشتار گر چسبیدند. به ترتیب در این تصویر: ولی وقیح، شاه سلطان حسین دست راست تصویر، و فتحعلیشاه قاجار در سمت چپ تصویر، این سه خلیفه اسلامی کمترین هویت و نشانه ایرانی نداشته اند، دزدی های کلان و جنایات بی شمار خامنه ای و تربیت فرزندانی جنایت کار، و فروش کشورمان، و کوتاهی و تعصبات کورکورانه دو دیگر، تاریخ ما را به لجن و نجاست کشانده است.

سه خیانتکار و سه جنایتکار اسلامی که مملکت ما را فرووختند و به اسلام ننگین و کشتار گر چسبیدند. به ترتیب در این تصویر: ولی وقیح، شاه سلطان حسین دست راست تصویر، و فتحعلیشاه قاجار در سمت چپ تصویر، این سه خلیفه اسلامی کمترین هویت و نشانه ایرانی نداشته اند، دزدی های کلان و جنایات بی شمار خامنه ای و تربیت فرزندانی جنایت کار، و فروش کشورمان، و کوتاهی و تعصبات کورکورانه دو دیگر، تاریخ ما را به لجن و نجاست کشانده است.

پیش از آن که مطلب را دنبال کنیم، اجازه دهید کمی بیشتر در مورد این آخوندک ضد ایرانی خیانت کار بحث و بررسی کنیم. این مردک که در جوانی ناچار بوده با موتور سیکلت از محله ای، به محله دیگر، و از خانه ای به خانه دیگر در مشهد برود، صدها بار امام حسین را بکشد، لعنت بر یزید بفرستد، و اشک دوغین و مصنوعی در چشم خود ظاهر کند تا ۵ ریال، ۵ ریال دستمزد دروغ پردازی و شارلاتانی خود دریافت کند، از برکت جهل و نادانی ملتی، یکشبه بر ما، کشورمان، سرنوشتمان، و دار و ندارمان سوار، و تصمیم گیرنده شد.

کسی که از کودکی شارلاتان و دزد باشد، خود به خود با دزدان و غارت گران فامیل و معشور می شود، و  فرزندان و فامیل دزد نیز برای خود فراهم می سازد. از این روی، فرزندان این نامرد روزگار نیز یکی پس از دیگری دزد و خیانت کارند.
در هرحال، این آقای ولی وقیح که یک شبه مملکت را چپاول کرده، ثروت بیکرانی برای خود فراهم ساخته است، به تصور این که ۱۴۰۰ سال زنده است، و نیاز به آلاف علوف بیشتری دارد.

از دزدی های میلیاردی این آخوندک که بگذریم، هنر دیگر این نا انسان، جنایت های پی در پی او در به بند کشیدن ۷۰ میلیون ملت بزرگوار، ولی ساده دل ایران، جنایات دائمی در زندان ها، جنایات در کوچه و برزن، و حتی در کشورهای دیگر مانند سوریه در همراهی جنایت کار دیگری به نام بشاراسد، و یا بمب گذاری های گوناگون در سراسر جهان است.

هنر دیگر این دلقک، پشت کردن به آداب و رسوم، و تاریخ و فرهنگ شکوفا و سرزنده این کشور است. آیا برای این آخوندک ضد ایرانی جای شرم و خجالت نیست، کسی که خود، فاملیل، و اجدادش در این سرزمین رشد کرده، پوست و خونشان از این آب و خاک است، هرچه دارد و هرچه آموخته است، از این مملکت است، چگونه و باچه وقاحت و بیشرمی پشت به تاریخ ایران کهنسال می کند، و آن را نادیده می گیرد؟. تاریخی که جهانیان در برابر آن سر تعظیم فرود می آورند، و شرح مدنیت و شکوفایی این کشور در دوران پیش از یورش وحشیانه تازیان، زینت بخش اسناد و مدارک و تاریخ کشورهای بزرگ و پیشرفته جهان است.

این آخوندک به چه می بالد؟، به ۱/۶ میلیون  مسلمان سرگشته و گریبان در غم مسلمان جهان، مسلمانانی که به همت و با کوشش پیشرفت های عظیم علمی و صنعتی کشورهای باختری، توانسته اند به سختی روی پای خود بایستند، ولی از خود کمترین ابتکار و پیشرفت علمی ندارند؟.
آیا از یورش وحشیانه بیابان گرد عربستان به شهر هفت شهر تیسفون که ستارگان درخشانی در آسمان آن زمان بودند، باید افتخار کرد؟. آیا تجاوز به زنان یک شهر عظیم، غارت کردن آن، بردن دختران و پسران به مکه و مدینه و فروختن آنان در بازارها به عنوان کنیز و برده، باید خشنود بود، و این بزرگی را به رخ جانیان کشید؟.

