سیاست غلط و ضد ایرانی رژیم، موجب از دست رفتن هرچه بیشتر خاک ایران خواهد شد ۲۰

هنگامی که برگهای تاریخ پر سوز و گداز میهنمان را ورق می زنیم، می بینیم  دست کم در سه مورد کشورمان مورد تاخت و تاز بیگانگان و سرانجام موجب از دست رفتن بخشی از متصرفات آن، و یا فروکشی کامل رژیم شده است: ۱-ضعف حکومت و اختلافات درونی میان دولت مردان، ۲- دخالت داشتن و تحریک کشورهای دیگر، ۳- به خطر انداختن منافع کشورهای دیگر

۱-ضعف حکومت و اختلافات درونی میان دولت مردان- اختلاف میان زمامداران و بستگان نزدیک شاه در گذشته همواره موجب ضعف و آسیب پذیری کشور شده است. به عنوان نمونه، در زمان یزدگرد سوم به دلیل چند دهه اختلاف میان شاهزادگان و مدعیان پادشاهی و همچنین دخالت و کینه ورزی رهبران مذهبی، ایران به پایین ترین نقطه مقاومت و پایداری خود رسیده بود. همین چند دگرگونی و ناهماهنگی، وعوامل دیگر که در پیش بدان اشاره شده، به تازیان بیابان گرد فرصت داد تا با وحشیگری، رژیم درهم ریخته و نا به سامان ایران را به آسانی از میان ببرد و بر کشور پهناور ایران دست یابد.

در زبان فارسی یادواره ای است که می گوید؛ « درباغی ۴۰ هم ریش (با جناغ) بودند، شغالی آمد و همه را خورد!». این مثال حکایت از اختلاف و چند رویی میان افراد است که آنها چنان ضعیف و ضربه پذیر می شوند که هرچند نفر هم باشند، حتی در برابر یک شغال هم قدرت و نیروی مقاومت ندارند. وضعیت کنونی ایران هم دست کمی از آن باغ ۴۰ باجناغ نیست. چند رویی، ضدیت، پای پوشی، کینه توزی، و دشمنی میان فرد فرد ما، موجب گشته که شغالی چون سید علی دوره گرد مشهدی، و روضه خوان ۵ تومانی مسجد لولاگر، همه را بخورد و قورت دهد.

فرتور چهره منحوس سید علی خامنه ای، گدای روضه خوان دیروز و سلطان ثروتمند امروزی را نشان می دهد. به راستی اگر مردم ایران با یکدیگر متحد بودند و در راستای آزادی ایران با یکدیگر، بدون نیرنگ و دروغ، و از سر میهن دوستی و شرافت همکاری می کردند، آیا این آخوند ۵ تومانی می توانست بر جان و مال و زندگی مردمان حکومت کند؟

فرتور چهره منحوس سید علی خامنه ای، گدای روضه خوان دیروز و سلطان ثروتمند امروزی را نشان می دهد. به راستی اگر مردم ایران با یکدیگر متحد بودند و در راستای آزادی ایران با یکدیگر، بدون نیرنگ و دروغ، و از سر میهن دوستی و شرافت همکاری می کردند، آیا این آخوند ۵ تومانی می توانست بر جان و مال و زندگی مردمان حکومت کند؟

جریان ضعف دولت، اختلاف میان درباریان و مدعیان سلطنت، و دخالت رهبران مذهبی و خرافات میان آنان، بارها، و بارها، در ایران تکرار شده است. نمونه بارز دیگر آن، ضعف و خرافات بیشمار میان دربار سلطنتی و شخص شاه سلطان حسین بود که به محمود افغان یک راهزن فرومایه اجازه داد پایتخت بزرگ شاهان صفوی که یکی از بزرگترین شهرهای جهان آن روز بود، به اشغال خود در آورده، خود و سپاه مزدورش به زنان، و دختران دربار و نوامیس شاه تجاوز کنند، و آنگاه  با خواری و فرومایگی، به کشتن فرزندان، و شخص شاه فرمان دهد.

چنانکه در گذشته دیدیم، خرافات مذهبی در میان شاه و بستگان فتحلیشاه نیز موجب جنگ های ده ساله میان ایران و روس، امضای دو معاهده ننگین گلستان و ترکمانچای، و از میان رفتن بیش از ۶۰۰  هزار کیلومتر مربع از بهترین بخش خاک ایران شد.

۲- دخالت داشتن و تحریک کشورهای دیگر- دخالت و تحریک کشورهای دیگر می تواند موجب جنگ افروزی و خسارت های بی حد و حصر شود:
الف- بازرگانان، و نمایندگان چنگیز خان مغول که برای ابراز مودت و دوستی در دو نوبت به دربار سلطان محمد خوارزمشاه آمده بودند، به دستور مادر خودکامه و بی خرد شاه قتل عام شدند، و کلیه اموال آنان به غارت برده شد، نتیجه این که سیل اردوی جنگجوی و خون آشام چنگیز به ایران سرازیر گردید، و با ویران کردن شهرهای بزرگ و پر جمعیتی مانند نیشاپور، گویا جمعاً ۷ میلیون از هم میهنان ما را سر به نیست کردند، یورش چنگیز پس از یورش تازیان، موجب گردید که ایران نتواند دیگر کمر خیز کند، و بر روی پاهای خود بایستد.

