از بی غیرتی و یا کودنی ما نیست که به تفاله هایی چون تازیان دشمنان این سرزمین ارج می نهیم؟ ۷۱

در تاریخ کشورمان از خون آشامی و جنایت های چنگیز، تیمور لنگ، لشکر کشی و کشتار اسکندر مقدونی، یورش ترکان آن سوی دریا، و قوم های وحشی دیگر، به درازا سخن رفته و کمترین پیش آمد و برخوردی به نگارش در آمده است. در جایی که یورش ددمنشانه، خونریزی، و باج گیری و غارتگری ۶ سده تازیان خون آشام و سپس تفاله هایشان تا به امروز از یاد رفته و بنا به خواسته آخوند، مزدور ایرانی نما، و یا پس مانده تازیان بر روی آنهمه جنایات سرپوش گذاشته شده، و در کتاب ها اندک خاطره شوم آن ها به جای مانده است.

به گفته دیگر با جستجوی در تاریخ ایران، سوای آن چه گفته شد، آنچه مصیبت و ویرانی از یورش تازیان و تفاله های آنان در این سرزمین صورت گرفت نه تنها اثر و نوشته ای دیده نمی شود، بلکه این تاریخ با حیله گری و شارلاتانی به طور وارونه به نگارش در آمده است. تا جایی که علی، حسن، حسین، خائن ترین خائنان به کشورمان، و بازماندگان آنها که در نهایت کینه توزی و دشمنی با نیاکان ما داشته اند، و در یورش های گوناگون دست به جنایت های بزرگ زده اند، به عنوان، گرامی و مقدس و پاک نام برده  می شوند.

فرتور وسمه کاری و روغن مالی شده از علی، حسن، و حسین تازیانی که گوشت و پوست و خونشان از چپاول و غارتگری های کشور مصیبت زده ما پرورش پیدا کرده بودند. حال، پس از ۱۴ سده که وجود نحسشان از روی زمین پرچیده شده هنوز هم، تخم و ترکه های این خونخواران به نام آخوند و ملا بازهم به مفتخوری و لش بازی می پردازند. آیا براستی کم خردتر از ما ملت ایران، ملتی را در جهان می شناسید؟!.

فرتور وسمه کاری و روغن مالی شده از علی، حسن، و حسین تازیانی که گوشت و پوست و خونشان از چپاول و غارتگری های کشور مصیبت زده ما پرورش پیدا کرده بودند. حال، پس از ۱۴ سده که وجود نحسشان از روی زمین پرچیده شده هنوز هم، تخم و ترکه های این خونخواران به نام آخوند و ملا بازهم به مفتخوری و لش بازی می پردازند. آیا براستی کم خردتر از ما ملت ایران، ملتی را در جهان می شناسید؟!.

درست است که همیشه قلم به دست دیکتاتورها، خودکامگان، و دشمنان بوده است، ولی یک جو شرافت و انسانیت لازم است تا این چنین پرده پوشی نگشته، و حقیقت ها این چنین وارونه جلوه داده نشود. چنانکه هرودوت و گزنفون تاریخ نگاران یونانی با همه دشمنی و کینه ورزی میان ایران و یونان آن روزگار، در نوشتن واقعیت ها به کشور دشمن تاریخی خود،یعنی ایران، خیانت نکردند. و وقایع را تقریبن آنچنان که بوده است به نگارش در آورده اند.

هم میهنان ما به ویژه نسل جوان که پاسدار سرفرازی و سربلندی این آب و خاک اند، باید جنایت ۳۳ ساله این رژیم که ظاهراً ایرانی بوده و همگی در ایران پای به زیست گذاشتند، و گوشت و خونشان از دسترنج زحمت کشان ایران است در ابعاد گوناگون بررسی کنند و بدانند که جنایت و غارتگری های تازی پاپتی و پابرهنه بیابان خشک عربستان می توانست صدها بار بیشتر و دهشتناکتر باشد.

از زمانی که تازی بیابان گرد به دروازه های ایران نزدیک شد تا به امروز، همواره ثروت های عظیم کشور بزرگ ایران غارت شده و به یغما رفته است.،نسل ها سوختند و نابود گشتند، به بانوان گرامی و بزرگوار کشورمان تجاوز ویا توهین شد، دختران و پسران را به کنیزی و بردگی کشانده، و در بازارهای مکه و مدینه به فروش رساندند، و سرنوشت کشور بسیار پیشرفته و سامان دیده ما را دگرگون ساختند. نمونه های کوچک آن را در این سه دهه در ایران دیده ایم. هم اکنون نیز رژیم مرگبار آخوندی با تلف کردن بیت المال که حق محرومان جامعه است، به گسترش خرافات پرداخته، تا آنجا که همه برگهای ویکپیدیا و اطلاع رسانی های عمومی را انباشته از مزخرفاتی نمودند که یک در صد واقعیت ندارند.

تازیان به هوسبازی، فحشاء، تجاوز، و زنبارگی معروفند. آنان از سر حیوانات هم نمی گذرند. امام حسن نمونه ای از این جانوران بود. این بابا هم گویا یکی از تفاله های امام حسن باشد.

تازیان به هوسبازی، فحشاء، تجاوز، و زنبارگی معروفند. آنان از سر حیوانات هم نمی گذرند. امام حسن نمونه ای از این جانوران بود. این بابا هم گویا یکی از تفاله های امام حسن باشد.

برای آن که اندکی خواننده گرامی ما به جنایات تازیان که امروزه تفاله های آنان به عنوان امام و امام زاده در نزد ما گرامی می باشند و ما به نام « تفاله های مقدس » از آنان یاد می بریم بیشتر  آگاهی یابند، به کوتاه به نگارش چند واقعه تاریخی زیر می پردازیم:

۱-‬ رابطه سیاسی و اجتماعی میان تفاله های مقدس و خلفاء-
همه تازیانی که نخست به قافله زنی، سرراه گیری، کشتار و غارتگری را آغاز کردند مانند محمدابن عبدالله، و سپس بستگان، آشنایان، و همکاران وی از عثمان، علی و تفاله هایش، با خلیفه های وقت و افراد در قدرت، فامیلی، بستگی، و دوستی داشتند. خلفاء نیز برای آن که فرزندان علی و نواده هایش را خشنود و ساکت نگاه دارند، هرساله مبلغ هنگفتی در حقیقت بدانان باج می دادند.

برای نمونه؛
الف- عقیل برادر علی هرساله مبلغ یک میلیون درهم از معاویه و بعدها ۲ میلیون درهم از یزید می گرفت. (تاریخ فخری، ص ۹۷؛ مروج الذهب جلد ۲ ص ۴۰)

ب- پیمان آشتی امام حسن با معاویه

هنگامی که حسن در اوج ضعف و ناتوانی بود و نمی توانست برای جاه طلبی و به قدرت رسیدن با معاویه بزرگترین خلیفه اموی در گیر شود،   برای آ ن که آسیبی از او نبیند، در خواست صلح و آشتی نمود.شرایط این پیمان چنین بود: آنچه در بیت المال کوفه بود به حسن داده شد. هم چنین خراج شهر داراب پارس از آن پس هرساله به او می رسید. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفخه ۲۷۱۵). دیگر این که موافقت گردید که هر سال دو میلیون درهم نیز به امام حسین  باج سکوتءپرداخت شود. (اخبارالطوال ، ص ۲۴۱)

رنگ سبز سرزمین هایی را نشان می دهد که به دست خونخواران تازی از مدنیت و آدمیت خارج شد، فرهنگ ، زبان، آیین مردمی به باد رفت، ثروت ها و سرمایه ها به غارت رفت، خردمندان بی خرد و خرافاتی شدند، از زنان  دختران به عنوان ضعیفه نامیده گردیده، و آنان را تنها وسیله زببارگی و رفع شهوت خود به شمار آوردند. به راستی من نگارنده تا چه اندازه از این رنگ سبز نفرت دارم!

رنگ سبز سرزمین هایی را نشان می دهد که به دست خونخواران تازی از مدنیت و آدمیت خارج شد، فرهنگ ، زبان، آیین مردمی به باد رفت، ثروت ها و سرمایه ها به غارت رفت، خردمندان بی خرد و خرافاتی شدند، از زنان  دختران به عنوان ضعیفه نامیده گردیده، و آنان را تنها وسیله زببارگی و رفع شهوت خود به شمار آوردند. به راستی من نگارنده تا چه اندازه از این رنگ سبز نفرت دارم!

پ- معاویه برای خشنودی و آرام نگاه داشتن فرزندان علی، علاوه بر پیمان پیشین، نازشست و حق السکوت حسن و حسین را از پنجهزار درهم زمان عمر، به سالی یک میلیون درهم، برابر ۴ هزار کیلو نقره یعنی ۲۰۰ برابر افزایش داد. (اخبارالطوال ص۲۴۴-۲۴۵، روضة الصفا جلد ۳، ص ۱۵، ارشاد، شیخ مفید، ص ۲۰۶).
بر اساس این حاتم بخشی های بادآورده که از جیب کشاورزان ایران تأمین می شد، امام حسین با معاویه روابط دوستانه داشت، و همیشه نخستین کسی بود که به پیشواز او می رفت.
حسین به فرمان معاویه در سال ۴۹ هجری در جنگ قسطنطنیه شرکت نمود. تازمانی که معاویه زنده و بر سر قدرت بود، حسین با او مخالفتی نکرد، و با او روابطی دوستانه داشت (اخبارالطوال ص۲۴۳، روضة الصفا ص ۸۰-۸۳).

ت- امام جعفر صادق از خوان نعمت منصور خلیفه عباسی برخوردار بود، و همه عمر خود را بدون آن که کاری کرده باشد به خوبی و آرامش زندگی کرد (مقاتل الطالبیین، سید احمدصقر، ص ۲۰۶).
ث- امام موسی کاظم– در پرتو حمایت هارون الرشید ثروت های هنگفتی اندوخته کرد. (اعیان الشیعه، جلد ۱، ص ۲۵۹، شیعه علوی، شیعه صفوی ص ۲۰۱
ج- امام رضا، زیر پر و بال مأمون خلیفه عباسی پرورش یافت، با ام الحبیبه دختر او ازدواج کرد. آنگاه بلای جان و مال و هستی مردم ایران شد. تا آنجایی که بخشی از مملکت ما را به نام این گدای عرب به ثبت رساندند و هم اکنون نشخوار آخوند ها شده است.

در این ویدیو، زنده یاد رضا فاضلی پرده از خرافات جهنمی این اسلام واپس گرا برداشته، تا بوی تعفن آن در فضا اندکی مغز خشکیده و خردباخته امت اسلامی را به کار اندازد، و ما بتوانیم تفاله های تازیان متجاوز را از روی شانه خود به کنار زنیم.

از آنچه به کوتاه از حاتم بخشی خلیفه های عرب و باج دادن به تفاله های تازی، ثرورت بیکران، و در ناز و نعمت زندگی کردن آنها گفته شد، باید این نکته را بدان افزود که همه این ثروت، و حاتم بخشی ها نتیجه چند سده غارت دسترنج زحمتکشان و کشاورزان ایران، و چپاول سرمایه های ملی کشورمان است.

۲- کینه ورزی و کشتار مردم ایران به کمک تفاله های مقدس

سر تاسر کتاب های تاریخ اسلام نوشته نویسندگان بزرگ عرب و غیر عرب حکایت از شورش های وحشیانه، کشتار پی در پی مخالفین و غارت سرمایه های مردمی به وسیله تازیان است:
الف- در زمان عثمان، امام حسن و امام حسین در جنگ علیه مردم تبرستان شرکت کردند ( فتوح البلدان ص ۱۸۳- مختصرالبلدان، ابن فقیه ص ۱۵۲- اسلا شناسی علی میر فطرس جلد ۲- ص۴۹).