شاه عباس بزرگ، نادرشاه افشار، کریمخان زند، و رضاشاه بزرگ، از چهار انسان های فرهییخته، چمار فرمانروای ایرانی، از نجات دهندگان ایران، ایران از دست رفته، و کسانی که گوهر درخشان تاریخ ما می باشند. این بزرگواران، هویت و فرهنگ ایرانی را فدای اسلام متجاوز، و معتقدات خود نکردند. این ها به راستی ایرانی مسلمان بودند، و باعث افتخار هر ایرانی پاک اندیشند.

شاه عباس بزرگ، نادرشاه افشار، کریمخان زند، و رضاشاه بزرگ، از چهار انسان های فرهییخته، چمار فرمانروای ایرانی، از نجات دهندگان ایران، ایران از دست رفته، و کسانی که گوهر درخشان تاریخ ما می باشند. این بزرگواران، هویت و فرهنگ ایرانی را فدای اسلام متجاوز، و معتقدات خود نکردند. این ها به راستی ایرانی مسلمان بودند، و باعث افتخار هر ایرانی پاک اندیشند.

آیا از ۶۰۰ سال کشت و کشتار مردم ایران، و به غارت بردن بیشترین ثروت های این کشور، از مصولات کشاورزی گرفته، تا کارهای دستی و بافتنی، باید مفتخر بود؟.
شما بی خردان، چگونه دانشمندان ایرانی چون رازی، ابن سینا، یا سخنورانی چون فردوسی، عمر خیام و حافظ را از اسلام می دانید؟ تنها به دلیل آن که نام منحوس تازی را با خود حمل می کردند؟ وی در دوران خفقان و آدم کشی های شما تازیان نمی توانستند لب بر گشایند، و نفرین و لعنت های خود را نثارتان کنند، و یا بی محابا کتاب هایی از جنایت های بیکرانتان پخش و منتشر کنند.
بی تردید اگر سایه شوم تازیان براین کشور سایه نیفکنده بود، و کشور به روال طبیعی پیش می رفت، ما به جای یک ابن سینا و یک رازی، می توانستیم دهها دانشمندی داشته باشیم و یا صدها سخنورانی چون حافظ و سعدی که مانند شاخه های گل خوشبو از سراسر ایران رشد کرده، آزاد بیاندیشند، و آزادانه عمل کنند.

نکته آخر، آیا شما کریمخان زند، شاه عباس، نادر، و رضا شاه را از پادشاهان اسلامی می دانید؟. درست است که اینان به ناچار و به دلیل ترس و وحشت امثال شما جانی ها، ظاهراً به اسلام چسبیده بودند، ولی هرکدام سراپا در خدمت و در راه پایداری و شکوفایی این سرزمین گام بر می داشتند. هیچکدام از آنان، ایران را کشور اسلامی ننامیدند، پرچم و هویت این کشور را عوض نکردند، و برای سربلندی این سرزمین جنگیدند و جان دادند.

آری حق باشماست، شاه سلطان حسین و فتحعلی شاه را باید پادشاهان اسلام این سرزمین نامید. طرز فکر و اندیشه آنان با شما یکسان بود، و  آنان در زیر پرچم اسلام این سرزمین را به باد دادند.
شما هم در ۳۲ سال گذشته در به باد دادن همه هستی های این سرزمین دست کمی از شاه سلطان حسین و فتحعلی شاه نداشته اید. با این تفاوت که آن دوپادشاه اسلام زده، هرگز خود را از فرهنگ و تاریخ گذشته ایران جدا نکردند. تا آن جا که فتحعلی شاه، گهگاهی پوششی نظیر شاهان ساسانی به تن می کرد، و آرزوی پیشرفت ایران مانند آن دوران داشت.

خیانتی که شما و امثال شما تازیان در این ۳۲ سال به این سرزمین کرده اید، به راستی در نوع خود نمونه و بی سابقه است. این بر عهده ملت ایران، به ویژه جوانان است که هرچه زودتر تا دیر نشده و ایران به کلی هویت خود را از دست نداده، شما را به گورستان تاریخ فرستند.

 • Konerahbarkon

  این مادر جنده به کس ننه اش خندیده که همچین ضر ضری کره

 • گشتاسپ

  لطفا تصحیح کنید: ۱،۶ میلیارد مسلمان سرگشته.