ب- نمونه دیگر از اینگونه  تحریک ها، تحریک صدام به وسیله خمینی بود. او با دشنام دادن به صدام، و بدگویی از رژیم های عربی به ویژه رژیم آل سعود مستقر بر عربستان، جنگ ۸ ساله ایران و عراق را به وجود آورد، و با گروگان گیری دیپلمات  های آمریکایی، آمریکا و کشورهای غرب را در پشت سر و پشتیبان صدام قرار داد. نتیجه این بی خردی و تحریک کشورهای دیگر، چندین میلیارد خسارت مالی و کشته شدن چندین صد هزار نوجوانان و جوانان و رزمندگان پاک باخته ایران، نوشیدن جام زهر خمینی، و همان گونه که در گذشته گفته شد، امضای عهد نامه سوم ترکمانچای گردید. همچنین، آزاد کردن گروگانها که باقرارداد ننگین و یک طرفه دیگر همراه بود، خسارات مالی عظیمی بر ایران وارد ساخت که پس از عهد نامه گلستان بی نظیر بوده، و در حقیقت عهد نامه ترکمان چای دیگری به شمار می آید.

۳- به خطر انداختن منافع کشورهای دیگر- کشورها به دلیل روابط اقتصادی و سیاسی، و رفت و آمد افرادشان درون کشورهای دیگر، دارای منافعی هستند که همواره به دنبال آن می باشند. بنا براین هرگونه خدشه و جلوگیری به این روابط انجام شود، دشمنی و کینه توزی آن کشور را به دنبال خواهد داشت:
الف- به عنوان نمونه، با قطٰع رابطه با آمریکا، و نمایش تراژدی مسخره هرساله دشنام دادن به آن کشور، و نابود نمودن اسرائیل، آنان را به دشمنی و کینه توزی علیه کشورمان واداشته است. علاوه بر جنگ با عراق که علت و نتیجه آن را دیدیم، فروش اسلحه پیش رفته و بسیار زیاد به کشورهای عربستان، و امارات از نمونه های آنست.

سیاست های ضد آمریکایی رژیم که همواره با آتش زدن پرچم آن کشور و سر دادن شعارهای خجالت آور بر علیه آمریکا همراه است، سبب به فلاکت در آمدن وضعیت اقتصادی ایران و ثروتمند و پیشرفته شدن کشورهای عربی شده است. به راستی انتهای این نمایش مضحک آخوندی کجاست؟

سیاست های ضد آمریکایی رژیم که همواره با آتش زدن پرچم آن کشور و سر دادن شعارهای خجالت آور بر علیه آمریکا همراه است، سبب به فلاکت در آمدن وضعیت اقتصادی ایران و ثروتمند و پیشرفته شدن کشورهای عربی شده است. به راستی انتهای این نمایش مضحک آخوندی کجاست؟

ب- بالا رفتن از دیوار سفارت انگلیس و اشغال دفاتر و دست اندازی به مدارک محرمانه آن کشور، می توانست جنگ دیگر، و عهد نامه ترکمان چای دیگری برای ایران به ارمغان آورد. پیامد آن، همکاری انگلیس با آمریکا و کشورهای اروپایی در تحریم ها علیه ایران، و تحریک امارات به اعلام مالکیت سه جزیره ایرانی واقع در خلیج فارس است.

در شرایطی که هواپیمای مسافر بری ما به دلیل نداشتن وسائل یدکی و بنزین یارای پرواز ندارد و در زمین فرودگاهها آفتاب می خورد، عربستان و امارات، با بهترین و آخرین نمونه جنگنده های مدرن مجهز می شود. نشستن جت های جنگنده اف ۲۲ آمریکایی در امارات می تواند دلیل خوبی بر برنامه ریزی و پشتیبانی غرب در جنگ امارات با ایران باشد. بنابراین، این تجهیزات، به دنبال هدف سیاسی است که به خواست غرب و عرب ها که با ایران دوستی ندارند، عرب ها را وادار به جنگ دیگری با ایران می کند. ادعای امارات بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی حکایت از تحریک و خواسته آنان است.

هنوز یادمان نرفته که نیروی هوایی و دریایی انگلیس که هیتلر را در جنگ دوم جهانی به عذاب در آورده بود، در سال ۱۹۹۴ توانست به مدت ۷۴ روز نیروی نظامی آرژانتین را در جزیره مالویناس که در کنار آرژانتین قرار دارد و عملاً به آرژانتین تعلق دارد، در هم نوردد و آن را به باردیگر به تصرف خود در آورده، و جزیره فالکلند بنامد. بنا براین، از نقش پر از دسیسه و ریاکاری ۴۰۰ ساله انگلیس بر ایران، و همکاری آن کشور با روسیه و از دست رفتن خاک ایران، از جمله بحرین در زمان محمد رضا شاه، نباید غافل بود. از این روی، بالارفتن شماری بسیجی از دیوار آن سفارت و اشغال آن به خواست خامنه ای نآگاه ضد ایران و ایرانی، موضوع ساده ای نیست که دولت بریتانیا نادیده بگیرد. بنابراین، دود آن خواه و ناخواه در آینده به چشم ایرانیان خواهد رفت. ادعای امارات بر مالکیت سه جزیره می تواند یکی از آشهایی باشد که دولت بریتانیا برای ملت ایران پخته است.

۳- طرح کشتن سفیران عربستا ن و اسرائیل در آمریکا که شکست خورد و به نتیجه نرسید، ولی خشم و دشمنی و کینه توزی هرچه بیشتر مردم و دولت عربستان، و اسرائیل را به دنبال داشت، و هنوز از هم از خاطره ها بیرون نرفته است، و می توان در آینده برای مردم و کشور ایران مصیبت آفرین باشد.

عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا که طبق برنامه ریزی رژیم آخوندی می بایستی کشته می شد. گویا الجبیر با پادشاه عربستان بسیار نزدیک و مشاور درجه یک وی می باشد. یکی از مقامات عربستان گفته است که هرگونه تعدی به الجبیر مانند تعدی به شخص پادشاه آن کشور است.

عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا که طبق برنامه ریزی رژیم آخوندی می بایستی کشته می شد. گویا الجبیر با پادشاه عربستان بسیار نزدیک و مشاور درجه یک وی می باشد. یکی از مقامات عربستان گفته است که هرگونه تعدی به الجبیر مانند تعدی به شخص پادشاه آن کشور است.