ب- همچنین امام حسن، امام حسین، همراه با عبدالله پسر عمر،  عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر زیبر در خدمت سعید ابن عاص فرستاده عثمان به کشتار مردم گرگان پرداخنتد. (تاریخ طبری جلد پنجم صفحه ی ۲۱۱۶)، و (۱)- همکار گرانمایه و سخت کوش ما سیروس پارسا باستناد اسناد تاریخی در چند مقاله، جنایات و غارتگری تازیان و تفاله های مقدس را به درازا  به نگارش در آورده است؛ (۲)، (۳).

پ- واقعه دروغین کربلا:

از این روی باید جنگ بی خردانه حسین با سپاه یزید را دروغین نامید که این نبرد تنها به دلیل جاه طلبی و خودکامگی حسین، و دشمنی و کینه توزی میان او با یزید در گرفت. میتوان آن را نتیجه دو علت زیر دانست :

۱- حسین به دنبال جاه طلبی و به دست آوردن خلافت با یزید بیعت نکرد، ۲- ارینب دختری که بنای زناشویی با یزید را داشت، بر اثر وسوسه و وعد و وعیدهای امام حسین، از یزید جدا شده و به زناشویی او در آمد. با این حال، نه یزید و نه حسین هیچکدام به جنگ با یکدیگر دلبستگی نداشتند (تاریخ طبری، جلد۷، ص۲۹۶۸، اخبارالطوال ص ۲۶۹، زندگی امام حسین، عماد زاده، ص ۱۲۹-۱۳۲).

باید دانست که حسین به دنبال جنگ با یزید نبود، و یزید هم بنا به سفارش پدرش معاویه، او را در مقام و موقعیتی نمی دید تا نیاز به جنگ با او باشد. تنها سعد بن ابی وقاص یکی از هشت تن از نخستین یاران پیامبر و فرمانده لشکر یزید مخالف بازگشت حسین از کربلا بود. او می خواست بیعت با یزید را از حسین بگیرد آنگاه او را به رفتن خود آزاد گذارد. با آن که حسین پیشنهاد دادن خانه و املاک در مدینه کرد، ولی سعدابن ابی وقاص زیر بار نرفت و به جنگ با او پرداخت (تاریخ طبری، جلد۷، ص ۲۹۷۴ و ص ۲۹۷۸).

یزید پس از آگاهی از کشته شدن امام حسین، به شدت اندوهگین شد و به سعدابن ابی وقاص پرخاش نمود. آنگاه دستور داد که به هریک از بستگان و بازماندگان حسین پیشکش های زیادی داده شود، و از آنان دلجویی به عمل آید تا آنجا که سکینه دختر امام حسین می گوید: «هیچکس را که منکر خدا باشد!، بهتر از یزیدابن معاویه ندیدم.تاریخ طبری، جلد۷، ص ۳۰۷۷، اخبارالطوال ص ۲۸۳-۲۸۴

از آنچه گفته شد این دیگر از بی غیرتی و یا کودنی و نفهمی ما است که مانند نیاکان خود همچنان باج به شغال دهیم. امیدوارم که نسل جوان، نسل شیر غران بوده، و مانند روباه شل تسلیم این تفاله ها و زباله های اجتماع نشود.

(۱) – نقش امام حسن و امام حسین مسلمانان،در کشتار مردم گرگان

‫(‬‫۲) – حسین بن علی، قاتلی که از سر بی خردی مردم فرهنگ باخته، اسطوره شد

‏(۳) – آیا بدهکاری مردم ایران به تازیان و خاندان محمد ابن عبدالله تمامی ندارد؟

 • مهمان ناخوانده

  چند نکته را لازم به تبادل میبینم و برای اینکه بتوانیم سخن سازنده ای با هم داشته باشیم، لازم است کمی بیشتر در مورد جنابعالی بدانم،  اگر اجازه  بفرمایید:

  ۱- آیا شما به وجود خداوند بر اساس هر نوع بینش و یا هر نوع مکتب فکری معتقد هستید؟
  ۲- اگر بله شما از چه دین و یا آیینی پیروی می کنید؟
  ۳- اگر نه، به این معنی است که شما جهان را مطلقن مادی می دانید؟ یعنی هیچ خدایی وجود ندارد و به هیچ جهانبینی اعتقاد ندارید؟ و چیزی به اسم آفرینش را وهم می پندارید؟

  خواهش می کنم در مورد بنده پیش داوری هم نفرمایید، چون بنده هم از نظر “حمقا” کافر و در خوشبینانه ترین حالت منحرف، و سالهاست به تیر غضب و حسد جماعت نادان مصدوم و از همه حقوق اجتماعی محروم هستم.
       

  • با درود به شما، تا آنجا که نگارنده برای سالیان دراز مطالعه دارم، جهان بر اساس علوم فیزیک، شیمی و بایولوژی درست شده. کمترین دلیل علمی برای وجود خدا نیست همان گونه که دلیلی هم  برای رد کردن آن وجود ندارد. اگر خدایی هم وجود داشته باشد ربطی به ادیان ابراهیمی ندارد. اینها همه داستان است و به راحتی می توان آنها را رد کرد. پاینده بآشید- سهراب ارژنگ

   • مهمان ناخوانده

    با سپاس، از شما تقاضا دارم با توجه با مطالعه سالیان درازی که می فرمایید، از بکار بردن ادبیات سخیف و ایجاد جو لمپنیزم در مقالات خود بپرهیزید، شما اگر در پی عقده گشایی هستید امری است دیگر و مکان جایی دیگر، اما اگر به دنبال رشد فکری فرهنگی جامعه هستید، از این کوچکترین بپذیرید که این راه سخن گفتن نیست، ما مشکلمان در جامعه دقیقن همین روحیه مخالف آزاری است، آگر با کلام زیبا سخن بگویید، هم دستمسک یه عده فرصت طلب که اکنون دور شما به امید زوال عقاید جوانان می گردند تا خرافات خودشان را به مغز آنها بچپانند، نمی شوید و هم راه را برای تعامل اندیشه و آموزش شیوه صحیح مباحثه فراهم می آورید، هرگز فراموش نکنید هر ایرانی با هر عقیده ای یک ایرانی است خواه با دین خواه بی دین و هر ایرانی عضوی از جامعه انسانی است خواه پارسی زبان خواه غیر، خواه آریایی خواه غیر
    اگر نمی توانید بر عصبانیت خود در مباحثه مسلط باشید، شما هرگز نخواهید توانست قدم مثبتی در راستای هم آیی انسانها بر دارید، صحنه را برای جلو گیری از ایجاد تنش خالی کنید و جای را به افراد مودب گفتار بدهید
    شما نمی توانید تمام مخالفان فکری خود را به سکوت وادار و یا حذف کنید، اگر هم بتوانید می شوید همان که از آن می نالید، شما آنقدر جزمی صحبت می کنی که حتی من نوعی از ترس هتاکی و تهمت زنی شما و یا اطرافیان ترجیح می دهم مقالات شما را خوانده و بر دوری انسانها از حق و حقیقت افسوس بخورم، شما باید آنقدر سنجیده عمل کنید که حتی با فحاشی من هم وادار به عکس العمل نشوید، اگر واقعن به سکولاریسم معتقد هستید و جرو همان گروه فرصت طلبی نیستید که به دنبال زوال عقاید جوانان هستند تا خزعبلات خویش به مغز آنان فرو کنند  

    • Musiclove538

      dooste man aghaye argang ye mokhalef hastesh va ba jorat va ba name aslie khodesh in sit ro edare mikone !!!hala shoma ke mokhalef hastin faghat nazar dadan baladin???behtar nist ke shoma ham faliat konid baraye residan be azadi ??? va ba name khodetoon mesle doste shojaemon aghaye argang

     • Musiclove538

       man fekr konam aghaye argang ba in neveshtar ha hadafesh bidar kardane mardom va etela resani hastesh va hamchenin agah kardane ma az tarikhe haghighi !!!! be nazare man hich dalili vozood nadare ma arabi ro ke ma ra be khake siah neshande va be zoor dinesh ro be ma tahmil karde setayesh konim va be zabanesh ham sohbat konim !!!va bezarim rooye saremoon halv halvash konim !!!i fashist fashist rah andakhti ina eine haghighat hastesh !!!!ba dorood

   • مهمان ناخوانده

    من معتقدم ما ایرانی ها به دلیل پایین بودن سطح فرهنگی مان، نژاد پرست هستیم چون اساسا نژاد پرستی با پایین بودن سطح فرهنگ رابطه مستقیم دارد. در اروپا هم همین جوری است. در اروپا هم، اکثر نژاد پرست ها خیلی آدم های تحصیل کرده و روشنفکری نیستند. ضد یهودی ها و ضد خارجی ها و ضد مسلمان ها اکثرا به طبقات پایین اجتماع تعلق دارند. ولی در ایران این جوری نیست. برای اینکه شما خیلی از افراد تحصیل کرده را می بینید که از اعراب متنفر هستند و خیلی از آدم های متدین را هم می بینید که از اعراب متنفرند منتها در آدم های غیر مذهبی، نفرت از اعراب به صورت عام است و در میان افراد مذهبی تر، نفرت از اعراب در قالب لعن و نفرین کردن به سنی ها خودش را نشان می دهد. یعنی بغض و کینه خیلی از ما ایرانی ها از اهل سنت و بزرگان اهل سنت در حقیقت، رویه دیگر نفرتمان از عرب ها است. من بعضی وقتها فکر میکنم خیلی از ما ایرانی ها نتوانسته ایم شکست تاریخی مان از اعراب و قادسیه را علیرغم گذشت ۱۴۰۰ سال فراموش کنیم. هنوز در اعماق وجودمان بغض و کینه عمیقی نسبت به اعراب داریم. بغض و کینه ای که همچون آتش زیر خاکستر هرزگاهی بهانه ای پیدا میکند و فوران می کندهر وقت که همسایگان عرب ما در امارات ، بحرین ، قطر و کویت، یک موضع گیری علیه ایران می کنند، اگر دقت کنید می بینید که واکنش مسئولین جمهوری اسلامی درست است که سیاسی هست ولی بیشتر از اینکه سیاسی باشد نژادی هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا سخنگوی وزارت خارجه ما، یا وزیر خارجه ما، یا ائمه نماز جمعه ما، رئیس مجلس ما و…، یک جوری واکنش نشان می دهند که بوی تحقیر از سخنان آنها بیرون می آید. فی المثل می گویند؛ “اصلا شما هم آدمید؟ توی امارات اصلا عددی هستی؟ اگر ایرانی ها کنار خلیج فارس فوت بکنند شما را باد می برد. شماها دیگه چه می گویید!” می دانید چه می خواهم بگویم؟ اکثرا گفته می شود که این ها از خودشان فکری ندارند ؛ اعرابی که مخالف ما حرف زده اند اربابانشان انگلیس ، آمریکا و فرانسه به این ها خط می دهند. این ها که از خودشان اراده ای ندارند. این ها اصلا کاره ای نیستند. ببنید که چه نگاه تحقیر آمیزی در ایران حاکم است. البته به نظر می رسد، این نگاه، تنها از آن حکومت نیست، مردم نیز، چنین نگاهی دارند. صد البته که درست میگویید. بله، مردم هم همین جور هستند و حتی تند تر و سخیفانه تر از مسئولین بعضا واکنش نشان می دهند. دو سه سال پیش، سر قضیه سه تا جزیره و نام خلیج فارس که اماراتی ها یک موضع گیری ای کرده بودند، یک سری از مردم آمده بودند جلوی سفارت امارات تظاهرات می کردند. تمام شعار هایی که می دادند و کارهایی که می کردند مخالفت سیاسی نبود، تماما تحقیر بود. یک کیک درست کرده بودند رویش ۳۵ تا شمع گذاشته بودند و فوت می کردند و شعار می دادند که امارات، کشورک، ۳۵ سالگی ات مبارک؛ از طرف ایران ۲۵۰۰ ساله. یعنی ما ۲۵۰۰ سال عمرمان است شما ۳۵ سال و به اندازه ۳۵ سالگی ات صحبت کن. یا شما خیلی شنیدید که بسیاری از هموطنان مان با یک حالت نفرتی نسبت به اعراب به ایرانی های دیگر می گویند که چرا به این کشورهای عربی مسافرت می کنید و پولتان را می برید آنجا خرج میکنید. ولی هیچ وقت کسی نمیگوید که چرا این همه ایرانی هر سال می روند به ترکیه و انجا پول خرج میکنند. میگویند که این یعنی یک نگاه از بالا به پایین و حقیرانه نسبت به اعراب داشتن. این دیگر ربطی به حکومت ندارد این ها خود مردم اند.