  • گشتاسب گرامی، حق با شماست، ولی من شیعیان را جدا در نظر گرفتم. باسپاس، سهراب ارژنگ

 • درست مقاله یی بسیار خوب به دست نشر سپرده اید مگر نه میفهمم که شما باجهاد چرا دشمنی دارید و آن را تنها جهل ونادانی فکرمیکنید ؟؟؟ شیوخ عرب که به گفته خودتان از حمام های عاج استفاده میکنند آیا آنها جهاد میکنند؟؟؟؟ درتمام عالم اسلام تابه حال… هیچ کس نه گفته است که کسانیکه حضرت امام حسین (رض) به شهادت رساندند جهاد کرده اند ، بلکی حضرت امام حسین دست به جهاد زده بود اولا مردم را دعودت به حق وترک ظلم میکرد وکسانیکه قبول نه کردند پس راه دیگرنه ماند بدون جهاد که جان شرین خود وفامیل ارجمند خود را از دست داد ودراین راه جام های شهادت رانوشیدند،ما این قسم جهاد میخواهیم ، جهاد بخاطر دفع دشمنان داخلی وخارجی جهاد بخاطر بدست آوردن فرصت سالم که بتوانیم اولادهای خود رابه روحیه اسلامی ودانشمند تربیه بکنیم مثلیکه خودتان آرمان آن رادارید ، مادرحالت بردگی هرگز نه میتوانیم که ساینس دان سالم داشته باشیم ، واگرما چنین بکنیم که درحالت کنونی از اولادهای خود ساینس دانهای مثل اروپا وامریکا بسازیم پس آیا درآن زمان امریکا واروپا برخواب رفته خواهد بود؟ آیا به مسلمانان چنین فرصت داده میشود ؟؟ درتمام کشورهای اسلامی مردم جهاد نه میکنند کجااست مردم مصر ، دوبی ، قطر وسایر کشورهای اسلامی که یک قرن است درکشورهایشان بینی کسی بنام جهاد خون نشده است آیا انهافرصت به دست اوردن تکنالوژی مدرن وچیزهای راکه شما آرمان آن را در ذهن تان می پرورانید دریافت کرده اند؟؟؟ اگرجواب منفی باشد پس چرا درکشورهای مذکورکسی هم نه توانست که باعلم مدرن وتکنالوژی جدید دست رسی داشته باشد ودراین کشورها مردم جهاد هم نه کرده اند؟؟؟ شما باید بدانید که کفار دنیا ازصدر اسلام تابه حال بامادرجنگ هستند واگرما با آنها ازراه جنگ وجهاد پیش نه رویم آنها به ما هیچ دلسوزی ندارند که مارابه پیشرفتیکه پیشرفت آنها راتهدید میکند بگذارد ،ماباید همیشه زندگی بردگی رابه پیش ببریم ویا دست به مبارزه زنیم وجهاد نمایم تکنالوژی کدام نان مفت نیست که بدون یک احساس واقعا اسلامی ومساعد ساختن فرصت بدست بیا یدمابخاطربدست آوردن فرصت دست به جهاد زده ایم ونیزهرجنگ جهاد نیست جهاد ازخود قانون وبرنامه دارد ونیز جهاد روی مجبوریت بخاطر هدف بزرگ انجام میشود، شما ذکراز صدام حسین ومعمرقذافی کرده اید کی میگوید که آنها جهادمیکردند؟؟؟؟ آنها تا یک حد دست رسی به صنعت واسلحه داشتند مگر مفکوره جهادی نداشتند به همان علت بود که صدام حسین هم درزمان خود به امریکا اجازه داد تا اسلحه مهم الصمود ۲ را که صدام حسین آن را بخاطر حفظ مردم عراق خریده یا ساخته خودش بود آنرا خنثی ساخت ، معمرقذافی نیز چون مفکوره جهادی واصیل اسلامی نداشت به همان علت درسال ۲۰۰۶ م از برنامه اتومی خود که میتوانست لیبیا رادرقطار کشورهای مقتدر استاده کند آنرا بخاطر ترس از امریکا به پنتاگون تسلیم کرد ولی آین است نجات هم نه یافت آیا این عمل آنهار ا شما جهاد تلقی میکنیداگر ترک جهاد؟؟؟؟؟ واین راهم باید شما بدانیدکه احکام اسلام به تمام ازمینه تاقیامت یکسان است قرآن بخاطر هرزمان رهنمود خوب است که بدیل ندارد تاکید که قرآن به جهاد میکند یاکرده است مثل صدر اسلام به همه واجب التعمیل است قرآن کریم کدام کتاب مؤقتی نیست که حالی آنر ا معطل نمایم باید تمام قوانین اسلام برجامعه عملی شود اگرجهاد است یا اخلاق ،اگر عبادت است اگرکدام معامله .•  
  مناظره ی اهل سنت و جماعت با اهل تشیع
  الحمدلله رب العالمین والصلاةوالسلام علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین |اعوذ بالله من الشیطن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم [ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا]
  (و چنگ بزنید به دستاویز (کلام) الله همه و متفرق نشوید)
  و می فرماید:[ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم]
  (در میان خود اختلاف و) کشمکش نکنید که(اگر کشمکش کنید) درمانده و ناتوان می‌شوید و شکوه و هیبت شما از میان می‌رود). «انفال/۴۶»
  و می فرماید:[ وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ]
  («و مانند کسانی نشوید که پراکنده شدند و اختلاف ورزیدند(آن‌هم) پس از آن که نشانه‌های روشن الله جل جلاله به آنان رسید). «آل‌عمران/۱۰۵»
  و می فرماید:[ إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ] (انعام/۱۵۹)
  «بی گمان کسانی که آیین(یکتا پرستی) خود را پراکنده می‌دارند و دسته دسته و گروه گروه می‌شوند تو به هیچ وجه از آنان نیستی».
