چرا کشورهای اسلامی هرگز به آزادی و دموکراسی نخواهند رسید؟ ۵۰

اسلام را نمی توان یک دین به شمار آورد. زیرا اسلام انسان ها را از دید تن و روان، عاجز و ناتوان، بی تجربه و نادان، بی خرد و بی ایمان می داند و به خود اجازه می دهد که قیم انسان ها بوده، و قافله سالار آنان برای زندگی در این جهان، و جهان دیگر باشد.این قیمومیت مانند عملکرد استاد در برابر شاگرد، کارفرما در برابر کارگر، و ارباب در برابر نوکر است. دین اسلام  شان می دهد که انسان را مانند مانند کور بی دستی می داند که راه در پیش خود را نمی بیند و نمی شناسد و نیاز به کسی دارد که او را به جلو برد، و در هر زمینه راهنمای او باشد.

این یک دموکراسی است. عده ای با پوشش شنا در رفت و آمدند، یک زن مسلمان نیز با حجاب دیده می شود. این گذشته ایران بود. ولی همین خانم لحاف پیچیده شده، و اربابان او، آخوندها که الله روی زمین به شمار می آیند، آزادی کشور را به هم زدند و به وضع کنونی درآوردند. وضعی که مردم در توالت رفتن و حمام گرفتن خود از شر آخوند آسوده نیستند.

این یک دموکراسی است. عده ای با پوشش شنا در رفت و آمدند، یک زن مسلمان نیز با حجاب دیده می شود. این گذشته ایران بود. به همه اجازه می داد با هر پوشش دلخواه خود ظاهر شوند و ایرادی بر آن نبود. ولی همین خانم لحاف پیچیده شده، و اربابان او، آخوندها که الله روی زمین به شمار می آیند، آزادی کشور را به هم زدند و به وضع کنونی درآوردند. وضعی که مردم در توالت رفتن و حمام گرفتن خود هم از شر فساد آخوند و مزدوران رژیم در امان نیستند.

در درجه نخست، اسلام به دنبال عبودیت و بندگی انسان است. بندگی در تعبیر این دین، به معنای خوار و ذلیل و ضعیف بودن است. آفریده شدن انسان از گل و لجن هم نشان دیگری از ناچیز شمردن و بها ندادن به انسان بوده است. زیرا اگر انسان ارزشی داشت، چرا از برگ گل، و یا شاخه صنوبر، و یا درخت میوه درست نشده بود؟. بیرون راندن آدم و حوا به تعبیر اسلام از بهشت نیز، نشانه بی ارزشی و بازهم ناچیزی آن ها بوده است و گرنه برای الله امکان داشت اندکی خرد به آدم بدهد تا میوه ممنوع شده را نخورد، و هنگامی که خورد، با یک پوزش گناه او بخشیده شود.

سلام، از واژه «تسلیم» گرفته شده و به همین معنا به کار می رود. همانگونه که اسیر در جنگ تسلیم می شود. با گفتن واژه سلام، مسلمان ها نیز خود را در برابر الله در آسمان، و یا الله بر زمین که همان آخوند باشد، تسلیم می کنند. کسی که تسلیم شد، اجازه و اختیار هرگونه اظهار نظر، و دیدگاهی را نخواهد داشت. نماز، یعنی قربان صدقه رفتن الله آسمان، و یا الله در زمین که پیامبر او، و یا آخوندها باشند. در این جا بازهم تسلیم انسان، و ناچیز بودن و به حساب نیامدن او است. اذان، نیز کرنش و خاکساری در برابر دو الله آسمان و زمین است.

این دو را مقایسه کنید. در تصویر بالا دانشجویان با پوشش آزاد دیده می شود. در آن دوران، اگر کسی هم با حجاب اسلامی بود، کسی اعتراض نمی کرد و کاملاً آزاد بود. ولی کوردلان و پست فطرتان این آزادی نسبی را به هم زدند، و وضع کنونی به وجود آوردند که آخوند توی شلوار همه فرو می رود.

این دو را مقایسه کنید. در تصویر بالا دانشجویان با پوشش آزاد دیده می شود. در آن دوران، اگر کسی هم با حجاب اسلامی بود، کسی اعتراض نمی کرد و کاملاً آزاد بود. ولی کوردلان و پست فطرتان این آزادی نسبی را به هم زدند، و وضع کنونی به وجود آوردند که آخوند توی شلوار همه فرو می رود.

حال، که روشن گردید انسان در برابر الله در آسمان، ویا الله در زمین که همان پیامبر، و یا جانشینانش یعنی آخوند ها باشند، ارزشی ندارد و گنگ و کر و توخالی از خرد است، الله آسمان و الله زمین (یعنی آخوندها)، به خود اجازه می دهند مانند طفل نوزاد با او رفتار کنند. از ختنه شدن، دست و صورت شستن، توالت رفتن، حرف زدن، نشستن در برابر دیگران، طهارت گرفتن، ناخن گرفتن، روش خوابیدن، خواب دیدن، زن گرفتن، شوهر کردن، عشق بازی کردن، بهترین موقع و بهترین روش های عمل سکس، حمام رفتن، واجبی کشیدن، تولد نوزاد، انتخاب نام، کارکردن، مزد گرفتن، سهم الله های مختلف (آخوندها) دادن، مسافرت، غیبت، فرزندان، و…. تا مردن، شستن، یاد دادن به مرده که شب اول به نکیر و منکر چه بگوید؟، و… تا آتش دوزخ و گرزهای آتشین، و راههای جلوگیری از آن گرزها، در صورتی که الله های دور و بر ما (آخوندها) راضی و خشنود بوده باشند، همگی با آموزش و رضایت الله روی زمین (آخوندها) انجام پذیر است.

این ها که گفته شد، مسئولیت و قیمومیت اسلام در برابر تک تک انسان هاست. ولی در مورد اجتماع، یعنی گروه انسان ها نیز، اسلام به وسیله الله های خود قیمومیت و رهبری جامعه را دارد. نخست آن که چنین جامعه دربست نوکر، بی خرد، تسلیم، و بی ادعا را «امت اسلامی» نامیده اند تا با ملت های دور از فرمان الله ها و اسلام قابل تفکیک باشد.

افراد این امت، عبد ذلیل و چاکر و مخلص که در مغز خود انباشته ای ندارند، برای یک الله روی زمین، مانند مثلاً امام خامنه ای، و یا ملک خالد سلطان عربستان، «خودی، ویا نیمچه الله» به شمار می آیند، ومی توانند مانند کامران دانشجو، و گروه بیشمار دیگر دهها حساب سپرده ارزی در کشورهای گوناگون جهان داشته باشند، ویا مانند محمد رضا خاوری چند میلیارد دلار به عنوان بورس تحصیلی دریافت کنند، و به کانادا روند. در مورد الله های عربستان سعودی نیز به همین منوال عمل شده است.