    زمان شاه هم این جوری بود. نگاه بسیار تحقیر آمیزی علیه اعراب وجود داشت. الان هم هست. من می خواهم یک مرحله جلوتر بروم. من می خواهم بگویم بخشی از انگیزه فرهنگستان زبان فارسی از اینکه لغات عربی را از فارسی کنار می گذارند، همان بغض و کینه ای است که ما علیه اعراب داریم. برای اینکه لغتی که بیش از هزار سال است که وارد فارسی شده و جا افتاده و جزء زبان فارسی شده ، در گلستان و بوستان ، شاهنامه ، دیوان حافظ و مثنوی معنوی هم هست، چرا باید حذف شود؟ اصلا این لغت کجا نیست؟ این لغت جزئی از حافظه تاریخی ما است. فرهنگستان آقای حدادعادل این لغت را حذف می کند و به جایش یک لغت نامانوس می گذارد و هیچ کس هم مصرفش نمی کند. این کار فرهنگی نیست این همان نفرت از اعراب است. فرهنگستان زبان فارسی در زمان رضا شاه تاسیس شد و هم در زمان رضا شاه و هم شاه سابق دقیقا همین کار را میکردند و به بهانه زپان پارسی ، لغات عربی را که ۱۴۰۰ سال میشد جزء زبان فارسی شده بودند حذف می کردند و بجای ان الفاظ و اصطلاحات من در اوردی و کاملا نامانوس با زبان و فرهنگ مردم وضع میکردند. به نظر من این نشان دهنده همان ضدیت با اعراب هست.
    ما در قانون اساسی، اصل ۱۵ را قرار می دهیم که مثلا ترک ها می توانند زبان خودشان را یاد بگیرند بعد شرع هم می گوید نژاد و ملیت مهم نیست مهم تقوا است و الی آخر . قانون و شرع خیلی قشنگ مطرح می شوند اما از کوچه و بازار تا دانشگاه، جور دیگری عمل می کنیم. همان تفکر راسیستی و نژاد پرستانه که شما می فرمایید در خیلی جاها غالب است. به نظر شما، چرا چینین است؟ چرا به راحتی قانون می نویسیم ولی در اجرای آن، اصلا اهمیتی نمی دهیم حتی برعکس هم عمل می کنیم؟
    آیا به لحاظ نژادی، واقعا بین ترک ها و غیر ترک ها یا فارس ها، تفاوتی وجود دارد؟ یعنی مثلا اگه شما بیایید در طی ده سال متوالی تست آی کیو بگیرید از بچه های بین سنین ۵ تا ۱۰ سالگی بین بچه های ترک و بچه های فارس، آیا بعد از ده سال نتیجه نظر سنجی و تحقیق میدانی شما نشان می دهد که یک تفاوت معناداری بین بچه های ترک و بچه های فارس یعنی بچه هایی که در تبریز از پدر و مادر ترک متولد می شوند و بچه هایی که از پدر مادر فارس تهران متولد می شوند وجود دارد؟ آیا نتیجه تحقیق شما نشان میدهد که بچه های فارس باهوش تر هستند یا برعکس، نشان میدهد که بچه هایی که در تبریز و ارومیه متولد می شوند باهوش و گوش ترند؟ یا اینکه تفاوتی ندارندواقعا من نمی توانم بگویم که بچه های شمال یا ترک یا یک جای دیگر چیز دیگری هستند. من عادت دارم با دانشجوهایم خیلی نزدیک و صمیمی باشم واقعا من هیچ فرقی بین ترک و غیر ترک نمی بینم.برای اینکه به تحولات سیاسی جامعه ایران و به تاریخ ایران و از همه مهمتر به نوع مناسبات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بین تهران و آذربایجان در طول تاریخ بر می گردد. به عبارتی دیگر نمی توان نگاه فارس ها به ترک ها و نگاه ترک ها به فارس ها را در خلا بررسی کرد. همچنان که نفرت ما از اعراب را نمی شود در خلا و بدون در نظر گرفتن گذشته میان ما و آنها بر رسی کرد. البته می شود یک سری شعار بدهیم مثل اینکه”بنی آدم اعضای یکدیگرند که در یک آفرینش ز یک گوهرند”، “ما همه مسلمانیم”، “ما همه از یک نژادیم”، ” اسلام می گوید همه برابر هستیم”، و… . صبح تا شب، این حرف ها را می زنیم ولی شب که می رسد می بینیم که از صبح شعارهای برابری و مساوات و همه مثل هم هستیم و .. دادیم ولی در حقیقت تمام مدت برعلیه این شعارها عمل کرده ایم. نمی توان با این شعارها، از واقعیت های جامعه فرار کرد.به تاریخ سیاسی ایران اشاره کردید. در این باره بیشتر صحبت کنید به نظر نمی رسد، مساله، مولود جدیدی باشد.بله، این مساله ریشه تاریخی دارد. رضاخان دستور داده بود کسانی که ترکی صحبت می کنند، باید جریمه بپردازند. این کار ظلم و تبعیض آشکار بود. همین رضاخان، خشن ترین فرماندهان نظامی خود را به آذربایجان اعزام می کرد تا بتواند سیاست یکسان سازی فرهنگی را پیاده کند. تا چیزی بنام آذری یت ، کردی یت ، لری یت و هیچ چیز دیگری بجز فارسی یت نباشد. این تصور همواره در تهران وجود داشته که به هر چیزی بجز فارسی یت با دیدی تردید آمیز و سوء ظن نگاه کند. این احساس برای بسیاری از فارسی زبان ها بوده که اساسا به اقلیت ها به عنوان تهدیدی بر سر راه امنیت ملی نگاه کنند.ببینید قبل از یافتن هر راه حلی، اول باید تکلیف این پرسش را مطرح کنیم که اگر یک اقلیت نخواهد با یک اکثریت زندگی کند و خواسته باشد مستقل باشد، این حق را دارد یا نه؟ من معتقدم هیچ گروهی را به زور نبایستی نگه داشت. چون آخرش جدا میشوند. اگر واقعا در یک رفراندم کاملا آزاد نصف بعلاوه یک آذریها بگویند ما نمی خواهیم جزء ایران باشیم ، به زور نمیشود انان را نگه داشت. استقلال حق هر بشری و حق هر قومی است. اما معتقدم استقلال یا جدایی نه شدنی است ، نه اکثریت قریب به اتفاق آذریها خواهان آن هستند و نه اساسا استقلال دردی و مشکلات آذریها را حل می کند. راه حل، دموکراسی واقعی است. اگر دموکراسی در ایران حاکم باشد، این مسائل بطور کلی حل می شوند. اگر یک آذربایجانی ببیند که به برابری اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با دیگر اقوام رسیده است، دیگر احساس تبعیض نخواهد کرد. در دموکراسی واقعی، یک ترک به حقوق خود می رسد مثلا آنها زبان مادری خود آموزش می بینند بخشی از درآمد و مالیات آذربایجان را در آذربایجان خرج می شود، شورای محلی تشکیل می شود و تصمیمات اختصاصی آذربایجان در همان مجلس اتخاذ می شود. در این شرایط، هیچ آذربایجانی، سراغ استقلال نخواهد رفت. ممکن است شما از من بپرسید چرا اینقدر مطمئن هستم که دموکراسی حلال همه مشکلات و مسایل قومیتی و پاد زهر همه تلاش های جدایی طلبانه است؟ پاسخ من تجربه جوامع دیگر است. ما که فقط در ایران مسئله قومیت ها را نداریم. در بسیاری از کشورها مسئله اقوام و ملیت های مختلف وجود دارد اما هیچ بحران و مشکل ندارند. سوییس ، بلژیک ، هند ، کانادا ، انگلستان و خیلی کشورهای دیگر دارای اقلیت های قومی هستند. اما نه اقلیت هایشان میخواهند جداشوند ، نه خود مختاری می خواهند ، نه خود گردانی می خواهند ، نه استقلال میخواهند ، نه منطقه ای که اقلیت هایشان در آن مناطق زندگی میکنند نا امن است ونه هیچ مشکل دیگری دارند.

    • هم میهن گرامی و ارجمندم با سپاس از توجه و یادآوری شما- برای یادآوری اتان، همانگونه که فرمودید تنها طبقات ناآگاه و کم دانشند که نژاد پرستی دارند. تا آنجا که مردم ایران نسبت به شهرهای دیگر، و یا حتی نسبت به افغان ها که هم نژاد ما هستند، و یا نسبت به مردم دهات و کارگران و زحمتکشان نژاد پرستی دارند. مقاله همکار ما سیروس پارسا گویای این حقیقت ها است. ولی آنان که بهره علمی رارند نمی توانند نژاد پرست باشند.

     نگارنده از کودکی تا کنون با همه اقشار و مردمان کشورمان در نهایت دوستی و مهربانی بوده ام. با دیگر باوران گوناگون  زندگی همزیستی و معاشرت داشتم، و با مردم از هر قشری اعم از عرب، فارس، ترک، کرد، بلوچ و.. معاشرت نمودم. اگر ما از اسلام انتقاد می کنیم برای آنست که رژیم، قوانین ضد بشری آن را در مملکت ما پیاده نموده، و دین فروشی و خرافات فروشی می کند. چنانچه جوانان ایران تلاش کنند و این رزیم را برکنار سازند، ما به هیچ روی به دین اسلام کاری نداریم و برای معتقدان آن نیز احترام و ارزش زیادی قائل خواهیم بود.

     مقاله ای در دست نوشتن است که در مورد خدا بحث و گفتگو می کند. خواهشمند است آن را پس از پخش بخوانید و دیدگاههای خودتان را بیان فرمایید- باآرزوی سرفرازی و شادکامی اتان- سهراب ارژنگ