  [شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ] (الشوری/۱۳)
  «الله تعالی آیینی را برای شما مؤمنان بیان داشته و روشن نموده، که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم. (به همه آنان سفارش نمودم که اصول) دین را پا برجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف نورزید، ».
  الله تعالی ما را از تفرقه نهی نموده و عواقب وخیم‌آن را گوشزد کرده است. لازم است که ما ملتی یگانه باشیم و گام‌هایمان یکی باشد چرا که تفرقه باعث فساد و پراکندگی و تشتت آرا و ضعف امت اسلامی می‌گردد.برای این منظور ماباید نخست حق را بدانیم. چون این عام است که آدمی دشمن هر آن شیی است که از حقیقت آن جهل داشته باشد . و این جمع الحمد لله برای رسیدن به حق تشکیل گردیده. از هر دو گروه سنی وشیعه خواهیش میکنیم که دلایل و براهین واضح و روشن را در میان بگذارند. ادب و اخلاق را مراعات کنند و از توهین که یکی از خصائل منافقین است جداً خودداری کنند. و هر گاه حق بایکی به اثبات رسید باید دیگری در مقابل آن تسلیم شود همین فروتنیست و اگر در مقابل حق گردن کشی شود همانا این انکار حق. کبر اکبر است. ونباید فرماوش کرد که بهترین داوری داریم که مارا به راه راست به اطمینان خاطر میرساند و آن کلام ربمان قرآن حکیم است .
  وصلی الله وسلم علی محمد وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین.See Moreo 
  مدارا و سیاست به معنی خیانت نیست وقتی انسانی با طرفی قوی تر روبرو است اول بایست در تلاش بدست آوردن اسلحه باشد. جنگهایی که پیروزی در آنان صفر است کاری ابله هانه است و جز کشتار مسلمانان و قحطی و فساد ثمری نخواهد داشت و داشتن سرزمینی ویران شد…ه؟ اسلام دین علم اخلاف سیاست حکمت است کاری که صلاح الدین ایوبی است امروز بایست فخر ملتهای مسلمان به داشتن ورزش بهتر علم بیشتر اخلاف محبت و انسانیت بیشتر همدردی عدالت صفا ومردانگی بیشتر ترقی صنعتی و تجاری بیشتر نه اینکه مشتریان ابله سلاحهای از رده خازج شده شرکتهای سازنده مواد منفجره و مواد مخدر باشیم و آنان سرمایه های ملی مارا تاراج کنند و عوض آن بمب و اسلحه و تانک توپ بدهند قذافی در لیبی؟ صدام در عراق و…. ملتهای ما بایست متحد پبیشرو در علم دانش ورزش و رفاه و اخلاق دوستی محبت عفو مهربانی باشند. نه اینکه چهره ای ابله تمامیت خواه دزد فاسد روشوه خوار بیسواد عقب افتاده آدمکش انتحاری بی شعور و جاهل مقلد های تهی مغز از ما ارایه دهند. آنهم ملتی قهرمان که در گذشته انگلستان را به زانو درآورد و حالا به دریوزگی به شرق و غرب پناه می برد؟ نظام الهی بر محبت دوستی اخلاف عدالت عفو بزرگواری دانش انسانیت برادری و برابری پایه گذاری شده است نه به کشت کشتار جهل تعصب های کور و بی دانشی اطلب العلم ولو به سین؟See More من اشتباه کرده بودم که همراه شما درمباحثه پرداختم زیرا خودت از اسلام اګاهی کامل نداری ، درنبرد ومعرکه بدر که درصدر اسلام کذشته است هر کز موازنه جنګی بین پیامبرګرامی اسلام ومشرکین مکه برابر نه بود ، تعداد تمام مسلمانان محارب ۳۱۳تن بودند وتعد…اد مشرکین به یک هزار تن میرسید که همه سوار پر اسپ وشتربودند و اسلحه قوی درهمان زمان داشتند ، ولی برخلاف آن مسلمان تهی دست وپیاده بودند بجز چند تن بشمار، مگرفتح وکامیابی از آن مسلمانان شد ، پس ماگفته نه میتوانیم که العیاذبالله پیامبر اسلام کاری ابله هانه یی را انجام داده ، قرآن میفرماید کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة، یعنی به بارها گروهی کوچک بالای گروه زیات (به لحاظ تسلیحات وتعداد) غالب امده (بسبب نصرت خداوند کریم ) ، سخن شمادرست است اگرمسلمانان بالای کفار حمله میکردند باید تعداد زیاد را باخود داشته باشند ونیز تسلحات نیز باید به اندازه دشمن یا خوبتر باخود داشته باشند ، مگر درحالت که کفار بالای سرزمین های مسلمانان یورش ببرند در این صورت برابر ی مسلمانان در ضروریات جنگی باکفار ضرور نیست اگر اسلحه باشد خو خوب واگرمیسرنه شود نیزهرچه که در دست است بخاطر دفع کفار باید از آن استفاده کرد وخم کردن سر به دشمن وعدم اعتمادبه نصرت وکمک خداوندی برای مسلمان کاری است ابله هانه ، الآن به شما جناب مشوره میدهم که اول در امو ر وسخنان که مربوط به اسلام است هرکز سخن مگوید واگر حتماُ گفتنی هستید پس اول ازاسلام اگاهی درست داشته باشید!!! ورنه به سبب سخن بی هوده ونابکار العیاذبالله خودرا به کفر میرسانید ! باید ازچنین حالت اجتناب کرد