حال، کشوری که خود را مسلمان نامید و شماری از دستورات و قوانین اسلام را مانند نماز جماعت، روزه، جشن های مذهبی، و مانند آن در جامعه برگزار کرد، و حتی تا حد کمی بدان ها مقید بود، چگونه ممکن است روزی بتواند همه این دستورات و قوانین ۱۴۰۰ ساله را از جامعه برداشته، به پشت پرده برد؟. بنابر این، امکان این که یک کشور اسلامی به آزادی و دموکراسی برسد، تقریباً ناچیز است. زیرا اسلام با مقایسه سایر ادیان همان گونه که گفته شد، یک دین مزاحم و دست و پا گیر است، و مانند تارهای عنکبوت به دست و پای جامعه بسته شده است. پاره کردن، و جدا نمودن این تارهای درهم و پیچیده، کار آسانی نیست، و در برابر هر تار، و هربرنامه، یک الله مزاحم، (آخوند بی شرم افسار گسیخته)، ویا نیمچه الله ها( امت اسلامی)، مزاحم و بلای جان مردم است.

انقلاب مصر را به چشم خود دیدیم که چگونه حکومت الله (اسلام ناب محمدی، اخوان المسلمین) جایگزین حکومت نیمچه الله پیشین شد، و لحاف پیچی اسلامی (حجاب اسلامی) نیز اجباری گردید. در تونس نیز، یک حکومت اسلامی به کنار رفت، و گروه اسلامی دیگری جانشین آن شد. در یمن نیز در شرف جابه جایی یک گروه اسلامی با گروه اسلامی دیگر است. بی تردید در مورد لیبی، سوریه، و بحرین نیز گروههای اسلامی جابه جا می شوند. تا آخوند (الله در زمین) بتواند به صدارت و خلافت و قیم بودن خودش ادامه دهد.

کشورهای اسلامی اسیر تفاله های اسلامند. سالیان زیادی است که اخوان المسلمین در مصر و فدائیان اسلام در ایران، و شمار زیادی مسجد و آخوند و مسأله گو، در کشورهای اسلامی زده پراکنده اند و سپری در برابر آزادی و دموکراسی اند. آیا با وجود این حشره ها امکان به آزادی رسیدن کشورهای اسلامی وجود دارد؟ ما که امیدی نداریم، شما چطور؟

کشورهای اسلامی اسیر تفاله های اسلامند. سالیان زیادی است که اخوان المسلمین در مصر و فدائیان اسلام در ایران، و شمار زیادی مسجد و آخوند و مسأله گو، در کشورهای اسلامی زده پراکنده اند و سپری در برابر آزادی و دموکراسی اند. آیا با وجود این حشره ها امکان به آزادی رسیدن کشورهای اسلامی وجود دارد؟ ما که امیدی نداریم، شما چطور؟

ترکیه هم با ان که بالاترین کوشش را کرده است که ظاهراً بدان آب و رنگ دموکراسی بزند تا بتواند یدک کش اروپا شود، تا کنون نتوانسته، و الله های بیشمار هر روز و هرشب یک کرکری می خوانند، و آیه جدیدی نازل می کنند. در کشورهای اروپایی و آمریکا تا سالیانی پیش آزادی و دموکراسی بود. ولی چبد سالی است که افسار اسب وحشی اسلام را به حال خود رها کردند. در نتیجه مسجدها ساخته شد، صدای اذان همه جا را فرا گرفت،  دست های سینه زنی راه افتاد، و خیابان ها به مناسبت اعیاد، عزاداری، گذر دسته، بسته شد، حجاب اسلامی در همه جا رواج گشت، و بدین ترتیب مجلس عزای درگذشت و فقدان آزادی در کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه، آلمان، و آمریکا برگزار شد، و دموکراسی به هوا رفت.

در ایران هم نه تنها الله های بیشماری سرتاسر کشور را احاطه کرده اند، و دست به همه کاری دارند، نمایندگان آنان هم مانند کدیور، بازرگان، اشکوری، سروش، گنجی، و شماری دیگر، از بام تا شام به دنبال جایگزینی این رژیم اسلامی، با رژیمی اسلامی دیگرند که باز هم اسلام عزیز و الله های فراوان آن دست نخورده و بدون آشیب بمانند.
از آن چه گفته شد آیا گریزی هست که یک کشور اسلامی بتواند به آزادی و دموکراسی مطابق قوانین سازمان ملل متحد برسد؟! ما که روزنه امیدی در پیش روی خود نمی بینیم، ولی شما چطور؟

 • Ahmad_mohamadi

  خبر نداری کلی از کشورهای اسلامی به دموکراسی رسیدند، اتفاقاً جاهایی که اسلام رو بیشتر از ما ایرانی ها پذیرفتند مثل ترکیه و مالزی!

  • Kianoosh

   Ahmad_mohamadiمالزی….مالزی که هرچی‌ داره از کاسه لیسی غربی‌ها و پول توریستی اونها، و یا تولید کالاهای ارزان در کارخانه‌هایساخت غرب، برای غربی‌ها  داره. ترکیه از وقتی‌ به جایی رسید که آتا ترک تو دهن اسلامی‌ها زد و این رو تو سر مردم کرد که جای اسلام تو سوراخ انباریست و بس! چرند نگو مردک. اسلامی میخواهی‌، عربستان سعودی، پول نفت ( نفت و روش‌های استفاده از آن توسط امریکأیی‌ها و بعدا اروپایی‌ها اکتشاف شدند ) رو ازشون بگیر، از خودشون هیچی‌ ندارند، از تنبون پاشون، تا خوراک و بشقابی که روخ کوفت میکنند از غرب میاد. سومالی، نیجریه، افغانستان، پاکستان، مصر، اردن…….همه مسلمون، یکی‌ از یکی‌ فلک زده تر، گدا تر، بدبخت تر. چرا چرند پرند میگی‌ کاکا، خری، یا خر گیر آوردی؟

  • این دموکراسی ها به درد عمه اشان می خوره اگر. ترکیه اندکی دموکراسی داشت، تا کنون به بازار اروپا راه پیدا کرده بود. بهتر است با منطق و با دهان صحبت کنید. ادعای دروغین کار طرفداران رژیم است، نه ادراد آزاده و ایران دوست.

