خیانتی به کشورمان از این بالاتر است که بگوییم ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند؟ ۵۴

آخوند های دروغگو و شکمباره، با شتسشوی ذهنی مردمان ایران زمین، قسمتی از جامعه را بدین باور رسانده اند که ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند و به جنگ اعراب نرفتند و اجازه دادند که اعراب بدون خشونت به شهرها و روستا های شان وارد شده و اسلام عزیز را بدان ها عرضه کنند.

البته در رابطه با توسعه این دروغ شاخدار، فقط آخوند ها مقصر نیستند، بلکه تقصیر بیشتر بر گردن کسانی است که به مجلس و محلی می روند که آخوند در آن حضور دارد و هر چه آخوند می گوید را بدون کمترین تحقیق و مطالعه ای باور می کنند.

در فرتور گردن زدن یک زن بینوا را توسط یک تازی خونخوار می بینید، ایرانیان نیز اسلام را در چنین شرایطی پذیرفتند، آن ها باید میان مرگ و مسلمان شدن و مورد تجاوز و غارت قرار گرفتن یکی را انتخاب می کردند، تاریخ گواه روشنی بر این فاجعه دردناک است.

در فرتور گردن زدن یک زن بینوا و یا مرد بیچاره ای را توسط یک تازی خونخوار می بینید، ایرانیان نیز اسلام را در چنین شرایطی پذیرفتند، آن ها باید میان مرگ و مسلمان شدن و مورد تجاوز و غارت قرار گرفتن یکی را انتخاب می کردند، تاریخ گواه روشنی بر این فاجعه دردناک است.

نگارنده قصد دارد تا در طی این مقاله، حقیقت را بر ایرانیان روشن کرده و مردمان را از باور های غلط و دروغ پیشین خود دور ساخته و هم میهنانش را با حقیقت چگونگی مسلمان شدن ایرانیان آشنا سازد. لطفن پس از خواندن این مقاله مستند و تاریخی با فضول محله همکاری کرده و در بازپخش هر چه بیشتر این جستار کوشا باشید تا هم وطنان بیشتری با حقیقت آشنا شوند.

۱- عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت می نویسد:
“فاتحان، گریختکان را پی گرفتند؛ کشتار بیشمار و تاراج گیری به اندازه ای بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند.

شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند.”

۲- “پس از تسلط اعراب در حمله به سییستان؛ مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند، به طوریکه ربیع ابن زیاد (سردار عرب) برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدری بساختند از آن کشتگان (یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند).

و هم از آن کشتگان تکیه گاهها ساختند و ربیع ابن زیاد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سیستان هزار هزار (یک میلیون) درهم به امیر المومنین دهند با هزار غلام بچه و کنیز.”یادمان نرود که تازیان از همان آغاز به زور اسلام آوردن، بچه باز بودند و همیشه جزء غنیمت ها طلب پسرهای قشنگ می کردند.
(کتاب تاریخ سیستان صفحه ۳۷، ۸۰ – کتاب تاریخ کامل جلد۱ صفحه ۳۰۷)
.
۳ – “در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند؛ به طوریکه مغیره (سردار عرب) در این جنگ چشمش را از دست داد. مردم جنگیدند و پایمردی کردند و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با نی شماره کردند و غنیمتی که خدا از ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود.”
(کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه ۱۹۷۵)

۴ – “در حمله به شاپور نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند به گونه ای که عبیدا (سردار عرب) بسختی مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او مردم شاپور را قتل عام کنند؛ سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند.”
(کتاب فارسنامه ابن بلخی؛ صفحه ۱۱۶ – کتاب تاریخ طبری؛ جلد پنجم صفحه ۲۰۱۱)

۵ – “در حمله به الیس جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که بسبب همین جنگ بعد ها به «رود خون» معروف گردید، در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ی ایرانیان خالد ابن ولید سوگند یاد کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردد, «چندان از آنها بکشد که خون هاشان را در رودشان روان کند ».

و چون پارسیان مغلوب شدند به دستور خالد « گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند می آوردند و در رود گردن می زدند ». مغیره گوید که « بر رود؛ آسیاب ها بود و سه روز پیاپی با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هیجده هزار کس یا بیشتر بودند، آرد کردند و کشتگان (پارسیان) در الیس هفتاد هزار تن بود.”
(کتاب تاریخ طبری؛ جلد چهارم؛ صفحه ۱۴۹۱- کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران؛ جلد دوم برگ ۱۲۳)

در فرتور علی ابن ابوطالب را در حالی که مشغول به گردن زدن یهودیان بنی قریظه می باشد را می بینید. علی در آن روز هفتصد نفر را از دم تیغ گذراند. در ایران جنایتی صدها بار خونبار تر از کشتار یهودیان بنی قریظه به دست تازیان وحشی رخ داد و در طی حمله اعراب صد ها هزار تن از ایرانیان به دلیل نپذرفتن اسلام قتل عام شدند.

در فرتور علی ابن ابوطالب را در حالی که مشغول به گردن زدن یهودیان بنی قریظه می باشد را می بینید. علی در آن روز هفتصد نفر را از دم تیغ گذراند. در ایران جنایتی صدها بار خونبار تر از کشتار یهودیان بنی قریظه به دست تازیان وحشی رخ داد و در طی حمله اعراب صد ها هزار تن از ایرانیان به دلیل نپذرفتن اسلام قتل عام شدند.

۶ – “در شوشتر مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب با خبر شدند، خارهای سه پهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام به آن حوالی رسیدند، خارها به دست و پای ایشان بنشست و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر، لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خود داری کرده بودند گردن زدند.”
(کتاب الفتوح صفحه ۲۲۳ – کتاب تذکره شوشتر؛ صفحه ۱۶)

۷ – “در چالوس رویان، عبدالله ابن حازم مامور خلیفه ی اسلام به بهانه (دادرسی) و رسیدگی به شکایات مردم دستور داد تا آنان را در مکان های متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک یک به حضور طلبیدند و مخفیانه گردن زدند به طوری که در پایان آنروز هیچ کس زنده نماند و دیه ی چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را بزور می بردند.”
(کتاب تاریخ طبرستان صفحه ۱۸۳ – کتاب تاریخ رویان؛ صفحه ۶۹)

۸ – “در حمله به سرخس، اعراب مسلمان همه ی مردم شهر را بجز یک صد نفر کشتند.”
(کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم؛ صفحه ۲۰۸ و ۳۰۳)

۹- “در حمله به نیشابور، مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند به قتل و غارت مردم پرداختند، به طوری که آنروز از وقت صبح تا نماز شام می کشتند و غارت می کردند.”
(کتاب الفتوح؛ صفحه ۲۸۲)

نقاشی چگونگی مسلمان شدن ایرانیان را به روشنی بیان می کند، اعراب بیابانگرد شهرها را به آتش کشیدند و غارت کردند و زنان را به کنیزی و بردگی مجبور ساختند و بدان ها تجاوز کردند. این است آغوش باز ایرانیان در مقابل اسلام که آخوندهای بی سواد مدام از آن دم می زنند.