۴- دخالت در تظاهرات مردم در بحرین، و تحریک و کمک به شیعیان علیه پادشاه آن کشور،  و اسلحه دادن به شیعیان و آنان را به جنگ نقاط مرزی عربستان واداشتن نیز نمی تواند فرا موش شود . کلیه کشورهای عربی به ویژه عربستان و  کشورهای عربی خلیج فارس شدیداً به گروه دشمنان ایران ملحق شدند، و از هر طرحی علیه ایران حمایت می کنند.

نکته مهم دیگر این که، رژیم کنونی که فریاد مرگ بر آمریکا تا کنون توانسته است مردم ناآگاه و بی مطالعه خود را به دنبال خود کشد، ناچار شده برای امنیت و برقراری خود به روسیه و چین پناه برد. این چنین سیاست های بی خردانه و ضد ملی رژیم موجب گردیده، که مملکت ما را اجناس بنجل و دست دهم چینی اشغال کند، کارخانه ها و مؤسسات تولیدی ما یکی پس از دیگری به حالت تعطیل در آید، هزاران کارگر و زحمت کش و هنرمند با تجربه ایرانی بی کار و خانه نشین شوند، و ما بخش بزرگی از دریای خزر را از دست بداده، و بار دیگر در دام سیاست های استعمارگرانه و جهان خوار روسیه بیافتیم

اینجاست که کرکری و روضه خوانی آخوند ۵ تومانی مسجد لولاگر، و ابراز عقیده بی خردانه و قدرت نمایی چند شاخ شکسته درون سپاه، بسیجی، و یا آخوندهای دشمن واقعی مردم و کشورمان، می تواند فجایع و خسارات جبران ناپذیر دیگری بر این سر زمین وارد سازد. پس هم وطن، بیایید باهم یکی وهمراه باشیم تا این مزدوران ضد ایرانی، مانند گذشته نتوانند با جدا کردن هرمزان و خوزستان  از پیکر کشورمان،، عهد نامه ترکمانچای دیگری امضاء کنند.

 • نریمان

  به نظر من شرایط این روزهای ایران شباهتهای بسیاری با سال ۱۳۵۸ و ۵۹ داره ………………….
  و اتفاقات ان دوران سراخر منتهی به جنگ گردید !!!!………………………..
  تسخیر سفارت امریکا در سال ۵۸ و تسخیر سفارت انگلیس در سال ۱۳۹۰ …………
  تحریک شیعیان عراق برای قیام توسط عوامل نوپای رژیم در سال ۱۳۵۸ و ۵۹   و مداخله های ایران در کشور های خاورمیانه و عربی مخصوصن عراق و بحرین و ………….. در سال ۱۳۹۰ و ۹۱ ……………..
  تحریم همه جانبه ی ایران ( خصوصن نفت )  از سوی اکثریت دول دنیا در اغازین روزهای حیات حکومت در سالهای ۱۳۵۸ و ۵۹ و تشدید تحریم و فشار در سال ۱۳۹۰ و۹۱ 
  شاخ شانه کشیدن برای دو ابرقدرت شرق و غرب با اسلام پیروز است شرق و غرب نابود است !!!!!!!!!..و ادامه همین روند برای اسراییل و امریکا در سال ۱۳۹۰ و۹۱  …………………..
  ادعاهای صدام در مورد تملک چند استان جنوب غربی ایران و عدم پایبندی به پیمان الجزیره در سال ۱۳۵۸ و ۵۹ و ادعاهای کشورهای عربی برای مالکیت جزایر ایرانی در حال کنونی !!!!!!!!!!!!!!!!۱………………

  ایا به نظر شما ایران با وجود این گونه شباهتها با سالهای  اغازین حکومت و قبل از جنگ با عراق با زمان کنونی  ابستن حوادث جدید و نگران کننده  نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  با سپاس

  نریمان از نژاد صد در صد اریایی …………………………………………

  • Mehman

   Daghighan zadi too khal Nariman jan! va yadet raft ke begi, bevojood avordane javve robo vahshat va teror be daste chomagh bedastane salhaye 60 va ijade javve terror va tars be marateb bishtar dar salhaye akhir! Ina hamegi tajrobiate tamame dolathaye donyast ke dobare (chandbare) daran ejrash mikonan!!!!! Faghat man moondam ke aya mardom jadoo shodan ya koor ke nemibinan che be sareshoon miad??? Ya faghat Tarsootaro tanbaltar shodan??!!! Dar  har soorat age bekhahim chizi yad begirim, bayad az TARIKH dars begirim, na az ozaye hal!!!

 • Emili

  درود لطفا دکمه ارسال مطلب به یرنگی رو به سایتتون اظافه کنید

 • Abazarghafary

  شنیدم در نبود چند روزه ما …. یکی کس کش ز ترکان هار گشته //ز بس بی کیری از ملا کشیده …به عر عر کردن و جفتک زدن بیمار گشته //به دستور ولی جاکش افیونی خود … به سایت میهن پرستان آوار گشته //الا  جاکش که نسلت بهره برده از خر نر …ندانستی که ایران بیدار گشته ؟؟//خلیج پارس همیشه پارس است … غلام  یحیی      کس کش باز گشته ؟؟/ شعر بلندیست که برای این مادر جنده های بی نام امام زمان که نام های کیری بر خود گذاشتند و به این سیات میهن پرست به ماموریت آمده اند تا با تفرقه بین صفوف ملت به حکومت خود ادامه  دهند سروده شده که در ان مادر این نسل مغول که زاییده و گاییده (چنگیز) و( پیشه وری ) کس کشو (غلام یحیی) زن جنده نوکر روسها هستند به زودی خواهد آمد .

