کشتار روز افزون در سوریه، با همکاری رژیم ایران و دولت های غرب همچنان ادامه دارد ۶

بهار عربی در سراسر خاورمیانه زبانه کشید، همه جا را به آتش کشید ولی سرانجام در برابر اسلام انسان ستیز، اسلام خون آشام و طغیان گر، به سردی رفت، و شراره های آن به خاموشی گرایید. چیزی که از این خیزش و رستاخیز مردمی به جای ماند، یادآوری کشته شدگان، و به خاک و خون غلتیدن انسان های بیگناهی بود که در راه آزادی جان سپردند، و به آزادی هم نرسیدند.

حال، اجازه دهید که این انقلاب ها و دلیل شکست آنان را زیر ذره بین گذاشته، و به بررسی آن پردازیم. آنچنان که دیدیم انقلاب تونس با خودسوزی محمد بوعزیزی شعله ور شد و  بن علی رئیس جمهور آن بدون آن که خود را در گیر نیروهای انقلابی کند، به عربستان فرار کرد. اما، چه چیز عاید مردم گشت؟. نتیجه این شد، گروههای اسلامی که از دیرباز مورد تحریم رژیم بودند ناگهان از خواب خفته بیدار شدند و قدرت را در دست گرفتند. حال، اگر در گذشته اندک آزادی اجتماعی برای مردم آن کشور وجود داشت، آنهم از مردم گرفته شد.

زنان مصر باستان در این تصویر دیده می شوند. زنانی که آزادی داشتند، و زیر غل و زنجیر شریعه گرفتار نبودند. زنانی که پا به پای مردان در تلاش و کوشش بودند و از زندگی خود بهره می گرفتند.

زنان مصر باستان در این تصویر دیده می شوند. زنانی که آزادی داشتند، و زیر غل و زنجیر شریعه گرفتار نبودند. زنانی که پا به پای مردان در تلاش و کوشش بودند و از زندگی خود بهره می گرفتند.

انقلاب مصر هم با آن رشادت و همبستگی ملی و مردمی، در کام اسلام فرو رفت. گروههای تروریستی چون اخوان المسلمین که کارشان همیشه کشت و کشتار مردم بوده،، یک شبه رأی مردم خردباخته را به دست آوردند، و هم اکنون اسلام ناب محمدی را همانند ایران در مصر پیاده می کنند. نوچه حرام زاده آنان؛ فدائیان اسلام، چه خون ها که در ایران بر زمین نریختند؟، و با وجود این رژیم جهل و جهالت، افسار گسیخته چه جنایت های دیگری در پیش ندارند؟.

در سوریه نیز شار اسد این دلقک چنایتکار، در مدت یک سال بیش از پنجهزار نفر را به خاک و خون کشانیده، و بازه تهدید به کشتار جمعی دیگر می کند تا آن جا که مردم مانند ایرانیان خسته و ناتوان، دست از تظاهرات خود بر دارند، و به خانه های خود بازگردند.

علت اصلی شکست این قیام ها را باید در حمایت کشورهای غربی از آنان دانست. همانگونه که می دانیم حسنی مبارک و ارتش مصر کاملاً در اختیار دولت آمریکا بود. بنا به خواست دولت آمریکا، حسنی مبارک کناره گیری کرد و قدرت را به ارتش سپرد. ولی آمریکا کمترین توصیه ای به ارتش مصر ننمود تا گروههای تروریستی مذهبی را همچنان تحت کنترل قرار دهد، و انتخابات آزاد برای گزینش نمایندگانی دموکرات و آزادی خواه ترتیب دهد. نتیجه این که مملکت یک پارچه به دست گروههای توریستی مذهبی افتاد و در حقیقت نمونه ای از رژیم ایران در مصر پیاده شد.

شماری از زنان امروزی قاهره- بیشترین قدرت درک و اندیشه این بانوان آنست که نبادا گوشه ای از صورت و دست آنان دیده شود تا فردای قیامت در آتش جهنم بسوزند. ببینید اسلام چه افساری برگردن زنان کرده است؟!.

شماری از زنان امروزی قاهره- بیشترین قدرت درک و اندیشه این بانوان آنست که نبادا گوشه ای از صورت و دست آنان دیده شود تا فردای قیامت در آتش جهنم بسوزند. ببینید اسلام چه افساری برگردن زنان کرده است؟!.