نقاشی چگونگی مسلمان شدن ایرانیان را به روشنی بیان می کند، اعراب بیابانگرد شهرها را به آتش کشیدند و غارت کردند و زنان را به کنیزی و بردگی مجبور ساختند و بدان ها تجاوز کردند. این است آغوش باز ایرانیان در مقابل اسلام که آخوندهای بی سواد مدام از آن دم می زنند.

۱۰ – “در حمله ی اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند؛ به طوری که سردار عرب (سعید بن عاص) از وحشت نماز خوف خواند. پس از مدتها پایداری و مقاومت، سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعید ابن عاص به آنان « امان » داد و سوگند خورد « یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت »،

مردم گرگان تسلیم شدند؛ اما سعید ابن عاص همه ی مردم را بقتل رسانید؛ بجز یک تن و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: « من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم!. تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود.”
(کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه ۲۱۱۶ – کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم ؛ صفحه ۱۷۸)

۱۱ – “پس از فتح “استخر” (سالهای ۲۸ – ۳۰ هجری) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم “استخر” را محاصره کنند.

مقاومت و پایداری ایرانیان آنچنان بود که فاتح “استخر” (عبدالله بن عامر) را سخت نگران و خشمگین کرد به طوری که سوگند خورد که چندان بکشد از مردم ” استخر” که خون براند. پس خون همگان مباح گردانید و چندان کشتند خون نمی رفت تا آب گرم به خون ریختند پس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند “چهل هزار کشته ” بودند، بیرون از مجهولان.” (کتاب فارسنامه ابن بلخی صفحه ۱۳۵ – کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم صفحه ۱۶۳)

۱۲ – “رامهرمز نیز پس از جنگی سخت به تصرف سپاهیان اسلام در آمد و فاتحان عرب، بسیاری از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراوانی را برده ساختند و مال و متاع هنگفتی بچنگ آوردند.” (کتاب الفتوح؛ صفحه ۲۱۵)

۱۳ – “مردم کرمان نیز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان، حاکم کرمان با پرداخت دو میلیون درهم و دو هزار غلام بچه و کنیز بعنوان خراج سالانه، با اعراب مهاجم صلح کردند.” (کتاب تاریخ یعقوبی صفحه ۶۲ – کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه ۲۱۱۶، ۲۱۱۸ – کتاب تاریخ کامل؛ جلد سوم صفحه ۱۷۸ ,۱۷۹)

جنایات اعراب تنها به این شهر‌ها ختم نشده است و اینها تنها گوشه‌ای از تاراج میهنمان به دست تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت می‌کند.
در کتاب عقدالفرید چاپ قاهره-جلد ۲ صفحه ۵ ؛ سخنی از خسرو پرویز نقل شده که می گوید: “اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا. آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آنها همین بس که با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند و فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی می کشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می خورند، از خوردنیها و پوشیدنیها و لذتها و کامروانیهای این جهان یکسره بی بهره اند.”

فرتور نشان دهنده ی سربازان عرب در حال حمله به ایران است، تازیان آمدند ، کشتند و خوردند و غارت و تجاوز کردند و به استارت گرفتند و بردند، حال آغوش بازی که مسلمانان خردباخته به ظاهر ایرانی از آن دم می زنند کجا بوده است، تاریخ کمترین چیزی در رابطه اش نمی داند.

فرتور نشان دهنده ی سربازان عرب در حال حمله به ایران است، تازیان آمدند ، کشتند و خوردند و غارت و تجاوز کردند و به اسارت گرفتند و بردند، حال آغوش بازی که مسلمانان خردباخته به ظاهر ایرانی از آن دم می زنند کجا بوده است، تاریخ کمترین چیزی در این رابطه گزارش نمی دهد.

تمامی مطالب مستند تاریخی ذکر شده، توسط عده ای انسان میهن دوست جمع آوری گشته و نگارنده تنها آن ها را بازنویسی کرده است، اما اکنون باید از مسلمانانی که خود را ایرانی می دانند پرسید:
هم میهن مسلمان، مطالبی که خواندی تنها گوشه ای از جنایات اعراب را بازگو می کند، بی شک پس از خواندن این مقاله بدان پی برده ای که پدرانت چگونه مسلمان شدند و نه تنها با آغوش باز اسلام را نپذیرفتند، بلکه از کشته ها شان، پشته ها ساختند و از خون ها شان، رودها جاری کردند تا ایرانیان با زور اسلام را بپذیرند، با این وجود، تو ای فرزند ایران زمین، چگونه حاضری تا ادامه دهنده راه کسانی باشی که به اجدادت تجاوز کردند و آنان را وحشیانه قتل عام کردند و اموال سرزمینت را به تاراج بردند؟.

نگارنده نیک می داند تا سخن را با گفته ای از دکتر شجاع الدین شفا به پایان ببرد: “یک مسلمان ایرانی تنها از این جهت مسلمان است که پدرش مسلمان بوده است و پدر او نیز بهمین دلیل مسلمان بوده که پدری مسلمان داشته است و پایان این خط زنجیر به زرتشتی فلک زده ای می رسد که با شمشیر عرب لااله الاالله گفته بود، بی آنکه حتی معنی آنرا دانسته باشد.” (شجاع الدین شفا – تولدی دیگر)

حال، ایرانیانی که این مقاله و مقاله های دیگر ما را می خوانند و بازهم اصرار دارند که ایرانیان با طیب خاطر اسلام پدیرفتند و اسلام دین بر حق است، به هیچ روی ایرانی نیستند و تفاوتی با آن جنایتکاران تازی و رژیم ضد مردمی کنونی نخواهند داشت.

 • نسل سوخته

  وقتی این مطالب رو میخونم فرقی نمیکنه برای بار چندم باشه واقعا بهم میریزم وقتی میبینم که اعراب امروز به خاطر جنایت پدرانشون از ایرانیها عذر خواهی نمیکنن از تمام اعراب بدم میاد
  وقتی میبینم یهودیان حداقل ۷۵۰۰۰ ایرانیرو در زمان خشایار شاه کشتن اونهم ایرانیانی که سالها قبل به اونها پناه داده بودند و نسلهای امروزیشون حتی معذرت خواهی نمیکنن و در عوض در اون روز جشن میگیرن و جشن هامان سوزی(وزیر ایرانی)راه میندازن از یهودیا هم بدم میاد
  وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم خیلی از کشورها به ایران ظلم کردن انگلیس و روسیه و فرانسه و………..
  اما وقتی به این آخوندا و بسیجیا نگاه میکنیم البته آخوندای عمامه سفید با خودم میگم اینا ایرانین اصالتا ایرانین؟
  اگه ایرانین چطور میتونن با ایرانی این رفتار رو بکنن چرا غیرت ندارن؟
  چرا شرم ندارن؟
  چرا کارهایی رو که بیگانگان بر سر ایرانیان آوردن اینها هم دارن به نوعی دیگه سر هموطناشون میارن
  واقعا که ایرانیها در این دنیا غریبن و ظلمهای بسیاری بر ما ایرانیان رفته کاش خودمون با خودمون خوب بودیم.