     • مهمان ناخوانده

      راستش را بخواهید من هنوز نمی دانم که چرا سوسمار خوردن یک مشکل وحشتناک برای ماست که لابد نشان می دهد که این سوسماری که عربها می خورند، جز در معده بلکه توی شکم و مغز و ذهن همه عربهای دنیا در تمام تاریخ هست و ما بدجوری گرفتار این موضوع هستیم. وقتی قبل از انقلاب در حدود سال ۱۳۵۰ در کرمان زندگی می کردم در آن زمان آنها چیزی می خوردند به نام “چنزو” شبیه سوسک بود یا ملخ، اتفاقا یک بار یکی از آنها را خوردم و خیلی هم بدم نیامد. هنوز نمی دانم که چرا مثلا سوسمار خوردن عرب ها خیلی چیز بدی است و موش و گربه و سگ خوردن چینی ها و تایلندی ها اشکالی ندارد؟ یا مثلا انواع موجودات دریایی که با بوی گند سوشی خورده می شود باعث نمی شود به ژاپنی ها بگوئیم ژاپنی های لجن خوار. لابد دیده اید احساس فرنگی ها را در مورد فسنجان ما که غدایی بس خوشمزه است با قیافه ای که، راستی احمدی نژاد تازگی ها حرف خاصی نزده؟- داشتم حرف احمدی نژاد را می زدم که زمانی به او می گفتند الفنون و فسنجان و کشک بادمجان هم بخصوص مزه کشک برای خیلی از مردم در دنیا مزه عنیفی است. من واقعا نمی دانم که چرا ما ایرانی ها که کله پاچه را با همه مخلفاتش که به نظر اکثر مردم دنیا اصلا چیز جالبی نمی آید می خوریم، اما مثلا به کله ماهی گیلک ها یا سوسمار عرب ها گیر می دهیم و مغزمان هم فقط همین را می گیرد. مطمئنم که ما با مردم سوریه و لبنان خیلی مشکل نداریم، و آنها را جزو سوسمارخورها حساب نمی کنیم، در حالی که حکومت امارات یا عربستان هر چه که باشد، یا مردمش هر چه که باشند، حداقل یک کشور تمیز و مرتب دارند. البته که اعراب در ۱۴۰۰ سال قبل به ایران حمله کردند و خیلی ها را هم کشتند، الهی داغ شان به دل مادرشان بیاید، ولی چرا حالا یادمان افتاده؟ از آن واقعه ۱۴۰۰ سال گذشته است. نه آن عرب این عرب است، نه این ایرانی آن ایرانی. اگر به عنوان شیعه از ظلمی که به ائمه توسط اعراب رفت ناراحتیم، که بیجا می کنیم، ائمه از بیخ عرب بودند، عبیدالله زیاد هم که امام حسین را به شهادت رساند، می گویند ایرانی بود. البته نادرشاه که ما خیلی دوستش داریم و اگر وقت پیدا می کنیم به رشادت و دلیری اش افتخار هم می کنیم لابد انساندوست بوده و به خصوص به حقوق باکرگان توجهی مبسوط داشته است، باز خدا را هزار بار شکر که ما متجاوز نیستیم، اصلا کی بود حمله کرد به هند؟ ما که نبودیم؟ بودیم؟ جواهرات سلطنتی را خودمان از توی جوب آب پیدا کردیم. تازه! اگر هم نادرشاه حمله کرده ۴۰۰ سال قبل بوده، به ما ربطی ندارد.ما فقط در مورد ۱۴۰۰ سال قبل حساسیت داریم، مغولها هم حالا یک غلطی کردند، اصلا تخم ترکه ای نگذاشتند و در خون ما اثری از آن ها نیست، این ها هشتصد سال قبل آمدند و زدند و کشتند و سوختند و بعد هم رفتند. وگرنه ما که خودمان اصلا از این کارها نمی کنیم. مثلا همین آقای آقامحمدخان قاجار، حالا چند تا سر برید و چند تا چشم درآورد، حالا که مرده، آدم پشت سر مرده ایرانی حرف نمی زند. فقط پشت سر مرده عرب باید حرف بزنیم. مرده عرب و زنده افغانی. همین عرب ها ۱۴۰۰ سال قبل چه برخورد بدی با ما کردند؟ در عوض ما الآن چه برخورد خوبی با افغانی ها می کنیم؟ به آنها می گوئیم دزد و هیز و وحشی و عمله و هزار حرف دیگر. چه کنیم؟ مائی که از کوروش و داریوش نسب برده ایم و تا پریروز نسبنامه درست می کردیم که به اامام جعفر صادق مربوطمان کند با هشت پشت، اما حالا نسبنامه هائی یافته ایم که ما را به داریوش و آتوسا و ماندانا می رساند، مبادا با آخوندها فامیل باشیم. هنر نزد ایرانیان است و بس. تمام تاریخ افغانستان را بگردیم ببینیم یک حافظ مثل ما دارند؟ یا مثلا یک اقبال لاهوری مثل اقبال لاهوری ما دارند؟ یا مثلا یک کمال خجندی در میان همه مردم تاجیک و افغانستان پیدا می شود؟ یا همین سوزنی سمرقندی خودمان، یا بیدل دهلوی که در همین دهلی بندرعباس به دنیا آمده. اصلا مگر اینها همه قبلا مال ما نبودند؟ بده بیاد بینیم بابا! البته روسیه فرق می کند، قراردادی بستیم و تمام شد رفت. روس ها که سوسمار نمی خورند، خاویار می خورند و ودکا، آن هم که مشکلی ندارد. این خارجی ها، یعنی کلا هر کسی که عضو خانواده ما نیست یا همشهری ما نیست، خارجی هستند. کی آدم شدند که ما نفهمیدیم؟ اصلا ما آمریکا را داخل آدم حساب نمی کنیم، یک مشت وحشی اروپایی رفتند سرخپوست های عزیز دل ما را کشتند و حالا هم دارند بقیه شان را تکه تکه می کنند، چند میلیون ایرانی هم رفته اند آمریکا برای نجات دادن بقیه سرخپوست ها، وگرنه ما از همان اول می گفتیم سیاه و سفید برادرند. مثل همین بلال حبشی که خود کوروش دستش را گرفت و گفت بیا اپرای کارمن را بالای مناره اولین بار اجرا کن. ما که هیچ وقت عمرا از این کارها نکردیم. عرب ها یک میلیون نفر از ما را کشتند، حالا آلمانی ها و فرانسوی ها و بلژیکی ها و انگلیسی ها و اسپانیایی ها و پرتغالی ها تمام قاره آمریکا و آفریقا را قتل عام کردند و دهها میلیون نفر و دو رنگ انسانی را نابود کردند و صدها زبان را از بین بردند، خوب، اتفاقی است پیش آمده، مال پانصد سال قبل بود، اگر ۱۴۰۰ سال قبل کشته بودند به آنها هم می گفتیم سوسمارخوار! واقعا و جدی چرا اینقدر از خودراضی هستیم؟ مثلا اگر همین امارات در سی سال گذشته دست ما بود، الآن ویرانه ای مثل بندرلنگه نبود؟ اگر مکه و مدینه دست ما بود مثل مشهد و قم با خزبازی و بدسلیقگی درب و داغانش نمی کردیم؟ یک کمی واقعگرا باشیم. یک سال ایرانی ها تحصیلکرده ترین مهاجرین آمریکا بودند، الآن دیگر نیستند. اتفاقا عربها و پاکستانی ها و هندی ها جزو تحصیلکرده ترین مهاجرین هستند. ضریب هوشی ما از همه دنیا بالاتر نیست، ضریب هوشی سگ و گربه و موش و سوسمار خورها اندازه ماست. شجاع ترین مردم دنیا هم نیستیم، خودمان هم می دانیم نیستیم، وگرنه اینقدر حسادت نمی کردیم و فحش اختراع نمی کردیم، ولی بخدا مردم خوبی هستیم. مردم مهربانی هستیم، مردم باهوشی هستیم. ما توانایی های زیادی همین امروز، قابلیت بزرگ تحول اجتماعی، قدرت سازگاری خوبی با فرهنگ ها، تاریخ ادبیات درخشان، زبانی بسیار غنی و سرزمینی بسیار زیبا و ثروتمند داریم. چرا به چیزی که داریم افتخار نمی کنیم و به چیزی که نداریم افتخار می کنیم؟هنر نزد ایرانیان نیست. نه در نقاشی و داستان نویسی و نمایش و مجسمه سازی و موسیقی ما بهترین های دنیا نیستیم، اصلا نه نقاشی به معنای نقاشی داریم، نه مجسمه سازی، نه موسیقی ما به گستردگی و نظم موسیقی در خیلی کشورهاست و نه نمایش و ادبیات داستانی در کشور ما ریشه جدی دارد. ما در شعر برجسته ایم. شاعران ما شاعران بزرگی هستند. نوبل ادبی را انگلیسی های چشم چپ از ما ندزدیدند، اندازه نوبل ادبی نبودیم. نیستیم. آدمی در آن اندازه نداشتیم.صادق هدایت مان خیلی بزرگ بود، اما او هم ضدیهودی و گاهی فاشیست بود. البته امیدوارم زمانی داشته باشیم. سینمای ما در سالهای اخیر رشد کرده، ولی ما فقط یک جایزه اسکار خارجی و دهها جایزه بزرگ جهانی گرفته ایم که می شویم یکی از ده سینمای مهم جهان، آن هم تا چند سال قبل که موج مهمی در سینمای ما ایجاد شد. دروغ و غرور و خشکسالی خیلی چیزهای بدی است. غرورش را خودم گذاشتم که زیادی هوا برمان ندارد.

     • این مقاله بحثی در مورد سوسمار خوردن نکرده. بی خود پا برهنه وارد معرکه نشوید. اگر از خواندن مقاله های ما بهره ای نمی برید، راه باز، و جاده دراز. بهتر است وارد معرکه نشوید.   اگر بخشی از این مقاله از دید شما نادرست است بر روی آن تکیه کنید.  به پرسش پیشین شما هم پاسخ داده شده است و دیگر جای اعتراضی نمی ماند. وانگهی ما بسیار گرفتاریم و شبانه روزی دست کم ۱۶ ساعت کار می کنیم. اعم از کار برای معاش روزانه و یا پیشبرد هدفهای فرهنگی امان در این سایت.  چکامه پر ارزش زبان پارسی  می گوید؛ « تو که نوشم نه ای، نیشم چرایی؟، نمکدان دل ریشم چرایی؟سهراب ارژنگ

     • مهمان نا خوانده

      با سپاس،
       از شما تقاضا دارم با توجه با مطالعه سالیان درازی که می فرمایید، از بکار بردن ادبیات سخیف و ایجاد جو لمپنیزم در مقالات خود بپرهیزید، شما اگر در پی عقده گشایی هستید امری است دیگر و مکان جایی دیگر، اما اگر به دنبال رشد فکری فرهنگی جامعه هستید، از این کوچکترین بپذیرید که این راه سخن گفتن نیست، ما مشکلمان در جامعه دقیقن همین روحیه مخالف آزاری است، آگر با کلام زیبا سخن بگویید، هم دستمسک یه عده فرصت طلب که اکنون دور شما به امید زوال عقاید جوانان می گردند تا خرافات خودشان را به مغز آنها بچپانند، نمی شوید و هم راه را برای تعامل اندیشه و آموزش شیوه صحیح مباحثه فراهم می آورید، هرگز فراموش نکنید هر ایرانی با هر عقیده ای یک ایرانی است خواه با دین خواه بی دین و هر ایرانی عضوی از جامعه انسانی است خواه پارسی زبان خواه غیر، خواه آریایی خواه غیراگر نمی توانید بر عصبانیت خود در مباحثه مسلط باشید، شما هرگز نخواهید توانست قدم مثبتی در راستای هم آیی انسانها بر دارید، صحنه را برای جلو گیری از ایجاد تنش خالی کنید و جای را به افراد مودب گفتار بدهیدشما نمی توانید تمام مخالفان فکری خود را به سکوت وادار و یا حذف کنید، اگر هم بتوانید می شوید همان که از آن می نالید، شما آنقدر جزمی صحبت می کنی که حتی من نوعی از ترس هتاکی و تهمت زنی شما و یا اطرافیان ترجیح می دهم مقالات شما را خوانده و بر دوری انسانها از حق و حقیقت افسوس بخورم، شما باید آنقدر سنجیده عمل کنید که حتی با فحاشی من هم وادار به عکس العمل نشوید، اگر واقعن به سکولاریسم معتقد هستید و جرو همان گروه فرصت طلبی نیستید که به دنبال زوال عقاید جوانان هستند تا خزعبلات خویش به مغز آنان فرو کنند  

     • Musiclove538

       yani shoma migin chon 1400 eshtebah kardan va ghoran khandan va kalamate arbi varede zabane shirine farsi shode nabayad in eshtebahat hazf beshe ???va edame peyda kone?? jalebe shoma aslan mifahmi chi migi age kasi be khane shoma biad va be zoor be zano bache at tajavoz kone baz ham behesh ehteranm mizari ya be khatere azare khanevade at ba mobarze ba oun mipardazi??ba drood

   • mahdi

     سلام
    آقا سهراب درست می فرمایید ولی خودت هم می دانی  آن کتابهایی که شما خواندی و عموما” می خوانیم دنبال اثبات خداوند نیست فقط به بررسی علت و چگونگی بوجود آمدن  و روابط بین موجودات و …و بهتر بگوییم چیستی شناسی آنها  بحث می کند  جهت اطلاع عرض می کنم بهتر است برای بررسی وجود یا عدم وجود خدا یا خدایان و نحوه ارتباط بین آنها و کائنات سراغ  کتابهای هستی شناسی بروید که ربطی هم به دین و مکتبهای دینی ندارد و صرفا” از طریق عقل به اثبات حقیقت هستی می پردازند .
    فقط در همه این مراحل آزادانه بیاندیش و روی هیچ چیز متعصب نباش شاید هنوز ما خیلی چیزها به گوشمان نخورده باشد …
    به امید آزادی حقیقی    