همان گونه که در پیش گفته شد، رژیم بشاراسد، زیر نفوذ و حمایت سازمان های دولتی و مالی غرب به ویژه انگلیس از یک سوی، و کمک های مالی و نظامی رژیم ایران قرار دارد، و همه روزه به کشتار مردم می پردازد. حال، چرا دولت های غرب واکنشی در برابر این کشتار وحشیانه نشان نمی دهند؟. علت را باید در سرمایه گذاری های کلان حزب حاکم انگلیس در این کشور، و منافع غرب در سایه وجود اسد دانست.

دولت جنایت کار ایران نیز که بشار اسد را تنها همکار و دوست بین المللی خود می داند، نمی تواند شکست او را تحمل کند. بنابراین، با فرستادن نفرات، و همه گونه امکانات مالی و نظامی، در این کشتار سهمی به سزا دارد. در مورد سوریه، تنها کشور ترکیه است که با این کشتارها مخالفت ورزیده، و محدودیت های اقتصادی و سیاسی با سوریه به وجود آورده است.

واما در مورد کشورخودمان، علاه بر وسائل شکنجه و سرکوب که در این سه سده به وسیله کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان  در اختیار رژیم ملاها گذاشته، بدبختانه سپاه پاسداران نیز به روش های گوناگون فرآورده های تازه شکنجه و سرکوب را بیشتر از چین و روسیه خریداری کردند.

این ویدیو یکی از صدها گزارشگر روزانه کشته شدن مردم سوریه به وسیله جلادان و مزدوران بشار اسد، و باهمراهی ایران و سرمایه داران انگلیس را نشان می دهد.

دولت های غرب وشرق با فروش همه گونه اسلحه، وسائل سرکوب و شکنجه، و مبارزه با خیزش و رستاخیز مردمی، ملت ها را دست بسته تسلیم این جنایتکاران می کند. کشتارهای شبانه روزی دیکتاتور یمن، سرهنگ قذافی دیکتاتورلیبی، و بشاراسد دیکتاتور سوریه، همگی دلالت بر این دارد که دولت های نفع طلب غرب با فروش اسلحه و امکانات سرکوب و ایجاد خفقان همه این کشتارها را به وجود آورده، و ملت ها را در برابر حکام جنایتکارذلیل و بیچاره نمودند. در حقیقت هر مبارزی که در خاک و خون می غلتد نتیجه شلیک تیری است که از تفنگ اهدایی کشورهای سودجوی خارج می شود.

مبارزه ملت های دربند و تحت ستم، در حقیقت با حاکمان ظالم و خونخوار نیست، بلکه با دولت های سودجوی و کمپانی های جنایت کاری ست که همه گونه وسائل شکنجه، سرکوب، و کشتار جمعی در اختیار آنها گذاشته اند. اینجاست که مبارزه مردمی با کشتاری فراوان و در دراز مدت همراه خواهد بود.
عامل دیگری که موجب شکست انقلاب کشورهای خاورمیانه شده، و نتیجه تلاش و جانبازی آنان نقش بر آب می شود، تلاش امت های خردباخته مذهبی، و مزدوران و فرصت طلبانی است که در غرب خود را برای چنین روزهایی آماده کرده اند تا به کمک آن کشورها، به ویژه انگلیس، و آمریکا، رژیمی اسلامی بر اساس قوانین شریعت و قرآن در اینگونه کشورها پیاده کنند.

این یک صف رأی گیری در انتخابات چندماه پیش پارلمان مصر است. گروه کشتارگر اخوان المسلمین، همه جا را قبضه کردند، و مردم خردباخته و اسلام زده نیز بدانان رأی دادند. البته سرانجام سال ها دیکتاتوری در آن کشور، بدون آن که تلاشی در روشنگری مردم باشد، پیامدی غیر از این هم نمی توانست باشد.

این یک صف رأی گیری در انتخابات چندماه پیش پارلمان مصر است. گروه کشتارگر اخوان المسلمین، همه جا را قبضه کردند، و مردم خردباخته و اسلام زده نیز بدانان رأی دادند. البته سرانجام سال ها دیکتاتوری در آن کشور، بدون آن که تلاشی در روشنگری مردم باشد، پیامدی غیر از این هم نمی توانست  داششته باشد.