 • آیا شیطان رجیم را شناخته اید یا هنوزبه دنبال دارید
  میګردید؟

   

  مردم ما از زور بیکاری و نداشتن امکانهای ورزشی و تفریحی
  سالم وتحصیل  و کار به دنبال سګ باری جنګ و
  کشتار آنان باهم و القای خوی وحشیګری انسانی به آنان خروس جنګی بازی میروند و وقت
  ګرانبهای خود را تلف میکنند. سګهای بینوایی که همچون ما زندګی را در کشتن همدیګر
  جستجو میکنند همانطوریکه دست برادران تفنګ دادند تا به جنګ همدیګر بروند و مردان را با زنان در نزاع و تفرقه رهنمایی کردند.
  عقده های جنسی را در جوانان ما
  همراه باحسادت و خشم نهادینه کرده اند.

   

  شیطان رجیم در کجاست؟ 
  در همان شیوخ عربی که اموال غیر مشروع میلیارد دلاری ذخیره فرمودند  شیطان همان کسانی هستند که تعلیم تربیت و رفاه
  وزندګی سالم را از مردم کشورهای اسلامی دریغ میکنند و در عوض جهل خرافات دزدی فساد
  رشوه خواری و بی اخلاقی به مردم تزریق
  میکنند. همانایی که ثروتهای ملی
  کشور را غارت و در بقول خودشان کفارستانها در بانکهایشان به نام خودشان ذخیره
  میکنند و نفرت تفرقه را بین مردم
  رواج میدهند جوانان مارا به نام بهشت حوریان آن با اندکی پول های دزدی شده شان
  فریب میدهند وبر علیه مردم دیګر مغز شویی میکنند و به آڼان نفرت و اسلام پرا از
  مکر فریب و ظلم و حسادت و خرافات تزریق میکنند. همانایی که حوریان زمینی را صاحب شده اند و به مردم وعد وعید
  حوریان بهشتی میدهند. آیا باز هم شیطان رجیم را نشناختید. آنان که مارا در عقب
  افتادګی  فساد عقده های جنسی فقر علمی و
  مادی نګه میدارند و مرتب تعصب های غیر علمی و حسادت و تنفر را بما ارزانی میدارند. خودشان در قصرهای طلایی زندګی میکنند با مه رویان بین
  المللی مراوده دارند در حمام های ساخته شده از دندان فیل غسل جنابت میکنند در
  ماشین های ساخته شده از طلای سفید رانندګی میکنند. آنان که بجای ساده کردن و بهتر
  زندګی کردن مردم و آوردن عشق محبت همکاری و همګامی بین مردم کشورهای مارا پاره
  پاره کرده و مردم مارا به دیوزګی به کشورهای غرب شرق مجبور به مهاجرت میکنند.
  همانان که ثروتهای ملی مارا تاراج و در ازای آن توپ تانک مسلسل خریده بر سر ما
  میکوبند. شیطان که مردم ما را در فقر فکر نګه داشته و از دین ملیت نژاد چون حربه
  ای علیه خودشان سو استفاده کردم و آنان را برعلیه هم تحریک میکنند تا به وحدت عالم
  انسانی در کثرت دست یابی نتوانند. همان کمونیست های فاسد کاپیتالیست ها شیاد و
  رهبران مذهبی دزد و دغل که نام همه را بدنام میکنند و مردم را نسبت بهم بدبین
  میکنند؟ همان صاحبان بانکها غارتګر و شرکتهای بیمه دزد که مردم را  غارت میکنند و به بی سامان سوق میدهند مردم
  دنیا را بی تفاوت میکنند تا براحتی
  به غارتګریهای خود ادامه بدهند. آنان تمامی
  مردم طبقه متوسط و فقیر دنیا را در فلاکت و بدبختی نګه میدارند تا خودشان در بهشت
  زمینی زندګی بفرمایند. آیا هنوز شیطانها را نشناخته اید؟

 • Fanoosdf

  اعراب نیز چون ما انسانند و گناه نیاکان آنانرا به حساب فرزندی که امروز متولد میشود نتوان نوشت همانگونه که لشکر گشاییهای برخی پادشاهان ما را بر ما٠اگر یونانیان و ایتالیاییها و٠٠٠بر ما خرده میگیرند ما نیز از آنها ٠چون تاریخ را بدرستی میخوانیم و به درستی در مییابیم ٠اینک بدور از حس ناسیونالیستی افراطی بر خیزیم و بدور از تحاریف آخوندیسم تاریخی تاریخ واقعی را دوباره مرور کنیم و شرح وقایع آنچه بر نیاکان ما گذشت را برای آیندگان بازگوییم و اگر تردیدی در صحت مطالب داریم با تحقیقات وسیعتر برای دست یازیدن به

  حقایق آن بدور از هر گونه کج اندیشی و قضاوتی جانبدارانه بکوشیم٠

  • کسی با اعراب دشمنی ندارد و لی تفاله های تازیان به عنوان رژیم اسلامی و سید آل پیغمبر با جان و مال و ناموس ما همچنان از ۱۴۰۰ سال پیش تا کنون حکومت می کنند. ما از شر چنگیز، تیمور، ترکان ماورء نهر، اسکندر، و صدها متجاوز دیگر رحت شدیم، ولی هنوز از شر تازیان اولیه در امان نیستیم. این را هم بدانید که اعراب، به ویژه کشورهای کناره خلیج فارس، بزرگترین دشمن مردم و کشور ما هستند.

 • خدا بردی یف

  ای ایرانی خرد باخته که بخا طر کشته شدن حسین وعلی اصغر سینه میزنی و طفل معصومت را آغشته به خون میکنی ! اگر اندکی سواد داری تاریخ را بخوان. ببین که این اعراب وحشی با اسلاف من وتو چه کرده است .
  ولی من به یک امر کاملا” مطمئن ام وآن اینکه اسلام این دین کسافت سر انجام توسط فرزندان ایران زمین به گورستان تاریخ مدفون میگردد ، درین مورد صد در صد مطمئن هستم.