 • Abazarghafary

  سایت تابناک  سایت محسن رضای  کس کش  هست ، البته این کلمه را حمل بر بی ادبی من نکنید  چون کس کش یک اسم برای واسطه هست  یعنی همان دلال در این سایت من به خاطر شعرهای حماسی خود نمیتوانم ورود کنم چون با دیدن عکسی از خامنهی و سردار ۵۰۰ کیلویی اسلام فیروز آبادی و ۲ سردار پیرمرد در کنارشان چنین سرودم :این ، قحبه ، یکدست ، ز چه رو هار شدست ؟// در ، کشتن ، انسان ، چه ستمکار شدست.//سید علی ، این جاکش ، یک دست ، سیاه باز // در بچگی ، کیر ،خوردست و چنین مار شدست //………سردار ، که ، این باشد ، به سرش باید رید // روی کلاه اش ، هم باید ، شاشید //این ، بشکه گه ، به وزن پانصد کیلو // در موقع ، جنگ ، شاید ، ترکید ؟ //………..این دو جاکش پیر هم ، سردارند ؟ // یا هم، منقلی ، این جاکش و این خون خوارند ؟ //از ، بچگی ، با ، هم  لواط  میکردند  // حالا ، به ، کون دادن ، بچگی ، به ما میبالند. // 