  • Sexytollboy

    akhe toe ke az halabi abadi chie midoni ke onja chetorie.khare on eslamo gaidam ,,,,kir to ghabre pasbendazesh

 • Ali

   فقط عقده ای و روان پریش هستی.
  با اسلام مشکل داری ,با صدای بلند اعتراف و افتخار کن که زنا زاده و دیوث و مفعول هستی.چون اینها خلاف اسلام و در نتیجه از دید تو دشمن اسلام موجب سعادت و خوشبختی است !

  • پیمان

   Ail,۷۰ درصد ایرانی‌ها با اسلام مشکل دارند، فقط از ترس شعبون بی‌ مخ‌هایی‌ مثل تو کاسه لیس این رژیم دزد و جانی، که با تفنگ و قمه به جان و مال و ناموس مردم رحم نمیکنید ساکتند. تف به تو جیره کلهار سلطنت دزدان و جانیان. تو سگ یک مشت دزد و جانی هستی‌، خجالت بکش مرتیکه، مرده شور تو و الله کثیف عربت رو ببرند دزد بی‌ حیا. محمد به جز یک راهزن کثیف بیابانی که مردان قبیله‌‌ها رو میکشت تا اموالشان رو بدزده، و زن و بچه‌هاشون رو به برده گی‌‌ بگیره کسی‌ نبود، طرفدارانش هم درست همینطورند، دزد و جانی. به خودت و حکومت کثیف اسلامی ایران نگاه کن و دلیل دیگری نیاز نیست.

   • Favatem1384

     با ادب توسگ کی هستی

  • جامعه مدنیت و بشریت با اسلام مشکل دارد. زیرا در اسلام سوای ظلم و جور و ستم و بی خردی و بی تربیتی نیست. بی تربیتی آن در نوشته شما محسوس است.

 • بندۀ خدا

  دوست گرامی
  ۱-پیامبر این آئینی که اینقدر از آن بد می گوئید در زمانی که نامی از دموکراسی نبود برای تشکیل حکومت از مردم بیعت گرفت یعنی به نوعی رأی اعتماد.
  ۲-همین پیامبر برای اینکه مردم پس از فوتش مجبور نباشند که شخص مورد نظر او را به جانشینی اش انتخاب نمایند علی رغم اینکه او را در واقعۀ غدیر خم به مردم معرفی کرده بود از دادن حکم کتبی به او خودداری نمود.
  ۳-اولین پیشوای این آئین پس از فوت پیامبر وقتی ملاحظه کرد مردم بر خلاف توصیۀ پیامبرشخص دیگری به حکومت انتخاب کرده اند به احترام رأی مردم سکوت کرد و با متخب مردم و سه حکمران بعدی که آنها نیز با بیعت مردم انتخاب شده بودند کمال همکاری را اعمال نمود و سرانجام خودش هم بعد از اینکه مردم از او خواستند حکومت را به عهده بگیرد حکومت را به عهده گرفت.
  ۴-دومین پیشوای این آئین پس از فوت پدرش وقتی دید مردم با دشمن پدرش بیعت کرده وبه حکومت انتخاب کرده اند به خاطر احترام به رأی مردم علی رغم میل باطنی خودش با او پیمان صلح امضا کرد و تا آخر عمر به آن وفادار ماند.
  ۵-سومین پیشوای این دین زمانیکه در سفر حج بود وقتی نامۀ مردم کوفه را که از او برای به عهده گرفتن حکومت دعوت کرده بودند دریافت کرد به احترام رأی مردم حجش را نیمه تمام گذاشت و به اتفاق خانواده اش برای اجابت دعوت مردم راهی کوفه شد. در بین راه به او خبر دادند که مردم کوفه از رأیشان برگشته اند و سفیر او را هم کشته اند . پس از شنیدن این خبر تصمیم به بازگشت نمود ولی عمال حکومتی از او خواستند به اجبار به حکومت وقت رأی مثبت بدهد که در اینجا بود که برای مبارزه با تحمیل عقیده ایستاد و جان خود و خانواده اش را فدای آزادی عقیده کرد.
   آری دوستان عزیز:
  ملت هوشمند ایران بر اساس این یافته ها بود که اسلام را پذیرفتند نه به خاطر اینکه گاگول بودند…کسی که ملت خودش را گاگول می داند یک دیکتاتور واقعی است و فرقی با کلیۀ زمامداران مستبد و زورگو ندارد.
  مؤید باشید.

  • Ali

   بنده خدا، تو درست مثل بچه بسیجی‌‌های که از طرف حکومت برای کامنت گذاشتن اجیر شدند حرف مفت بدون اساس میزنی‌. برو تاریخ طبری رو بخون تا این راهزنی که اسمشو پیامبر گذاشتی‌ رو بهتر بشناسی. تف به حماقت و خریّت. مثل طوطی یک مشت مزخرفات رو تکرار کن، ولی‌ مزاحم مردم نشو،میخواهی‌ خر باشی‌، باش، ولی‌ بذار دیگران پیشرفت کنند. دست از سر مردم ایران بردارید، یا به همونجأی میرسید که قذافی و نوکراش رسیدند. http://nadereh-afshari.org/articles/tobeh.htm

   • بندۀ خدا

    علی جان
    چرا مثل همان بسیجیهائی که میگوئی به جای اینکه پاسخ منطقی بدهی فحش می دهی؟ اگر قرار باشد جامعۀ ایده آلی که آرزوی هردویمان است تشکیل شود باید بر اساس گفتگو و منطق صورت گیرد وگرنه می شود مثل همین وضعی که الآن داریم.
    مؤید باشی

  •  با شرمندگی باید بگویم که شما گفتار سراپا غلط و مغرض آخوندها را تکرار می کنید. حقیقت جریان اسلام را باید از کتاب های تاریخ نویسان بزرگ عرب و ایرانی قرن ها پیش بخوانید نه آنچه در ایران زیر سلطه آخوند به چاپ رسیده است. ما در مقاله های گذشته به تفصیل توضیح دادیم .اگر قانع نشدید، در خدمتتان هستیم که بحث کنیم- باسپاس- سهراب ارژنگ

   • بندۀ خدا

    سهراب عزیز
    تو لطف کن پاسخ مرا از همان کتابهای تاریخی که می گوئی بده خیلی هم خوشحال می شوم.
    ممنون