 • Kazemita

   عموم مورخین معتقد هستند که بصورت کلی استفاده از زور در ترویج اسلام در قرون اولیه اسلامی بسیار کم بوده‌است و مواردی نظیر رفتار قتیبه بن مسلم موارد خاص بوده‌اند. اعراب به ایرانیان تضمین حفاظت و پیروی آزاد از دینشان را می‌دادند. اما موارد پراکنده از استفاده از زور مانند تخریب آتشکده‌ها و به دار آویختن موبدان اتفاق افتاده‌است. بسته به مورد، انگیزه‌های گرایش به اسلام، اقتصای، اجتماعی و همچنین شخصی و روحانی بوده‌است. مسلمانان در مقایسه با زرتشتیان مالیات کمتری میپرداختند و این انگیزه‌ای برای گرویدن به اسلام بود. اعراب مهاجرت کرده به ایران در گرویدن ایرانیان به اسلام نقش داشتند. به عنوان مثال جمعیت کوچکی از اعراب که در اطراف قم ساکن شده بودند و در این شهر تبلیغ می‌کردند آن ناحیه را به یک پایگاه شیعه تبدیل کردند.[۲][۶۰] بگفته برنارد لوئیس دلیل افول دین زرتشتی این بود که روحانیت زرتشتی از نزدیک با ساختار قدرت در ایران باستان در ارتباط بوده‌اند. از دست دادن این پایگاه و نداشتن دوستانی در خارج از ایران و همچنین نداشتن مهارت‌های خیلی قوی بقا همانند یهودیان باعث دلسردی و کاهش تعداد آنها شد. زرتشتیان پس از این نقش کمرنگی در احیای فرهنگی و یا سیاسی ایران بازی کردند.[۶۱] بگفته آمورتی، اینکه اعراب دین خود را بر ایرانیان تحمیل نکردند و به آنها آزادی عمل دادند ویژگی دموکراتیکی است، اما این را نباید فراموش کرد که اعراب با دادن مشوق‌های اقتصادی و حقوقی مشخص به نتیجه مورد نظرشان رسیدند.[۶۲] بگفته سید حسین نصر، بوجود آمدن تعداد زیاد محققان ایرانی بزرگ مسلمان نشان از تحول درونی، و نه زور و فشار اجتماعی است، زیرا با فشار نمیتوان مشارکت خلاقانه و برجسته را انتظار داشت.[۶۳] بگفته التون دنیل، از عوامل مهم دیگر گرویدن ایرانیان به اسلام نقش صوفیان بوده‌است. گزارش‌های زیادی از تحول درونی افراد هنگام برخورد با صوفیان – و متعاقب آن گرویدن آنها به اسلام – وجود دارد.[۲]

  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#.D8.A7.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85_.D8.A2.D9.88.D8.B1.D8.AF.D9.86_.D8.A7.DB.8C.D8.B1.D8.A7.D9.86.DB.8C.D8.A7.D9.86

  • نسل سوخته

   با اون قسمت از حرفتون راجع به مغان زرتشتی موافقم اما اینکه ایرانیان خودشون با رغبت اسلام رو پذیرفتن دروغی بیش نیست ضمنا همه میدونیم ویکیپدیا مرجع معتبری از نظر تاریخی و علمی نیست
   مطالب بالا اکثرا از کتاب مورخان عرب همچون طبری اومده و همینطور هم این مطالب در کتاب ابن خلدون هم بازگو شده.
   اینکه عده ای متجاوز به کشوری حمله کنند مردان را کشته زنان را به اسارت ببرند و در بازارهاشون بفروشن و پسران آنها را غلام خود کنند
   ایرانی را مجوس بنامند
   کتابخانه گندی شاپور ایران و اسکندریه مصر را به آتش بکشند
   یک غیر عرب در کشور خودش حق نداشته باشد جلوتر از عرب راه برود اگر عجم سوار بر اسب باشد و عرب پیاده عجم باید پیاده شده و اسب را به او بدهد به قول شما مالیات بیشتر بدهد
   عرب میتونست از عجم زن بگیرد اما هیچ ایرانی حق نداشت از عرب زن بگیرد
   قوانین زن گرفتن حداقل تا پایان دوره امویه رواج داشت
   نکند بابک خرمدین را فراموش کرده اید
   اینکه ایرانیان با رضایت و میل و رغبت به اسلام گرویدند کاملا دروغ است و این هم ماله کشی دیگری از طرف عرب دوستان بر جنایات آنهاست
   ضمنا اون قسمت تاسیس قم هم کاملا اشتباه است مطلب نسبتا طولانی هست که الان حوصله نوشتن اون رو ندارم.

   • Znb44

    واقعیت بود امیدورام ایرانیا بعد ۱۳۰۰ سال بلاخره از خواب بیدار شن

   • Kazemita

    منابع مورد استفاده در این بخس از مقاله ویکیپدیا به شرح زیر هستند:[۲]       Elton L. Daniel, CONVERSION ii. Of Iranians to Islam, Encyclopedia Iranica[۶۰]     Bernard Lewis, The Jews of Islam, p. 17[۶۱]     Bernard Lewis, Jews of Islam, p. 17[۶۲]     . B.S. Amoretti, The Cambrdige History of Iran, p. 483[۶۳]     Seyyed Hossein Nasr, The Cambridge History of Iran, p. 464

    • اینها که نوشتید منابع تاریخی معتر نیستند، اینها تفاله های آخوند و آخوند زاده اند که به دنبال همیشگی رژیم جهنمی اسلامی در ایرانند. ما در مقاله های خود از منابع مهم تاریخی نام بردیم- سهراب ارژنگ

   • 23

    دوست عزیز طبری مورخ پارسی بوده و اهل طبرستان

   • Fireboy

     طبری کی گفته معتبره ؟

  • این حرف هایی که می زنید کاملً نادرست و دلیل بر مطالعه نداشتن و یا غرض ورزی شما است. جنایت اعراب به ایرانیان از جنایت چنگیز، تیمور، ترکان غرب ایران، و قبایل وحشی به مراتب زیادتر بوده است. هنوز هم این جنایات در لباس آخوند و مزدوران رژیم شب و روز در ایران انجام می شود. بهتر است کمی مطالعه کنید و حرف منطقی بزنید- سهراب ارژنگ

  • بازهم در پاسخ بیان نسنجیده و بدون مطالعه شما، مقاله زیر بر اساس اسناد تاریخی تهیه شده، اگر ریگی ته کفشتان نیست، منصفانه آن را بخوانید سپس قضاوت کنید:
   http://www.fozoolemahaleh.com/2011/11/22/ایرانیان-به-زور-شمشیر-مسلمان-شدند

   • Kazemita

    منابع تاریخی که شما معرفی‌ کردید کتاب‌های تاریخی هستند که قرن‌ها پیش نوشته شده اند و به اصطلاح منابع اولیه محسوب می‌‌شوند. در علم تاریخ بر اساس چنین منابعی نمی‌‌توان قضاوت نمود. منابعی که من از ویکی‌پدیا آوردم همه کتاب‌های دانشگاهی مدرن بودند.

    • مهمان

     چطور منابع اولیه که مورخ به حوادث نزدیکتر بوده مورد وثوق نیستند و بعد کتابهای دانشگاهی که همگی ۵۰ تا ۱۰۰ سال قدمت دارند مورد وثوق هستند؟
     اتفاقا کتابهای جدید را باید از تلخیص همان مراجع اولیه نوشت، مگر از زمین به آسمان میبارد؟
     چگونه در علم تاریخ نمی توان از منابع اولیه قضاوت کرد؟ مگر این منابع اولیه مال دو روز بعد از حوادث بوده اند که نویسنده از حب یا بغض نوشته باشد؟

  • شما از کجا می گویید؟، ممکن است نام چند مورخ معتبر را برای ما بنویسید؟ مورخ های شما همان آخوندها و شبه آخوندهای مفتخور و ضد ایرانی اند وگرنه مورخان جهانی خلاف آن گفته اند که اعلام کردید.