 • david

  man shashidam be eslame aziz

 • melateh iran

  akhe koskhol to gharne 21 key be koda va in chertoperta eteghat dare in hamesh filme ahmagh fekr non bash ke kharbozeh to kose zane khamenehi ast

 • Camyar

  مقاله های زیبا یکی پس از دیگری و با سرعت تحریری گیج کننده . واقعااء در هیچ سایت دیگری اینجانب  چنین مقالات منحصر به فرد وتحلیلگرایانه منطقی را که همگی دزست وسط خال مقابل یعنی اسلام مطعفن وطفاله های کثافت آنرا اینچنین موشکافانه هدف قرار داده ندیده ام  . درود بر شما جناب سهراب ارژنگ

 • Mm-mahmir

  گر‌ خود را پارسی می‌‌دانیم، پارسی سخن بگوییم و با “بانو” رفتارِ راستِ پارسی داشته باشیم!روزی به شب نمی رسد مرا که از نادانی‌ توده‌‌های سرزمین مان “ایران” درد نکشم. از اینکه همچنان چشم و اندیشه‌شان خفته و کور کورانه بردگی اسلام و تازی می‌‌کنند.می‌ تراود مهتابمی‌ درخشد شبتابنیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک،غم این خفته ی چند،خواب در چشم ترم می‌‌شکند!!!هزاران فرهیخته و بیدار در کوشش برای روشنگری و بیداری من بوده و هستند. راه‌های گوناگون بر می‌‌گزینند و نشان می‌‌دهند. چه در بخش‌های فرهنگی، فلسفی سیاسی و چه با هنر. من هم گرچه خود کمی در بسیاری از این راه‌ها همدمی و همگامی می‌‌کنم، اما در اینجا خواستار درمیان گزاردن دو چهره ی ویژه ام:۱- از همه ی کسانی که سنگ رهایی از بدبختی و چپاول و تاراج و کشتارِ ۱۴۰۰ ساله تازیان، زیر “لوای اسلام” به سینه می‌‌زنند، می‌‌خواهم که خود تا آنجا که می‌‌توانند و شدنی ست، گویش و زبان پارسی را پاس بدارند و بکوشند خود پارسی گویی و پارسی نویس کنند.۲- یکی‌ از دردناک‌ترین و اندوهناک‌ترین سرکوب‌ها و خرابی و بیدادِ تازی، آنست که به “زن” می‌‌رود. زن در ایران باستان جایگاهی‌ والا داشت. واژه ی “بانو” که “بانوک” بوده، همان “روشناییِ خانه” است! من با صدها بانوی ایرانی بویژه جوان بانوان که در ایران هستند در پیوندم. همه پر درد، رمیده، بیزار از مرد و در ستیز با مرد هستند، افسردگیِ روانی‌ و اندوه بر زندگی‌‌شان سایه افکن و درد همه گونه بر آنان چیره. بسیاری از آنان تا پای خود کشی رفته یا آنرا آزموده اند. و از آنجا که پدران و برادرانشان نیز مرد هستند، نه تنها از آنان پشتیبانی نمی کنند، که بر فشار و این بیداد می‌‌افزایند. اسلام زن را سرکوب می‌‌کند و دست مرد را همه گونه باز می‌‌گذارد. اما جداکردن آنها از کودکی به تشنگی و گشنگیِ روانی‌ و اندامی و کششِ بیمارگونه و نادرست انها به سوی هم می‌‌افزاید بی‌ آنکه آزادی و برابری برای این نیاز بزرگ و راستین که در سرشتِ زندگی‌ ست، درمیان باشد. مردانِ ما در ایران به گونه‌ای ترسناک و اندوهبار زشت‌ترین نگاه را به زن دارند و رفتاری چنان دردناک و نادرست که هر دم اشک در چشم ترم می‌‌شکند. زن دست کم نیمی از توده‌ است، زن آفریننده ی ماست، زن گر بیشتر و والاتر نباشد، هیچ کمتر از مرد نیست. از همه ی کوشندگانِ راه رهایی می‌‌خواهم که در این راه بیشتر از هر سترگِ دیگری بکوشند. رفتارِ مردان ما با بانوان رنج آور و شرم آور و ننگین است. این پدیده ی دردناکِ نادرست را که اسلام در پرورش آن دستی بزرگ دارد، کوچک نشماریم و در برنامه ی پایه‌ای کارهایمان بگنجانیم. این کاری ست سترگ، سنگین و دراز زمان که چون هر کار فرهنگی نیاز به زمانی بیشتر از دگرگونی در زمینه‌های سیاسی، مالی دارد. پس نمی توان گفت نخست سرنگونی و فروپاشی سیاسی و سپس پرداختن به کمبود‌ها و دشواری‌های فرهنگی و خوی و رفتار و آموخته‌های نادرست.با مهر مهین، مه‌ میر … 

 • Zede fashist

  در قدم اول شما اریایی ها باید ثابت کنید ادم هستید بعد از ان میتوانید در مورد وجود یا عدم وجود خدا یا وحشی بودن اعراب یا اقوام دیگر نظر بدید چون وجود خدا یا برتری اعراب بر خلایق دیگر را فقط یک انسان با داشتن قدرت تعقل و تفکر میتواند درک کند شما انسان نیستید و اینو از تاریختان میشه فهمید در طول تاریخ چهار- پنج دانشمند بیشتر نداشتید که انها هم توسط اعراب تدریس شده و کتاب نوشته اند
  این تنفر از اقوام دیگه و توهین به مقدسات هم بخاطر ذلیل و خوار بودن در طول تاریخه که ان هم بخاطر حقارت و عدم داشتن عقل و ضمیر انسانیست
  شما همان بردگی حقتونه حالا بشینید هی چرت بنویسید اینجا

  • مهمان

   برای شما اعراب همین بس که حتی پیامبر می گوید:”من از بین اعراب برخاستم، اما عرب از من نیست”.
   بر حیوانیت شما همین بس که بعد از او به تمام کشورهای دیگر تاختید به دنبال زن و ثروت و به نام اسلام و الله، چهره روسیاهی از این دین بر جا گذاشتید.
   از سبوعیت شما ها عاشورا گواهی است که به فرزندان همان پیامبر رحم نکردید و همه آنها به قتل رسانده یا فراری دادید و به دامان همین ایرانیان پناه آوردند.
   و از زنباره ای و لجن بودن شما همین فرتور پادشاه سرزمین وحی بس است.
   متعصب کور، که پیامبر وعده تباه شما را به خاطر همین تعصب داده، آن روز که ایرانی دانشگاه گندی شاپور داشت، شما خوراکی بهتر از سوسمار نمی شناختید، زنان اعاظم شما امثال هنده رن ابوسفیان در هنگام حضور مسافران در مکه چادر می زدند و با خود فروشی تجارت می کردند.
   داشته امروزتان هم که سبب باد دماغتان گردیده از بی صاحب شدن ایران است.
   نکبت، آیا غیر این است که آخرین پیامبر در بین شما برخاست، یعنی آخرین گروهی که از توحش و بی خبری درامد شما ها هستید.
   بیسواد پر مدعا محمد عیسی و موسی هر سه از نسل ابراهیم هستند، و فقط یک احمق نادان مثل تو نمی داند که ابراهیم ایرانی بوده و نام عمویش آذر که اسمی ایرانی است نه عرب و زاده در  جنوب ایران، به عبارتی هر سه این ادیان گسترده ابراهیمی هم از ایران منشا می گیرد
   اگر همه موجودات آلت تناسلی بخشی از وجودشان است، عرب تنها موجودی است که وجودش بخشی از آلت تناسلی اش می باشد
   البته هر عرب زبانی عرب نمی باشد بلکه بسیاری مصدوم همان حمله وحشیانه هستند، زیرا نژاد عرب همان موجودان انسان نمای کریه المنظری هستند که در بیابانهای حجاز زندکی می کنند . همیشه در غبطه این بودند که چرا پیامبر و فرزندانش از آنها زیبا تر هستند، برای اینکه آنها ریشه ایرانی داشتند، حالا برو آب بریز همونجات که می سوزه   

   • مهمان

    درود بر خلیج ارومیه(دریاچه اورمیه)درود بر خلیج العربی مرگ بر خلیج پارس=خلیج فارس=خلیج کورش=خلیج سگسوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پارسی ؟اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پارسها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.اما دو کلمه خلیج فارس یکی عربی و دیگری پارسی است. درود بر کشور ترکیهدرود بر خلیج اورمیهبراستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی و پدرت رو میکنی!منظور من دریاچه ارومیه است ای برادرچرا ادب نداری وبی خودی عین سگ واو واو می کنیاگر دریا چه ارومیه نفت و سگ ماهی داشت شما اسمش را خلیج فارس میگذاشتیدالحمدا… اب شور داردوهیچ سگی جرات شنا کردن درون اونو نداردچرا خیلی عصبی می شی وزبان به فحش دادن می افتیدادم با فرهنگ که دارای تمدن کورشی است که فشح و ناسزا نمی گویدمن وقتی میگویم گورش کبیر(س.ک) که با خواهرش ازدواج کرده؛مادرش رو حامله کرده وبه پدرش که خواهر مادرش تجاوز کرده ؛دلیل من بر مبنای کتابهای یونانی؛ رومی؛قبرسی می باشد(اگر میخواهی من می توانم لینگ های انها رو به تو بدم)چرا که دور برویم؛ بهترین دلیل برای این موضوع: فیلم ۳۰۰ که بر مبنای تاریخ کهن یونانی ساخته شده است؛ به وضوح شخصیت داریوش یا کورش را نشان می دهدونشان می دهد که ایرانیان منظورم پارسیان چه سگهای ولگرد وحشی هستند که فقط وفقط یا واو واو مکنند یا گاز.تقصیری هم ندارند چون ذات؛منش؛خصلت وطبع سگها همین است وبس.لااقل وفا بودنتون رو از سگ یاد بگیرید که اصالتتون رو نشون بده.اگر واقعا به کورش کبیر(س.ک) وفا دار هستید؛مانند کورش کبیر(س.ک)با خواهرت ازدواج کن ومادرت رو حامله کن و به پدرت که خواهرمادرت است تجاوزکن .چگونه می شود که کورش کبیر(س.ک) به پدرش تجاوز میکند بعد منشور می نویسد.در ضمن؛ما دوست نداریم سگهای ولگرد وحشی وارد خاک اذربایجان یا ترکیه شوند وپرسه بزنید که پناهنده شوند.بهتره برید کشورهای چون ژاپن؛کره؛تایلند؛ چین ومغولستان چون انها خیلی گوشت سگ دوست دارند و بلدند که چگونه شما را ادم کنند.به عنوان نمونه : مغول ها وقتی به ایران حمله کردند بد طوری این سگ های ایرانی را به خاک وخون کشیدند. چونکه عاشق گوشت سگ بودند و بهترین گوشت سگ را در ایران دیدند.نمی دانم که اعراب غیور چه کاری با این سگ های ایرانی(پارسی) کرده که یاد حمله دلیرانه اعراب را به خاک مجوس(نجس شده ) را هرگز فراموش نمی کنند.اگر ادم نشوید واز حالت سگ بودن؛ وحشی بودن و مجوس بودن خودتان در نیاید وهمچنین پایبند به سگ کبیر(کورش کبیر مجوس) باشید؛مطمعنا ما ملت همیشه قهرمان ترک کاری با شما می کنیم تاریخی:که یاد حمله اعراب را همیشه از ذهن تان خالی کنید و به یاد کار فراموش نشده (Forever)تاریخی ما بیافتید.برای اینکار شما سگ های ولگرد وحشی مجوس نجس شده را در چرخ گوشت گذاشته وبعد روی ان اسید صد در صد خالص تازه کشف شده ازاستوانه سگ کبیر(کورش کبیر) ریخته تا هوای پاک دنیا را پاک ونانجس کند.در پایان ما ترکان؛اعراب؛کردها؛لرها وبلوچ ها متحدیمدورد بر خلیج ارومیه(دریاچه ارومیه)درود بر خلیج العربی(خلیج همیشه عرب)Forever Arabian Gulf

    • Kaveh

     بروگمشوتازی سوسمارخور.اگرکمی مغزپوکت را بکاربگیری معنی تازی را می فهمی که همان سگ است.