در شرایط کنونی به نظر می آید که برای مبارزه با رژیم ایران تنها دو راه وجود دارد. نخست بایکوت کردن و شرکت ننمودن در همه گردهم آیی است که رژیم در آن شرکت فعال دارد، مانند شرکت در انتخابات، مجالس عزاداری، جشن ها، سخن رانی ها. راه دومی نیز وجود دارد و آنهم ایجاد ناآرامی و وحشت و ترس در افراد رژیم است. آنهایی که دست به اسلحه داردند چه در میان افراد دولتی و یا عشایر و ایلات، کردها، آذری، و بلوچ می توانند وضع آرام رژیم را نا آرام کنند، و مقدمه یک انقبی ملی و همگانی به وجود آورند. شرکت نکردن در انتخابات به تنهایی می تواند رژیم را به لرزه درآورد، و آماده ریزش نماید.

تنها به شرافت، غیرت، عرق ملی و همچنین احساس نوع دوستی نیاز است که هم میهنان ما در این بایکوت همگانی به ویژه انتخابات همکاری کنند، و در هیچ مجلس آخوند شرکت ننمایند.

از آن چه گفته شد، تنها تغییر رژیم کار ما را به جایی نمی برد. در شرایط کنونی، و در فضای دموکراسی، بازهم  می توان پیش بینی کرد که در آینده ای نزدیک با از میان رفتن رژیم، با وجود شارلاتان های مذهبی که کار سیاسی پیش گرفته اند، بازهم  رژیمی خردباخته و مذهبی روی کار خواهد آمد. بدبختانه رژیم گذشته می توانست در چند سده به تدریج مردم را از تار وپود خرافات نجات دهد ولی نه تنها اقدامی نکرد، بلکه خودشان نیز در طلسم خرافات فرو رفتند. از این روی، چاره ای جز ادامه کارهای فرهنگی و روشنگری عمومی نیست. این وظیفه  هرکدام از ماست که در این  کار ملی شرکت داشته باشیم.

 

 • bi khoda

  درود بر ایران وایرانی شما درست میفرماید این کشتار مردم ایران وسوریه به کمک دولت انگلستان وامریکا  واخوند انگلیسی دارد صورت میگیرد

 • نوید رازقی

  آقای ارژنگ دایی جان ناپلئون جلویت لنگ میاندازد بابا مزخرفات سر هم کردن هم حد و مرزی دارد مرد حسابی. نمیدانم اگر شما جناب ارژنگ جوان باشید که واقعا خیلی تاسف باره که آدم ببیند یک جوان هم مثل پیرمردهای بیسواد خاله زنک مأب امور سیاسی و اجتماعی را تفسیر میکند. نمیدانم کی این آفت دایی جان ناپلئونیسم شرش از سر ما ایرانیان کم میشود. به امید آن روز
  یا حق.
  نوید رازقی فارغ التحصیل رشته علوم سیاس دانشگاه تهران

  • شجا لطفاً انتقاد شما را از هربخش مقاله که می خواهید بفرمایید تا ما روشن شویم- با سپاس- سهراب ارژنگ

 • Ahmad_mohamadi

  دوست عزیز، اتفاقاً رژیم اسد یک رژیم ضد دین و استکباری است و مردم سوریه قیام خود رو از مساجد و با کمک از پروردگار شروع کردند. ایمان مردم سوریه بسیار قوی تر از چیزی است که شما میپنداری و خداترسی مردم باعث شد به جای ترجیح زندگی با ذلت، مرگ با عزت رو انتخاب کنند. اسلام دین حقیقی مردم است و هیچ منافاتی با دموکراسی نخواهد داشت. جالب هست که این بغض شما با اسلام به تحلیل و نتیجه گیری خنده دار شما منجر می شود و خود از درک آن عاجزید!

  • Dnkjd

   really

 • alvand

  وقتی انقلاب حکومتی و سیاسی بدون انقلاب فرهنگی رخ دهد نتیجه اش همین است،درآمدن از یک چاه و افتادن و دست و پا زدن در یک باتلاق.گریزی نیست از این کابوس دهشتناک.