  • شهرزاد

   احمق گرامی!
   ویکیپدیا = بی بی سی پدیا

 • ali

  خطاب به نویسنده :

  مگر مادیان کورش را با طیب خاظر پذیرفتند که نتیجه اش تخت جمشید و منشور حقوق بشر شد.
  تا بر ماست ، قتل تجاوز    از ان ماست فتح تصاحب.
  اگر پدران ما چیزی را با زور و ظلم پذیرفتند ذلیل بر ضعف پدران و اجداد ما در ان زمان بود .
  چرا اعراب در زمان ماد پارس و پارت قدرت سخن گفتن در برابر ما را نداشتند. چون ما قدرتمند بودیم و اعراب ضعیف.
  حال برادران من دوستان من بیایید به اینگونه نتیجه گیری ها پاییان دهیم . اگر اقیده ای با عقل وقلب ما یکی نیست حق انتخاب داریم اگر حق انتخاب نداریم وظیفه ی ما تغییر شرایط است تا نسل های اینده از خواندن تاریخ امروز ما مفتخر باشد.

  • نسل سوخته

   کوروش از مادری بدنیا آمد که فرزند شاه ماد بود زمانی که کوروش حکومت ماد را از آن خود کرد دایی کوروش حکومت میکرد و کوروش پس از بدست گرفتن قدرت دایی خود را به فرمانروایی منطقه دیگری گماشت
   این نوع فتح و کسب قدرت با کارهای اعراب قابل قیاس نیست.
   تفکر کنید

   • ali

    ۱-وقتی کورش  حکومت ماد را از آن خود کرد پدر بزرگ کوروش  (ایشتوویگو) پادشاه ماد بوذ
    ۲- پنج جنگ بین سلسله ی ماد و پارس شکل گرفت 
    ۳-این نوع فتح و کسب قدرت با کدام کارهای اعراب قابل قیاس نیست

    • در کشورما هم ما مورد حمله چنگیز، تیمور، ترکان ماوراء النهر قرار گرفت ولی اثر آن تمام شد و رفت ولی طفیلی تازیان به نام سید اولاد پیغمبر و امت اسلامی هنوز پس از ۱۴۰۰ ساله با زور، قلدری، آدم کشی، تجاوز، بر ما مسلطند.شما هم که از آنها طرفداری می کنید، از آنها، و دشمن مردم و کشور ایرانید. خواه بدانید، و خواه ندانید- سهراب ارژنگ

    • باسلق

     باسلق میگه میگما اگه ایرانیان بزور شمشیر مسلمان شدن ولی

     میگم به عشق مولا علی با اختیار شیعه شدن

 • Irjhenry

  کاری جز خوردن افسوس ندارم،واقعا متاسفم که تونستن دین خودشونو بهمون ترویج کنن..

  • Mehr Iran53

   دوست عزیز چرا فقط تاسف؟ شما میتوانی با معلومات خوب و قوی به افراد جامعه خصوصا نسل نوجوان اطلاع رسانی کنی.و اونارو با واقعیت اشنا کنی.موفق باشی. 

 • Afs1380

  آگاه باشید که دجال(ضد مسیح) کار خو را خوب شروع کرده است و شما که این مطالب را نوشته اید یا خواسته ویا ناخواسته  دنباله رو دجال شده اید  به خود بیایید واز تفرقه بین ادیان آسمانی گریزان شوید

  • Ahfn

   اگه دین نبود همه راحت تر زندگی میکردیم. حالم از دین به هم میخوره. کی انسان ها میخوان یک بار و برای همیشه دین و موهومات رو بزارن کنار؟

   • Sad

    دوست عزیز خواهشن چرت و پرت نگو! ادیان آسمانی کجا بود؟ مگه از آسمون ادیان باریده؟ اینا یه مشت خرافاته که تو همه جای دنیا حاکمانی از طریق اینها( به قول شما ادیان آسمانی)  زر و زور  و  قدرتشونو زیاد میکردند. دوستان خردمند من باید این لجن دنیا سوز و  انسان سوز بعنی مذهب رو به زباله دان تاریخ انداخت.  یه امید آن روز.   

  • Mehr Iran53

   گفتن واقعیت تفرقه بین ادیان نیست

  • مهمان

   دوست عزیز، دجال تنها یک افسانه است، اما اگر دجال یا دجالانی هم وجود داشته باشند آنهایی هستند که جلوی روشنی و حقیقت را میگیرند، دوران خرافه گذشته است، آن ادیانی که شما از آن صحبت میکنید تنها وسیله ای هستند برای دکان بازار استعمارگران و استثمارگران، برای کشتار و بردگی مردمان جهان، نور حقیقت و روشنی دیر زمانیست که بر دنیا تابیده اما ایران و ایرانیان از این قافله بدجوری عقب مانده اند.

  • کدام آسماانی؟ آسمان مرکز اشتعال با دمای دهها درجه است و سرتاپای آن هم شناخته شده. این افکار مالیخولیایی، یا از بی خردی است، ویا کلاهبرداری دینی- سهراب ارژنگ.

 • Omid Ashoury

  jang ye chiziye ke rokh dade dalili nadare az araba bademon biad ya khoshemun biad ma ba eskandar moghola ya russia va engilisam jang kardim kari ke ajdade ghomaye mokhtalef kardan be ma rabti nadare dar zemn ma ghome maghlobim age nabudim to dabirestanamun arabi dars nemidadan ….

  • شما بهتر است مقاله های ما را در مورد یورش تازیان بخوانید. اطلاعات شما ناچیز است. سهراب ارژنگ

 • Mehr Iran53

  اقای فضول محله متن جالبی  بود وبلاگ خوب و جالبی داری ولی متاسفانه موضع مشخصی نداری 

 • Ali

  آقای  خیلی محقق مدقق بافهم منصف 
  اگر استناد به هر نوشته ای به فهم حقیقت منتهی میشود  ,چرا به نوشته های وابستگان جمهوری آخوندی که ایران ر ا بهشت و بلکه بالاتر از بهشت معرفی میکنند استناد نمیکنی ?!!!
  چرا یک کلمه از اعتبار هیچ یک از کتبی که مورداستفاده قرار میدهی حرف نمیزنی ?!!
  از کی این کتاب ها  وحی منزل به حساب میآیند ?! آقای خیلی معتقد به وحی !!