  • کسروی

   بنده خدا
   ۱- از مردم بیعت گرفت ولی همیشه حرف حرف خودش بود. پس از فتح مکه جوان ۱۹ ساله ای را به فرمانداری مکه گماشت عده ای اعراض کردند ولی اشان فرمودند “لطفا ساکت”
   ۲- اگر انتساب علی از جانب خدا بود چرا پیامبر از امر خدا سرپیچی کرد و سررشته کار را به دست خود مسلمین داد ؟
   ۳-اگر علی را خدا انتخاب کرده بود پس سکوت و مماشات برای چه ؟ در ضمن واقعه قدیر خم ربطی به امامت یا خلافت علی ندارد .. به چای کتب دینی مدرسه بشین یه کم تاریخ بخوان
   ۴- صلح زمانی معنی میدهد که جنگی باشد . بین حسن و معاویه که جنگی نبود که حسن صله کند . حسن در قبال دریافت جزیه شهر مدینه و شیراز با معاویه بیعت کرد و تا زمانی که معاویه سهم مالیات این دو شهر را به حسن میداد ایشان نیز به بیعت خود پایبند بود. تاریخ طبری بخون بعد اظهار فضل کن
   ۵- جملات دینی کتابهای مدرسه ات را نوشته ای. در خصوص واقعه کربلا کتاب ابن اثیر (سانسور نشده اش) رو بخون ببین جریان چی بوده

   بله ملت اسلام مثل شما گاگول نبودند که چشم بسته اسلام بیارن. شمشیر عمر را بالای سرشان دیدند سکوت کردند و اعراب فکر کردند سکوت نشانه رضاست. اگر اسلامشان را قبول کردند پس چرا تقویم و زبانشان را مانند کشورهای دیگر قبول نکردند
   ۲-

  • Mehr Iran53

   خیلی دوست دارم خفه شی. این کارهارو که تو میگی وقتی کردن که سگ هم محلی بهشون نمیزاشت و ازناتوانی مهربون بودن ولی وقتی قدرت گرفتن ایه های قتاله رو برای مردم نازل کردن.بنده خدا دموکراسی در اسلام معنی ندارد مارو دیگه با این اراجیفت گول نزن،خودتی.اسلام عزیزت سالهاست نابود شده چشم باز کن تا ببینی  

 • kasra

  هر آنچه گفته ای صد در صد درست است و خردمندانه . اسلام  باورمندان به آن را جسمی و روانی منفعل بار می آورد . باید رو در روی چنین کسانی ایستاد و چشم در چشم آنها  دوخته  و یک تف اساسی در چشمانشان انداخت . چون براستی این اندیشه ی مفعولانه به هر جا که رفت  آنجا را به لجن کشیده و تن و جان مردمانش را مفعول کرد .

 • pars

  اون Ahmad معلومه که مزدور و جیره خور آخوندهای جنایتکاره در ترکیه و یا مالزی
  اون Ali هم از آدمکشان دین ضد انسانی اسلام در ایران است .بشارت من به این سفلگان و فرومایه گان طرفدار اسلام دین دیوانگان و آدمکشان که دچار انواع امراض روانی هستند اینستکه بزودی دورانتان رو باتمام است و… وای به روز و حالتان وقتی که بدست مردم گرفتار شوید بیچاره خانواده و بچه هایتان در آنروز!!حالا بیایید و هر چه چرندیات دارید بگویید ، وقتی مثل قذافی چوب تو ماتحتان کردند اونموقع بیاد حرفهای ما میافتید!

 • pars

  بنده خدا ، اول اینکه بنده خودت باش تا از فلاکت بنده گی رهایی یابی .دوم اینکه کوروش کبیر هزار سال قبل از تمام بنیانگذاران دین وحوش یعنی اسلام، دمکراسی و احترام به حقوق بشر را رواج داد ،حداقل بنده کوروش بشو که خرد و انسانیت بهت برگرده،بینوای فلک زده عرب پرست اونهم از نوع بیابونیش .

  • بندۀ خدا

   پارس جان
   ۱-اگر قرار باشد من بندۀ خودم باشم می شوم مثل همینهائی که دارند حکومت می کنند…
   ۲-من نه تنها به کورش بلکه به تمام فرهنگ ملی این مملکت و این مردم عشق می ورزم. اما این دلیل نمی شود یک واقعیتی که اتفاق افتاده را کتمان کنیم وگرنه می شود همان کاری که اینروزها بر سر کتاب درسی فرزندان بیگناه این مرز و بوم در می آورند.
   ۳-اگر شما مثلاً اوباما را انسان قابل احترام بدانید دلیل این می شود که شما آمریکا پرست هستید که به من می گوئی عرب پرست؟
   ۴-دوست من…اگر علاقه مند به یک جامعۀ دموکراتیک هستی باید اول ذهنیتت را دمکراتیک کنی وگرنه دویست سال هم اگر بگذرد آش همین آش است و کاسه همین کاسه.
   موفق باشی…

   • Mehr Iran53

    بنده ی خودت یعنی استقلال و ازادی فردی داشته باش و خودت فکر کن نه محمد،علی وحسن به جای تو فکر کنن.در اسلام همه باید حرف ولی رو بپذیرن و جداگانه فکر نکنن.دوست عزیز اینقدر سنگ اسلام رو به سینه نزن بهت قول میدم به بوزینه تبدیل نمیشه،داستان یهودیانی که…..حتما شنیدی

 • kaveh Ahangar

  اولا هر جاکش مسلمونیکه که پایین تنش رو میاره تو دهنش خودشه و هفت جد پفیوزش هر چی میگه. وحوش متعصب بی مغز متحجر مرتجع احمق تر از گاو و گوسفند.خوب بیشعور مگه آدم تو دنیا قحطه که چسبیدی به اون محمد و علیه دزده قاتل زن باز و هی میخوای ماله بکشی و اثباتشون کنی؟!هیچ دانشمند و فیلسوف ازاده ای وجود نداشته تو تاریخ؟!بیعت کردن یعنی رای دادن الاغ؟ انتخابات بوده مگه؟ تنها انتخاباتی که در طول تاریخ منحوس اسلام واقعا انجام شده فقط انتخاب ابوبکر به خلافت بوده همین. که اونم خالد ابن ولید یا شمشیر اسلام رو فرستاد بره قبایل بدبختی که پس از مرگ محمد رفته بودند پی زندگیشون با کشتار به اسلام عزیز مشرف کنه آخه من چی بگم به شما وحوش؟ اگه ادم فقط یک ذره عقلو شعور داشته باشه که همه ی دلایل و شواهد لازم و کافی توی خود این تازی نامه(قران) هستش که فقط صدای عرعر قاریشو گوش میکنید.لعنت به شما احمق ها که این همه بدبختی و جنایت و نکبت رو میبینید و باز هم متعصبانه از پلیدی دفاع میکنید. اسلام با زور امده با زور هم باید از این سرزمین بره-

  • بندۀ خدا

   آقای کاوۀ آهنگر
   ۱-جالب است که کلیۀ دوستانی که لطف کرده پاسخ من را داده اند هیچیک با دلیل و برهان جواب من را نداده اند و فقط فحش داده اند و از همین جا می فهمم که حرفم درست است.
   ۲-من به اون به قول تو محمد فلان و بهمان نچسبیده ام…مطلبی مطرح شده و من هم با توجه به شواهد تاریخی نظری بیان کرده ام آیا اسم این ماله کشی است؟
   ۳-چرا می گوئی بیعت کردن یعنی رأی دادن الاغ؟ خب تو هم مثل همانهائی فکر می کنی که رأی مردم را می دزدند و مردم را آدم حساب نمی کنند.
   ۴-در همین تازی نامه به قول تو جمله ای نوشته شده که می گوید «…ماه را نور و خورشید را چراغ آفریدیم…» توجه داشته باش این موضوع حدود پانصد سال بعد توسط گالیله آنهم به کمک تلسکوپی که اختراع کرده بود مطرح گردید…آنوقت تو به این می گوئی عرعر…..واقعاً متأسفم.