     • مهمان

      ای ایرانی پاره (س)،    ای  پاره پاره (س) زبان ایرانی اصل تبارحال شما چطور است!پارس پارس کن با افتخار مانند سگ وحشی مجوس نجس شده شما را اگر در نمکزار گذارند و نمک خالص شوید٫ اخر سگید 

     • آتش نشان

      از لحن و نفست بوی عرق شتر میاد بادیه نشین.همان بهتر که به ملخ خوریت ادامه بدی تا بلکه فرجت را از ۵ تن آل عبا بگیری.

     • Ahura_3000

       اگر زبان پارسی‌ برای تو اینقدر چندش آور است ؟ چرا به این زبان حرف
      می‌زنی ؟ آیا جاسوس هستی‌ ؟ یا عربی‌ هستی‌ که جمهوری اسلامی تو را آموزش
      داده ؟
       هر چه هستی‌ بدان که در حال وق وق کردن هستی‌ و خود نمی‌دانی .

     • ایران وطنم

      خاک بر سرت عرب یابو.گاو نفهم.واقعا راس میگن خر هستید.برو بمیر

     • ایرانی

      برو بگرد ببین مادرت و کی کرده ک تو رو انداخته حرومی.حرف دهنتم بهم فهمیدی

     • Musiclove538

       mehmane afghani nakhastim !!!touye maghale haye ghabli enghad sange afi be sine mizadi man be hame elam kardam afi hasti va inja sabet kardi ke yek afie past bish nisti

     • Musiclove538

       doostan berid va maghalei ke rajebe afghan ha neveshtan bekhonid va dar akhar nazariate mardom ro bekhoonid khahid fahmid ke in mehman kojaei hastesh va chetoor be farsi ashenast va farsi harf mizane!!!hamontor ke midoonid in afiha be dine eslam khely paiband hastand !!!va jomhorie eslami az hezareha ke ghomi moghol dar afghanestan hastan va shie!!! baraye ahdafesh estefade mikone va dar ordougahi dar chmkhale vaghe dar ostane gilan beheshon hame jour amoozeshi mide

     • SARBSAR

      هیچ توجه کردی چرا عربها مانند سگ و فقط با دست غذا میخورند

     • مهمان

      ای انکه دیده دوخته ای بر خلیج العربیه, این استخوان برگلوی تو سازگار است وبس زیرا در اب صاف وپاک و زلالش ما هی استخوانی است  نه سگ ما هی ای کون برهنه مجوس نجس شده پارس(فارس)براستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی وبه پدرت تجاوز میکنی

     • Bhnm007

      تمدن من بابل ۱۰۰۰۰ساله است ولی تو چی حتی اریایی هم نیستی تو از اختلاط نسلهای یاغی هستی.نسلی که همیشه دنبال راهی برای تجاوز با خواهرش است

    • Arman

      خدمت شما آشغالها را هم بموقعش خواهیم رسید ، حالا هی بلبل زبانی کن!!

     • Kordestan

      ارمان جان تو بیا سرش رو بخور ای سگ نجس.

   • Bhnm007

    آخه خوارکسه چه منطقی شما سگان دارید.ایا اتش زدن هندوستان را از یاد برده اید.شما که از نسل مغول و افغان وچین هستید و۲۵۰۰ سال با ماسک تمدن ایران را به تاراج برده اید.در تاریخ از شما به اسم هون و بربر ذکر شده.یک نمونه از پیشرفت انسانی ونه سرقت تمدن قبل از اسلام ذکر کنید که برای خدا و بشریت بوده است.پارس یعنی صدای سگ و از نژاد سگ. 

    • SARBSAR

     خفه شو عربه گوواد شما به خودتون هم رحم نکردید همون طور که صدام زنهای شما رو به گا داد

  • نسل سوخته

   نوشته هات اینقدر ساده انگارانه و عامیانه هست که حتی جوابتو نمیدم.
   فقط میخواستم بگم یه خودت نگو ضد فاشیست چون تفکراتت کاملا فاشیستیه ضمنا نژاد پرست هم هستی(نژاد پرستی احمقانه ترین تفکر جهان بعد از اسلام است)

 • Forbidenfruit

  به شما چه که عربه اون با فاحشه است و هر کاری دلش می خواد میکنه..، بشنید بزنید تو سرتون که چرا عربها ایران رو مسلمون کردند و فرهنگ ما رو عوض کردند، می خواستن نشند اگه عقل داشتن تن به ذلت نمی دادند.. این نشون می ده که مردم ایران هم به همون اندازه جاهل بودند و هستند 

  • مهمان

   درود بر خلیج ارومیه(دریاچه اورمیه)درود بر خلیج العربی مرگ بر خلیج پارس=خلیج فارس=خلیج کورش=خلیج سگسوال ما این است که کلمه خلیج عربی است یا پارسی ؟اگر عربی است (که واقعا عربی است) پس چرا پارسها ان را بکار می برند؟منظور من چرا این کلمه یا کلمه های دیگر را از فرهنگ ناب عربی میدزدند و یا غارت میکند؟ایا این نوعی دزدیدن فرهنگی از فرهنگ دیگر نیست؟پس نتیجه میگیریم که دو کلمه خلیج العربی هر دو عربی هستند.اما دو کلمه خلیج فارس یکی عربی و دیگری پارسی است. درود بر کشور ترکیهدرود بر خلیج اورمیهبراستی چه خوش گفت فردوسی سگ سخن(پارس سخن):پارس (فارس) اگر سگ کبیر (کورش کبیر) شود اخر توله سگ (پارس سگ) است.ز شیر سگ خوردن و سگ ؛ فارس را بجایی رسیدستکه تاج استخوانی کند ارزوتفو بر تو ای سگ کبیر(کورش کبیر)که با خواهرت ازدواج میکنی؛ مادرت رو حامله میکنی و پدرت رو میکنی!منظور من دریاچه ارومیه است ای برادرچرا ادب نداری وبی خودی عین سگ واو واو می کنیاگر دریا چه ارومیه نفت و سگ ماهی داشت شما اسمش را خلیج فارس میگذاشتیدالحمدا… اب شور داردوهیچ سگی جرات شنا کردن درون اونو نداردچرا خیلی عصبی می شی وزبان به فحش دادن می افتیدادم با فرهنگ که دارای تمدن کورشی است که فشح و ناسزا نمی گویدمن وقتی میگویم گورش کبیر(س.ک) که با خواهرش ازدواج کرده؛مادرش رو حامله کرده وبه پدرش که خواهر مادرش تجاوز کرده ؛دلیل من بر مبنای کتابهای یونانی؛ رومی؛قبرسی می باشد(اگر میخواهی من می توانم لینگ های انها رو به تو بدم)چرا که دور برویم؛ بهترین دلیل برای این موضوع: فیلم ۳۰۰ که بر مبنای تاریخ کهن یونانی ساخته شده است؛ به وضوح شخصیت داریوش یا کورش را نشان می دهدونشان می دهد که ایرانیان منظورم پارسیان چه سگهای ولگرد وحشی هستند که فقط وفقط یا واو واو مکنند یا گاز.تقصیری هم ندارند چون ذات؛منش؛خصلت وطبع سگها همین است وبس.لااقل وفا بودنتون رو از سگ یاد بگیرید که اصالتتون رو نشون بده.اگر واقعا به کورش کبیر(س.ک) وفا دار هستید؛مانند کورش کبیر(س.ک)با خواهرت ازدواج کن ومادرت رو حامله کن و به پدرت که خواهرمادرت است تجاوزکن .چگونه می شود که کورش کبیر(س.ک) به پدرش تجاوز میکند بعد منشور می نویسد.در ضمن؛ما دوست نداریم سگهای ولگرد وحشی وارد خاک اذربایجان یا ترکیه شوند وپرسه بزنید که پناهنده شوند.بهتره برید کشورهای چون ژاپن؛کره؛تایلند؛ چین ومغولستان چون انها خیلی گوشت سگ دوست دارند و بلدند که چگونه شما را ادم کنند.به عنوان نمونه : مغول ها وقتی به ایران حمله کردند بد طوری این سگ های ایرانی را به خاک وخون کشیدند. چونکه عاشق گوشت سگ بودند و بهترین گوشت سگ را در ایران دیدند.نمی دانم که اعراب غیور چه کاری با این سگ های ایرانی(پارسی) کرده که یاد حمله دلیرانه اعراب را به خاک مجوس(نجس شده ) را هرگز فراموش نمی کنند.اگر ادم نشوید واز حالت سگ بودن؛ وحشی بودن و مجوس بودن خودتان در نیاید وهمچنین پایبند به سگ کبیر(کورش کبیر مجوس) باشید؛مطمعنا ما ملت همیشه قهرمان ترک کاری با شما می کنیم تاریخی:که یاد حمله اعراب را همیشه از ذهن تان خالی کنید و به یاد کار فراموش نشده (Forever)تاریخی ما بیافتید.برای اینکار شما سگ های ولگرد وحشی مجوس نجس شده را در چرخ گوشت گذاشته وبعد روی ان اسید صد در صد خالص تازه کشف شده ازاستوانه سگ کبیر(کورش کبیر) ریخته تا هوای پاک دنیا را پاک ونانجس کند.در پایان ما ترکان؛اعراب؛کردها؛لرها وبلوچ ها متحدیمدورد بر خلیج ارومیه(دریاچه ارومیه)درود بر خلیج العربی(خلیج همیشه عرب)Forever Arabian Gulf

   • آرتین – شعله آتش

     جناب آقای مهمان ترک : از لحن و یا نوع نوشتارت مشخصه که زاده همان مغولان متجاوز سگ خواری و از نتیجه آمیزشان با تازیان ودست پرورده  عثمانیان خونخوار
      هستی به اسم ایران و زبان ایرانی حرف میزنی . حیف این زبان نیست که بر زبانت جاریست ؟ من یک ایرانی کرد زبان و از نژاد  آرییایی هستم و به  تاریخ ایران مفتخرم . 
    بدان که خلیج همیشه خلیج پارس بوده  خواهد بود 
    دریاچه ارومیه متعلق به خاک ایران و در منطقه کرد نشین  که فقط نام آن آذربایجان است واقع شده است
    از جان و مال خواهیم گذشت و ایران را از چنگال خونینتان  پس خواهیم گرفت 

    • Shiba

     کم پارس کن بی حیا/ ای هرزه گیاه باغ ایران/ ای روباه سرزمین شیران/ بازی ننمای با دُم شیر/ هر چند به دست توست زنجیر/ توهین ننمای به قوم و کیشم/ کز هر جهتی من از تو بیشم/ در محضر ما ادب نگه دار/ سر خم کن و حرمت و ادب دار/ ما با ادبیم با ادب باش/ وز بی ادبی گَزیده لب باش/ ما ترک غیور و قهرمانیم/ ما سرور مردم جهانیم/ ما ملت قهرمان ترکیم/ ما زاده سرزمین گرگیم/ پا چون به حریم ما گذارید/ ساکت شده پارس کم نمایید/ روی تو اگر کمی حیا داشت/ اندیشه تو اگر صفا داشت/ گر احمق و بی حیا نبودی/ درمانده و بینوا نبودی/ در خانه دل تو را چو کس بود/ فرمایش شهریار بس بود/ اما چه کنم که بی حیایی/ تومظهر جوری و جفایی/ خود بند ادب گسسته خواهی/ خود حرمت خود شکسته خواهی/ ای مظهر هر فساد و پستی/ هان حرمت عارفان شکستی/ بنگر که چه بی اصالتی تو/ بی حرمت و بی لیاقتی تو/ در اوج کلاس بی کلاسی/ تو وصله زشت یک لباسی/ حیف است که بگویم سگی تو/ تهرانی لوسو انتری تو/ آویزه گوش کن از این پس/ هر دوره زمان و پیش هر کس/ زین بعد به هر کجا رسیدی/ هر جا که نشان زترک دیدی/ برخیز و و فای خود نشان ده/ در محضر ترک، دم تکان ده/ یادت نرود ولو به گاهی/ وین گفتۀ ماندگار شاهی

    • آتش نشان

     سرتاسر تاریخ پر است از خیانت کردها به ایران و ایرانیان.تاریخ معاصر نیز گواهی میدهد که چه خونهایی توسط کردها ریخته شده.چنان به دریوزگی افتاده اید که میدانید حنایتان دیگر رنگی ندارد.ایران را در طول تاریخ آذربایجان بیمه کرده کرد چوپان و زاغه نشین بیسواد.سواد نداری برو به قاچاقت برس و ثروت ایران و ایرانی را بیش از این به تاراج و یغما ببر.