  • سگ پاره سی = سگ وحشی = سگ تازی

   این زرتشت سوسک خور بوده که با برادرش سرختشت سگ خور تجاوز می کرد.

   ای سگ وحشی(سگ تازی) مجوس نجس شده ؛ ای سوسک خور
   چرا صفت؛منش:خصلت و ذات وحشی که همان تازی است را به اقوام با شرف و غیور همیشه اصیل عرب نسبت می دهی؟

   ای پا ره (س) پاره (س) پاره (س) = یعنی سه بار پاره شده؛
   سوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پ. ا.ر.ه. سی ؟
   اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پ.ا.ر.ه. سها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟
   پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.
   اما دو کلمه خلیج پ. ا.ر.ه .س. یکی عربی و دیگری پ.ا.ره سی است. 

   ای ایرانی پاره (س)،    ای  پاره پاره (س) زبان ایرانی اصل تبار
   حال شما چطور است!
   پارس پارس کن با افتخار مانند سگ وحشی مجوس نجس شده
   شما را اگر در نمکزار گذارند و نمک خالص شوید٫ اخر سگید 

   ای انکه دیده دوخته ای بر خلیج العربیه, این استخوان برگلوی تو سازگار است وبس
   زیرا در اب صاف وپاک و زلالش ما هی استخوانی است  نه سگ ما هی ای کون برهنه مجوس نجس شده پارس(فارس)
   براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):
   پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.
   ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدست
   که تاج استخوانی کند ارزو
   تفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)
   که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی وبه پدرت تجاوز میکنی

   • mehman

    To ke ARABI bayad ham az araba defa koni, faghat nemidoonam az koja PARSI yad gerefti! Ridam too dino ommatet! Ta vaghti khaenine ARABI mese toye soosmarkhore khaen too Iran hast, AZADI bedast nemiad! shomaha ro bayad nimsooz bekonan too koonetoon ta adam beshid! 

   • mehman

    Rasti yadam raft behet begam ke, oon zartosht nabood ke be baradaresh tajavoz kard, oon Adam o Hava boodan ke chon dokhtari nadashtan, pesarashoon be Hava tajavoz karadan ke kasi mese TO bevojood oomade va ya oon mohammadetoon bood ke ba vojoode dashtan haramsara, be ayesheye 9 sale tajavoz kard ke hamashoon ham ARABE SOOSMAR KHOR boodan. Az farhange ghaniye arabhaye soosmar khor gofti, yadam oomad ke khoda har dini ta hala ferestade, be manateghe arabi ferestade ke oona ro adam kone, vali mage mishe mast siah beshe? Hahahaha Kiro khayeye har chi soosmare too koone to va har chi ARABE! TO ham midoonam kojat misooze ke soosko sag khori ro be zartoshtian nesbat midi , SOOSMARKHOR!!!!

   • mehman

    Taze, Sagha sharafo marefateshoon az mohammado ale mohammd bishtare, ke laaghal be komake zelzelehzadegan raftan, hatta az to va madare JENDAT ke Havva bashe, tamiztaro ba shakhsiyat-taran! bebinam indafe ki madareto gaeedeh ke azash parsi yad gerefti???! 😉

 • Abazarghafary

  شنیدم در نبود چند روزه ما …. یکی کس کش ز ترکان هار گشته //ز بس بی کیری از ملا کشیده …به عر عر کردن و جفتک زدن بیمار گشته //به دستور ولی جاکش افیونی خود … به سایت میهن پرستان آوار گشته //الا  جاکش که نسلت بهره برده از خر نر …ندانستی که ایران بیدار گشته ؟؟//خلیج پارس همیشه پارس است … غلام  یحیی      کس کش باز گشته ؟؟/ که ما ایرانیان بی دین کیر خود را تیز کردیم … به کس  مادر  چنگیز کردیم // که ما (مامی) تجزیه خواه را در ربودیم … کنار با سن گنده اش غنودیم // همان کاری که با زن ( غلام یحیی کردیم )… به کس مادر( عظما ) کردیم //همان کیری که نوکر روس (قاضی مراد)  راهزن خورد … به کس مادر ( باقر  اف) ها کردیم // الا کس کش که پول از ملا گرفتی … به زیر خایه آخوند جا گرفتی  // الا جاکش که کیر بیگانه خوردی …برای مشتی دلار کونت را فروختی // بدان جاکش که ایرانی هوشیار است … به روی کس ابجیت دایم به کار است .

  • Tourk-Khan

   کم پارس کن بی حیا/ ای هرزه گیاه باغ ایران/ ای روباه سرزمین شیران/ بازی ننمای با دُم شیر/ هر چند به دست توست زنجیر/ توهین ننمای به قوم و کیشم/ کز هر جهتی من از تو بیشم/ در محضر ما ادب نگه دار/ سر خم کن و حرمت و ادب دار/ ما با ادبیم با ادب باش/ وز بی ادبی گَزیده لب باش/ ما ترک غیور و قهرمانیم/ ما سرور مردم جهانیم/ ما ملت قهرمان ترکیم/ ما زاده سرزمین گرگیم/ پا چون به حریم ما گذارید/ ساکت شده پارس کم نمایید/ روی تو اگر کمی حیا داشت/ اندیشه تو اگر صفا داشت/ گر احمق و بی حیا نبودی/ درمانده و بینوا نبودی/ در خانه دل تو را چو کس بود/ فرمایش شهریار بس بود/ اما چه کنم که بی حیایی/ تومظهر جوری و جفایی/ خود بند ادب گسسته خواهی/ خود حرمت خود شکسته خواهی/ ای مظهر هر فساد و پستی/ هان حرمت عارفان شکستی/ بنگر که چه بی اصالتی تو/ بی حرمت و بی لیاقتی تو/ در اوج کلاس بی کلاسی/ تو وصله زشت یک لباسی/ حیف است که بگویم سگی تو/ تهرانی لوسو انتری تو/ آویزه گوش کن از این پس/ هر دوره زمان و پیش هر کس/ زین بعد به هر کجا رسیدی/ هر جا که نشان زترک دیدی/ برخیز و و فای خود نشان ده/ در محضر ترک، دم تکان ده/ یادت نرود ولو به گاهی/ وین گفتۀ ماندگار شاهی/