   • Mehr Iran53

    شما نمیخواد معجزات قران رو بیاری، ههمون بلدیم این مخ زنی های دورا ن مدرسه رو.شما برو کتاب های دیگر ادیان و اقوام رو بخون تا بفهمی  اونها چه پیش بینی هایی کردن توی کتاب پرست برو تناقضاتش رو بخون.قران جمع اوری شده ی کتابهای ادیان دیگست

 • دوست شما

  دوستان خواهش می کنم یه کم مؤدب تر…!!!!!
  با وجود نظرات دوستان من برای آینده ی ایران نگران شدم..با این افکار خشن و حذف رقیب مثل الان ایران!!

  عزیزان خواهش می کنم ویژگی های یک جامعه ی سکولار را بشناسید
  به نظرتون یک جامعه نمونه باید چه ویژگی ای داشته باشد آیا غیر از این است که هرکسی آزادانه نظراتش را مطرح کند بدون اینکه آزادی ای برای او نقض شود؟!!
  چه جامعه ای بهتر از جامعه ی سکولار خواهد بود؟! من هنوز جامعه ی سکولار محض در دنیا نمونه اش را ندیدم اما با همت خودمان می توانیم در ایران درست کنیم. 
  و بدانید که تنها جامعه ای که سلامتی اش و ماندگاری اش بیشتر از جامعه ها خواهد بود همین جامعه ی سکولار است…و اما نشانه های این جامعه اینکه این جامعه هرگز توهین نمی کند هرگز ضد دین و یا هرگز با دین پیش نمی رود و  مواردی دیگری که باعث موانع ایجاد این جامعه می شود نداشتن تحمل برای مخالف افکارمان، و یا بدون منطق درست برای بیان عقاید و نظراتمان.. و از همه مهمتر تحمیل عقیده ..

  دوستان من که طرفدار یک جامعه ی سکولار هستم با عرض پوزش صد در صد با نظرات دست اندرکاران این سایت مخالف هستم..

  • Mehdi

   دوست شما;من همه جای دنیا برای مدتی‌ زندگی‌ کردم…..تو تمام جوامع سکولار، نه تنها نقد، بلکه انتقاد از هر مذهبی‌ کاملا آزاد است، و این مطالب مداوما در روزنامه ها، مجلات و دانشگاه‌ها به چاپ شده و به چالش کشیده میشوند. اگر با نقد و انتقاد این مذهب مخالفید، یا دشمنی که لباس دوست پوشیده ای، یا ساده لوحی و فکر میکنی‌ کسی‌ بدون نقد و انتقاد به جایی میرسه. آزادی بیان هم هست که خودش جای خود داره. مخالفی، باش…دیگرانو سرد نکن.

 • دوست شما

  آقای مهدی فاصله ی نقد و توهین یه تار مو هستش من بیشتر در تاپیکهای شما اهانت دیدم و اینکه هنوزم جامعه ی سکولار واقعی در دینا شکل نگرفته است و هنوز بعضی جوامع لایه ی سکولار به خود گرفته اند هرگز از زیر بنا به سکولار شدن قدم برنداشتن…باز هم عرض می کنم در سکولار تصمیم گیری با ضدیت و تصمیم گیری با طعم دین و مذهب هر دو ما را از سکولار دور می کند…چرا که در هر دو تصمیم گیری ها بر خلاف میل شهروندان جامعه است..

 • Soltan257

  بایدگفت مردم ایران متفاوت از مردم منطقه هستند این را تاریخ بخوبی نشان داده اساس شیعه بر مبنای دروغ بنا شده واخوندها این مخلوقات صفویه از ابتدا با داستانهای جعلی از حسن وحسین علی دذد مال ونامو س ملت ساده لوح ایران بودند که در ایران امروز قابل رویت است واین اخوندهای دجال ودزد از بام تا شام دروغ میگویند وهیچ اعتقادی هم بان اسلام عربی ندارند کهدر ایران شاهدو   ناظر ان هستیم من که خود بطور مثال شیعه زاده هستم متقدم واز روی تحقیق اعلام میگنم که شیعه کثیف ترین دین موجود است که رهبرش با اوردن حدیس وروایت تجاوز در زندانها را برای مرد وزن مجاز میداند این گفته من نیست گفته ایت الله صانعی دادستان   سابق جمهوری اسلامی است که بیان داشته بهرحال بزودی مردم ایران که ۹۹ درصد مخالف این رژیم منهوس وجنایتکار ودزد هستند           طومار کثیف اخوندی را در هم می پیچند ومزدوران انها وادم کشان انهارا مجازات خواهند کرد مزدوران رژیم اگر زرهی عقل وخرد داشته باشند باید بدانند که چطور ممکن است رژیمی که دستش بخون ملیونها ایرانی الوده است وطی سی دو سال حکومت ننگین      بیش از یکملیون جهار صد هزار نفر از ازادی خواهان را در زندان اعدام کرده طبق امار اداره زندانها شکنجه وتجاوز دزدی وغارت  ثروت ملی مردم در دستور کارش بوده بیش از هفت ملیون درجهان اواره دارد که همگی برزد این رژیم فاسد فعالیت میکنند چطور ممکن است در مقابل مردم دوام بیاورد مردمی که اراده کرده ومنتظر فرصت است تا این رژیم فاسد را با تفکر صفوی محو ونابود کند صدای مردم ایران …….. 