  فهمت از تاریخ در همین حد است ?
  چرا مطالب خلاف این چیزهائی که نقل کرده ای را از کتاب های دیگر نقل نمیکنی ?
  چرا از زرین کوب مطالب نشر یافته ,۱۵
  سال پس از نشر ” دو قرن سکوت” در تمجید و تایید کارنامه اسلام در ایران را نقل نمیکنی ? چون خیلی فهم و دقت و انصاف داری ?!!
  کور ظاهر و باطن فقط به دنیای معاصر نگاه کن تا ببینی ,هر چند که نمیفهمی ,چطور ویتنام بدون نیروی دریائی و هوائی ,با مختصری نیروی زمینی با همت و اراده  که از خواست واقعی ناشی میشد آمریکا ی بهره مند از قویترین ارتش دنیا را شکست و فراری داد .
  چشمهای خیلی بصیرت را بازکن تا مردم مصر ولیبی وتونس را ببینی که چطور جانفشانی کردند در راه آزادی و مبارزه با دیکتاتورهای آدمکش.
  مردم سوریه را ببین که از کشته شدن ترسی ندارند برا ی رسیدن به آزادی. سگهای هار بشار اسد کمترین خللی در اراده مردم سوریه برای مخالفت با ظلم ایجاد نمیکنند.
  احمق های طالبان و القاعده را ببین ,گر چه از دیدن تا فهمیدن فاصله زیاد است ,چطور با کمترین امکانات در راه هدف احمقانه خود با آمریکای مجهز به تمام سلاح های پیشرفته میجنگند.
  در رومانی ,چائوشسکو ی دیکتاتور شصت هزار نفر را در ده روز آخر حکومتش کشت چون در تظاهرات مخالفت با او شرکت کرده بودند ,با وجود این مردم به تظاهرات تا سقوط او ادامه دادند.

  در مصر دختر مصری در اعتراض به اسلام که قبول ندارد ,عکس لختش را علنی با اسم خودش در معرض دید دیگران میگذارد با علم به خطر بسیار این کار ,چون به اسلام اعتقادی ندارد.با وجود تهدید شدن پس از آن حرفش را پس نمیگرد و آن را تکرار میکند.یعنی عقیده اش از ترس دیگران عوض نمیشود.

  در افغانستان که جهل و تعصب بیداد میکند ,افغان سابقا مسلم مسیحی شده به جرم ارتداد به مرگ محکوم میشود ولی به عقیده اش در ترک اسلام پای بند میماند تا با با فشار بین المللی از کشورش خارج میشود.

  کشیش سابقا مسلم در ایران به مرگ محکوم میشود ولی برای رهائی از حکم مرگ اظهار توبه نمیکند.
  بهائیان بسیاری را پس از اعدام باب در زمان قاجاریه کشتند و شکنجه کردند ولی هیچ کدام از اعتقادشان دست بر نداشتند.
  در ایران حال حاضر طرف از زندان به گاو عظمای ولایت نامه مینوسد در تشریح جنایت و خیانت های او با علم  به دردسر های آن.چرا ?چون اعتقاد واقعی و منش و مرام یعنی همین. این است سر عظمت امام حسین علیه اسلام و یارانش : مبارزه تا پای جان برای تن در ندادن به ظلم و خفت و خواری

  حالا  ایران تحت سلطه ساسانیان چطور با ارتش بسیار قویتر از لشکر مسلمین با وجود وجود نفرت ایرانیان ,البته به نظر تو ,از اسلام ,از اعراب با دست خالی شکست میخورد که هیچ,دین آنها را هم میپذیرد ?!!
  ترس از کشته شدن اگر نتیجه اش این بود که تو میگوئی ,هیچ دیکتاتوری سرنگون نمیشد .
  تو گویی اعراب حتی مراقب پایبندی ایرانیان در انتقال اسلام به نسل بعدی هم بوده اند!

  و ایرانیان از ترس خود اسلام را پذیرفتند که هیچ نسل های بعدی هم از ترس مسلم شدند !!
  حرف تو ,به فرض درستی ,دلیل بر پفیوزی و بی شخصیتی ایرانیان است.
  اما توهمات ذهن تو عقده ای پفیوز غیر از واقعیت تاریخی است.تو نامسلمان از خود راضی به خیالت محال است کسی به اسلام اعتقاد داشته باشد چون تو به آن بی اعتقادی !!

  عقده ای روان پریش !!
  فهمت عاجز از درک این است که ایران مثل شوروی دچار فروپاشی شده بود ,به خاطر فساد و بی لیاقتی ساسانیان.

  سایتی که اسمش هست بالاترین ,جای خوبی برای امثال تو عقده ای بیسواد است تا بدون کمترین فهم و منطق و راستی و حقیقت جوئی مشغول عقده  گشائی باشی.
  چون این ایرانی الاصل آمریکائی شده خوب بلد است از عده ای بیسواد عقده ای پول در آورد.آقای درس خوانده MIT
  هنوز نمیداند هیچ مجله ای و هیچ روزنامه ای بدون گروه داوران و گروه تحریره کمترین اعتباری ندارد .به عبارت دیگر جائی که هر کس هر پرت و پلائی را منتشر میکند ,هیچ پایبندی به نشر حقیقت در بانیان آنجا وجود ندارد.

  • Betoche

   fuck islam

 • Kazemita

  الان دیدم در مورد کتاب سوزی جندی شاپور و اسکندریه در کامنت هیات حرف زادی. گفتم این‌ها را برایتان بگذرم تا سر فرصت مطالعه نمائید. جهت اطلاع، اکثر محققین (مستشرقین غربی) داستان کتاب سوزی اعراب در اسکندریه را نه معتبر می‌‌دانند. در مورد کتاب سوزی جندی شاپور هم توصیه می‌‌کنم مقاله زیر را از دانشنامه معتبر ایرانیکا بخوانید تا ببینید که اصلا جندی شاپور بعد از حمله اعراب پر رونق تر شد که کم رونق نشد.

  http://www.iranicaonline.org/articles/gondesapur

  • Afeefa Motahar sadat

   ۳۹ سال شما کافران زردشتیان و آتئیست ها ابلیس پرست ها بت پرست ها در ایران به وهویت مسلمان و ایرانی حکومت میکنید که مسلمانان سنی مذهب های ایران را به شهادت رساند وحشیانه و بی رحمانه تازیدن به وهویت ایرانی و مسلمان به عراق و لبنان و فلسطین و سوریه مصر و لیبی و بحرین یمن افغانستان حکومت ها را سقوط دادند و ملیت هایش را به شهادت رساند که در این ۳۹ سال ۱۵ ملیون مسلمانان سنی و شیعه را به شهادت رساند و گنج های فروان بیکران کشور عراق و لبنان و فلسطین سوریه لیبی یمن را معدن های خشت طلا و نفت و آثاری باستانی کشور ها را به غارت بردند و می برند تا به امروز و کامیون کامیون خشت طلا عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و یمن را کشیدن به کشور های مورد انتخاب خود بردن وحقوق ملیت های کشور های عربی و کشور ما افغانستان را
   📢
   ایران تا به مشهد سرزمینی یک پارچه سنی مذهب های عربستان سعودی بود و از از افغانستان تا به سیستان مال ما افغان ها است که افغانستان با عربستان سعودی هم سرحد بود که متجاوزین و رهزنان جلادان کافران زردشتیان و آتئیست ها ابلیس پرست ها قزاقستانی روس به وهویت مسلمان یکی ولایت عربستان سعودی را با خونریزی های شدید و کشتار های وحشیانه و غارتگری های وحشیانه خود و تجزیه کردند و نام اش را ایران گذاشتن و بعد تازیدن و تازیدن

   • ستاره

    چی چی میگی عامو خودت می فهمی افغانستان یکی از شهرهای کوچیک ایران از هزاران سال پیش بوده ….