     • Ahura_3000

       من متولّد تهران هستم ولی‌ ۲۰ ماه سربازی را در کردستان بودم و از این
      مردم جز مهربانی ندیدم ،و در ضمن در هیچ کجای تاریخ از جنایت کردها نه
      خوانده‌ام و نه شنیده‌ام ، اگر شما مدرکی‌ از جنایت کردها دارید لطفا به
      اشتراک بگذارید تا حرف شما مفت نباشد .

     • آتش نشان

      عزیز دل برادرم.قبرستونای ایران محل دفن شهدای گلگون کفن شهید شده در کردستان نشانگر تاریخ معاصره.اگر بعداز خدمت رمقی برات هست<<<<<<قبرستونارو زیارت بفرما

     • آتش نشان

      بعدش قضاوت ۲۰ ماه سربازیت با خودت.قاچاقچیگری برات مفهومه؟

     • Booda

      اخه بدبخت اخه سگ پارسی اخه نژاد سگان نجس کرده مادرتکردن؟عربه مادرت رو کردند؟

     • Fatemeh

      همین حالا هم کردها در عراق ببین چطور راحت کشتار شیمیایی حلبچه رو فراموش کردن و ساکت شدن چون سهمی از نفت عراق میگیرند،تو سوریه دو دسته شدن در حالی‌ که حتا براشون شناسنامه به هیچکدام نداند یعنی‌ جز شهروند سوری نبودند و نشدند،مگه تو جنگ ایران و عراق کم سرباز به دست کردها کشته شد؟

     • Fatemeh

      همین حالا هم کردها در عراق ببین چطور راحت کشتار شیمیایی حلبچه رو فراموش کردن و ساکت شدن چون سهمی از نفت عراق میگیرند،تو سوریه دو دسته شدن در حالی‌ که حتا براشون شناسنامه به هیچکدام نداند یعنی‌ جز شهروند سوری نبودند و نشدند،مگه تو جنگ ایران و عراق کم سرباز به دست کردها کشته شد؟نمایش بیشتر نمایش کمتر

      پسندیدم
      پاسخ
      ادامه مطلب: از بی غیرتی و یا کودنی ما نیست که به تفاله هایی چون تازیان دشمنان این سرزمین ارج می نهیم؟ | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2012/06/13/%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa#ixzz2Bv9riVdR

    • SARBSAR

     من زاده خوزستانم
     همین حالا یه سر به عربهای نخلستون بزن میبینی که چقدر خر هستند و اونوقت متوجه میشی که ۱۴۰۰ سال پیش واقعا دیگه چه خرهایی بودن

 • Mihman shoma

  خانمها و آقایون، شماها کوچکترین درکی از گذشته ایران و واژه نژاد پرستی ندارید و این نشان از فقر فرهنگی‌ شماهاست.
  ایرانی‌ اگر نژاد پرست بود ۱۴۰۰ سال با فرهنگ عرب، ترک، مغول، تاتار، و یا هر وحشی بی‌ سرو پا و بیابان گردی مدارا و سازش نمی‌‌کرد.
  ایرانی‌ اگر نژاد پرست بود امروز این آب و خاک در زیر فرمانراویی ترک و تازی به خاک نرفته بود.
  ایرانی‌
  اگر نژاد پرست بود امروز در این کشور به جای دروغ، غم و اندوه و کشتار و
  ویرانی که ارمغان اسلام و تازیان است، فرهنگ شکوهمند آریایی بر این سرزمین
  فرمانراویی میکرد.
  ای کاش ایرانی‌ نژاد پرست بود.
   

  • Arman

   دمت گرم ، این بی هویت ها فکر میکنن با تحریف تاریخ ره بجایی میبرند ،
   اینها همه اش ناشی از حسادتی است که اعراب بادیه نشین همواره در طول تاریخ با
   ایرانیان داشته و هنوز هم دارند، ولی باید بدانند که عمر اسلام نکبت در
   ایران به پایان رسیده و اینرا نیز خوب میدانند و این حرفها هم از همین نقطه
   سرچشمه میگیرد.

   • taha sharif

    تنها خدمتی که اسلام به شما کرد اینه که شمارو ازتوحش نجات داد،
    پدران شما کسانی بودند که بامادرو خواهر خود ازدواج میکردند،
    اما درتاریخ عرب هیچ وقت همچین جنایتی دیده نشده است،
    تازه چقدر نسبت به ناموس خود غیرت داشتند،
    راستی آیا شما در لغت خود معنایی برای غیرت وناموس دارید؟
    دِ ندارید چون خود آندو رو ندارید.

 • نریمان

  تنها راه نجات ایران   اریایی اندیشدن و هویت گرایی   میباشد …………………..!!!!!!!!!!!!
  متاسفانه اختلاط خون اقوام و نژاد های پست مخصوصن اعراب باعث فرو پاشی امپراطوری ایران و تضعیف و به تحلیل رفتن اقوام اریایی در طول تاریخ گردیده ………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  نریمان از نژاد صد در صد اریایی 

  • رضا

   درست می‌فرمایید، خسرو پرویز هم از تازیان نفوذی به دربار ایران بود که ۱۲ هزار کنیز داشت و رسماً ایران را از بین برد.

 • خسته از همه بی زار

   همتون ایرانی هستید ولی کدن و احمق و درکی از این مطلب ندارید. علت بد بختی  و اتحاد نداشتن ما تا به امروز همین است! اون یهودی ایرانی  اسم خودشو گذاشته ضد فاشیست در صورتی فرق فاشیست و وطن پرستی رو نمیدونه. اون ترک ایرانی به لهجش برخورده درصورتی که نمی داند منظور این مقاله ترک انسوی دریا هست نه ترکهای  اذری! ان یکی فلسفه افته و دیگران را محکوم می کند! احمق ها متحد  شوید ایران رو ازاد کنید! با هم بردار باشید. بی شور ها  اواره و بدبخت شدید! اما ادم باشید! پرشیا مرد به خاطر  اتحاد نداشتن شما اگر اعراب حمله کردند نتیجه اش فهم و درکی است که ما نداشتیم در طول تاریخ! مثل سگ به جان هم افتادیم  بدون در نظر گرفتن اینکه همطون هستیم! حالا من می دانم باز هم  به محض دیدن این  کامنت یک احمقی  برای من  ضدیت می سازد و فلسفه بافی می کند و هزار ضفحه می سازد تمام تلاش این مقالات بیدار کردن ما است.! این که  به خودمان بیاییم  این سرزمین رو حفظ کنیم.! عشق به افکار مزخرف خود نداشته باشیم. عشق داشته باشیم برای ساختن  ایران جدید! باید هم پی برد که ایا این ادمهایی که بدون توجه به ایران با هم دعوا می کنند!و ایران  تا امروز به خاطر بی خردی این ادمها بی صاحب مانده و سوخته!  ما ایرانیها  بی غیرتیم و تک تک دیکتاتور و بی رحم نسبت به هم!

 • ali

  با سلام به نظر میرسد عکس این سعودی با آن زن مونتاژ شده باشد ، گرچه ما میدانیم تازیان شهوتران بوده ولی به طور حتم باید اذعان داشت که سیاسیون عرب هیچگاه مسائل حاشیه ای خود را به صورت عکس یا فیلم به منزله دستاویزی برای انتقاد دیگران در معرض دید قرار نمیدهند و به صورت پنهانی به امورات حاشیه انگیز خود میپردازند

  • Arman Fa

   دوست عزیز این عکس ۱۰۰ درصد مونتاژی ست و نشانه آشنایی ناچیز نویسندگان سایت با سیاستمداران عرب است. نفرت آقایان از اعراب به خودشان مربوط است ولی امیدوارم دوستان بدانند مونتاژ و فوتوشاپ تخصص برادران رجت نیوز و کیهان است نه اندیشمندی که اهداف والایی چون دموکراسی و سکولاریسم را دنبال می کند

 • Tassadogh

  کاملا واضخ است که مطالب از روی بغض و کینه است و نویسنده فاقد کمترین میزان از فهم و شعور است. به یاد مطالبی افتادم که در دوران مدرسه می گفتیم باید آنها را به لبو فروشی داد.

 • Mehdi

  اهل بیت عصمت و طهارت می فرمایند دشمنان ما همگی زنا زاده هستند.نمی دونم که کی هستید و اهل کجا چه دین و مذهب و ایینی دارید فقط نصیحتی دارم مواظب حرف زدن هاتون باشید اون موجودی که خدا اونو احسن الخالقین خواند رو به بهایی اندک نفروشید ما دشمن قسم خورده ای داریم که خدا بهش تا قیامت فرصت داده.شاید شما دل پری داشته باشید خوب من هم مثل شما جوون هستم می دونم که چه احساسی دارید عشق و ازدواج و رفاه و… میخواهید.به خدای کعبه قسم که من اول فردی کاملا لات و بد دهن و الکلی و دیگه هر چی کفر تو عالم همه رو یکی یکی کنار زده ام و تا که به بیماری  مبتلا شدم و روزی که یعنی ۵ سال پیش که میرفتم عمل توبه کردم و از خدا خواستم که اگه از عمل بیرون اومدم عشق این کارهای فاسق رو از دلم بیرون کنه.
  اون فردی که گفته ایا خدایی هم هست داداش اگه خدایی نیست پس کی مارو افریده.خوب بعضی ها میخواند بهونه بیارند و با کودنی خودشون.خدا رو انکار کنند مثلا جهان بر اساس علوم فیزیک، شیمی و بایولوژی درست شده خوب داداش این علوم رو کی خلق کرده.

  شیطان دشمن قسم خورده انسان گفت خدا یا تو مرا از اتش خلق کردی و او را از خاک پس من نسبت به او برتری دارم.شیطان میگه که خدا انسان را از خاک و مرا از اتش خلق کرده ولی شما به اندازه شیطان بی شرف هم شرف ندارید.