 • با سلام و تحیت
  دوستان فضول محله و خوانندگان هوادار سایت من با بیشتر نظرات شما موافقم چه در حوزه سیاست چه در حوزه دین. اما شیوه بیان مطالب چه در مقالات چه در کامنتها از نظر من واقعاً شایسته یک انسان دموکرات، آزادیخواه، فرهیخته و کسی که واقعاً دل نگران اوضاع و احوال نابسامان جامعه اش میباشد نیست. میتوانیم مطالبمان را خیلی تند و تیز بیان کنیم اما بدون فحش و ناسزا و حرفهای رکیک مثلاً مانند مهندس بهرام مشیری که فکر میکنم شما هم از مطالبش استفاده میکنید چون از تکه کلام او (اسلام عریز) زیاد استفاده می کنید در ضمن یادمان باشد که یک انسان لیبرال بین تایید یک عمل و عقیده و به رسمیت شناختن حق فرد برای داشتن عقیده ای خاص و عمل به آن عقیده فرق می گذارد. من و شما و دوستان دیگر خواننده سایت می توانیم با نظرات دکتر سروش، دکتر زیباکلام، تاجزاده و حجاریان و امثالهم مخالف باشیم و از نظراتشان بدمان بیاید اما باید حق آنان را برای داشتن عقاید خودشان به رسمیت بشناسیم در عین این که ما هم حق داشتن انتقاد از آنها با لحنی و کلامی مودبانه را به خودمان میدهیم. امیدوارم نوشته من را به حساب این که میخواهم به شما دوستان عزیز درس اخلاق بدهم قلمداد نفرمایید.
  موفق باشید.
  نوید رازقی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران

 • Abazarghafary

  اسلام که دین  کس خلان هست / با زور چاقو به هر سوی روان است / آن طالب کس خل را ندیدی ؟ با امامه پر شپش به مکه روان هستشیخ جاکش و ملا بکش و امام کس کش //این چهره دین آن محمد بچه باز ابتران هست.هر جا که مفت هست ، شیخ جاکش آنجاست // دین دکان درامد این جاکشان هستدر کس کشی (علی  همین بس // که نام امام اول شیعیان هست 

 • Naslsokhte

  آقا هرچی مسلمون هاست فدای ان دو تا حوری بهشتی  به ویژه  این علی بسیجی  ، راستی آن چادری زن جنتی هست ؟ عجب نکبتی هست . شماها ان قلاب کردید این نکبت زن جنتی رو با چادر به جای ان دو حوری بهشتی آوردید ؟آخه خجالت نکشیدید ؟ ان حوری دست راستی را من به اسلام و محمد و علی و ….ترجیح میدهم .

 • Behzad Arya

  دوستان اگرخوب دقت کنید این مزدوران (حزب الهی) و فدائیان اسلام و .. درست مانند لیدر های امروز فوتبال ایران هستند که امروز پول میگیرند تا بگویند : فلانی شهریار وفلانی ژنرال و فلانی امپراطور است و روز بعد پول میگیرند تا بگویند : فلانی حیا کن و رها کن …. وهیچ منطقی نیز در گفتار هر دو روز آنان وجود ندارد . ولی بدابحال تماشاگرانی که دنباله رو شعارهای آنان باشند و گوسفندوار و ناخواسته بازیچه آنان میشوند ..     ۹۵% حامیان رژیم آخوندی نیز مانند همان تماشاگران دنباله رو هستند ./.

 • Abazarghafary

  دوستان عزیز این سایت ،من اباذر غفاری  اصلآ آدم بی ادب نیستم در زندگی عادی هم از ادب خارج نمیشوم ولی تا وقتی این حرامزاده آخوندها دستور جنایات میدهند ، تا وقتی بسیجی مادر جنده به اسم مسافر کش کسانی را که به قول این زن جنده ها بد حجاب  هست سوار و در خانه های امن سپاه به آنان تجاوز میکنند وبعد  میگند یارومسافر کش بوده و تقصیر این خانوم هست که چادر نداشته ، تا وقتی دشمن خودشون را به نام قاچاق چی اعدام  میکنندتا وقتی این همه جنایات میکنند من ننه جنده اینها را با دیوان شعر خود که به زودی چاپ میشود خواهم گایید .بدانید ملا با جملات فکلی و تی تیش مامانی نمیرود ، این بسیجیها و پاسداران فرزندان کس کشان شهر نو قبل از انقلاب هستند. شبها در مساجد به این بسیجی ها تجاوز میشه تا به قول معروف کونی و پر    رو شوند برای همینبه این طایفه ملا و بسیجی و آخوند و سپاهی مسلمان رحم نباید کرد . شهر نو زمان شاه به این مساجد کنده پرور لواط کار شرف دارد.

 • مسلمان

  شما اصلا معنی دموکراسی رو نمی فهمید.

  شما می دونید از کشور جمهوری اسلامی ایران چه می خواید؟

    آزادی جنسی و سکس

  یعنی اگه این رو به شما بدن دیگه تمومه.

  بعدش، واقعا اگه کسی درباره ی دین اسلام تحقیق کرده باشه.  می دونه اینهایی که نوشتی فقط برای تفرقه افکنیه  و همش  خالی کردن عغده  و نفرتهاییه  که اسلام داری  مثل منع کردن ”  جلوگیری  از آزادی جنسی و هرزه گری در جامعه”

  خودت تو کشور غربی نشستی و داری دم  دموکراسی می زنی .

  • نسل سوخته

   واقعا تو کله مسلمونا خالیه.
   یعنی الان که حکومت اسلامی هست همه چی خوبه؟
   فروختن دختران ایرانی به اعراب چیه؟
   ۴ تا زن داشتن چیه؟
   این همه دختر فراری چیه؟
   این همه آمار طلاق چیه؟
   صیغه چیه؟
   واقعا که مسلمونا………………….

  • Mehr Iran53

   توی مرده پرست میفهمی ؟ لابد معنیش توسر زدن واسه رقیه ۳ ساله که ۱۰۰۰ سال پیش معلوم نیست چطوری مرده و کی بوده.یا واسه اصغر ۶ ماهه.یا لابد هر عرب رو پرستیدن و برده او بودن او اختیار خود را به او دادن.واقعا برای خودم متاسفم در دنیایی هستم که تو هم هستی.دوم:ازادی جنسی مگه ایرادی داره میخوایم مثل محمد رسول خدات یا حسنت، ازادی جنسی داشته باشیم  و با عایشه ی ۹ ساله سکس داشته باشیم یا مثل حسینت  شهبانوی۹ ساله رو یه حالی بهش بدیم مگه بده؟ اگه بده ازادی جنسی چرا اونا ،چرا ما نه؟سوم:دموکراسی مال تمام انسانهاست نه کشورهای غربی