 • ناشناس

  دوستان عزیز مشګل اصلی شاید دینها نباشند بلکه شیادان هستند که از
  دین به عنوان یک حربه برای غارت سو استفاده میکنند. اینان اګر دین نباشد دنبال یک
  دست مایه دیګری میروند مثل مثلا کمونیست یا کاپیتالیست مشګل اصلی در والا نبودن
  آنانی است که از هر مکتب و هر منبر سو استفاده میکنند. مګر استالین دین داشت که
  قاتل حرفه ای بود؟ اینان یک مشت دیوانه زنجیری هستند که از هر چیزی و از هر موقعیتی
  سو استفاده میکنند…؟ آنچه بد است دزدی فساد بی اخلاقی تمامیت خواهی خود خواهی
  های غیر عادی است ما فعلا ګیر یک مشت دزدهای بسیار پیشرفته با سواد های زیاد برنامه
  ریز شیادان هفت خط و ثروتمند شده ایم. باشد که با اتحاد باهم و با احترام با
  باورهای هم ولو هم غلط به نظر ما از زنجیر اسارت اینان آزاد شویم به امید آزادی
  واقعی قذافی هم ملت را خاین میداند و خودش را دلسوز؟ او اکثریت
  ملت را خاین میخواند؟ ومردم را میکشد و با توپ تانک به جنگ آنان میرود و اگر
  حمایت بین المللی نبود باحتمال او مردم را آنقدر میکشت تا دست از مقاومت بردارند؟
  و این هم تصویر یک امام مقدس امیر مومنان حضرت ملا محمد عمر ؟
  آنان حرف خود را برتر از حرف تمامی ملت میدانند که اگر همه
  بگویند نه من میگویم آری و همه را می کشم تا حرفم به کرسی نشانده شود. امام محمد
  العمر المعمر القذافی ؟

 • این مثلا رهبران خودشان را بالاتر و برتر از مردم میدانند و  مردم را سفیه و ابله می پندارند   آنان خودشان را بسیار قبول دارند و چون از اطراف هم توسط  کسانی دوره شده اند که یا چاپلودوستان عزیز مشګل اصلی شاید دینها نباشند بلکه شیادان هستند که از
  دین به عنوان یک حربه برای غارت سو استفاده میکنند. اینان اګر دین نباشد دنبال یک
  دست مایه دیګری میروند مثل مثلا کمونیست یا کاپیتالیست مشګل اصلی در والا نبودن
  آنانی است که از هر مکتب و هر منبر سو استفاده میکنند. مګر استالین دین داشت که
  قاتل حرفه ای بود؟ اینان یک مشت دیوانه زنجیری هستند که از هر چیزی و از هر موقعیتی
  سو استفاده میکنند…؟ آنچه بد است دزدی فساد بی اخلاقی تمامیت خواهی خود خواهی
  های غیر عادی است ما فعلا ګیر یک مشت دزدهای بسیار پیشرفته با سواد های زیاد برنامه
  ریز شیادان هفت خط و ثروتمند شده ایم. باشد که با اتحاد باهم و با احترام با
  باورهای هم ولو هم غلط به نظر ما از زنجیر اسارت اینان آزاد شویم به امید آزادی
  واقعی قذافی هم ملت را خاین میداند و خودش را دلسوز؟ او اکثریت
  ملت را خاین میخواند؟ ومردم را میکشد و با توپ تانک به جنگ آنان میرود و اگر
  حمایت بین المللی نبود باحتمال او مردم را آنقدر میکشت تا دست از مقاومت بردارند؟
  و این هم تصویر یک امام مقدس امیر مومنان حضرت ملا محمد عمر ؟
  آنان حرف خود را برتر از حرف تمامی ملت میدانند که اگر همه
  بگویند نه من میگویم آری و همه را می کشم تا حرفم به کرسی نشانده شود. امام محمد
  العمر المعمر القذافی ؟

 • ناشناس

  تقیه، جواز اسلامی برای دروغ گویی و دروغ پردازی تا دلت
  بخواهد. پیغمبر اسلام و کتابش هم گفته اند”تقیه” هیچ اشکالی که نداره هیچ، اگر
  به نفع اسلام باشه مباح هم هست. پس بنابر این : برو “تقیه” بگو ، مگو چیست آن،
  که سرمایه جاودانی (اسلامی) است آن!

 • Betoche

  شما که اینقدر سنگ ایران پیش از اسلام را به سینه میزنید اگر راست میگویید یک دانشمند ایرانی قبل از اسلام را نام ببرید که تاثیری در علم بشری گذاشته باشد. حتا یک نفر هم نمیتوانید اسم ببرید در حالی که در همان زمان کشورهای دیگر چون یونان و روم و مصر دانشمندان بسیاری چون ارسطو و افلاطون و فیساقورث داشته اند. بنده هیچ اصراری ندارم که ایرانیان بعد از اسلام را متمدن معرفی کنم. بلکه حرفم این است که اگر ایران بعد از اسلام را با وجود امثال ابن سینا و فارابی و خوارزمی که نامشان در تاریخ علم بشر جاودانه شده، عقب مانده میدانید، یقین بدانید که ایرانیان پیش از اسلام چیزی بیش از یک قوم وحشی نبودند و  ملل همسایه از خوی توحش آنها آسایش نداشتند. 

  • Ariobarzan

   Boro ye khoordeh motale kon azizam fekr nakon onhaee ke be esm arab be shoma moarefi kardan arab boodan.