 • Abazarghafary

  شنیدم در نبود چند روزه ما …. یکی کس کش ز ترکان هار گشته //ز بس بی کیری از ملا کشیده …به عر عر کردن و جفتک زدن بیمار گشته //به دستور ولی جاکش افیونی خود … به سایت میهن پرستان آوار گشته //الا  جاکش که نسلت بهره برده از خر نر …ندانستی که ایران بیدار گشته ؟؟//خلیج پارس همیشه پارس است … غلام  یحیی      کس کش باز گشته ؟؟/ که ما ایرانیان بی دین کیر خود را تیز کردیم … به کس  مادر  چنگیز کردیم // که ما (مامی) تجزیه خواه را در ربودیم … کنار با سن گنده اش غنودیم // همان کاری که با زن ( غلام یحیی کردیم )… به کس مادر( عظما ) کردیم //همان کیری که نوکر روس (قاضی مراد)  راهزن خورد … به کس مادر ( باقر  اف) ها کردیم // الا کس کش که پول از ملا گرفتی … به زیر خایه آخوند جا گرفتی  // الا جاکش که کیر بیگانه خوردی …برای مشتی دلار کونت را فروختی // بدان جاکش که ایرانی هوشیار است … به روی کس ابجیت دایم به کار است .

 • Choolioon_12

  پس از سالها مطالعه در قرآن و تفسیر ها حاصل آن کتابی است
  به نام ” تعمقی در قرآن، دین اسلام و اساسنامه آن” که با شش هزار
  دلیل(تعداد آیات قرآن)  ثابت میکند محمد پیامبر نبوده و با دروغ و ریاکاری
  خود را از درماندگی به خلافت اعراب رسانده است. این کتاب برای کسب در آمد
  نوشته نشده بلکه برای روشن شدن اذهان مسلمانان و به خصوص جوانانی که مایلند
  اسلام را بشناسند تا فریب ملایان را که قدم جای پای محمد گذاشته اند
  نخورند می باشد.

 • سگ پاره سی = سگ وحشی = سگ تازی

  این زرتشت سوسک خور بوده که با برادرش سرختشت سگ خور تجاوز می کرد.

  ای سگ وحشی(سگ تازی) مجوس نجس شده ؛ ای سوسک خور
  چرا صفت؛منش:خصلت و ذات وحشی که همان تازی است را به اقوام با شرف و غیور همیشه اصیل عرب نسبت می دهی؟

  ای پا ره (س) پاره (س) پاره (س) = یعنی سه بار پاره شده؛
  سوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پ. ا.ر.ه. سی ؟
  اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پ.ا.ر.ه. سها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟
  پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.
  اما دو کلمه خلیج پ. ا.ر.ه .س. یکی عربی و دیگری پ.ا.ره سی است. 

  ای ایرانی پاره (س)،    ای  پاره پاره (س) زبان ایرانی اصل تبار
  حال شما چطور است!
  پارس پارس کن با افتخار مانند سگ وحشی مجوس نجس شده
  شما را اگر در نمکزار گذارند و نمک خالص شوید٫ اخر سگید 

  ای انکه دیده دوخته ای بر خلیج العربیه, این استخوان برگلوی تو سازگار است وبس
  زیرا در اب صاف وپاک و زلالش ما هی استخوانی است  نه سگ ما هی ای کون برهنه مجوس نجس شده پارس(فارس)
  براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):
  پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.
  ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدست
  که تاج استخوانی کند ارزو
  تفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)
  که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی وبه پدرت تجاوز میکنی

  • Hayalgader

    arabe marmolak khore koni kam vag bezan dayose bi pedar

 • mehman

  Inam baraye oon ARABE Parsi zabane SOOSMAR KHORI ke soosko sag khori ro be Zartosht nesbat dad!!!!! Khordi hala?, age har kosesheri minevisi, dalil biar ve ella bro jelo ta abbandi shi! hahahaha

 • Babak Persa

  آنچه که هست و همیشه بوده و همچنان خواهد بود، همان کردار تاریک مسلمانان در کشتار و کینه و بیزاری از خودشان و همدیگران و  نامسلمانان است. اگر نیک بنگریم سرچشمه و بنیاد آن از دستورات شریعت اسلامی قرآن محمد است و بس. هیچ گرو ه اسلامی چه سنی و چه شیعه و چه وهابی و سلفی و علوی …. در تاریخ کشور های اسلامی نه تنها آسایش و آرامش و آزادی مردمی و پیشرفت زندگی نداشته و ندارند، چه بسا که پس از گذشت ۱۴۰۰ سال از تاریخ  خونین اسلامی ، هنوز هم در گیر جنگ و کشتن و نابودی همدیگر هستند و خواهند بود. زیرا که همه این اهریمن اندیشی بر آمده از دستورات الله خشمگین و خونخوار محمد تازی است و اگر بنام مؤمن به الله و قران و اسلام از دستورات شریعت قرآن چشم پوشی کنی دیگر مسلمان  راستین نیستی و به ۷۲حوری باکره عربی و شیر شتر و خرما و سوسمار آب پز و روغن دار هم نخواهی رسید.                                ( بابک پرسا )

 • abazarjan

  اطمینان خاطر مسکو به تهران: همکاری‌ها در سوریه ادامه دارد
  https://www.radiozamaneh.com/349775

  نیکفر به ملاها که نه تنها کاملا در سوریه و عراق پاک باخته هستند بلکه در شرف سقوط هستند دلداری میدهد از قول روسیه !!!