 • Maryamhamidi

  shoma az eslam harf mizani az eslam che midanid hadafe shoma faqt gomrah rardane ensan haye sade ast .magar eslam nabod ke az zende begor kardan nozadab jologiri kar.magar eslam nabod ke haq va barabari ra baraye hama yeki kard.chad ja ax haye zanane faheshe ra gozashtin yani che aya benazare shma ba lokht va berahne shodan zanan va dokhtaran keshvar pishraft mikone  na azizam an nafs haye shetani shomast ke .magar zanan va dokhtaran namos shoma nistand. yek soal dost dari namose khdat lokht dar khyaban begarde va hame  be ham dige neshn bedand ve begand ke in faheshe ra negah kon.shayad be hale shoma bi dinha fargi nakone .amma braye ma farq mikone chon ghirete mosalmani dari

  • نسل سوخته

   غلط های املایی شما در این چند خط که نوشتید
   ۱;faqat=faghat
   2:rardane=kardane
   3:begor=begoor
   4:kardan nozadab=kardane nozadan
   5:jologiri=jelogiri
   6:kar=kard
   7:haq=hagh
   8:shma=shoma
   9:shetani=sheitani=sheytani
   10:dost=doost
   11:khdat=khodat
   12:neshn=neshoon
   13:ve=va
   14:begand=begooyand
   15:ghirete=gheyrate
   16:dari=darim
   به راستی که مسلمانان در سواد و معلومات از همگان برترند.

 • APADANA

  ای ایرانی , از خواب غفلت بیدار شو ,
  ۳۰ سال است که دشمن ایران تو را سرگرم مزخرفات صد من یک غاز کرده و مشغول چپاول و سرقت سرمایه های ملی است .
  ۳۰ سال است که جوانان ایرانی را بجان هم انداخته و با انحراف افکار عمومی به اهداف پلید خود رسیده است.
  در هیچ جای دنیا آنقدر راجع به دین و مذهب حرف نمی رنند!!؟؟ 
  با دامن زدن به این انحرافات فکر مولد از جوان ایرانی سرقت شده و خودش هم به این مسئله کمک میکند.

  بجای اینکه راجع به ۱۵۰۰ سال پیش مزخرف و قصه سر هم بکنید از خودتان سوال کنید  ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ششصد میلیارد دلار درآمد  چند سال اخیر نفت کجاست؟؟؟
  سهم من ایرانی از این سرمایه ملی کجاست؟
   
  فریب نخورید , وارد بحث های انحرافی نشوید, اشخاص که بحث های انحرافی را شروع میکنند جاسوس عربها و  دشمنان ایران هستند و در نهایت قصد تجزیه کشور را دارند و با تکیه به عناصر احمق و عوامل جنایتکارشان موفق خواهند شد مگر جوان ایرانی از خواب غفلت بیدار شود.

  “تفرقه بنداز و حکومت کن” این روش اهریمنی باعث قتل و جنایتهای فروانی در ایران شده و جوانان ایرانی را به خاک و خون کشیده است. دشمن سازی و دشمن تراشی ترفند این شیاطین برای ادامه حکومت یک مشت تبهکار است که به هیچ آیین و مذهبی ایمان ندارند.

  ای ایرانی از خواب غفلت بیدار شو.

 • خلیج همیشه عربی

  آقای محترم بیخود باغ وحشتون وحیوانات اون باغ وحش(به اصطلاح کشور ایران وبه اصطلاح ملت ایران) رو با ما اعراب با تمدن جمع نبندید. حیوونو چه به دمکراسی؟ انسان هست که دمکراسی میفهمه. انسان هست که احترام گذاشتن به همنوعشو میفهمه.انسانه که قانونپذیری رو میفهمه . نه حیوون.پس یه مقدار موقع نوشتن دقت کن درمورد انسان مینویسی یا حیات وحش؟

  • منطق

   ۹۰% مطمئنم که تو عرب نیستی بلکه یک ایرانی هستی که با این نظر توهین آمیز سعی در تخریب اعراب داشتی
   بهترین راه حمله به چیزی ، دفاع کردن ناشیانه از آن است

 • Miki

  برکنیدن اسلام یک کار فوق الهده بزرگ است که در هر زمانی که باشد و بشود باید انجام بگیرد.

 • Abazarghafary

  این حوریان پری پیکر کنار دریا لخت …. امت کس خل مسخ  ۵۷ انقلاب کردند //مایو پوشان  لعبت  ماه پیکر را آنجا دیدند …. به این پیرزن چادری اقتدا کردند //نعره  زدند که مایو چیست ؟ چادر میخواهیم … دو سه  نسل بعد  خود را فدا کردند //سجده  بر باسن این پریان دریایی نکردند  … صلوات بر جاکشان فرستادند و دعا کردند //کس کشان غار کهف را از دل تاریخ آوردند … بر مدرنیت تاختند و به نماز ، کون هوا کردند //روزگاری که علم و دانش حرف اول بود ….این کس کشان برای درمان رو به چاه کردند (جمکران ) //اباذر ،صد خمینی فدای این پری رویان ….که اینها را به پستو بردند و تو را فنا کردند //

 • Orod_Tscharkhoscht

   برای مبارزه با میکرب و ویروس راهی جز نابودی آن وجود ندارد با دمکراسی نمیشود مرض طاعون را بر طرف کرد ! در ممالک اسلامی فقط یک دیکتاتور میتواند جلو ویروس اسلام را بگیرد ! آتاترک و رضاشاه توانستند جلو این اپیدمی اسلامی را بگیرند ولی چون این ویروس را در نطفه خفه نکردند متاسفانه از آن ویروس هیولای خوفناکی پدید آمده که نه روشنگری نه دمکراسی نه دیپلماسی قادر به مباره با آن خواهد بود. تنها یک سیستم رادیکال قادر خواهد بود بشر را از شرّ این هیولا نجات دهد !

 • Ariyobarzan41

  marg bar eslam fashist mazhabi zede bashari marg bar jomhooriye eslami

 • Yasi Gh75

  kasi ba eslam moshkeli nadarad demokrasi yani ein ke vaghti ma be keshvar haye gheir eslami miravim be rahati ba hejab mitavanim bashim vali an ha bayad dar keshvar ma ba tars bezor ba hejab shavand ein dictatory kamel ast 