   • Betoche

    آفتاب آمد دلیل آفتاب. یکی از نشانه های عقب ماندگی فرهنگی ما ایرانیان از ۲۵۰۰ سال پیش تا اکنون همین نژاد پرستی است که در کلام شما موج می زند. بنده چه کسی را عرب معرفی کردم؟ آیا خلفای عباسی که در زمان حکومت آنها ایرانیان چنین رشد علمی را تجربه کردند، عرب نبودند؟ چرا یک نفر مثل ابن سینا در زمان ساسانیان یا هخامنشیان وجود نداشت؟ در حالی که همان زمان ملل همسایه که ما وحشیانه به آنها تجاوز میکردیم دانشمندان بسیاری داشتند.

    • بهتر است شما همچنان خدمت خود را برای آخوند انجام دهید. شما یا از مرحله پرتی و در مورد اسلام کمترین چیزی نمی دانی، و یا شغل و کار و درآمدت اجازه نمی دهد دست از سودجویی خود برداری.

  • شما چیزی را جع به ایران و گذشته ایران نمی دانی. اطلاعات شما از دایره مغز آخوند و کتاب هایی که به دستور و خواسته آخوند نوشته شده بیرون نیست. در ضمن دنبال چیزی یاد گرفتن هم نیستی. تصور می کنم یا برای رژیم کار میکنی، و یا منافعی داری که این چنین هذیان می گویی

   • Betoche

    به به چه پاسخی! نهایت منطق شما بود دیگر؟ به جای اینکه به محتوای کلامم بپردازی حدسیات جفنگ وار درباره خودم میزنی؟ لابد تمام مطالب دیگرتان هم که من فرصت ندارم بخوانم از همین قماش است. 

  • iranyazad

   تو خیلی گه می خوری که حتما هم عربی ایرانیارو وحشی میخونی بعدشم اگه منشور کوروش یا کارایی که داریوش / آریو برزن/ اشک/اردشیر / سورنا یا کسای دیگه رو می دونستی از این غلت ها نمی کردی!! اصلا میدونی زرتشت یا مانی یا اصلا برو به آدرس زیر جوابتو میگیری ساندیس خور!!
   http://iraniabadvaazad.blogspot.com/2010/11/blog-post_8148.html

  • Negara

   البته که نمی توان معرفی کرد به دلایلی بسیار جالب آن هم کتاب سوزی عظیمی که بعد حمله شروران مسلمان به ایران تمام کتابخانه های ایران با تفکرات قرون وسطایی اسلام عمری به آتش کشیده شد در آنزمان مسلمانان هر کتابی جز اسلام را کتاب کفر می دانستند آقا یا خانمی که اسمت برازنده توست ! شما مطالعه بفرما که در کتاب  ۲ قرن سکوت دکتر زرین کوب جنایات مسلمانان بدوی و وحشی صدر اسلام در حق ایرانیان با فرهنگ ذکر شده که هزاران هزار کتابخانه سوزانده شد و  فرهنگ غنی که شما از آن سخن می گویید در اثر آمیختن اسلام  پوچ  عربی با فرهنگ غنی ایرانیان بود که بعد ۲ قرن خون خونریزی و نابودی دوباره مثل همیشه از زیر خاکستر تاراج و یغما بیرون امد ایرانیان عادت به این گونه یورش ها داشتند اما فرهنگ وحشی مغول را حتی در خود هضم کردند و چیزی که شما الان از آن به نام فرهنگ اسلام یاد می کنی  فقط در نتیجه تاثیر فرهنگ غنی ایران است ….. بد نیست سواد خودتان را ارتقا دهید ….

  • مهمان

   میدونی چرا هیچ اسمی از دانشمندان قبل از اسلام نیست؟؟؟؟چون یک عده ادم وحشی مثل تو تمام گنجینه های ملی ایران رو ازبین بردن تا بتونن چند صباحی بیشتر حکومت کنن اصلا گیرم تو راست بگی ما ایرانیها بعد از اسلام شکوفاشدیم شما زحمت بکش نام دوتا دانشمند عرب در کل تاریخ جهان نام ببر؟چه قبل اسلام چه بعد اسلام تا بحال سوسمار بزن تا سرد نشده برای دسرهم ملخ گذاشتم برات کنار

 • خلیج همیشه عربی

  دین اسلام اقلا به این حیوونای باغ وحش(به اصطلاح ملت ایران)نشون دادکه فرهنگ چیزی غیر ازتجاوز وکشتار است.هنری که این وحشیان قبل از اسلام اصلا قدرت درک اونو نداشتن.فقط بلد بودن حمله کنن وبدزدن وبچاپن وپاچه خواری مزدورمابانه ی اربابان نکبتشون(کوروش الدنگ ودارودسته ی نجستر ازخودشو)بکنن .با این تصمیم موافقیم

  • نسل سوخته

   کیر تو اسلام و تمام بزرگان اسلام
   کیر خر تو دهنه هرچی عربه سوسمار خوره
   عرب بو گندو برو تو بیابون شتر سواریتو کن زر زیادیم نزن.