  این به چه معنی است ؟

  آیا نیکفر شبها با پوتین میخوابد و پوتین در گوش او میگوید که به ملاها بگو نترسند ؟

  آیا نیکفر همه روزه کیر پوتین را ساک میزند و پوتین وقتی می اید از شدت ارگاسم حرفهایی مزیند که شبیه قول هایی به آخوندها است ؟

  آیا اصلا مارکسیست های روسی کون کش و جاکش و لواط کار هستند و از ساک زدن کیر پوتین همین جوری لذت میبرند ؟

  آنوقت خنده دار این است که میگویند چرا مجاهدین خلق با صدام قاطی شده اند یا با اسرائیل و امریکا و فرانسه .

  از ان خنده دارتر میگویند بنی صدر چون با مجاهدین متحد شده پس باید طرد شود و سانسور . امیر انتظام چی ؟ اوه او نامه از امریکا دریافت کرد که شروع ان بود

  رضا پهلوی چی ؟

  اوه او با سناتور های امریکا ملاقات کرده ! مگر نماینده خامنه ای با آمریکایی ها از در پشتی و جلویی مذاکره نمیکند ؟

  مگر این آخوندهای روسی به سرکردگی اکبر روسی با مک فارلین راندوو نگذاشتند موسوی هم اون بغل مغل ها لیس میزد ؟ فقط برای بازرگان زشت بود

  ببینید چقدر این مادر جنده ها خیانت کار و مزخرف گو هستند

  شما همین جوری از عشق کیر پوتین حرفهای صد تا یک غاز میزنید که خود پوتین هم در شلوار گهی خطا کارش خواب آنرا نمی بیند.

  آقا دست بردارید از این جاکشی برای روس ها

  تابان مادر قحبه از اون وری غش کرده و ملاهای روسی خط میدهد که چرا با فرانسه قراداد نفتی امضا میکنید وقتی آنها به مجاهدین اجازه فعالیت !!!! میدهند

  کس کش مادر جنده فکر میکند فرانسه هم کوبا و شوروی است که فقط خارکسته ها ( مارکسیست های روسی ) اجازه حرف زدن داشته باشند

  مردم ببینید فدایی و توده ای هم مثل ملا ضد آزادی دگر اندیشان هستند

  فریب سوسول دموکراسی و دموکرات خلقی و سکولار دموکرات را نخورید

  همه اینها یک معنی میدهد

  دیکتاتوری مارکسیستی روسی

  فقط آنچه اینها با ان مخالف ژنتیکی هستند :

  نو لیبرالیسم هم پیمان با غرب و امریکا و اسرائیل به خصوص

  یا شاهنشاهی آریامهری وطن پرستانه و مدرن هم پیمان با امریکا و اسرائیل

 • bazary@russia.net

  abazarjan • چندین ثانیه پیش

  اطمینان خاطر مسکو به تهران: همکاری‌ها در سوریه ادامه دارد

  https://www.radiozamaneh.co

  نیکفر به ملاها که نه تنها کاملا در سوریه و عراق پاک باخته هستند بلکه در شرف سقوط هستند دلداری میدهد از قول روسیه !!!

  این به چه معنی است ؟

  آیا نیکفر شبها با پوتین میخوابد و پوتین در گوش او میگوید که به ملاها بگو نترسند ؟

  آیا نیکفر همه روزه کیر پوتین را ساک میزند و پوتین وقتی می اید از شدت ارگاسم حرفهایی مزیند که شبیه قول هایی به آخوندها است ؟

  آیا اصلا مارکسیست های روسی کون کش و جاکش و لواط کار هستند و از ساک زدن کیر پوتین همین جوری لذت میبرند ؟

  آنوقت خنده دار این است که میگویند چرا مجاهدین خلق با صدام قاطی شده اند یا با اسرائیل و امریکا و فرانسه .

  از ان خنده دارتر میگویند بنی صدر چون با مجاهدین متحد شده پس باید طرد شود و سانسور . امیر انتظام چی ؟ اوه او نامه از امریکا دریافت کرد که شروع ان بود

  رضا پهلوی چی ؟

  اوه او با سناتور های امریکا ملاقات کرده ! مگر نماینده خامنه ای با آمریکایی ها از در پشتی و جلویی مذاکره نمیکند ؟

  مگر این آخوندهای روسی به سرکردگی اکبر روسی با مک فارلین راندوو نگذاشتند موسوی هم اون بغل مغل ها لیس میزد ؟ فقط برای بازرگان زشت بود

  ببینید چقدر این مادر جنده ها خیانت کار و مزخرف گو هستند

  شما همین جوری از عشق کیر پوتین حرفهای صد تا یک غاز میزنید که خود پوتین هم در شلوار گهی خطا کارش خواب آنرا نمی بیند.

  آقا دست بردارید از این جاکشی برای روس ها

  تابان مادر قحبه از اون وری غش کرده و ملاهای روسی خط میدهد که چرا با فرانسه قراداد نفتی امضا میکنید وقتی آنها به مجاهدین اجازه فعالیت !!!! میدهند

  کس کش مادر جنده فکر میکند فرانسه هم کوبا و شوروی است که فقط خارکسته ها ( مارکسیست های روسی ) اجازه حرف زدن داشته باشند

  مردم ببینید فدایی و توده ای هم مثل ملا ضد آزادی دگر اندیشان هستند

  فریب سوسول دموکراسی و دموکرات خلقی و سکولار دموکرات را نخورید

  همه اینها یک معنی میدهد

  دیکتاتوری مارکسیستی روسی

  فقط آنچه اینها با ان مخالف ژنتیکی هستند :