 • Kazemita

  نویسندگان فارسی زبان سرشناس همچون مرحوم دکتر محمد معین، در کتاب “مزدیسنا و ادب فارسی”، دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب ” دو قرن سکوت”، مرتضی‌ راوندی در کتاب “تاریخ اجتماعی ایران”، در این باره قلم زده اند. یکی از منابع تاریخی اولیه که این نویسندگان به آن استناد می کنند، کتاب مقدمه نوشته ابن خلدون است. او به مضمون زیر می نویسد

  وقتی سعد ابن ابی وقاص به مداین دست یافت در آنجا کتابهای بسیار دید. نامه به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتابها خواست. عمر در پاسخ نوشت که آنهمه را به آب افکن که اگر آنچه در این کتابهاست سبب راهنمایی است خدا برای ما راهنمایی فرستاده است و اگر در آن کتابها جر مایه گمراهی نیست خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است. از این سبب آنهمه کتاب ها را در آب یا در اتش افکندند.

  دکتر فرانز رزنتال، استاد دانشگاه ییل در ذیل جمله نقل شده توسط ابن خلدون در پاورقی این کتاب می‌‌نویسد[۱]:
  This is a variant of the famous legend according to which, Umar ordered the destruction of the celebrated library in Alexandria
  به دیگر سخن، او این گفته ابن خلدون را که خلیفه دوم دستور به سوزاندن کتاب‌های ایرانیان داد، را کپی‌ برداری از “افسانه مشهور” سوزاندن کتابخانه اسکندریه توسط مسلمانان می‌‌داند.
  کلی ترامبل، نویسنده کتاب “کتابخانه اسکندریه” بر این باور است که اکثر دانشوران امروزی داستان تخریب کتابخانه اسکندریه به دست مسلمانان را نا معتبر می‌‌دانند[۲]:
  Today most scholars have discredited the story of the destruction of the Library by the Muslimsدکتر برنارد لوییس، استاد دانشگاه پرینستون، در مقاله‌ای دلایل خود را بر جعلی بودن کتابسوزی اسکندریه مصر توسط اعراب ارائه می‌‌کند و به ریشه یابی‌ به وجود آمدن چنین ادعائی می‌‌پردازد. او با اشاره به شباهت روایت ابن خلدون در دستور عمر به سوزاندن کتاب‌های ایرانیان با دستوری که از وی در سوزاندن کتابخانه اسکندریه نقل می‌‌شود نتیجه می‌‌گیرد که این هر دو ادعا از جنس باور‌های عامیانه هستند[۳]:The 14th century historian Ibn Khaldun tells an almost identical story concerning the destruction of a library in Persia, also by order of the Caliph ‘Umar, thus demonstrating its folkloric character
  متیو بتلز، استاد دانشگاه هاروارد در کتاب “کتابخانه: تاریخی‌ پر سرو صدا” ریشه افسانه کتابسوزی اسکندریه را چنین می‌‌نگارد[۴]:

  the story as we know it may have been invented by one Ibn al-Qifti, a twelfth century Sunni chronicler. According to the Egyptian classicist, Mostafa el-Abbadi, al-Qifti may have invented the story to justify the sale of books by the twelfth-cntury Sunni ruler Sladin, who sold off whole libraries to pay off his fight against the Crusaders.
  منابع
  ۱٫  The Muqaddimah, an introduction to history By Ibn Khaldun, translated by Franz Rosenthal, p. 373 قابل دسترسی‌ در اینجا
  ۲٫ Kelly Trumble, The Library of Alexandria, Robina MacIntyre Marshall, p. 51,  قابل دسترسی‌ در اینجا
  ۳٫  Lewis, Bernard. “The Vanished Library”. The New York Review of Books. 37(14). 27 September 1990قابل دسترسی‌ در اینجا

        ۴٫  Library: an Unquite History By Matthew Battles, قابل دسترسی‌ در اینجا

  • نسل سوخته

   باعث تاسف است امثال شما به دنبال راهی میگردید تا اسلام و حکمای آن قاتل خونریز و احمق جلوه نکنند
   اشخاصی مثل رزنتال که این وقایع را تخیلی تصور میکنند برای این است که اگر بگویند اینها تخیل است و تمدن مصر و ایران را زیر سوال ببرند میتوانند یونان را هرچه بیشتر و بیشتر بالا ببرند رزنتال مثل دکتر جوزف که از شیعه گری تعریف میکرد فقط و فقط قصدش تحقیر و کوچک نشاندادن تمدن ایران است
   حتی اگر صحبتهای بتلز را باور کنیم!!!!!!!!!!!!!!!
   دلیلی ندارد که سوختن کتابهای گندی شاپور را رد کنیم.
   عمر حکمی داده بر طبق آن حکم تازی ها کتابهارا آتش میزدند.
   امثال شما وقتی کسی از پیشرفت غرب حرف میزند جلوی او می ایستید و شب و روز مرگ بر آمریکا و نه شرقی نه غربی میگویید
   اما به محض اینکه یکی از غرب حرفی بزند که برای شمای مسلمان خوشایند باشد بدون در نظر گرفتن نیت او همان غربی که تا دیروز دشمن شما بود حرفهایش در و گوهر میشود و در همه جا نقل میکنید.
   واقعا که خائنید.

   • آنتی عرب

    درود بر شما

 • Taghi Zohoori

  عذر میخوام اما گمون کنم عکس اول مرد باشه نه زن آخه زیر پیراهن رکابی تنش هست…دی P-:

 • آریوبرزن

  دست مریزاد 
  درود بر شما،مقاله خوبی بود ،تنها راه نجات ایران روشنگری به دور از تعصب و غرض ورزی وبیان حقایق تاریخی کتمان شده  است مخصوصا در مورد قشر تحصیلکرده و ظاهرا روشنفکر که با ایدیولوژی سازی های خود به یاری قشرعامی جامعه ،همواره دیکتاتور پرور و استبداد پرور بوده است

 • Nemidam

  برادر من چرا راه دور می‌ری؛ اعرابی که نوه پیامبر را آنگونه سر بریدند چه بر سر ایرانیان نیاورده باشند خوب است؟ در ضمن از کی ایرانیان عربی یاد گرفته بودند تا قرآن بخوانند و با آغوش باز اسلام بیاورند؟!