 • Mamad_hen30

  با عرض سلام خدمت تمامی دوستان و همچنین نویسندهٔ این متن
  من اگه الان سلام کردم یعنی‌ تسلیم شدم ؟؟؟ :))) (مزاح کردم)، نمیدونم اگه قرار باشه سلام نکنم چی‌ باید به جاش بگم
  خدماتتون عرض کنم که:
  من فکر می‌کنم یه مقدار دوستان زیاده روی هم کردن اینجا … دوست خوب نویسندمون به نکتهٔ خوبی‌ اشاره کردن که مثلا  در عکس اول این متن دموکراسی یعنی‌ این که اون خانوم چادری و اون خانومهای بیکینی پوش در کنار هم زندگی‌ کنن
  کسی‌ به کسی‌ کاری نداشته باشه
  هر کسی‌ اگه قرار دینی داشته باشه واسه خودش داشته باشه، اگه قرار اعتقادی داشته باشه واسه خودش داشته باشه، و و و…
  من نه آدم مذهبی‌ هستم، نه بسیجی‌ هستم
  بعضی‌ از دوستان کتابهایی رو مثل زدن و ادعا بر حقیقی‌ بودن اون کتابها داشتند، سوال من از اون دوستان اینه که اگه کتب اینها (مسلمونها) غلطه از کجا مطمئنین که اون کتابهایی که شما میگین درست باشن ؟؟؟
  یا مثلا ذکر شد که مالزی و ترکیه پیشرفت نکردن چون حکومتشون اسلامی یا مردمشون مسلمونن…. من خودم ۵ سال مالزی زندگی‌ کردم و از بازگشتم به ایران هم خیلی‌ پشیمونم. در مورد ترکیه اظهار نظر نمیکنم چون تاحالا نرفتم و اطلاعی هم ازش ندارم، ولی‌ در مورد مالزی کاملا مطمئن میگم یکی‌ از کشور‌های کاملا در حال توسعه و پیشرفت هستش، و با اینکه اسلام رو شما به خوبی‌ در اونجا حس می‌کنین ولی‌ پیشرفت رو هم به خوبی‌ در کنارش لمس خواهید کرد. اینها حقیقتها ایست که باید پذیرفت.
  من نمیگم پیشرفت مالزی به خاطره اسلام بوده. من خودم یکی‌ از مخالفین ۱۰۰% تلفیق دین با سیاست هستم. ولی‌ این رو به چشم دیدم که مردم مالزی برای مخالفت با چیزی که حکومت تعیین کرده بود چطور باهم متحد بودن.
  دوستان عزیز، این نکته رو بپذیرین که ما ایرانیها ملت متحدی نیستیم.
  دوستانی که با فحاشی حرف خودشونو به کرسی در اینجا خواستن بشونن، به خدا این راهش نیست. اگر قراره با فحش و بدو بیرا گفتن به کسای دیگه و یا اعتقادات دیگران حرفمونو بزنیم پس ما هم فرقی‌ با کسائی که مخالفشونیم نمی‌کنیم.
  باید باهم متحد باشیم. باید حرکت کنیم وگرنه با نشستن تو خونه و ۴ تا فحش نوشتن تو اینترنت هیچی‌ درست نمی‌شه.
  اگر جوابتون اینه که کشته میشین یا دزدیده میشین یا بهتون تجاوز می‌شه و و و…. برید تو همون کتابهایی که فرمودین ببینین برای هر انقلابی تو دنیا چقد خونها ریخته شده.

 • Mamad_hen30

  با عرض سلام خدمت تمامی دوستان و همچنین نویسندهٔ این متن
  من اگه الان سلام کردم یعنی‌ تسلیم شدم ؟؟؟ :))) (مزاح کردم)، نمیدونم اگه قرار باشه سلام نکنم چی‌ باید به جاش بگم
  خدماتتون عرض کنم که:
  من فکر می‌کنم یه مقدار دوستان زیاده روی هم کردن اینجا … دوست خوب نویسندمون به نکتهٔ خوبی‌ اشاره کردن که مثلا  در عکس اول این متن دموکراسی یعنی‌ این که اون خانوم چادری و اون خانومهای بیکینی پوش در کنار هم زندگی‌ کنن
  کسی‌ به کسی‌ کاری نداشته باشه
  هر کسی‌ اگه قرار دینی داشته باشه واسه خودش داشته باشه، اگه قرار اعتقادی داشته باشه واسه خودش داشته باشه، و و و…
  من نه آدم مذهبی‌ هستم، نه بسیجی‌ هستم
  بعضی‌ از دوستان کتابهایی رو مثل زدن و ادعا بر حقیقی‌ بودن اون کتابها داشتند، سوال من از اون دوستان اینه که اگه کتب اینها (مسلمونها) غلطه از کجا مطمئنین که اون کتابهایی که شما میگین درست باشن ؟؟؟
  یا مثلا ذکر شد که مالزی و ترکیه پیشرفت نکردن چون حکومتشون اسلامی یا مردمشون مسلمونن…. من خودم ۵ سال مالزی زندگی‌ کردم و از بازگشتم به ایران هم خیلی‌ پشیمونم. در مورد ترکیه اظهار نظر نمیکنم چون تاحالا نرفتم و اطلاعی هم ازش ندارم، ولی‌ در مورد مالزی کاملا مطمئن میگم یکی‌ از کشور‌های کاملا در حال توسعه و پیشرفت هستش، و با اینکه اسلام رو شما به خوبی‌ در اونجا حس می‌کنین ولی‌ پیشرفت رو هم به خوبی‌ در کنارش لمس خواهید کرد. اینها حقیقتها ایست که باید پذیرفت.
  من نمیگم پیشرفت مالزی به خاطره اسلام بوده. من خودم یکی‌ از مخالفین ۱۰۰% تلفیق دین با سیاست هستم. ولی‌ این رو به چشم دیدم که مردم مالزی برای مخالفت با چیزی که حکومت تعیین کرده بود چطور باهم متحد بودن.
  دوستان عزیز، این نکته رو بپذیرین که ما ایرانیها ملت متحدی نیستیم.
  دوستانی که با فحاشی حرف خودشونو به کرسی در اینجا خواستن بشونن، به خدا این راهش نیست. اگر قراره با فحش و بدو بیرا گفتن به کسای دیگه و یا اعتقادات دیگران حرفمونو بزنیم پس ما هم فرقی‌ با کسائی که مخالفشونیم نمی‌کنیم.
  باید باهم متحد باشیم. باید حرکت کنیم وگرنه با نشستن تو خونه و ۴ تا فحش نوشتن تو اینترنت هیچی‌ درست نمی‌شه.
  اگر جوابتون اینه که کشته میشین یا دزدیده میشین یا بهتون تجاوز می‌شه و و و…. برید تو همون کتابهایی که فرمودین ببینین برای هر انقلابی تو دنیا چقد خونها ریخته شده.

 • Farhang

  man shashidam be islamo on ketabesh, kiram ham to dahane khamenehi va daro dastash, in islaam bejoz aghaboftadegi chizi bara in melateh badbakhte aghab oftadeh nadareh va ghat khorake akhondast

 • عبد خدا

  خیلیمسخره بود ؛ دمکوراسی= اسلام ؛ اسلام = دموکراسی

  • منطق

   اگه به نظرت مسخره بود ، دلیل و مثال بیار
   تو فقط داری حرفی رو که سال هاست توی گوشت خوندن تکرار میکنی