  نو لیبرالیسم هم پیمان با غرب و امریکا و اسرائیل به خصوص

  یا شاهنشاهی آریامهری وطن پرستانه و مدرن هم پیمان با امریکا و اسرائیل

  •پاسخ•به اشتراک گذاری ›

 • zabanam mou dar avard

  اقلیم کردستان: کردها هرگز قصد جنگ با بغداد را نداشتندhttp://news.gooya.com/2017/10/post-8453.php

  مسله چپ روسی ایران گنده سازی دروغین است تا روزی که همه چیز از هم بپاشد و دروغ اینها آشکار شود ، باز چون مارکسیسم ذاتا یک مذهب است و بسیار متعصب تر و خود شیفته تر و خود محق بین تر از مذاهب دیگر است انتقاد پذیر نیست و اصلاح نمی شود. فورا مثل ملاها شعارهای قبلی را تکرار میکند و میگوید به آنها خیانت شده وگرنه چنین و چنان می شد .
  چند تا سازمان تروریستی کرد که علیرغم در دست داشتن خود مختاری اهدایی در عراق و دولت با نفت و بودجه در اختیارشان بود با جمعیت کوچک انقدر فساد کردند و رئیس دولت انقدر دیکتاتوری کرد و قدرت را به سبک پوتین و صدام و قذافی و خامنه ای و کاسترو و … ترک نکرد که گند همه چیز در آمد . چند تا زن با موی دم اسبی و کلاشینکف شد فمینیسم و انقلاب فرهنگی و آزادیهای اجتماعی و دموکراسی و نان و آب . هر خری میفهمید که این بازی است مثل باز ی پوتین و رفسنجانی و روحانی و … با زن که در واقع مسخره کردن زنان است . در روسیه مارکسیستی و پوتینیستی زن هیچ است حالا یک چهره تلویزیونی را آورده به جای ملیجک سرمایه دار رانت خور مدودوف کرده رقیب خودش که بگوید با زنان خوب است و بعد هم راحت او را شکست دهد و بگوید که مردم روسیه زن نمی خواهند . آنوقت یک دوجین مرد و زن روسی مخالف را انداخته زندان و میکشد تا حذف استصوابی کند قبل از شروع .
  بدیهی است ان زنان نمایشی کرد با ان وضعیت بیشتر نشان از ضعیف و ابزار بودن زنان در کردستان دارند . بعد هم کردها ی تروریست را گنده کردند تا امریکا و غرب را گو ل بزنند تا آنها به اینها باج دهند و کشور دهند ! خوب امریکا و اروپا ممکن است در ظاهر حرفهایی بزنند اما میفهمند کی چه کاره است و دنبال چی است . نشد . حالا میگویند به آنها خیانت شده . بابا دست بردارید .
  شما بوقید. سازمانهای تروریستی مورد حمایت شما در کردستان ایران و عراق و ترکیه و سوریه بوقند . فیدل کاسترو و چه گوارا بوق بودند . کره شمالی و صدام و قذافی و خط امام روسی و خامنه سپاه روسی همه بوقند . یعنی اگر یک ضربه به آنها وارد شود میریزند . اگر نریختند به لحاظ این بود که شرایط فراهم نبود و همه به اشتباه فکر میکردند اینها کسی هستند . نیرو هستند ، قدرت هستند .
  اما روزی که چاقو توی کون قذافی کردند زیر پل معلوم شد همه تبلیغات ۴۰ ساله شوروی و روسیه و ما ر کسیست ها دروغ و پوچ بوده . پوتین هم بوق است یک کمی صدایش از بوق های دیگر بیشتر است چون کشورهای دیگر را دزدیده و غارت کرده . روز سقوطش که رسید مثل طایر پنچر کامیون فسی میکند و تمام .
  کردها نیرویی نبودند
  ارتجاعی هستند و تروریستی . در سوئد پس از سالها پناهندگی دخترانشان را ناموسی میکشند اگر دوست پسر بگیرند ، مثل عربها و پاکستانی ها و بقیه جها ن سومی ها . خوب معلوم است برای ملت شدن و کشور اداره کردن باید اول آماده شوند و گرنه مثل فلسطینی ها کارت بازی دیکتاتورهای فاسد و رهبران فاسد و بی خاصیت میشوند و به جای دیدن مشکل خودشان فرافکنی میکنند علیه همسایه ها و قدرتهای جهانی .
  خوب این قدرت ها در کره جنوبی هم هستند ، چرا رهبران قراضه شما مثل رهبران فقاهت روسی و کوبا و کره شمالی دنبال مقصر دروغی خارج ا زمرزها میگردند ؟
  اگر داعش نبود آنها هم مثل اسد یک گوشه ای می افتادند و تقاضای ترحم میکردند و کمک از این و ان برای ماندن سر پا . کردها مثل بقیه مردم منطقه نیاز دارند از قیمومت سازما نهای تروریستی ، رهبران خود فروخته ، درگیریهای نظامی بیهوده با همسایگان ، قیم های مارکسیستی روسی که از آنها به عنوان کارت بازی استفاده میکنند ( مثل مردم فلسطین که وسیله بازی رهبران فاسد و قیم های بیرونی و رهبران فاسد شده اند و فرصت رشد و توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی را از دست داده اند )، ….آزاد شوند و با مردم منطقه ( ترک و فارس و عرب ) بسازند و همسو شوند در دموکراسی خواهی و حقوق شهروندی طلبی و تلاش برای آزادی جمعی .

  حزب توده و فدایی و کمونیست کارگری و راه کارگر و پوتین و قاسم سلیمانی و اردوغان و خامنه ای و … چه کاره هستند که برای شما تعیین تکلیف میکنند با معامله با رهبران فاسد حزب دمکرات ، کومله ، پژاک ، …..
  اگر اینها مردم فلسطین را نجات دادند شما را هم نجات میدهند
  نگذارید با کارت شما بازی کنند
  اینها مسائلشان مساله شما نیست .

 • bazigarne rousi

  ارسال نظر به عنوان مهمان

  آواتار
  zabanam mou dar avard • چندین ثانیه پیش

  اقلیم کردستان: کردها هرگز قصد جنگ با بغداد را نداشتندhttp://news.gooya.com/2017/…

  مسله چپ روسی ایران گنده سازی دروغین است تا روزی که همه چیز از هم بپاشد و دروغ اینها آشکار شود ، باز چون مارکسیسم ذاتا یک مذهب است و بسیار متعصب تر و خود شیفته تر و خود محق بین تر از مذاهب دیگر است انتقاد پذیر نیست و اصلاح نمی شود. فورا مثل ملاها شعارهای قبلی را تکرار میکند و میگوید به آنها خیانت شده وگرنه چنین و چنان می شد .
  چند تا سازمان تروریستی کرد که علیرغم در دست داشتن خود مختاری اهدایی در عراق و دولت با نفت و بودجه در اختیارشان بود با جمعیت کوچک انقدر فساد کردند و رئیس دولت انقدر دیکتاتوری کرد و قدرت را به سبک پوتین و صدام و قذافی و خامنه ای و کاسترو و … ترک نکرد که گند همه چیز در آمد . چند تا زن با موی دم اسبی و کلاشینکف شد فمینیسم و انقلاب فرهنگی و آزادیهای اجتماعی و دموکراسی و نان و آب . هر خری میفهمید که این بازی است مثل باز ی پوتین و رفسنجانی و روحانی و … با زن که در واقع مسخره کردن زنان است . در روسیه مارکسیستی و پوتینیستی زن هیچ است حالا یک چهره تلویزیونی را آورده به جای ملیجک سرمایه دار رانت خور مدودوف کرده رقیب خودش که بگوید با زنان خوب است و بعد هم راحت او را شکست دهد و بگوید که مردم روسیه زن نمی خواهند . آنوقت یک دوجین مرد و زن روسی مخالف را انداخته زندان و میکشد تا حذف استصوابی کند قبل از شروع .
  بدیهی است ان زنان نمایشی کرد با ان وضعیت بیشتر نشان از ضعیف و ابزار بودن زنان در کردستان دارند . بعد هم کردها ی تروریست را گنده کردند تا امریکا و غرب را گو ل بزنند تا آنها به اینها باج دهند و کشور دهند ! خوب امریکا و اروپا ممکن است در ظاهر حرفهایی بزنند اما میفهمند کی چه کاره است و دنبال چی است . نشد . حالا میگویند به آنها خیانت شده . بابا دست بردارید .
  شما بوقید. سازمانهای تروریستی مورد حمایت شما در کردستان ایران و عراق و ترکیه و سوریه بوقند . فیدل کاسترو و چه گوارا بوق بودند . کره شمالی و صدام و قذافی و خط امام روسی و خامنه سپاه روسی همه بوقند . یعنی اگر یک ضربه به آنها وارد شود میریزند . اگر نریختند به لحاظ این بود که شرایط فراهم نبود و همه به اشتباه فکر میکردند اینها کسی هستند . نیرو هستند ، قدرت هستند .
  اما روزی که چاقو توی کون قذافی کردند زیر پل معلوم شد همه تبلیغات ۴۰ ساله شوروی و روسیه و ما ر کسیست ها دروغ و پوچ بوده . پوتین هم بوق است یک کمی صدایش از بوق های دیگر بیشتر است چون کشورهای دیگر را دزدیده و غارت کرده . روز سقوطش که رسید مثل طایر پنچر کامیون فسی میکند و تمام .
  کردها نیرویی نبودند
  ارتجاعی هستند و تروریستی . در سوئد پس از سالها پناهندگی دخترانشان را ناموسی میکشند اگر دوست پسر بگیرند ، مثل عربها و پاکستانی ها و بقیه جها ن سومی ها . خوب معلوم است برای ملت شدن و کشور اداره کردن باید اول آماده شوند و گرنه مثل فلسطینی ها کارت بازی دیکتاتورهای فاسد و رهبران فاسد و بی خاصیت میشوند و به جای دیدن مشکل خودشان فرافکنی میکنند علیه همسایه ها و قدرتهای جهانی .
  خوب این قدرت ها در کره جنوبی هم هستند ، چرا رهبران قراضه شما مثل رهبران فقاهت روسی و کوبا و کره شمالی دنبال مقصر دروغی خارج ا زمرزها میگردند ؟
  اگر داعش نبود آنها هم مثل اسد یک گوشه ای می افتادند و تقاضای ترحم میکردند و کمک از این و ان برای ماندن سر پا . کردها مثل بقیه مردم منطقه نیاز دارند از قیمومت سازما نهای تروریستی ، رهبران خود فروخته ، درگیریهای نظامی بیهوده با همسایگان ، قیم های مارکسیستی روسی که از آنها به عنوان کارت بازی استفاده میکنند ( مثل مردم فلسطین که وسیله بازی رهبران فاسد و قیم های بیرونی و رهبران فاسد شده اند و فرصت رشد و توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی را از دست داده اند )، ….آزاد شوند و با مردم منطقه ( ترک و فارس و عرب ) بسازند و همسو شوند در دموکراسی خواهی و حقوق شهروندی طلبی و تلاش برای آزادی جمعی .

  حزب توده و فدایی و کمونیست کارگری و راه کارگر و پوتین و قاسم سلیمانی و اردوغان و خامنه ای و … چه کاره هستند که برای شما تعیین تکلیف میکنند با معامله با رهبران فاسد حزب دمکرات ، کومله ، پژاک ، …..
  اگر اینها مردم فلسطین را نجات دادند شما را هم نجات میدهند
  نگذارید با کارت شما بازی کنند
  اینها مسائلشان مساله شما نیست .