 • Sducsll

  اولش فکر کردم حرفی برای گفتن دارید. ولی وقتی شما شریعتی را با همان چوبی می زنید که اخوند ها را دیدم اصلا ارزش بحث کردن ندارید. چیزی در حدود ۱۰۰ هزار عقده ای در برابر یک میلیلرد مسلمان احتمالا دلیل حقانیت شماست. باشید در خیال خامتان بریا ریشه کنی اسلام!!!. اونی که بادی از ان حفاظت کند می کند. به همین خیال باشید و عمره دوروزه دنیا را عمله شیطان باشید. اقترب لناس حسابهم  و هم فی غفله معرضون

  • Teezbeen

   Dooste aziz magar Shariati farghi ba Khomeini dasht . Tanha farghesh in bood ke ishan kot va shalvar va keravat dashtand va ella travoshat zehnishan haman bood.

 • Nad1346

  ما باید مانند ملت یهود با اقتدار و دنیا فریبی تمام مردم را گول بزیم مظلوم نمایی کنیم تا بتوانیم مسیحیان ومسلمانان به بند بکشیم چون در تلموت و تورات فرزندان خدا آمده :بجز ما بنی اسرائیل همه نجس وحیوان هستند .پس ما طبق گفته خاخامها سگهای کثیف آنها هستیم .به این می گن اقتدار ملی ،آزادی ،سکولار جهانی .همه موفق باشید در این آرمان والا

 • ایرانی مسلمان

  این چه ملّتی است که به خاطر شمشیر و مقداری مالیات دین خود را عوض می‌کند؟

  و من معتقدم که در تاریخ اسلام,هیچ کس
  و هیچ گروهی, زشت تر و زننده تر از دانشمندان و محققان ایران دوست ما که با تحقیر
  اسلام و تمدن اسلام,پنداشتند که از اصالت قوم ایرانی دفاع کرده اند.هیچ کس چنین
  ضربه ی مهلک به اصالت و حیثیت این ملت نزده.

  دکتر شریعتی(اگه قبولش داشته باشین)

  به راستی چقدر ایرانیان پست بوده‌اند که اکثریّت آنها طیّ دو قرن،به خاطر شمشیرو فقط شمشیر،اسلام آوردند!
  تازه چقدر جالبتر که تنها ۳۰ سال بعد از حمله‌ی عمر،به مختار هم کمک کردند!

  آیا مردمی که با زور مسلمون شدند،به مختار کمک کردند؟این عقلانی هست؟
  یا باید تاریخ خدمات ایرانیان به اسلام رو ردّ کرد یا باید حرف شما رو!

 • پرسشگر

  همین دکتر زرّین کوب میگه:
  «بسیاری‌ از ایرانیان‌، از همان‌ آغاز کار، دین‌ مسلمانی‌ را با شور و شوق پذیره‌ شدند. دین‌ تازه‌ای‌ را که‌ عربان‌ آورده‌ بودند، از آیین‌ دیرین‌ نیاکان‌ خویش‌ برتر می‌یافتند و ثنویّت‌ مبهم‌ و تاریک‌ زرتشتی‌ را در برابر توحید محض‌ و بی‌شایبه‌ی‌ اسلام‌، شرک‌ و کفر می‌شناختند. آن‌ شور حماسی‌ نیز که‌ در طبایع‌ تند و سرکش‌ هست‌ و آنان‌ را وا می‌دارد که‌ هر چه‌ را پاک‌ و نیک‌ و درست‌ است‌، ایرانی‌ بشمارند و هر چه‌ را زشت‌ و پلید و نادرست‌ است‌ غیر ایرانی‌ بدانند، در دلهای‌ آنها نبود. از این‌رو آیین‌ مسلمانی‌ را دینی‌ پاک‌ و آسان‌ و درست‌ یافتند و با شوق‌ و مهر بدان‌ گرویدند.» (ص ۲۶۹)

  «برخی‌ دیگر هم‌ از اوّل‌ با آیین‌ مسلمانی‌ به‌ مخالفت‌ و ستیزه‌ برخاستند، گویی‌ گرویدن‌ به‌ این‌ دینی‌ را که‌ عرب‌ آورده‌ بود اهانتی‌ و ناسزایی‌ در حق‌ خویش‌ تلقّی‌ می‌کردند … این‌ اندیشه‌ که‌ عرب‌ پست‌ترین‌ مردم‌ است‌ چنان‌ ذهن‌ آنان‌ را مشغول‌ کرده‌ بود که‌ هرگز مجال‌ آن‌ را نمی‌یافتند تا حقیقت‌ را در پرتو روشنی‌ منطق‌ و خرد ببینند. هر روزی‌ به‌ بهانه‌ای‌ و در جایی‌ قیام‌ و شورش‌ سخت‌ می‌کردند و می‌کوشیدند عرب‌ را با دینی‌ که‌ آورده‌ است‌ از ایران‌ برانند. (ص ۲۷۰)

  «فتح اسلامی البته با جنگ حاصل شد اما نشر اسلام در بین مردم کشورهای فتح شده به زور جنگ نبود خاصه در جاهایی که مردم، از نظر اسلام، اهل کتاب بودند یا در ردیف آن: یهود، نصارا، مجوس و صابئین.»

  • این را با تهدید و تحت فشار رژیم اسلامی گفته وگرنه گفتار او در دوقرن سکوت منعکس است. سهراب ارژنگ

 • کس خر

  مرگ بر آخوند کثیف

 • عاشق اهل بیت و ایران

  این عکسی که اینا از امام علی بن ابیطالب پخش کردن همش دروغه هیچ وقت کسی که پیامبریش اثبات شده و همین الانم در امریکا قرانو دارن بررسی میکنن برید تو اینترنت سرچ کنید عکس های قوم عاد ببنید معجزه قرانو مگه ما خدا رو پاک نمیدونیم پس پیامبراش مثل خودشن هیچ جای تاریخ این قضیه رو ننوشتن عزیزای من به سلمان و تمام ایرانی هایی که کنار علی بودن نگاه کنید مگه اونا عقل نداشتن که یه عرب رو بیارن و دفاع امام علی از ایرانیا تو تاریخ خیلی هست پس به گزافه گویان که یا عامل یا جاهل اهمیت ندید

 • مهیار

  مسلمونای جنایتکار کثیف خواهشمندیم خودتون رو به خریت و کوچه علی چپ نزنین.
  احمق های بیشعور! شما مسلمانان کثیف همه ی جهان را به اَن کشیدین درست مانند دین کثیفتون اسلامِ پدوفیل و الله غلمان شناس تون. در همه جا ردپای جنایات کثیف اسلام و مسلمانان به چشم می خوره پس دیگه دارین درباره چه گندی دفاع می کنین؟ از داعش(دولت اسلامی شام و عراق؟؟ از بوکوحرام؟ از طالبان؟ از حزب الله لبنان؟ از القاعده؟ از حکومت اسلامی ایران؟ ازاسلامدوغان؟ از النصره؟ از مجاهدین خلق الله(منظورم کمونیست مسلمانه)؟ هیچ راه فراری از کثافات اسلامی که دامنتان را گرفته ندارید. خواهشا بیایید و توبه نید از این دین کثافت و از مردم جهان پوزش بخواهید و دیگر گرد این دین جنایت و کشتار و تجاوز و دزدی و پدوفیلیا و … نرید/
  ماله کشی ممنوع!!!