   • Arandian

    نشستن پشت مانیتور و نوشتن این اراجیف شجاعت نمیخواد اگه مردی برو تو جامعه این حرفا رو بزن,برو از مامان جونت بپرس چجوری به دنیا اومدی احتمال میدم که حرومی باشی

  • بابک خرمدین

   هی بی شرفِ سوسمار خور؛ تو یکی دیگه برو جلو بوق بزن…سگ تو دهنت برینه حرومزاده ی کثیف.

   اگه گیر من میوفتادی بلایی سرت میاوردم که راه رفتن دیگه یادت بره…!

   کیر تمام ایرانیان تو اون کس ننه ی جنده ات…عرب سوسمارخور بی اصالت

   (((زنــــده بــــاد خــلــیـــج هـــمــیـــشـــه پــــارس)))

  • بابک خرمدین

   در ضمن حیوونای باغ وحش تشکیل شده از خانواده ی حرومی خودت،حیف که خبر نداری پشت پرده قضیه چیه خنده ام میگیره :)) تمام این کس شعرهایی که گفتی مربوط میشه به خودتون.

 • yani kire harchi khare be kose namoose to va un pyghambare haroozadat koskeske arab.khahar be khata, kire harchi khare be dahane  un 12ta emamet.ridam be ghabre mohamad va too dahanesh.ridam be kalle ali ghatele roooooooohsookhte.arabe moosh khor to ke goh bezaran jelot mikhori .akhe haroomie bi farhange ke nasle soosmaro az roo zamin vardashti.kiram too un ghoranetoon.faghat bedarde in mikhore ke koono khayato bahash pak koni.bezan be chak arabe kesafat.kesafate sage mosalmoon 

 • Irani

  خوشحالم که حکومت جمهوری اسلامی داریم
  خدا را شکر که اسلام ناب در کشورمان بر سر کار است
  خدا را سپاس که چهره اسلام واقعی در این حکومت دیده شد
  تا کی باید در ایران الترناتیو می بود
  تا کی هر کی شاه می شد در مقابلش سیستم مذهبی بود که چهره زشتش را در زیر لیاس اسلام زشت خو تر پنهان کرده بود
  از همه ازادگان ایران سپاس
  از همه روشنگران سپاس که مردم را بیدار می کنند
  اما
  هنوز ته مانده ای از این رافضی گری در مشور مان بای مانده
  خدا کند این حکومت ۴ سال دیگه هم باشد تا اخرین تیرهایش را هم بزند و بعد مردم ما تا ابد از زیر ستم دیکتاتوری ۱۴۰۰ ساله اعراب رهایی یابند
  خدا را شکر که دیگر مردم ما بنده شاه و شیخ نیستند
  می دانم سخت گذشت
  می دانم فقر بود
  می دانم ستم بود
  اما
  اما
  عمر من وشما در برابر تاریخ ایران دقیقه ای بیش نیست
  دوران ظلم دیکتاتوری دینی هم دقیقه ای
  بیاید دست به دست هم پشت  به پشت در بابر ظلم و بویژه نادانی بایستیم و میهن خویش را اباد کنیم
  بیایید همه هم صدا سرود ازادی و دموکراسی را بخوانیم
  بیایید به خود بیاییم و ببینیم که بودیم و که شدیم
  بدخواهان را بشناسی م و دیگر بنده انان نگردیم
  بیایید با خرد جمعی کشور مان را هر روز رو به جلو ببریم
  پاینده باشید ای ایرانیان
  پاینده باشی ازادی برای همه مردم

 • Aria1963

  هیچ دینی به اندازه اسلام به منافع ایران و ایرانی ضربه نزده. ایرانیان همیشه به گذشته پر ارج خود که همانا احترام به انسانها و همزیستی با دیگر ملل بوده با دیده افتخار مینگرند و عرعر های ولی وقیع هم کارساز نخواهد بود.

 • Ramino R

  goh khord , sage ki bashe ke ar aresh bara kesi jaleb bashe!