  اگه کسی بگه اینها داستان هستند و دروغ بره کمی قران بخونه می بینه این کلمات در قران است و اگه کسی می گه نعوذ بالله قران دروغ است پس چنانچه خداوند در قران فرموده یا محمد کسانی که می گویند این قران سخنان خداوند نیست و او اینها را از پیش خود در اورده(حضرت محمد(ص)) پس بگو به انها که یک ایه مثل ان را بیاورند هرگز نتوانند و در اینکار ناتوان هستند و…
  اگر دین ندارید لا اقل ازاده مرد باشید

  • RAJAB

   اگر مثل شما دانشمند چندتا بود کار ایران دنیا حل شده بود پای اخوند دینی درکل دنیا بر چیده میشد دانشمند بزرگ

  • Musiclove538

    ye video az doostanet barat gozashtam hatman bebin !!!!va khodaye poushalie kabe ro be rokhe ma nakesh

  • shah dokht—irani

   salam
   alaki dahanetuno va nakonin ke harfaye bi rabt bezanin.hezaran harfe moft 1gerun baha nadare.az nazare man hameye mardom sharifand shie soni masih…az har dini fagat bekhatere in ke hame ensan hastim age khodemun ba dasta va afkare batel ensaniatemuno az khodemun nagirim.be khodemun biaym in behtere baramun.ta be key gheflat???
   aglani javab bedid ganeetun mikonam.man khodaye daram vala.bi nags.ke tamame dashteha va nadashtehaye mast.
   kasi hage tohin be tafakkorat o etegadate kasi ro nadare fagat lotfan ba tafakkor bashim o mantegi.shoma age kheyli hasti boro khodeto khodeto jamo jur kon mr.arjang.shomahaye ke tu tablighato felan az zan jamaat be onvane abzar baraye furushe bishtar estefade mikonin.hame ja adame khob va bad ham peyda mishan.etelaatetun kafi nist az chizaye ehtemaliye kuchike ke didin bardashte koli nakonin.bahsatun buye dg e mide..be koja chenin shetaban?
   akhare in karatun kojast.age mikhayn vujude khoda ru baraye khodetun ba agletun esbat konin ke imanetun gavi tar va mohkam beshe harf haye gofte shodetun dorost nist.baziha fg lebase mosalmuni pushidan va ba una gezavat nokonin.shomaye ke inaro miduni va dam az motaleye ziad mizani khub miduni inaro va fg forsate khob budan va ensan budan ro az bagiye migire va khodesh.kasi ke khabe mishe bidaresh kard vali kasi ro ke khodesho be khab zadaro na..

 • Agahan

  مردی  شنیده  بود که مطرب ها ( با نوازندگان)  اشتباه نشود ، درامد خوبی دارند ، پس به نزد یک مطرب بزرگ رفت و گفت :فرزندم را به شاگردی بپذیر ، آن مرد گفت فرزندت خجالتی هست  پس وی را به قهوه خانه میان جاده ای ببر که رانندگان  تریلی که از زن دور هستند به مدت یک هفته وی را بگایند  تا پر رو شود ، مرد چنان کرد و برای پر رو تر شدن پسر وی را یک  ماه در قهوه خانه گذاشت  به نحوی که از پر روگی  گذشت و کون  دریده شد ، پس مرد شادمان برگشت و گفت حالا فرزندم  آماده است ؟مطرب بزرگ گفت عزیزم دوره یک هفته ای برای مطرب شدن است ولی یک ماه کون  دادن  دوره کارآموزی  حوزه های علمیه آخوندی هست  به آنجا برو ، مرد چنان کرد و پسرش تا رهبری پیش رفت.

 • Red_roze2666

  سلام می کنم چون سلام بالاتر از درود است چون سلامتی را به دنبال دارد سلام من به باشعورانی است که به تمامی ادیان احترام می گذارنند نه شما .
  ان روزی که ایران ازاد شود شما (ارژنگ) و امثال شما در ان جایی ندارد 
  مقاله شما و نظرات دیگران را به صورت کامل مطالعه نمودم.
  به این نتیجه رسیدم که تحقیقات شما کورکورانه و از روی تعصب بوده ،خوب نبود به ایمان مردم نسبت به امامان (ع) بی احترامی نمی کردید شما اگر روز عید فطر ،ایران بودید ملت ایران که اکثریت میلیونی با 
  شور
  و

  شوق برای نماز شرکت کردن را می دیدید و  ای کاش….
  موقع انقلاب اسلامی کسی به روحانیت رای نداد بلکه به اعتقادات و افکار و ایمان خود رای داد . اگر جوانان ما در جنگ با عراق توسط بعضی از احزاب کرد به شهادت رسیدند به خاطر اخوند نبود برای آزادی بود چه نوع آزادی؟ ازادی از طریق خدا به مقصود رسیدن   . تو معنی ازادی را می دانی؟
  خیانتکارانی همچون تو مطمئن باشند جرئت حضور در بین مردم را ندارند و مثل یک حیوان تازی از کشور گریزانند  اگر به حرفهایت اطمینان داری بیا در حضور ملت غیور وبا غیرت سخنانت را بیان کن و اصطلاح خودمانیش مرد باش اون ور جوب نایست فوحش بدی وسنگ بیندازی تو را به ان بتی که می پرستی حیوان نباش انسان زندگی کن .امام حسین (ع) به یاران دشمن فرمودند: اگر ایمان ندارید جوان مرد باشید.
  تو را به خدای ما قسم دین چندین میلیارد نفری گه از همه نوع قشری که از عرب، فارس، لر ،ترک، کرد وخارج از کشور همانند ترکمن چین اندونزی مالزی ،۷۰ درصد شرق اسیا و نیمی از اروپا ،منطقه بالکان ،هرزگوبین و کشورهایی که خودت می شناسی  را با عقاید واستنباط خود و با این دلایل بچه گانه زیر سوال نبرید

 • SARBSAR

  ]چی میگی آشغال
  زمانی که ما فرهنگ داشتیم و زنان این سرزمین داشتند حکومت میکردند شما داشتید دختران خودتون رو زنده به گور میکردید که مبادا کسی سوارشون بشه

 • آرمین

  فقط کافیه که عکس شاه ملعون عربستان و ناشی گری در مونتاژ آن را ببینید تا به اوج حماقت و نادانی و دست چندمی بودن گردانندگان و نویسندگان این سایت پی ببرید.

 • Alijafariani

  از زمان فوت پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد (ص) حدوده ۱۲۵۰ سال میگذرد.از ۱۲۵۰ سال پیش مردم یک صدا فریاد میزنند لبیک یا رسوال الله.لبیک یا علی (ع) لبیک یا حسین (ع). چند هزار نسل محمد /ص/ و اهلبیتش را قبول داشتند.دانشمندان برزگ ونامداری همچون=زکریای رازی.ابوریحان بیرونی. دانشمند بزرگی همچون خیام.عطار.وووو و بزرگی همچون دکتر علی شریعتی همه این بزرگان .خدا.اسلام.پیامبر.علی . تمامی اهلبیت پیامبر را قبول داشتند.حالا شما که معلوم میشه بوی از انسانیت نبردی و در تمامی عمر کثیفت چهار تا کتاب هم نخوندی چطور می خوای =اسلام و پیامبر را انکار کنی.لعنت به شرفت. فردای قیامت مثل سگ به پای همین محمد وعلی میفتی برای شفاعت. ……. سازمان فضای ناسای امریکا ایه از قران را بر سر در یکی ار اطاق ها حک کرده حالا تو کثافت می خوای قران واسلام رو انکار کنی. تحقیقات نشان داده که کشور انگلستان تمامی اسم پسران خود را محمد گذاشته اند…… پس دیگه حرف چرت پرت نزن وهابی کثیف

 • Jahan291

  با درود به هم وطن‌های عزیز من خودم مخالف آخوند هستم و از دین و مذهب
  بیزارم  ولی‌ حقیقت را دوست دارم شما امیدوارم که شما هم حقیقت گو باشید من
  خودم رشته فتوشاب هستم عکسی‌ را که پادشاه سعودی داره دختر را می‌‌بوسه
  فتوشاپ شده اگر میخواید مردم شما را باور بکنند همیشه حقیقت را بنویسید
  در
  ضمن همه عربها که مسلمان نبودن که شما از جمله عربها استفاده می‌کنید خود
  عربهأیی منطقه هم مسلمان نبودن با زیر شمشیر یا به دلخوا مسلمان شدن. پس
  مردم را از راه حقیقت گویی آگاهی‌ بدهیم. با تشکر جهان سوئد

   

 • mahdi

  سهراب  عزیز چند سال پیش من هم مثل شما می اندیشیدم و جهان بینی من تقریبا” با تو یکی بود اما صرفا” جهت همفکری و مشاوره نه نصیحت و از این جور حرفها توصیه می کنم به کتب علوم عقلی که هیچ ربطی به دین و اعتقادات مذهبی یا اصطلاحا اصول و فروع دین ندارد سری بزنید این که براهینی مثل برهان علت و معلول و برهان نظم و این قبیل براهین خداوند را اثبات نمی کند من هم با تو موافقم نه در این دو مورد بلکه در بسیاری از موارد اما شرط درک حقیقت داشتن ذهن واقعا” آزاد اندیش و بدون هرگونه عقبه و پیش داوری است از جمله کتابهایی که می تواند در ابتدای راه کمک رسان خوبی باشد کتب اشارت و بعد کتاب شفای ابو علی سیناست و بعد کتب فارابی در کنارش کتابهای کانت و … که اگر خواستی معرفی می کنم . عقل بهترین راهنمای هرکس برای رسیدن به حقیقت خودش و عالم هستی است 
  مطلب آخر اینکه به قول بوعلی سینا (( سخن در فهم حرف بخردان است … نه تعجیل سخن در رد آن است )) لذا از هرگونه قضاوت در مورد افراد خودداری کن چون خود ازاولین  ثمرات عقل است
  به امید روزهای بهتر 
  مهدی

 • mahdi

  از اینکه دیدگاه عقل گرایانه را پاک کردی گله ای ندارم چون حدسش را می زدم  متاسفانه شما و بسیاری مثل شما فقط حرف می زنید و دنبال حقیقت نیستید ظاهرا” و اینجور که از نوشته هایتان پیداست فقط شکم و زیر شکم را می پرستید و حتی شناخت حقیقی از ماده هم ندارید چه برسد به مکتب ماتریالیست که به نوبه خود قابل احترام و در عین حال به روش عقلی قابل نقد است
  خلاصه اینکه به فکر خودت باش و اقلا با خودت رو راست باش و بدان تا  لذت درک حقیقت را نچشیدی شکم و … برایت اوج لذت است حال اینکه این لذتها را سگ و گربه هم دارند ولی تو انسانی و فارغ از هرگونه مکتبی به لطف نعمت عقل حق تو چشیدن لذتهای متعالی است
  مواظب باش که سرمایه غنی خود مقدست را  ارزان نفروشی و در این دنیا هم حتی یکبار هم که شده از این لذتها بهره مند شوی  حالا آخرتی باشد یا نباشد .

 • irani

  کیرم تو کوس خواهر مادرتون بیدینها همون بهتر کونتون گذاشتن دارین میسوزین خواهر مادرتونو این ور کردن حالا راحی به جز کوس شعر نداری شما خیلی احمقین که فکر میکنین با این حرفحاتون میتونین دین ایرانی جماعتو بگیرین فقط زنا زاده هایی مثل شما میتونه از این حرفحها بزنه برو پدرتو پیدا کن ببین کیه مهمتر اونه تو رو چه به دین انقدر اون ور کون میدی واسه این حرفها برو هموروئیدتو عمل کن کون گشاد اگه راست میگی مادر جنده نیستی این پیغامو اینجا بگذار ببینم چند نفر لایک میکنه اونوقت میفهمی چقدر ارزش داری اگه هم مادر جنده ای که هیچ هستی نذار .

 • یس

  مردشور سایتتا ببرن

 • ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ

  «یک مشت تازی لخت و برهنه، وحشی و گرسنه، دزد و شترچران، سیاه و زرد و لاغرمیان، موشخواران بی خانمان، منزل گزینان زیر خار مغیلان، شریر و بی ادب و خونخوار مثل حیوان، بل پست تر از آن، بر کاروان هستی تو تاختند. دانشوران جهان معتقدند که ایران قافله تمدنی بود که ناگاه گرفتار ایلغار تازیان گردید و سرمایه و کالایشان را ربودند. لعنت بر کسانی که دولتی به آن بزرگی و مدنیتی به آن فراخی را که روشنی بخش گیتی بود تسلیم راهزنان بیابان کردند و دل خویش را به موهومات خرسند ساختند تا به سعادت دو جهان نایل گردند.»

  ﺳﻪ ﻣﻜﺘﻮﺏ, میرزا ﺁﻗﺎ ﺧﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﻲ