لخت شدن دیگر بارعلیا ماجده المهدی در اعتراض به قوانین ارتجاعی اسلام ۶۰

هدف از انقلاب مردم مصر چه بود؟

مردم مصر به پا خاستند تا رژیم دیکتاتور مبارک راکنار زده، آزادی و دموکراسی برای کشور خود به ارمغان آورند. ولی شوربختانه مصر درمانده و دیکتاتور زده از دهان گرگ به در آمد و طعمه کفتارهای اسلامی شد. در حقیقت می توان گفت که برمصر همان آمد که بر سر مردم ایران آمد. به گفته دیگر، مردم مصر هم مانند ما ایرانیان، از چاله در آمده به درون چاه سرنگون شدند.

لخت شدن علیا مهدی در برابر سفارت مصر در استکهلم به عنوان اعتراض به قوانین ارتجاعی و زن ستیز اسلامی در مصر

لخت شدن علیا مهدی در برابر سفارت مصر در استکهلم به عنوان اعتراض به قوانین ارتجاعی و زن ستیز اسلامی در مصر

ملت مصر بازیچه دست اسلام گرایان

بازهم می توان گفت که شرایط کنونی و دشواری های در پیش مردم مصر، با گرفتاری و دربند بودن مردم ایران کم و بیش یکسان است. امروزه، کشور مصر دوران پس از روی کار آمدن رژیم ارتجاعی آخوندی را در پیش گرفته اند. از یک سوی، بنیاد گرایان مذهب و دکانداران دین، برآنند که کشور و مردم را در کام هوی و هوس خویش فرو برند و زمینه را برای یک دیکتاتوری فاشیستی دراز مدت در مملکت پیاده کنند. آخر سرنوشت غم انگیز و به گروگان رفتن ملت ایران، و پیاده شدن حکومت جهل و منایت مذهبی، برای سرکردگان و گرداننندگان امروز مصر نوید دهنده و موجب شادمانی است. از سوی دیگر، این زنگ خطری است برای مردم مصر که تا می توانند با دیکتاتوری و خودکامگی رهبران کنونی در مبارزه و ستیز باشند تا در درون دیکتاتوری مذهبی همانند ایران فرو نروند.

نقش اخوان المسلمین در مصر چیست؟

اخوان المسلمین را نمی توان یک گروه عادی سیاسی تلقی نمود. این گروه در مصر و حتی ایران سابقه تروریستی و آدم کشی بسیاری داشته است. فدائیان اسلام از نطفه های حلال زاده این گروه تروریستی است که زیر عبا و حمایت آیت الله کاشانی به کشتار زیادی از دولتمردانی چون رزم آراء، و روشنفکران و نویسندگانی مانند احمد کسروی دست زدند. بی تردید، اخوان المسلمین با همکاری رهبران مذهبی، و افراد خردباخته و نا آگاه محیط مذهبی می توانند آینده شومی از دیکتاتوری و خودکامگی چون ایران، در مصرپیاده کنند.

علیا ماجده المهدی با دو دختر دیگر در اعتراض به تسلط اسلامیون و قوانین ارتجاعی اسلامی بر مصر

علیا ماجده المهدی با دو دختر دیگر در اعتراض به تسلط اسلامیون و قوانین ارتجاعی اسلامی بر مصر

چه کسانی بیشتر سپر بلا و در معرض خطر حکومت دیکتاتوری اند

گرچه رژیم دیکتاتوری، حتی برای خود دیکتاتورها هم نوید بخش و آینده ساز نیست، ولی گروهی که بیشتر در این خرمن آتش خرافات دین می سوزند و چه بسا خاکستر می شوند، دیگر باوران و افرادی با مذهب و دین غیر اسلامی است. در ایران، از آغاز دودمان قاجاریه تا کنون در هر مورد و در هرجا، در سراسر ایران، به دیگر باورانی مانند یهودی، زردشتی، بهایی، ارمنی، و آسوری ظلم و ستم فراوان شده، و حقوق قانونی و شهروندی آنان در هرحال پایمال شدهاست. چیزی که بیشتر براین دیگرباوران اثر خرد کنننده و فرسایشی داشته است، با زور و دیکتاتوری این هم میهنان را وادار به ترک دین و مذهب خود نمودن، و به اسلام گرویدن است.

شاید تحمیل دین اسلام به دیگر باوران، بزرگترین ظلم و ستم و حتی جنایتی باشد که دیگر باوران، این سخت کوشان کشورمان را به ناچار برخلاف میل و خواسته خود، به ترک آیین و مرام خود ساخته است.
دیگر باوران مصر، با دیدن وضع اسفناک این ایرانیان، سمتدیده از اسلام و دکانداران دین، به خود آمدندو به تازگی در جلو محمد مصری دیکتاتور و یکه تاز اخوان المسلمین ایستادند و تا آن جاکه در توانایی داشتند از یکه تازی و زورگویی او جلو گیری نمودند.

اینهم فرتوری از دختر خانم مصری که به دهن کجی قوانین خشک و غیر انسانی اسلام بر خاست.

این ویدیو علیا ماجده المهدی با دو دختر دیگر در اعتراض به تسلط اسلامیون و قوانین ارتجاعی اسلامی بر مصر

با علیا ماجده مهدی و اقدام انقلابی او بیشتر آشنا شویم

علیا ماجده المهدی دختر جوان مصری که در نوامبر سال ۲۰۱۱ برای اعتراض به قوانین اسلامی، و نشان دادن آن که پوشش تن یک اختیار فردی است و ارتباطی به دین و مذهب ندارد، عکسهای برهنه ای در سایت خود و فیس بوک پخش و منتشر ساخت که یک تودهنی و مخالفت شدید با دکانداران دین و امت های خرافاتی و دور از خرد بود. بدیهی است، سوداگران دین که این رفتار را ضربه ای به کسب و کار خود می دانستند، به وسیله مزدوران خود و عده ای از مصریان ناآگاه و خردباخته را به جان او افتادند و این دختر انقلابی و شجاع را در میدان تحریر مورد ضرب و شتم قرار دادند.

محمد مرسی تصویر دیکتاتوری خود را  در صورت مبارک در آینه می بیند. به گفته ای ، رونوشت برابر اصل است. دیکتاتوری رفت، ابر دیکتاتور دیگر آمد.

محمد مرسی تصویر دیکتاتوری خود را  در صورت مبارک در آینه می بیند. به گفته ای ، رونوشت برابر اصل است. دیکتاتوری رفت، ابر دیکتاتور دیگر آمد.

مردم مصر چه چالش هایی را در پیش دارند؟

اگر مردم مصر بخواهند در گردابی مانند ایران که رهبران مذهبی و سودجویان در پیش روی آنان گذاشته اند فرو نروند، باید با تمام نیرو، در هرجهت و هرلحظه با دیکتاتوری رژیم در جنگ و ستیز باشند. هم اکنون که گروه افراطی اخوان المسلمین چندان پر و بال نگرفته و در نهایت قدرت و تسلط برر کشور نیست، باید اقدامات ملی و مردمی که به تازگی با اعتراضات خود در میدان تحریر آغاز کرده اند، با همه نیرو و توانایی خود آن را دنبال کنند. وگرنه آنان نیز مانند مردم کشور ما در طلسم کشتارگر دین فرو خواهند رفت.

تلاش دیگر بارعلیا ماجده المهدی

این دختر خانم جوان که از جان، تن، و آرامش خود مایه گذاشته تا صدای مظلومانه زنان مصری و در حقیقت زنان کشورهای اسلامی را به گوش مردم جهان برساند، به تازگی باردیگر همراه با دوخانم مصری در جلو سفارت مصر در استکهلم سوئد پوشش را از تن بیرون کردند، و برای دومین بار به سوداگران دیگر اخطار نمودند که کسی نمی تواند با زور و اجبار زنان را در کیسه گونی فرو برده، آرامش و آسایش و قدرت عمل را از آنان بگیرد.

قانون ارتجاعی و ضد انسانی شریعه بر گرده مردم سنگینی می کند و کمر آنان را خم نموده است.

قانون ارتجاعی و ضد انسانی شریعه بر گرده مردم سنگینی می کند و کمر آنان را خم نموده است.

نکته ای چند در مورد کنشعلیا ماجده المهدی

گرچه پوشش از تن بیرون کردن و لخت شدن یک عملکرد اخلاقی و منطقی نیست. این روش به سوداگران مذهب و خردباختگان دینی فرصت می دهد که با یاوه گویی های خود، فرد خروشان و منتقد را زیر یورش و حمله دینی قرار دهند. ولی از نکته دیگر این که برای جنگ و ستیز با سیاهدلان و کشتارگران مذهب، دست گذاشتن بر روی حساسیت و آن چیزهایی است که آنان بدان تکیه بیشتری داردند. آنچه را که برای ما مقدس نام گذاری کرده اند و برای آن حریم و حرمت کذایی قائلند، ما باید با بی حرمتی و به مسخره گرفتن آن، این اسلحه خطرناک ضد انسانی را از کف آنان بیرون آوریم.

اگر گفته شود چیزی حرام است و دست زدن بدان، گناه و معصیت دارد، باید برخلاف آنان رفتار کرده، و اگر خوردنی باشد حتماً در خوردن آن شرکت جست تا بازهم این اسلحه غنیمت گیری و فرصت طلبی  از دست آخوند و یا نمایندگان آن بیرون آورد. در هرحال، باید کاری را کردکه مخالف خواسته آنان است، و به چیزهایی دست زد و یا نزد که آنان در تماس با آن مخالفت می کنند، و یا اصرار می ورزند.
از این روی، علیا ماجده المهدی کاری را پیش گرفت و عملی را انجام داد که دکانداران دین ۱۴۰۰ سال است آن را وسیله زن ستیزی و تحمیل نظرات خود ساخته اند.

این ویدیو نشان می دهد که چگونه مردم خردباخته و خرافاتی دختری را که شبیه علیا است به جای او اشتباه گرفته، به او یورش برده و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
 • Jimmy

  marg bar Islam.Islamic.Islamitisch.

  • HACKER

   مرگ بر عمت
   مرگ تو کونت
   کس خل

   • Beaglibeagli

    kos khol toe khari ke kharo madareto haft jado abadeto be roze siya neshoondan ,,hanuz garmi. khak to saret kheyli shadid..
    alan 98% mardon deleshon mikhad to ro ba amsale toro zendeh be goor konan. ishala az zendegiton bekeshid

 • Behrooz-bruce

  اونقدر خندیدم که نگو! ببین تورو خدا سختگیریهای دینی و مذهبی چطور بعضیها مثل این دختره و گلشیفته مارو دیوونه کرده که شورتشونم تو خیابون در میارن؟! واقعا چرا باید اینطوری باشه؟

  • HACKER

   نه داداش این سخت گیری مذهبی نیست.
   جالب نیست این استدلال از نظر خودتون؟

  • Silwerknight

    چطوره که وقتی همین کار رو تو حرمسرای امانان دیوث صدر اسلام میکردند ثواب هم بوده حالا کاره بدی شده؟

 • ننگ اسلام

  درود برشرف این زن که از خودش می گذرد برای فریاد برآوردن در جهانی که امریکا و انگلیس و اسراییلو روسیه و دیگران همه فقط در فکر سوار شدن بر دوش ملتهایی مثل ایران و مصر با اسلحه دین کثیف الله و محمد هستند
  زنده باشی
  از این پس کسانی همچون گلشیفته و ماجده و همچنین شاهین نجفی خدایان من هستند نه الله جاکش بی همه چیز نه الله ک… جور کن برای محمد.

  • HACKER

   خاک بر سر تو ای بدبخت بیکار.
   حرف دهنتم ببند آشغال
   با ننتم اینجور صحبت میکنی؟

   • Silwerknight

     از این به بعد لحن صحبت با مسلمانان افراطیه حرومزاده همینه

 • Reza_health

  شما با نمایش کوس به جنگ دین میروید شما کوس کشید.

 • Eeee

  بر تو وطن فروش بی دین لعنت

  • ننگ بر اسلام و محمد فاسد

   تو خود فروخته عرب خفه شو

   • HACKER

    تو چرت نگو مرد تیکه

    • Sdgtdjdfjfcj

      تو هنوز جوجه ای . هنوز آثار شستشوی مغزی آخوندها توی کله پوکت مونده . چند وقت دیگه خودتم هم همین حرفها رو میزنی . عقلت که یک کم بیشتر شد می فهمی که اسلام دین ساختگی وجنایته

 • sam

  دشمن دین=حرامزاده

 • Sahameddinghiassi

  مردم کشورهای دنیای سوم چگونه
  میتوانند به کاروانهای پیشرفت برسند؟

   

  آنچه من اکنون میخواهم بنویسم یک
  تحقیق دانشگاهی نیست بلکه ثمره خواندن نظریه ها وخبرهایی است که خوانده ام و به
  این نتیجه رسیده ام. و نیز داستانهایی که از دوستان و دانشجویان خود شنیده
  ام.  همانطوریکه گفتم بیشتر از بیست تن از
  دانشجویان و همشاگردیهای من متاسفانه دست بخود کشی زده اند در صورتیکه از بهتری
  دانشجویان بودند و  حتی از بهترین
  دانشگاههای اورپا و یا آمریکا درجه دکتری داشتند. ولی یک روز به بی هدفی و بیهودی
  خود پی می برند و تنها راه نجات را ترک دنیا میدانند. صادق هدایت که خواهرش همسر
  نخست وزیر ایران بود و یک سپهبد یا ژنرال سه ستاره بود و از خانواده های فرهنگی و
  مهم ایران هم بود دست به خودکشی زد. دو فرزند زیبا وفرهنگ دوست و دانشگاهی شاه
  ایران هم دست به خودکشی زده اند.  لیلا
  پهلوی برخی از هزینه فرهنگ ایرانیکا را می پرداخت و علیرضا  پهلوی دانشجوی دکتری بهترین دانشگاه های ایران
  بود و اینکه پدرشان در سن حدود شصت سالگی درگذشته بود نیز با همه مصیبتی که داشت
  یک راهی طبیعی است بسیاری از مردان و زنان حتی زیر شصت سال درمیگذرند و فرزندان
  خردسال خود را تنها رها می سازند بارها شاهد گریه های تلخ دختر یا پسری بسیار جوان
  بودم که از فقدان و درگذشت ناگهانی پدر یا مادرشان غرق در عزا بودند و بسختی روحیه
  خود را باخته بودند. زندگی برای همه ما پراز بلایا و مصیبت ها هستند چه ثروتمند
  باشیم ویا چه فقیر؟  سرتان و مرض و مرگ
  فقیر و غنی نمی شناسد.  باز میلیونها جوان
  در جهان خود کشی میکنند و باز زندگی براه خود ادامه میدهد ولی چرا؟

   

  مشگل مهم ما نداشتن سواد و عقل
  متعارف عمومی هست اکثر مردم ما از نعمت سواد بی بهره اند ویا بسیار کم سواد هستند.
  و این متاسفانه آنان را در دام خرافات و آلت شدنها قرار میدهد. تفرقه افکنی که باز
  یک مساله مهم است بطور مرموزی در کشورهای ما ادامه دارد.  سیاست کشورهای قوی که تازه در پشت دولتهای آنان
  سیستمهای مرموزی قرار دارند که میخواهند سرمایه های مردم را غارت کنند یکی دیگر از
  مشگل های ما است. مردم ما از تولید کافی و داشتن سرمایه های علمی متعارف و یا
  پیشرفته محروم هستند و ما محتاج به کشورهای صنعتی هستیم. انسانهای طماع و غارتگر
  کشورهای سرمایه داری و یا سرمایه داری دولتی یا کمونیست همه دنبال منافع خودشان
  هستند. و از ما مانند طمعه هایی برای منافع خودشان سو استفاده میکنند. بهانه هایی
  که میگیرند تنها برای کسب منافع خودشان است نه اینکه دلشان بحال ما سوخته باشد.

   

  مشگلی که یک جوان از کشورهای دنیای
  سوم دارد اگر از طبقه متوسط یا فقیر باشد. مشگل اول دین  همانطوریکه قبلا هم نوشته ام از دینها شیادان
  به عنوان حربه برای کسب منافع شخصی شان سو استفاده میکنند چه بسا رهبران شیاد
  مذهبی اصلا به خود مذهب و خدا و پیامبر اعتقادی نداشته باشند بلکه این چیزهارا
  مسخره هم میکنند ولی برای سوار شدن بر گرده ساده دلان مذهبی و مومنان دینهای الهی
  از مذهب نهایت سو استفاده را میکنند. نمونه ساده آن همان شیوخ عرب هستند که
  ثروتهای افسانه ای هزار یک شبی دارند سرمایه ملی مردم را غارت و در بانکهای بقول
  خودشان کافرستانها بنام شخصی خودشان میگذارند. تازه اگر روزی این دزدان عظیم شان و
  غارتگران مهم سرنگون شوند این دولتهای خارجی هستند که ثروتهای بلیون دلاری یا
  میلیاردی آنان را بالا میکشند وبه زحمت کش و کارگران و یا مردم آنکشورها هیچ چیزی
  نمی رسد. تبلیغات کوبنده که در اختیار سرمایه داران بین المللی تریلیون دلاری هست
  مردم را بهر طرف که بخواهد می برند. یک روز از دیوانه ابلهی یک بت تمام عیار
  میسازند و اورا مقدس و مهم و دانشمند و سیاسی و دلسوز معرفی میکنند و روزی که
  بخواهند همان شخص را سرنگون کنند اورا 
  دیوانه ابله  دزد فاسد  شهوتران می خوانند. ومردم هم دنبال رو تبلیغات
  هستند و همان کاری را میکنند که برای آن تبلیغ شده است. نمونه هایش را دیده
  ایم  صدام حسین   و سرهنگ قذافی…

   

  جوان برای خاطر دینی که به او ارث
  رسیده است با داشتن معلومات نسبت به آن دین و یا حتی نداشتن معلومات به آن بایست
  جوابگو باشد. بعد از به قدرت رسیدن یک دین دینهای دیگر یا حتی مذهب های دیگر و
  مردمان مثلا مومن به آن دین درو میشوند یا از نظر فیزیکی و یا از نظر مادی معنوی و
  علمی . نمونه اش دروی مسلمانان در روسیه چچن 
  داغستان  و بوسنیا هرزه گوینا و…
  شیعه در بحرین و در زمان صدام در عراق و امپراطوری  عربستان سعودی است و یا آزار سنی ها در سایر
  کشورهای اسلامی. و نیز آزار سایر دینها و مذهب ها مثل اسماعیله ها و صوفی ها و
  درویشها و بهاییان. اخراج کشتار  آزار و
  اذیت بر جوانان این مثلا اقلیتهای بیشمار است.

   

  تفرقه اندازی و برادر کشی مثلا به
  دست برادران افغان یا خراسانی آریانایی ما اسلحه های پیشرفته دادند تا برای ایده
  لوژیهای وارداتی تحمیل شده باهم بجنگند و همدیگر را قتل عام کنند و نمونه آن بمب
  گذاریها کشتارهایی است که هرروزه در افغانستان 
  خراسان  عراق و سایر کشورهای دنیای
  سوم انجام میگیرد.  که از هر طرف کشته شوند
  به نفع غارتگران بین المللی است.

   

  نبودن کار و دانشگاه ها و مدرسه
  های فنی جوانان کشورهای ما را ناچار به مهاجرت ویا خارج شدن از کشورهایمان میکند.
  بیش از شاید صد میلیون از جوانان و نیروی کار کشورهای دنیای سوم به غرب آمده اند
  که بجز با هوشان یا تیزهوشان بقیه در کارهای فیزیکی مشغول هستند کسانی که در
  کشورهای خودشان ژنرال یا استاد دانشگاه ویا مدیران خوبی بودند در اثر داشتن اکسنت
  و یا ندانستن زبان درحد زبان مادری بکارهای سطح بدنی می پردازند. پزشگ متخصص
  ایرانی تحصیکرده در ترکیه در آمریکا به پاک کردن یک مدرسه یا نظافت توالتهای آن می
  پردازد وقتی به او گفتم که چرا به ایران برنمیگردد گفت می ترسد که اورا به عنوان
  اینکه دین دیگری دارد بگیرند و شکنجه کنند و او مجبور باشد که زیر شکنجه توبه نامه
  بنویسد وبعد دوستان بهایی اورا مسخره کنند او به آزادی که در آمریک دارد علاقه مند
  است و همین کار نظافتگری را میکند. و وی دارای یک سری عقده هم میشود که بایست بعد
  از بیست پنج سال درس خواندن مثل یک بیسواد یا کم سواد کار بدنی کند. وی مثل یک کرم
  به دور خود پیله ای هم می تند تا کسی به داخل پیله او وارد نشود. خوب میدانید که
  چقدر سرمایه صرف او شده است تا او یک دکتر متخصص بشود و حالا اومثل یک مرد کم سواد
  در آمریکا  نظافتچی شده است. در ضمن او
  پراز عقده های جنسی است زیرا تا مادامیکه دانشجو بوده است نتوانسته است ازدواج کند
  بسبب نداشتن پول کافی و حالا هم که کارگر نظافچی است کسی حاضر به ازدواج با او
  نیست. خوب یک ترس از نوشتن توبه نامه اورا به زندگی در آمریک محکوم کرده است.

   

  عملا ضربه نداشتن آزادی مذهبی را
  مردم ما میخورند وبایست خسارتهای آنرا هم بپردازند. اختلافهای بین اکنون با دینان
  و بی دینان هم دارد وارد مرحله ای اساسی میشود. بی دینان تمامی مصیبت ها را از دین
  ها می بینند که آنان هستند که مردم را در جهالت وفقر اقتصادی و عملی نگه میدارند و
  در دریای خرافات غرقشان میکنند. پس آنان هم تیشه بدست گرفته میخواهند ریشه دین را
  قطع کنند. که با مقاومت دینداران مواجهه میشوند. و انرژی و سرمایه های ملی بدین
  ترتیب تلف میشوند. در صورتیکه درواقع مشگل از دین ها نیست دینها از اول زندگی
  بشریت بوده اند  رومی ها و یونانیان خدایان
  متعدد داشتند و نداشتن علم در سطح بالا و ترس از زندگی پس از مرگ ویا رویای داشتن
  زندگی پس از مرگ ویا دروکردن کمبودها و ضعف هایشان آنان را به ساختن خدایان
  قدرتمند افسانه هدایت کرده است پس دینداری یک ریشه عمیق تاریخی دارد.  ما از مردمیکه تنها به آرزوی بهشت دلخوش هستند
  شاید نبایست این رویا دلپذیر را از آنان بگیریم بلکه با دادن و تعلیم خرد بایست
  خودشان متوجه بشوند که چه میخواهند. درحالیکه ما از ثابت کردن بودن یا نبودن خدا
  هم عاجز هستیم و درمانده خلقت و چرای آن؟ از خیام گرفته تا ارسطو و سقراط و
  دانشمندان کنونی هیچ یا هچ جوابی برای این پرسش ندارند که ما ازکجا آمده به کجا
  میرویم  چرا آمده ایم و چرا میرویم؟  ولی دینها این جواب را برای مردم دارند. شما اگر
  خوب باشید و مومن باشید به بهشت میروید ودر کنار حوریان صدف مانند بهشتی و علمانان
  زیبا روی آنجا خواهید بود هر جماع شما سالها طول میکشد و هر… مومن هفتاد حوری
  زیبا روی چهل متری میگیرد.( من اینها را شنیده ایم و سندی در باره آنان ندیده ام) مسلم
  است که پسری فقیر یا حتی از طبقه متوسط در سن بیست سالگی بدون داشتن درآمد و اینکه
  شاید هنوز بیست سال دیگر بایست صبر کند تا بتواند ازدواج کند از این بشارت بسیار
  خرسند خواهد شد و اولین فایده اش این است که اگر شهید شود و به بهشت برود از جلقو
  زدنهای درد آور نجات خواهد یافت. و در آغوش حوریان بهشتی  آلت سفت شده خود را درون واژنهای گرم و داغ
  مطبوع آنان خود کرد و لذت سالانه خواهدگرفت؟ کسی که آرزوی لمس دست دختری زیبا را
  دارد حالا میتواند آلت وحشی سفت شده خودش را که مثل چوب اورا آزار میدهد درون واژن
  حوری بهشتی فرو کند وآنرا سالها در آن مخرن نرم وگرم داغ مطبوع نگه دارد؟ همه
  میدانیم که جوانان بسیاری هستند که برای سرخوردگی عشقی خودکشی میکنند. داستانهایی که
  پسری به چهره دختر محبوبش اسید می پاشد که حالا که زن من نمیشوی زن کسی دیگری هم
  نشو هم کم نیست؟ خشم  تهاجم آزار پدر مادر
  و نق نق کردن به په مادر که اصلا چرا مرا درست کرده اید ویا تولید مثل کرده اید
  حتی باعث شده است که پسران پدران ویا مادران خود را بکشند. یک نویسنده ایرانی پدر
  خود را کشت برای اینکه از او ثروت میخواست. نویسنده ای که تنها میخواست از راه
  نوشتن پول درآورد و زندگی کند. این جلق زدنها جوانان مارا معیوب میکند و یا به
  اعتیاد پناه میبرند. درغرب چون عشق آمیزش جنسی آزاد است این مشگل هم کمتر است.

   

  جوانان ثروتمند ما از همان دوره
  کودکی برایشان کلفت های زیبا و نوکران خوش صورت میآورند و آنان که مثلا دین دارند
  آنان را صیغه همدیگر هم میکنند تا از نظر جنسی فرزندانشان در فشار نباشند. ولی در
  خانواده های متوسط و فقیر این جوانان هستند که زجر جنسی میکشند وبراه های غیر عادی
  میروند. اینکه جوانان ما مقاربت جنسی سالم ندارند وبه حیوانان از سگ گوسفند گرفته
  تا مرغ حمله جنسی میکنند چیزی افسانه نیست بلکه حقیقتی تلخ است. حتی من شنیده ام
  که مردان ویا پسران جوان به مادربزرگ 
  عمه  خاله خود یا حتی خواهر و خواهر
  زاده هم حمله جنسی ک کرده اند. و نیز لواط یا همجنس گرایی میکنند. بدین ترتیب با
  پاک کردن صورت مساله که مشگل جنسی جوانان است مشگل حل نخواهد شد. بلکه بیراهه
  میرود. جوانانی که بازنان شوهر دار رابطه جنسی دارند واگر لو بروند حتی اعدام
  میشوند هم کم نیستند. حتی کشتن نیروی جنسی که شاید ساده ترین و کم خرج ترین راهها
  باشد نیز کاری سالم نمی باشد زیرا این جوانان بعدها دچار مشگل جنسی جدیدی خواهند
  شد. پس مشگل بی سوادی  بی خردی و نیز
  خرافات علاوه برسایر مشگلها هم بایست حل شوند.

   

  دینها اگر از خرافات مبرا شوند یا
  پاکیزه گردند میتوانند دوای درد خوبی باشند. مثلا حضرت زرتشت فرمود  کردار نیک 
  اندیشه نیک   گفتار نیک   کجای این سه گفته بد است؟ حضرت موسی و حضرت
  عیسی هم که مردم را به خوبی  نیکی
  همکاری  کمک دوست داشتن هم رهنمایی کرده
  اند کجای این رهنمایی ها بد است؟ ده فرمان حضرت موسی و یا گفته های حضرت عیسی اگر
  توسط مومنان کامل و یا توسط همه مومنان کامل اجرا شوند بسیاری از مشگل ها حل
  خواهند شد؟

  حضرت محمد هم که برادر و
  برابری  را آوردند وگفتند که تمامی مومنان
  برادرند  کل مومنون اخوه  یا به دانش اندوزی زن و مرد دستور فرمودند؟ اطلب
  العلم فرضیه کل مسلم و مسلمه  یا اطلب
  العلم ولو بسین؟ ولی آیا رهبران کشورهای اسلامی این دستورها را اجرا میکنند یا به
  دزدی و غارت و خرید وسایل لوکس میلیارد دلاری مثل ماشین ساخته شده از تلا و
  هواپیمای ساخته شده از تلا ادامه میدهند. دین در دست آنان ملعبه ای بیش نیست آنان
  سرمایه های ملی را غارت میکنند ولی دست آنان بریده نمیشود بلکه دست دزد بینوایی که
  لقمه ای نان دزدیده است را قطع میکنند و دزدان عظیم شان میلیارد دلاری آزاد هستند.
  پس عیب دزدان عظیم شان میلیارد دلاری و قطع دست دزد بینوای لقمه نان را نباید به
  گردن اسلام انداخت؟ اگر رهبران و مردم مسلمان هم به تمامی دستورهای پیامبر خودشان
  گوش دهند و آنان را اجرا کنند وضع بسیار بهتر خواهد شد.

   

  جوانان ما هم که از دیدن دست دادن
  یک زن مرد رگهای گردنشان متورم میشوند و نعره های والاسلامشان بلند میشود و اگر
  بتوانند شاید بسبب همان عقده های خفته جنسی آن زن مرد را بکشند در برابر دزدیهای
  تریلیونها سرمایه های کشورهایشان بی تفاوت و در سکوت هستند. شرکتهای دزد بیمه و
  شرکتهای سازنده وسایل مواد مخدره و مواد منفجره و بانکها هم برای غارت مردم طبقه
  متوسط و حتی فقیر باهم در رقابت هستند. و مرتب بر تنور جنگ کشتار میکوبند. در مثلا
  جنگها باز هم این مردم طبقه متوسط و فقیر هستند که از بین میروند و زیر دست پا
  هلاک میگردند وگرنه که ثروتمند براحتی در موقع خطر فرار کرده و در سرزمینهای مثلا
  امنی که ثروت اندوخته اند می نشینند. از پشت یک میز در کشوری میروند و پشت میزی
  دیگر قرار میگیرند.

   

  فساد و تباهی در دنیا کولاک میکند.
  فساد در غرب و آمریک به نوعی دیگر است اگر در دنیای سوم ماموری رشوه ای میخواهد تا
  مشگلی را حل کند سیستم پیچیده آمریک برای هر مشگل کوچکی بایست وکیل داشته
  باشی  وکیلها هم آدمیان طماع هستند که از
  انسانی درگیر و در تله افتاده و غارت شده و قربانیان می  خواهند درآمد بزرگی داشته باشند و چیزی که اصلا
  برایشان مهم نیست همان عدالت است اگر در آمریک پول وکیل نداشته باشی هیچ حقی ندارد
  و حقوقت پایمال است اگر در شرق رشوه ای میدهی و کارت راه می افتد در اینجا بایست
  برای هر ساعت کار به وکیل از ساعتی ۲۰۰ دلار تا ۵۰۰ دلار بدهی. مثلا اگر ۲۰۰۰۰
  دلارت را خورده اند وکیل در اول ۵۰۰۰ دلار نقد میخواهد تا مشگل را بررسی کند. اگر آن
  ۵۰۰۰ دلار را نداشته باشی ول معطلی و کل سازمان و ادارات و پلیس وشریف آمریک
  بیهوده هستند و هیچ کاری نمیکنند. شاید برعکس افغانستان آمریکا از نظر فساد مثلا
  قانونی در رتبه اول باشد زیرا اینجا میلیاردها برقانون تسلط دارند و کسانی که پول
  ندارند اگر صدها هزار دلارشان هم غارت شود کاری نمی توانند بکنند؟

   

  در حالیکه در آمریکا ضد تورم هست
  یا دیفلیشن یا رکود  بانکها بهره های بالا
  میخواهند یعنی تو از بانک ۵۰۰۰۰ دلار قرض گرفته ای و مثلا خانه ای خریده ای حالا
  خانه شده بیست هزار دلار ولی بانک از تو پنجاه هزار دلار میخواهد با بهره مثلا ۹%
  درحالیکه اصل پول از بین رفته است بایست  بهره سی هزار دلاری را بدهی که وجود ندارد؟

   

  بابی ها و بهایی ها که دنباله رو
  مذهب شیعه هستند یعنی دینهای آنان بر روی مذهب شیعه پایه گذاری شده است مورد بی
  مهری دستگاه های ایران بوده اند. و مشگل پیچیده تر نفرت بین اعضای این دینها با
  مسلمانان است. البته بسیاری از بهاییان والا نفرت وتعصب دینی ندارند ولی بعضی ها
  هم دارند و باز از دین به عنوان یک حربه برای جمع مال و سو استفاده از موقعیت بهره
  گیری میکنند.

   

  با اینکه حضرت بهاالله کاملا روشن
  فرموده اند که دینها همه یکی هستند وبایست به وحدت برسند ویا گفته اند که ای اهل
  عالم نه ای اهل بها و یا باز نوشته اند که اگر دین مایه درد سر و ناراحتی است بی
  دینی بهتر است باز هم بهاییان نه همه آنان همان تعصب های نظیر دیگر مذهب ها را
  دارند و با دیگران رفتار بهتری ندارند.

  زودن تعصب ها و خرافات از دینها به
  ما کمک خواهد کرد تا بی دینان و با دینان به هم نپرند و همدیگر را آماج حمله
  نکنند. که در نتیجه سرمایه داران کمونیست 
  کاپیتالیست  امپریالیست و سایر ایست
  ها مثل تروریست و شیادان مذهبی و شیادان مکتبهای اجتماعی از مردم سو استفاده نکرده
  و آنان را برده خود نسازند و یا آنان را تعلیم ندهند که بجان هم بپرند؟ اگر همه
  بهاییان همان تعالیم دوازده گانه خود را اجرا کنند باز بسیاری از مشگلها حل خواهد
  شد.

   

  پس مشگل اصلی ما نداشتن خرد عمومی
  اجتماعی تحصیلات عمومی اجتماعی  داشتن
  تعصبهای بی پایه و غیر علمی  طمع  بی خردی 
  دوست نداشتن همدیگر ظلم ستم و تنها حفظ منافع شخصی آنهم با ضرر زدن به کسانی
  که بما اطمینان کرده اند است. در کنار این مشگل البته مشگل دخالت خارجی و سیستم
  های غارتگر برای کسب منافع هم بایست به آن اضافه کرد که آنان از مشگلهای شخصی و
  عمومی ما آگاه هستند مارا بجان هم میاندازند تا خودشان از آب گل آلوده شده ماهی
  های عظیم شکار کنند در این راه البته دزدان عظیم شان محلی وملی هم در راستای منافع
  آنان تربیت شده اند.  

  • Kgjdfj

   اخر یه ادم هشیار پیدا شد اینجا..

 • Sahameddinghiassi

  مردم کشورهای دنیای سوم چگونه
  میتوانند به کاروانهای پیشرفت برسند؟

   

  آنچه من اکنون میخواهم بنویسم یک
  تحقیق دانشگاهی نیست بلکه ثمره خواندن نظریه ها وخبرهایی است که خوانده ام و به
  این نتیجه رسیده ام. و نیز داستانهایی که از دوستان و دانشجویان خود شنیده
  ام.  همانطوریکه گفتم بیشتر از بیست تن از
  دانشجویان و همشاگردیهای من متاسفانه دست بخود کشی زده اند در صورتیکه از بهتری
  دانشجویان بودند و  حتی از بهترین
  دانشگاههای اورپا و یا آمریکا درجه دکتری داشتند. ولی یک روز به بی هدفی و بیهودی
  خود پی می برند و تنها راه نجات را ترک دنیا میدانند. صادق هدایت که خواهرش همسر
  نخست وزیر ایران بود و یک سپهبد یا ژنرال سه ستاره بود و از خانواده های فرهنگی و
  مهم ایران هم بود دست به خودکشی زد. دو فرزند زیبا وفرهنگ دوست و دانشگاهی شاه
  ایران هم دست به خودکشی زده اند.  لیلا
  پهلوی برخی از هزینه فرهنگ ایرانیکا را می پرداخت و علیرضا  پهلوی دانشجوی دکتری بهترین دانشگاه های ایران
  بود و اینکه پدرشان در سن حدود شصت سالگی درگذشته بود نیز با همه مصیبتی که داشت
  یک راهی طبیعی است بسیاری از مردان و زنان حتی زیر شصت سال درمیگذرند و فرزندان
  خردسال خود را تنها رها می سازند بارها شاهد گریه های تلخ دختر یا پسری بسیار جوان
  بودم که از فقدان و درگذشت ناگهانی پدر یا مادرشان غرق در عزا بودند و بسختی روحیه
  خود را باخته بودند. زندگی برای همه ما پراز بلایا و مصیبت ها هستند چه ثروتمند
  باشیم ویا چه فقیر؟  سرتان و مرض و مرگ
  فقیر و غنی نمی شناسد.  باز میلیونها جوان
  در جهان خود کشی میکنند و باز زندگی براه خود ادامه میدهد ولی چرا؟

   

  مشگل مهم ما نداشتن سواد و عقل
  متعارف عمومی هست اکثر مردم ما از نعمت سواد بی بهره اند ویا بسیار کم سواد هستند.
  و این متاسفانه آنان را در دام خرافات و آلت شدنها قرار میدهد. تفرقه افکنی که باز
  یک مساله مهم است بطور مرموزی در کشورهای ما ادامه دارد.  سیاست کشورهای قوی که تازه در پشت دولتهای آنان
  سیستمهای مرموزی قرار دارند که میخواهند سرمایه های مردم را غارت کنند یکی دیگر از
  مشگل های ما است. مردم ما از تولید کافی و داشتن سرمایه های علمی متعارف و یا
  پیشرفته محروم هستند و ما محتاج به کشورهای صنعتی هستیم. انسانهای طماع و غارتگر
  کشورهای سرمایه داری و یا سرمایه داری دولتی یا کمونیست همه دنبال منافع خودشان
  هستند. و از ما مانند طمعه هایی برای منافع خودشان سو استفاده میکنند. بهانه هایی
  که میگیرند تنها برای کسب منافع خودشان است نه اینکه دلشان بحال ما سوخته باشد.

   

  مشگلی که یک جوان از کشورهای دنیای
  سوم دارد اگر از طبقه متوسط یا فقیر باشد. مشگل اول دین  همانطوریکه قبلا هم نوشته ام از دینها شیادان
  به عنوان حربه برای کسب منافع شخصی شان سو استفاده میکنند چه بسا رهبران شیاد
  مذهبی اصلا به خود مذهب و خدا و پیامبر اعتقادی نداشته باشند بلکه این چیزهارا
  مسخره هم میکنند ولی برای سوار شدن بر گرده ساده دلان مذهبی و مومنان دینهای الهی
  از مذهب نهایت سو استفاده را میکنند. نمونه ساده آن همان شیوخ عرب هستند که
  ثروتهای افسانه ای هزار یک شبی دارند سرمایه ملی مردم را غارت و در بانکهای بقول
  خودشان کافرستانها بنام شخصی خودشان میگذارند. تازه اگر روزی این دزدان عظیم شان و
  غارتگران مهم سرنگون شوند این دولتهای خارجی هستند که ثروتهای بلیون دلاری یا
  میلیاردی آنان را بالا میکشند وبه زحمت کش و کارگران و یا مردم آنکشورها هیچ چیزی
  نمی رسد. تبلیغات کوبنده که در اختیار سرمایه داران بین المللی تریلیون دلاری هست
  مردم را بهر طرف که بخواهد می برند. یک روز از دیوانه ابلهی یک بت تمام عیار
  میسازند و اورا مقدس و مهم و دانشمند و سیاسی و دلسوز معرفی میکنند و روزی که
  بخواهند همان شخص را سرنگون کنند اورا 
  دیوانه ابله  دزد فاسد  شهوتران می خوانند. ومردم هم دنبال رو تبلیغات
  هستند و همان کاری را میکنند که برای آن تبلیغ شده است. نمونه هایش را دیده
  ایم  صدام حسین   و سرهنگ قذافی…

   

  جوان برای خاطر دینی که به او ارث
  رسیده است با داشتن معلومات نسبت به آن دین و یا حتی نداشتن معلومات به آن بایست
  جوابگو باشد. بعد از به قدرت رسیدن یک دین دینهای دیگر یا حتی مذهب های دیگر و
  مردمان مثلا مومن به آن دین درو میشوند یا از نظر فیزیکی و یا از نظر مادی معنوی و
  علمی . نمونه اش دروی مسلمانان در روسیه چچن 
  داغستان  و بوسنیا هرزه گوینا و…
  شیعه در بحرین و در زمان صدام در عراق و امپراطوری  عربستان سعودی است و یا آزار سنی ها در سایر
  کشورهای اسلامی. و نیز آزار سایر دینها و مذهب ها مثل اسماعیله ها و صوفی ها و
  درویشها و بهاییان. اخراج کشتار  آزار و
  اذیت بر جوانان این مثلا اقلیتهای بیشمار است.

   

  تفرقه اندازی و برادر کشی مثلا به
  دست برادران افغان یا خراسانی آریانایی ما اسلحه های پیشرفته دادند تا برای ایده
  لوژیهای وارداتی تحمیل شده باهم بجنگند و همدیگر را قتل عام کنند و نمونه آن بمب
  گذاریها کشتارهایی است که هرروزه در افغانستان 
  خراسان  عراق و سایر کشورهای دنیای
  سوم انجام میگیرد.  که از هر طرف کشته شوند
  به نفع غارتگران بین المللی است.

   

  نبودن کار و دانشگاه ها و مدرسه
  های فنی جوانان کشورهای ما را ناچار به مهاجرت ویا خارج شدن از کشورهایمان میکند.
  بیش از شاید صد میلیون از جوانان و نیروی کار کشورهای دنیای سوم به غرب آمده اند
  که بجز با هوشان یا تیزهوشان بقیه در کارهای فیزیکی مشغول هستند کسانی که در
  کشورهای خودشان ژنرال یا استاد دانشگاه ویا مدیران خوبی بودند در اثر داشتن اکسنت
  و یا ندانستن زبان درحد زبان مادری بکارهای سطح بدنی می پردازند. پزشگ متخصص
  ایرانی تحصیکرده در ترکیه در آمریکا به پاک کردن یک مدرسه یا نظافت توالتهای آن می
  پردازد وقتی به او گفتم که چرا به ایران برنمیگردد گفت می ترسد که اورا به عنوان
  اینکه دین دیگری دارد بگیرند و شکنجه کنند و او مجبور باشد که زیر شکنجه توبه نامه
  بنویسد وبعد دوستان بهایی اورا مسخره کنند او به آزادی که در آمریک دارد علاقه مند
  است و همین کار نظافتگری را میکند. و وی دارای یک سری عقده هم میشود که بایست بعد
  از بیست پنج سال درس خواندن مثل یک بیسواد یا کم سواد کار بدنی کند. وی مثل یک کرم
  به دور خود پیله ای هم می تند تا کسی به داخل پیله او وارد نشود. خوب میدانید که
  چقدر سرمایه صرف او شده است تا او یک دکتر متخصص بشود و حالا اومثل یک مرد کم سواد
  در آمریکا  نظافتچی شده است. در ضمن او
  پراز عقده های جنسی است زیرا تا مادامیکه دانشجو بوده است نتوانسته است ازدواج کند
  بسبب نداشتن پول کافی و حالا هم که کارگر نظافچی است کسی حاضر به ازدواج با او
  نیست. خوب یک ترس از نوشتن توبه نامه اورا به زندگی در آمریک محکوم کرده است.

   

  عملا ضربه نداشتن آزادی مذهبی را
  مردم ما میخورند وبایست خسارتهای آنرا هم بپردازند. اختلافهای بین اکنون با دینان
  و بی دینان هم دارد وارد مرحله ای اساسی میشود. بی دینان تمامی مصیبت ها را از دین
  ها می بینند که آنان هستند که مردم را در جهالت وفقر اقتصادی و عملی نگه میدارند و
  در دریای خرافات غرقشان میکنند. پس آنان هم تیشه بدست گرفته میخواهند ریشه دین را
  قطع کنند. که با مقاومت دینداران مواجهه میشوند. و انرژی و سرمایه های ملی بدین
  ترتیب تلف میشوند. در صورتیکه درواقع مشگل از دین ها نیست دینها از اول زندگی
  بشریت بوده اند  رومی ها و یونانیان خدایان
  متعدد داشتند و نداشتن علم در سطح بالا و ترس از زندگی پس از مرگ ویا رویای داشتن
  زندگی پس از مرگ ویا دروکردن کمبودها و ضعف هایشان آنان را به ساختن خدایان
  قدرتمند افسانه هدایت کرده است پس دینداری یک ریشه عمیق تاریخی دارد.  ما از مردمیکه تنها به آرزوی بهشت دلخوش هستند
  شاید نبایست این رویا دلپذیر را از آنان بگیریم بلکه با دادن و تعلیم خرد بایست
  خودشان متوجه بشوند که چه میخواهند. درحالیکه ما از ثابت کردن بودن یا نبودن خدا
  هم عاجز هستیم و درمانده خلقت و چرای آن؟ از خیام گرفته تا ارسطو و سقراط و
  دانشمندان کنونی هیچ یا هچ جوابی برای این پرسش ندارند که ما ازکجا آمده به کجا
  میرویم  چرا آمده ایم و چرا میرویم؟  ولی دینها این جواب را برای مردم دارند. شما اگر
  خوب باشید و مومن باشید به بهشت میروید ودر کنار حوریان صدف مانند بهشتی و علمانان
  زیبا روی آنجا خواهید بود هر جماع شما سالها طول میکشد و هر… مومن هفتاد حوری
  زیبا روی چهل متری میگیرد.( من اینها را شنیده ایم و سندی در باره آنان ندیده ام) مسلم
  است که پسری فقیر یا حتی از طبقه متوسط در سن بیست سالگی بدون داشتن درآمد و اینکه
  شاید هنوز بیست سال دیگر بایست صبر کند تا بتواند ازدواج کند از این بشارت بسیار
  خرسند خواهد شد و اولین فایده اش این است که اگر شهید شود و به بهشت برود از جلقو
  زدنهای درد آور نجات خواهد یافت. و در آغوش حوریان بهشتی  آلت سفت شده خود را درون واژنهای گرم و داغ
  مطبوع آنان خود کرد و لذت سالانه خواهدگرفت؟ کسی که آرزوی لمس دست دختری زیبا را
  دارد حالا میتواند آلت وحشی سفت شده خودش را که مثل چوب اورا آزار میدهد درون واژن
  حوری بهشتی فرو کند وآنرا سالها در آن مخرن نرم وگرم داغ مطبوع نگه دارد؟ همه
  میدانیم که جوانان بسیاری هستند که برای سرخوردگی عشقی خودکشی میکنند. داستانهایی که
  پسری به چهره دختر محبوبش اسید می پاشد که حالا که زن من نمیشوی زن کسی دیگری هم
  نشو هم کم نیست؟ خشم  تهاجم آزار پدر مادر
  و نق نق کردن به په مادر که اصلا چرا مرا درست کرده اید ویا تولید مثل کرده اید
  حتی باعث شده است که پسران پدران ویا مادران خود را بکشند. یک نویسنده ایرانی پدر
  خود را کشت برای اینکه از او ثروت میخواست. نویسنده ای که تنها میخواست از راه
  نوشتن پول درآورد و زندگی کند. این جلق زدنها جوانان مارا معیوب میکند و یا به
  اعتیاد پناه میبرند. درغرب چون عشق آمیزش جنسی آزاد است این مشگل هم کمتر است.

   

  جوانان ثروتمند ما از همان دوره
  کودکی برایشان کلفت های زیبا و نوکران خوش صورت میآورند و آنان که مثلا دین دارند
  آنان را صیغه همدیگر هم میکنند تا از نظر جنسی فرزندانشان در فشار نباشند. ولی در
  خانواده های متوسط و فقیر این جوانان هستند که زجر جنسی میکشند وبراه های غیر عادی
  میروند. اینکه جوانان ما مقاربت جنسی سالم ندارند وبه حیوانان از سگ گوسفند گرفته
  تا مرغ حمله جنسی میکنند چیزی افسانه نیست بلکه حقیقتی تلخ است. حتی من شنیده ام
  که مردان ویا پسران جوان به مادربزرگ 
  عمه  خاله خود یا حتی خواهر و خواهر
  زاده هم حمله جنسی ک کرده اند. و نیز لواط یا همجنس گرایی میکنند. بدین ترتیب با
  پاک کردن صورت مساله که مشگل جنسی جوانان است مشگل حل نخواهد شد. بلکه بیراهه
  میرود. جوانانی که بازنان شوهر دار رابطه جنسی دارند واگر لو بروند حتی اعدام
  میشوند هم کم نیستند. حتی کشتن نیروی جنسی که شاید ساده ترین و کم خرج ترین راهها
  باشد نیز کاری سالم نمی باشد زیرا این جوانان بعدها دچار مشگل جنسی جدیدی خواهند
  شد. پس مشگل بی سوادی  بی خردی و نیز
  خرافات علاوه برسایر مشگلها هم بایست حل شوند.

   

  دینها اگر از خرافات مبرا شوند یا
  پاکیزه گردند میتوانند دوای درد خوبی باشند. مثلا حضرت زرتشت فرمود  کردار نیک 
  اندیشه نیک   گفتار نیک   کجای این سه گفته بد است؟ حضرت موسی و حضرت
  عیسی هم که مردم را به خوبی  نیکی
  همکاری  کمک دوست داشتن هم رهنمایی کرده
  اند کجای این رهنمایی ها بد است؟ ده فرمان حضرت موسی و یا گفته های حضرت عیسی اگر
  توسط مومنان کامل و یا توسط همه مومنان کامل اجرا شوند بسیاری از مشگل ها حل
  خواهند شد؟

  حضرت محمد هم که برادر و
  برابری  را آوردند وگفتند که تمامی مومنان
  برادرند  کل مومنون اخوه  یا به دانش اندوزی زن و مرد دستور فرمودند؟ اطلب
  العلم فرضیه کل مسلم و مسلمه  یا اطلب
  العلم ولو بسین؟ ولی آیا رهبران کشورهای اسلامی این دستورها را اجرا میکنند یا به
  دزدی و غارت و خرید وسایل لوکس میلیارد دلاری مثل ماشین ساخته شده از تلا و
  هواپیمای ساخته شده از تلا ادامه میدهند. دین در دست آنان ملعبه ای بیش نیست آنان
  سرمایه های ملی را غارت میکنند ولی دست آنان بریده نمیشود بلکه دست دزد بینوایی که
  لقمه ای نان دزدیده است را قطع میکنند و دزدان عظیم شان میلیارد دلاری آزاد هستند.
  پس عیب دزدان عظیم شان میلیارد دلاری و قطع دست دزد بینوای لقمه نان را نباید به
  گردن اسلام انداخت؟ اگر رهبران و مردم مسلمان هم به تمامی دستورهای پیامبر خودشان
  گوش دهند و آنان را اجرا کنند وضع بسیار بهتر خواهد شد.

   

  جوانان ما هم که از دیدن دست دادن
  یک زن مرد رگهای گردنشان متورم میشوند و نعره های والاسلامشان بلند میشود و اگر
  بتوانند شاید بسبب همان عقده های خفته جنسی آن زن مرد را بکشند در برابر دزدیهای
  تریلیونها سرمایه های کشورهایشان بی تفاوت و در سکوت هستند. شرکتهای دزد بیمه و
  شرکتهای سازنده وسایل مواد مخدره و مواد منفجره و بانکها هم برای غارت مردم طبقه
  متوسط و حتی فقیر باهم در رقابت هستند. و مرتب بر تنور جنگ کشتار میکوبند. در مثلا
  جنگها باز هم این مردم طبقه متوسط و فقیر هستند که از بین میروند و زیر دست پا
  هلاک میگردند وگرنه که ثروتمند براحتی در موقع خطر فرار کرده و در سرزمینهای مثلا
  امنی که ثروت اندوخته اند می نشینند. از پشت یک میز در کشوری میروند و پشت میزی
  دیگر قرار میگیرند.

   

  فساد و تباهی در دنیا کولاک میکند.
  فساد در غرب و آمریک به نوعی دیگر است اگر در دنیای سوم ماموری رشوه ای میخواهد تا
  مشگلی را حل کند سیستم پیچیده آمریک برای هر مشگل کوچکی بایست وکیل داشته
  باشی  وکیلها هم آدمیان طماع هستند که از
  انسانی درگیر و در تله افتاده و غارت شده و قربانیان می  خواهند درآمد بزرگی داشته باشند و چیزی که اصلا
  برایشان مهم نیست همان عدالت است اگر در آمریک پول وکیل نداشته باشی هیچ حقی ندارد
  و حقوقت پایمال است اگر در شرق رشوه ای میدهی و کارت راه می افتد در اینجا بایست
  برای هر ساعت کار به وکیل از ساعتی ۲۰۰ دلار تا ۵۰۰ دلار بدهی. مثلا اگر ۲۰۰۰۰
  دلارت را خورده اند وکیل در اول ۵۰۰۰ دلار نقد میخواهد تا مشگل را بررسی کند. اگر آن
  ۵۰۰۰ دلار را نداشته باشی ول معطلی و کل سازمان و ادارات و پلیس وشریف آمریک
  بیهوده هستند و هیچ کاری نمیکنند. شاید برعکس افغانستان آمریکا از نظر فساد مثلا
  قانونی در رتبه اول باشد زیرا اینجا میلیاردها برقانون تسلط دارند و کسانی که پول
  ندارند اگر صدها هزار دلارشان هم غارت شود کاری نمی توانند بکنند؟

   

  در حالیکه در آمریکا ضد تورم هست
  یا دیفلیشن یا رکود  بانکها بهره های بالا
  میخواهند یعنی تو از بانک ۵۰۰۰۰ دلار قرض گرفته ای و مثلا خانه ای خریده ای حالا
  خانه شده بیست هزار دلار ولی بانک از تو پنجاه هزار دلار میخواهد با بهره مثلا ۹%
  درحالیکه اصل پول از بین رفته است بایست  بهره سی هزار دلاری را بدهی که وجود ندارد؟

   

  بابی ها و بهایی ها که دنباله رو
  مذهب شیعه هستند یعنی دینهای آنان بر روی مذهب شیعه پایه گذاری شده است مورد بی
  مهری دستگاه های ایران بوده اند. و مشگل پیچیده تر نفرت بین اعضای این دینها با
  مسلمانان است. البته بسیاری از بهاییان والا نفرت وتعصب دینی ندارند ولی بعضی ها
  هم دارند و باز از دین به عنوان یک حربه برای جمع مال و سو استفاده از موقعیت بهره
  گیری میکنند.

   

  با اینکه حضرت بهاالله کاملا روشن
  فرموده اند که دینها همه یکی هستند وبایست به وحدت برسند ویا گفته اند که ای اهل
  عالم نه ای اهل بها و یا باز نوشته اند که اگر دین مایه درد سر و ناراحتی است بی
  دینی بهتر است باز هم بهاییان نه همه آنان همان تعصب های نظیر دیگر مذهب ها را
  دارند و با دیگران رفتار بهتری ندارند.

  زودن تعصب ها و خرافات از دینها به
  ما کمک خواهد کرد تا بی دینان و با دینان به هم نپرند و همدیگر را آماج حمله
  نکنند. که در نتیجه سرمایه داران کمونیست 
  کاپیتالیست  امپریالیست و سایر ایست
  ها مثل تروریست و شیادان مذهبی و شیادان مکتبهای اجتماعی از مردم سو استفاده نکرده
  و آنان را برده خود نسازند و یا آنان را تعلیم ندهند که بجان هم بپرند؟ اگر همه
  بهاییان همان تعالیم دوازده گانه خود را اجرا کنند باز بسیاری از مشگلها حل خواهد
  شد.

   

  پس مشگل اصلی ما نداشتن خرد عمومی
  اجتماعی تحصیلات عمومی اجتماعی  داشتن
  تعصبهای بی پایه و غیر علمی  طمع  بی خردی 
  دوست نداشتن همدیگر ظلم ستم و تنها حفظ منافع شخصی آنهم با ضرر زدن به کسانی
  که بما اطمینان کرده اند است. در کنار این مشگل البته مشگل دخالت خارجی و سیستم
  های غارتگر برای کسب منافع هم بایست به آن اضافه کرد که آنان از مشگلهای شخصی و
  عمومی ما آگاه هستند مارا بجان هم میاندازند تا خودشان از آب گل آلوده شده ماهی
  های عظیم شکار کنند در این راه البته دزدان عظیم شان محلی وملی هم در راستای منافع
  آنان تربیت شده اند.  

 • Ali

  این حرفیکه میزنم خطاب به همه اون کسایی است که طرفدار این سایت و چرت و پرتاش هستند شما خیلی دوست دارین ننه و آبجیتون به این و اون کس بده بعد بگین زنان ما در آزادی زندگی می کنند.

  • Taboo shekan

    همین ننه ی تو که کس داد کافی بود.

 • آرمین

  احمق تر از اینها و مدافعانشون وجود نداره!!! زن مبارز! نحوه مبارزه با یک مکتب؟ لخت شدن و نشان دادن اونجا!!! مدافعین؟ آقایانی کیفور از دیدن صحنه و به دنبال تشویق کردن برای تکرار مجدد توسط خانم های دیگه! فکر کنم یک مدت اینجوری جلو برین یک کاری برای مملکت که نه! ولی برای خودتون دست و پا کنین!

  • مهمان

    آشغال هیز که مثل پیامبر صدر اسلامتون همه خانمها رو به شکل آلت تناسلی میبینی , اونی که با لخت شدنش کاسبی میکنه و مشتری جمع میکنه ننته با  اون خواهر های فاحشت , برو شغل ننتو جای دیگه تبلیغ کن.

 • Taboo shekan

  درود به همه ی خردگرایان
  بی دینی با بی آبرویی فرق داره من به هیچ دین لجنی مخصوصا اسلام اعتقاد ندارم اما این کار رو بر خلاف خرد و شعور انسانی میدونم
  لباس هر فرد نشونه ی شخصیت ، فرهنگ و ثروت فرد هست
  لخت شدن نشانه ی آزادی نیست نشانه ی بی آبروییه یک فرد چقدر می تونه بی خرد باشه که همچین اقدامی رو قشنگ جلوه بده من به سکولاریسم و دموکراسی اعتقاد دارم ولی این کار در پیکره ی هیچ کدوم از اون اصل ها تعریف نشده این اشخاص نه تنها هیچ وقت باعث آزادی نمیشن بلکه چهره زیبای آزادی رو هم زشت جلوه میدن بعد پس فردا آخوند جاکش در میاد میگه آزادی یعنی روسپی گری مثل فلانی در مصر که این کار رو کرد و آلت آخوند ها میشه برای دفاع از مغلطه هایی که میسازن توی کامنت ها برید ببینید همش فحش بی دینان دادن ببین عزیزانی که فحش دادید این ها دارن چهره ی ما رو بد جلوه میدن من به شخصه با این بی آبرویی ها مخالفم و اون ها رو سوا از خردگرایان و آزادی طلبان میدونم آقا هر شخصی صاحب بدن خودشه و میتونه هر کار فرومایه ای که میخواد با اون انجام بده ولی لطفا این ها رو آزادی خواه صدا نزنید به قول دوست عزیزمون در کامنت پایین تر گفته بودن که راه مبارزه که پست نشان دادن شخصیت آزادی خواهان و لخت شدن که نیست راه مبارزه با علم و قلمه
  اصلا همچین کاری با تاریخ بشریت سازگار نیست انسان هر چی بود از همان ابتدای کار سعی کرد فرهنگ و شخصیت و آبرو ی خود رو حفظ کنه .

  فقط خرد میتونه ما رو هدایت کنه نه الله مدینه

  • شرورن

   سلام  برو درست نگاه کن  نمی دانی   ببین  زن چقدر دختر چقدر وترین به استد تا لباس  بفروشد  نون دهانت خوردی نه عزیز  مردم ابلح نیستند  دختر نمی تواند  از صبح تا عصر  وترین باشد   عزیزم  مردم فریب نده اونها را  فروشی  سکس گذاشته اند عموووو مردم ابلح نیستند چیزی بگو با  عقل جور در بیاد مگی لباس دخترا فروشی  از صبح تا عصر باید وترین روز سپری کنند  اینها غذا  وشاژ  کجا می رند غذا را انجا خوردند  شاش شون به دهن دروغ گو ها می ریزند هههههههههه

  • HACKER

   بدم میاد از کسانی که وقتی می خوان خرد خودشونو نشون بدن (!) و همچنین یه نظر کاربر پسند و از نظر خودشون خیلی خفن و با معنا بنویسن (هه) می شینن دینو زیر سوال می برن.
    برو گومشو مرد تیکه قیافت لجنه

   • Aacko

     شما ها هم که میخواین خریت خودتون رو ارزش بزارین از کون ملت میخورین. خاک بر سر تموم .حیف این ملت ایران

  • مهمان

    رفیق خوبم ببین کار رو به کجا میرسونن که انسان رو مجبور به همچین پاسخی میکنن , وقتی انقلابی که یه ملت با هزار آرزو و خون دل به ثمر میرسونن و بعد یه مشت اسلامگرای کثافت اونو میدزدن دیگه چه انتظاری باید داشت , گرچه این یه سناریوی از قبل نوشته شده از طرف آمریکا و بقیه کشورهای غربیه .

  • Sdgtdjdfjfcj

    هر انسانی آزاده واگر دلش خواست میتونه با بدنش هرکاری بکنه .به تو والله وممد و…روح اله وسید علی گدا و…ملا عمر و…ربط نداره

 • شروین

  سلام من دنبال حقیقت می گردم  بلکه یک نفر پیدا شد حقیقت برام گفت ایا  در ان واحد یک دختر با ۵ نفر سکس می کند  باسگ و خر ازدواج می کند  همجس بازی رواج می کنند  بس کره زمین کسی وجود پیدا نمیشه کره زمین بچر خانه  یک حیوان نام ببر در ان واحد با ۵ حیوان در یک لحظه سکس کند متشکرمدر بوتیک ها قیت دخترا و  خودشان را  حراج کرده  من انتر نت عکسش بر داشتم  فرهنگ غرب اینش خوبه همه به هم سوار بشند تا  خانواده از هم بپاشد کره زمین از  شر ما انسان ها  راحت بشد  حلا این خانم می خواد با ده نفر در ان واحد سکس کند  جون من شما شجاعت مگید   وطن پرستی لخت شدن  بس پدر مادر این چه کسانی بودند این  ناراحتی روحی داره از خود سوال می کنه می بینه نتیجه پیدا نکرده لخت می شود حیوانی را نام ببرید در ان واحد از کون هم از کوس هم از دهن هم دوتا دست  سکس کند  دخترای غربی  در ان واحد  هم کون  هم دهن هم کوس  هم هر دو دست کیر کسکس می کنند  یعنی  ما از حیوان عقب مانده تریم  حیوان  خانواده پاکی از غربی ها دارد ماجده  اون می خواد واااااااا مرسیییییییییییshervin1025@yahoo.com این هم ایمیل منه

 • شروین

  سلام
  من از همه سوال کردم  عزیزانم من جوانم ۲۵ سال دارم  اگر زن بگیرم  روزانه با چند مرد  باشد از کجا بدانم  تخم من   رحم زن من رشد کرده  گیریم  شما می گوید  دین عقب ماندگی در زمین  تخم گندم بکارید گندم در میاد جو بکارید جو در میاد  ایا شما در اینترنت بزنید  فرزندان نا مشروع  امریکا امارش میدهد  این همه  قربان صدقه خود  نروید کار خلاف خود را توجیح نکنید از ۴ فرزند سه تا پدر ندارند ان یک فرزند هم به پدر خود شک می کند   نشانه اش را چند روز پیش  در مدرسه امریکا دیدم پدرش کشته بود  مادرش در مدرسه کشت  شاگردان مدرسه را قطل عام کرد  شما  شهوت رانی را  توجیه می کنید بی بند باری را توجیه می کنید مظلوم نمای می کنید با خدا در می افتید مگر چند روز پیش نمی گفتید دنیا تمام می شود  چرا با زندگی خود بازی می کنید خود کشی را تنها راه نجات می دانید   درست کردن ساختمان هنر است  خراب کردن  در ان واحد  فقط پی ساختمان خراب کنی خانه ویران می شود   تشکیل خانواده  مهم است  لخت بشی  از حیوان بدتر سکس کنی   خانواده نداری  همه را می کشی خود را می کشی ناراحتی روحی داری تکیه گاهی نداری خدا را نداشته باشی همه کار می کنید فقط یاد خدا باز دارنده هم تشکیل خانواده هم دوری گناه  ما به خدا نیاز داریم نه خدا به ما  فکر می کنید  نماز من تو  خدا نیاز دارد نه عزیزم  این نماز سدی هست   خدا گذاشته ما هر وقت خواستیم بریم  طرف گناه یاد خدا باشیم برگردیم  تا بهتر  زندگی کنیم  وگر نه  زمین اگر  که مثل مشما ک می گوید بگردد چند سال اینده  از شر انسان راحت می شود  چون همه همدیگر می کشند این  در مدرسه امریکا ثابت کردند  همه نارحت روحی روانی پیدا می کنند  من کیم پدرم کیه    این سوال ها از درون همه را می پاشه خون  مثل جوی  میرزه همه فقط به خاطر هوس بازی  حرف نکردن به امر خدا و کفر ورزیدن  این بلا ها به سر انسان ها میاد  بای عزیزانم

  • Taboo shekan

    ببینید آقای شروین من حرف های شما رو تا حدی قبول دارم ولی توجه داشته
   باشید که همه جا بد و خوب داره آدم صرفا به خاطر فرار از  فساد اجتمایی به
   الله مدینه پناه نمیاره و بگه همین دیکتاتوری خوبه چون جلوی فساد رو با زور
   اسلحه میگیره. میدونی چرا اینو میگم چون همین ایران خودمون که داری ازش
   حرف میزنی روپسی گری توش زیاده من خودم به شخصه دیدم که چه کارا میکنن برای
   بار دوم عرض میکنم که روسپی گری با آزادی فرق داره چه بسا زنان آزاده
   زیادی در وطن ما بودن و هیچ کدام ارزش زن رو  پایین نمی دونستن  و با لخت
   شدن شخصیت خود رو فرومایه نشان بدهند. تو فکر میکنی در ایران مافیای زن
   فروشی نیست؟ خانه ی عفاف چیه به نظرت؟ جنده خانه نیست؟ زمان ۱۴۰۰ سال پیشم
   تازی ها به ایران حمله کردن و مادران ما رو بردن مدینه فروختن. برو قرآن بخون ببین چقدر شخصیت زن ها زیر سوال رفته درواقع اسلام هم زن رو بیشتر از یک کالای جنسی نمی بینیه.
   ببین
   بازم به شما که دارید آزادی رو با روسپی گری و بی بندباری اشتباه میگیرید
   تاکید میکنم فرومایگی این افراد ربطی به فلسفه ی دموکراسی نداره من نمیگم
   دار بزنید بکشید سر بزنید تفکر من مثل اسلام ارتجاعی نیست فقط میگم این ها رو به چشم انسان های پست ببینید
   همین وگرنه ارزش زن بسیار بیشتر از اینه که بخواد جلوی عموم لخت بشه.
   لطفا به خرد خود مراجعه کنید مطمئن باشید جواب همه ی سوالات شما اونجاست.
   موفق باشید.

   فقط خرد می تواند انسان را هدایت کند نه الله مدینه.

   • شرورن

    سلام عزیزم کجای ایران نام ببر  در  خیابان لخت بشند  کجای ایران نام ببر  با سگ ازدواج کنند  کجای ایران نام  ببر کسی از کشور روسی  خوشش بیاد نه عزیزم ایرانی جماعت   وطن پرستند و دین پرست  اگر  در خانه دو برادر دعوا کند  می گویند بین این دو برادر انگلیس دعوا انداخته  شما برو حتی از پیر مرد ها هم بپرس عیب ایراد شما این همه را با متر خود می سنجید عزیزم در محرم  خیابان راه برید  اکثریت ملت ایران مشاهده می کنید  اقلیت  باید مطیع  اکثریت باشد مگر شعار  شما این نیست  عزیزم فرهنگ غرب ۱۰ ماه  کار کند  برای ما جوان ها در محرم سفر رمضان ما  ملت ایران دوباره خدائی می شویم توبه می کنیم این بدان  در اسرائیل عکس گذاشتم  دخترا در وترین به فروش می رسانند قیمت هم گذاشتند  در امریکا هفته گذشته  اثر بی بند باری را همه دی دیم  ابما حتی گریه کرد  ولی برای ریخته شدن خون  نوزادان غزه  مشروب هم می خورد  ازدای   امریکای را یاد گرفتیم   ایران اگر چند نفر زن بیوه خانه خود فروشی کنند در انجا  در خیابان ها در پار کها و  حتی یک زن با ۵ مرد در ان واحد سکس می کند  در تلوزیون تبلیغ   می کنند ازادی بابا  ازادی یعنی دختر فروشی    تجارت   دخترا با چند مرد مالیات گرفت دولت ارو پایها و امریکا  از ان دخترا   فهشا  وزیر خارجه ده سال قبل ایران به فرانسه رفته بود  وزیر خارجه فرانسه وقت ان زمان  فرانسه گفته بود شنیدم در ایران مشروب فروشی و  فهشا خانه ها را بستید   وزیر خارجه ایران گفته بود اری در دین ما مسلمان ها مجازات هم دارد  وزیر خارجه  فرانسه  گفته بود شما چه جور کشور ادره می کنید ما   مشروبات ازاد کردیم در اروپا و امریکا   جوان ها  کار می کنند روزها مست هستند پولشان را به الکل می دهند  ما از مغازه ها مالیات می گیریم شب ها هم در فهشا خانه ها هستند  سکس می کنند از انجا هم مالیات می گیریم و جوانان فکر سر خاروندن ندارند   که به دولت  ما انتقاد کنند ما سرمایه دار ها به همه ملت سوار شدیم  باز تو بگو  ازدای عکسی که می دهم با سگش ازدواج کرده شهردار محله و کشیش  هم انجا بوده  کشیش عقد جاری کرده   بس ایران ما بهترین پا شو بیا ایران عزیزم خانواده دوستی باییییی

  • Sdgtdjdfjfcj

    اشتباه به عرضت رسیده .توی کشورهای غربی نیز وقتی دونفرازدواج کردن دیگه خیانت وغیرقانونی است که باکس دیگه ای رابطه داشته باشند. ربطی به الله و…ملاعمر هم ندارد. هرانسان عاقلی میداند ونیازی به بلغور کردن چند کلمه رکیک عربی مثل انکحت = گائیدم و…که از دهان کثیف یک آخوند در بیاید ندارد

 • شروین

  فرهنگ غرب برابر همجنس بازی  فر هنگ غرب برابر ریشه کنی خانواده  فرهنگ غرب ازدواج با حیوانات جون من برید اینها را در گوگل امارش نگاه کنید ایا این فرهنگ می خواهید یا فرهنگ خانواده اسلامی  مهبت  به همدیگر  تا به حال در خیابان  های ایران دید یک مریض  بمانه همه دکتر مشند می فرستند  بیمارستان یکی اب میاره یکی شگلات میاره میگه قند افتاده یکی ماشین میاره ببره دکتر در غرب از این چیز ها خبری نیست بابا  ایران از برکت اسلام همه دکترند حتی پیر زنها پیر مردها مریض نیست راست مگم  فردا سرت با  باند ببند برو بیرون ببین چند نفر  معاینه می کنه هر کس یک دارو میگه بای این هم عکس دختران که گفتم در وترین می فروشند دروغ نمی گم  هااااا قیمت زدند  مثل اجناس هااا کالا  کردند

  • ننگ بر اسلام و محمد فاسد

   اون قیمتی که میبینی قیمت لباسای تن مانکناست نه قیمت اون دخترا در مورد چیزی که اطلاعات نداری نظر نده ایران صد برابر بیشتر از کشورهای پیشرفته فاسدتره فقط اونا همه چیزشون آشکاره اما در ایران همه چیز مخفیه 
   به خاطر تعصب چشماتون رو روی واقیت نبندید بهتره از پیله خودتون بیرون بیاید و برید دنیا رو یک کم ببینید تا ببینید تو چه کشور بی قانون و فاسدی دارین زندگی میکنید 

 • شروین

  جون من نگاه کنید رئیس جمهورشون  هوس باز    خانواده ها را نابود کرده  این دختر خانم این می خواد  بلکه  انها که  نماز نمی خوانند  و  حقوق بشر می گند   می خواند همسرشون دختراشون بوش اوبما قیمت بزاره   والله  ما که وطن خود راحتیم  خوب هم زندگی می کنیم  نمی دانم چرا وطن فروشها ناراحت هستند چون بوش در کنارشون دارند ارههههههههههه

  • Sdgtdjdfjfcj

    اِ ؟! چرا بوش داره به کون مادر نویسنده مستعار به شرورن نگاه میکنه؟! فکر کنم بدگمان شدی شرورن جون . داره به زخمهای کمرش نگا مکینه وهمه مثل آخوندها ناپاک نیستند که تو فکر میکنی وهمه مثل نادان نیستند که دروغهای اینچنین را علم کنند

 • شرورن

  سلام
   با دکتری صحبت می کردم در باره بلوغ دکتر برام گفت خدا وند سه غدد  در انسان خلق کرده هر کدام  برای انسان مفید غدد قواتر  برای کاری است غددی در کلیه هست ان هم برای رشد انسان می باشد  و غدیدی در مغز  هست   با دیدن تحریک  و ترشوع می کند و انسان را به بلوغ هوس  میارد  ایا این  دخترا که لخت در خیابان می گردند و در مسابقه دچرخه سواری  لخت لندن  میرند   جوانان   پیر مردان  نگاه نمی کنند  غدد این ها ترشع نمی کند اگر بگوید نه  همه را ابلح می دانید اب اگر جوش بیاد می ریزد این قاون اتش اب است  و نتیجه در ارو پا انگلیس و ادیان دیگر فساد که زیاد به خاطر ترشوع همین  غدد اسلام جلو  گرفتن  فرزند حرام زاده و فهشا را بین   چشم   مغز  حجاب قرار داده عزیزم   دوم عزیزم  اخوند انگلیس اره داریم مثل کروبی و  کدور  و مهاجرانی  الان هم  پیشناهد می کنند  از مصر دنبال رو اسلام ایران نروند  چون تربیت شده بودند برای این که روزی به  ایران زربه بزنند ولی مردم شناختند و  بیرون کردند  عزیزم  کاری که شما می کنید مردم هزار چشم نگاه می کنند   وقتی ببینند کسی دروغ گفته مثل   زباله  بیرون می ریزند  من گفتم لات محله گرفته تا عاقد محله ایران   از انسان مسلمان با خدا حمایت می کند  فقط شما نمی دانید چشم تان را بستید  شما فکر می کنید این همه تلوزیون  در امریکا  پخش می کنید مردم طرف شماست  راست می گوید چرا داد فریاد می اندازید  پول جمع کنید مردم  بدون در خواست پول می دادند نه عزیزم مردم شما را دغک خود کردند برای شما می خندند  به ریش شما و امریکا و انگلیس   می خندند  من نمی گویم مردم   از تحریم  چیزی نمی دانند مردم  می گویند  قطعه هوا پیما    مسافر بری   دارو  سرطان چرا  تحریم شده  در این موقع  جوانان به فکر ساخت  نیاز کشور می افتد  وقتی به نتیجه رسیدند  حاظرند جان خود را بدند  زیر

  ظلم نروند و کشور روی پای خودشان نگه دارند  شما  نمی دانید الان اکثر جوانان ما  مهندس هستند زمانی بود  دو ملیون دانشجو   اسم می نوشت الان  بیش از یک ملیون ارشد شرکت می کنند  ولی جوانان امریکا و اروپا  دارند خود را با فهشا   مستی هم جنس بازی نابود می کنند  از حقیقت دوری  چون از کشور دوری  من هر حرفی زدم  عکس مطلب هم زدم ولی شما  بدون ریشه  حرف می زنید فقط جانب داری می کنید از وطن فروشان
  محسن کدیور اخوند انگلسی  مال حرام به صاحبش بر می گرده  چون حرام زاده  جایش ایران نیست

 • شرورن

  سلام
   عزیزان که فش می دهید   از شما می پرسم  خدا  دهان را برای نیک حرف زدن افریده ولی کون را برای اشغال ریختن بدن افریده هرکی فش می  دهد  دهانش   میشه گفت کون ان شخص چون منطق ندارد من با مدرک  حرف هایم می گویم  شما نا احلان بی دین نمی دانید  خدا وند زن را مدر  خانه و فرزند قرار داده شما دختر زن را برای  مثل  وترین فروشگاه های اسرائیل گذاشتند عکس انها را گذاشتم  قیمت انها را زدند دوست دارید  شما به من نتواستید بگید  گیرم شما راست گفتید  در غرب که الان ۴ فرزند  سه تا پدر  ندارند  و یک فرزند هم شک می کند پدرش ا کی هست  هم جنس گرائی  تشکیل خانواده از بین رفته  طولی نمی کشد نثل انسان از بین می رود  شما این سوال من از کون تان جواب می دهید  من مدرک میارم در اسلام صیقه  درست  چرا  تا بدانند  در هم بستر بودن  اگر فرزندی  بدنیا امد پدر فرزند مشخص شود اگر شما نمی خواهید پدر تان مشخص شود مار تان با ده نفر  در ان واحد باشد  معلوم هم نباشد از تخم کدم مرد هستید خود دانید   تکلیف ما  را دین ما مشخص کرده ما همه پدر مادر داریم شما می گوید  نمی خواهید پدر  داشته باشد خود دانید بس  زمین اینه به مال ما می شود خدا را شکر شما هم چند سال دیگه هزان  مرض مثل می گیرد یا بدون فرزند می میرید ما  دین ما می ماند  چرا  می سوزید بیاید  حقیقت قبول کنید وگرنه تحههههههه

  این ملکه تان با سگ  دوست   شرم داره بابا   حقیت می گم باز وطن فروشی  اخه کجای این زن  زیبای  مگه پرستار  اینها چند روز پیش به  خاطر  گفتن  عروس ملکه حامله   نکشتند واااااا قبل این که فرزند اینها بدنیا بیاد ادم می کشدند ادم براش قربانی می کنند ان هم معلوم نیست از کدام پدر گرفتند  خالت داره  از شما  اینها را دوست دارید  چشم تان را باز کنید وااااااا

  • Salar_sash

    شما که از روی مدرک حرف میزنی چرا هنوز املائ کلماتت اشتباهه. نسل رو نوشتی نثل؟
   حداقل یه بار بخون جملاتتو احمق جان.چشاتو باز کن !!!!!!

  • Sdgtdjdfjfcj

    پس نتیجه میگیریم : شروین = کون

 • ننگ بر اسلام و محمد فاسد

  هر شخصی بعد از خاندن قرآن بازم بگه مسلمانم مطمئن باشی اون یک مریض روانی است
  قرآن پراز نوشته های لجن است که فقط مسائل زیر شکمی براش مهمه
  ننگ براسلام و محمد 

  • Sofi Ziil

   گوخوردی احمق همرا چتیات ات اصلا اصابت را ازدست دادی کوس مادرت گایم بچه سک 

  • HACKER

   کس نگو زن.
   همون بهتر که دست آدم نجسی مثل تو نخورده به قرآن و بازش کنه تا بدونه درباره مسائل زیرشیکم براش مهم نیست.
   آدم نیستی بدبخت

 • Sofi Zill

  بسیارلامزهب مردم هستید آیا شما انسان هستید فرق شمابا یک حیوان چی است حیوان هم لحت است وشما هم اسلام دین است که به همه مردم عدالت وسرخروئی را مهیا ساخته نه اینکه جسم خود را درمقابل همه لیلام ساختن 

 • HACKER

  چرت و پرت نگین احمقا
  از کونشون وقت اوردن نشستن چهار تا کس شعر تو ماهواره دیدن بعد خودشونو عالم، دانشمند و سیاست مدار (!) می دونن.
  بیا برو بساطو جمع کن. فکر کردی تو تنهایی درد جامعه رو میدونی و اصلاح طلبی.
  به جای اینکه دینو به بار تحلیل (با مغز فندقت) بگیری بیا برو یه چیز یاد بگیر تا یه گهی بشی و نیای اینجا ها ول بچرخی.

 • Tavakkoly

  دین نداری، نداشته باش! فهم و شعور نداری، نداشته باش!  مثل سگ و عنتر و الاغ و……اسافل اعضایت را به نمایش نگذار! آخر، ناسلامتی، اسم تو انسان است! و فطرت پاک انسانی، آزادی و آزادگی را به شکل دیگری تعریف می کند. الحق و الانصاف که “حیوان” بر تو شرف دارد.

 • شروین

  سلام
   من  تا به حال به کسی فش ندادم نمی دهم  چون دهنم الوده نمی کنم ولی ان عزیزان که ازادی غربی را می خواهند در گوگل بزنند تجواز امریکای ها به  عراقی ها و افغانی ها این عکس ها را می اورد من مدرک میدم اگر کسی  می خواهد چند نفر با زنش  خواهرش    تجاوز کنه بره امریکا ایران همه خانواده پسندند بابا ما مسلمان ها جان مدیم دین خود را نمی دهیم  در  اخر بگم  حرفتان مثل من مدرک داشته باشه  بچه نباشید   بچه مشید مرید امریکا  هم به خودتان تجاوز می کنند هم به خانواده تان قددر کشور تان را بدانید در گوگل بنوسید تجاوز  امریکا به یک خبر نگار ایرانی امریکا نشین  عکسش میاره ۲۰ تا سیاه پوست در خیبان گرفتند یک  گوینده  تلوزیون اون ور ابی را کردند داد گاه حتی  شکایت دختر رسیدگی نکرده انجا بکن بکن  خانواده ریشه کن شده  چند سال دیگه امریکا و ارو پا  از داخل نا بود می شوند  می خواند شما را هم با خود نا بود کنند هوشیار باشید   فش ندید منطقی بحرفید  مدرک بدید مثل من ببینید چه کار می کنند  با دختران مردم   زنا زاده اند دیگه

  • ErfanBs

   چرا چرت و پرت میگی ؟ من الان آمریکا زندگی میکنم جوری به هم احترام میزارن که نگو ! مثل ایران نیست به ناموست تو خیابون چپ چپ نگاه کنن !

 • شروین

  سلام
  داداستان این زن خون خوار  برید بخونید این زن خون خوار که  بچه چند روز های غذه را خونشون مثل اب می خورد نوشته من چون از امیر نشان  مانند قطر عربستان  حق سقط بگیرم با انها سکس می کردم تا نتوانند  از جنایت ما حرف بزنند  اون یکی هم وطن فروشانی هست به دست خون خار ترین سکس ترین شخص جهان   نشانه  سبز  که به گفته خود  سنبل مبارزه شان بود می زند  راستی این  خانم  این زن به چند نفر داده بکنند تا  پول پله راه مبازه به  اصتلاح خود را  بگیره  سوال این   این خانم ها مثل این دختر مصری اره لخت هم می شند چون با یک انسان مرد سیر نمی شند  اگر هم  ژن اینها را ازمایش کنید می بینید پدر واقی اینها کسی دیگه یا حرام لقمه هستند واااااااااااااااا وطن فروش حرام زاده بابااااااااااا

 • مهمان

  آقایون افراط گرای اسلامی زیاد به ماتحت خودتون و فرج خواهر مادرتون فشار نیارید از قیمت میوفتن  , به زودی بساط اون اسلام گهتون از ایران برچیده میشه و قران و محمد و اون دوازده امام حرومزاده اش به چاه خلا ریخته میشه
   

 • شروین

  سلام بابا ایران بهشت نون سنگ خریدم  خانواده  الان پا میشند با هم می خندیم می خوریم همه  نونوای جوک می گفتند می خندیدند جون من غرب از این چیزا نیست خانواده  از هم پاشیده زن رفته  رقاصه شده  غرب با دیگری خوابیده   مرد با دیگری در ایتالیا ۵۶ % مرفهین ها زنا هاشون با هم عوض می کنند بابا  فرزندان این ها حرام زاده می شند  شما بگوید  پاشید بیاید ایران یک مرغ بگیرید  تا اخر عمر با مرغتان زندگی کنید مرغهای  ایرانی هم پا بشند بیاند ایران یک خروس ایرانی با غیرت ازدواج کنند تا اخر عمر با هم باشند بچه دار بشند اسلام هم همین می خواد  می خواد ما ادم بشیم کسی نمی خواد بره ایتالیا امریکا اروپا واااااااااااا    معرفی می کنم برلس کوکنی زن اما را هم با زن خود عوض می کند  چهره سر شناس    بی غیرت ها بر لس  کونیییییییی   هر کی ایران اسلام نمی خواد بره سراغ برلس کونیییییییی

 • Sahameddinghiassi

   

  اتحاد همه کشورهای ما
  تنها راه رهایی است وبس همه کشورهای خاورمیانه آسیای مرکزی و شمال آ فریقا. اګر
  اتحاد بد بود ایالات متحده و اتحادیه اورپا درست نمی کردند. آنان متحد میشوند و ما
  متفرق آنان ارباب میشوند وما برده و مثل کلادیاتور ها باهم با تفنګهایی که بدست ما
  داده اند به برادر کشی می پردازیم.

  میدانید که سزار پس از پیروزیهای جنگی دارای احترام زیادی شده بود و مردم هم
  اورا دوست داشتند ولی سناتوران و جمهوری خواهان می ترسیدند که او پادشاه یا
  دیکتاتور امپراتور شود از این جهت اورا در مجلس به قتل رسانیدند. میگویند سزار
  میدانست که ممکن است اورا بکشند ولی میخواست که نامی پرآوازه برای خودش باقی
  بگذارد این بود که پس از کلمه سزار به معنی امپراتور شد و حتی آلمانها هم کلمه
  سزار را به کایزر تلفظ آلمان تبدیل کردند و روسها هم کلمه تزار را بجای سزار بکار
  بردند که منبع یکی است. آنچه ویلیام شکسپیر میخواهد از تراژدی جولیویوس سزار بما
  نشان بدهد این است که حتی در هنگام موفقیت ها هم ما دشمنان زیادی پیدا میکنیم که
  حتی برای مرگ ما و کشتن ما نقشه میکشند.

  داشتن یک دیکتاتور یا یک امپراتور خوب و دلسوز شاید خوب باشد و مردم کشور را
  به ترقی و تعالی رهبری کند

   

  ولی هیچ یا هچ موردی نیست که بما گارانتی دهد که وی همیشه خوب ومهربان و دلسوز
  باقی خواهد ماند ممکن است که دیکتاتور مریض یا حتی بیمار روانی بشود و یا اشتباهات
  کلان بکند در آنصورت تکلیف ما چیست؟ بسیاری از دیکتاتورها در زمانی اختیار از دست
  داده و دیوانه میشوند و مانند قاتلی بیرحم بجان مردم می افتند. نمونه های آن زیاد
  هستند. میگویند هیتلر گفته بود که اگر ملت آلمان مرا نخواهد همه آن ملت سزاوار مرگ
  و نیستی است؟ یا هم اکنون هم می بینیم که دیکتاتور حتی با بمب و تانگ و هواپیماهای
  جنگی به جنگ ملت خودش که از او بیزار شده اند میرود. صدام و سرهنگ قذافی نمونه
  هایی هستند که براحتی جنون دیکتاتور را نشان میدهند. البته سیاست های بین المللی
  در تفرقه و جدایی کشورهای ما و نیز نشاندن دیکتاتور ها نقشی بسزا دارند  اگر رهبر انسانی مردمی و دلسوز باشد مسلم است
  که نه خودش دزدی میکند و نه میگذارد که سرمایه های ملی ما توسط دیگران به غارت
  رود. آنان سکس و عقده های جنسی را در جوانان پرورش میدهند بعد هم مردم را بسوی
  اعتیاد بیکاری  بی برنامه گی  بی سوادی 
  بی دانشی رهبری میکنند مسلم است که یک مشت جوان با داشتن عقده های
  جنسی  مالی  یا اعتیاد و یا خشونت و شست شوی مغزی داده
  شده  که از تحصیلات فنی و علمی عالی هم
  محروم شده اند آدمک های خوبی برای غارتگران بین المللی و پادوهای ملی و محلی شان
  که مثل کنه بجان مردم کشورهای ما افتاده اند هستند. تنها راه رهایی ما متحد شدن
  همه کشورهای ماست که با داشتن فرهنگ غنی ملتهایمان کشورهایمان را با کمک هم بسازیم
  وگرنه نفرت وتفرقه بین ما همه مارا از بین خواهد برد. برنامه ریزی  نفرت و خشونت بین بادینان و بی دینان   شیعه ها سنی 
  ها   کفار و مومنان  عرب عجم 
  ترک  کرد سلفی و وهابی  بهایی و مسلمان  و… همه دست دانشمندان خود فروخته ای که در
  استخدام قدرتهای پنهانی پشت دولتهای بزرگ هستند وگرنه حتی رییس جمهور کشورهای
  قدرتمند هم یک آلت دست بیشتر نیست زیرا آن شرکتهای عظیم ثروتمند هستند که برای او
  تبلیغات میکنند و برایش پول خرج میکنند تا رییس مثلا جمهور شوند  مردم هم که کشته تبلیغات و پول هستند و براحتی کورکورانه
  به صندوقهای رای میروند و آنچه که قبلا برایشان تصمیم گرفته شده است را تایید
  میکنند. آنان با داشتن وسایل ارتباط جمعی هرچه را که بخواهند بخورد ما میدهند.
  سرمارا گرم مسایل جنسی مذهبی خرافات 
  تفرقه  ماده پرستی  تجمل گرایی اعتیاد  دزدی فساد میکنند و خودشان غارت سرمایه های ملی
  مارا با کمک خود فروخته گان داخلی ما انجام میدهند. بیایید با وحدت و دانش عموی و
  دوستی  همکاری باهم و کنار گذاردن اختلاف های
  فرعی یک اتحادیه بزرگ تشکیل دهیم تا خود و فرزندان ما از این استثمار و استحمار
  رها شوند. 

 • شروین

  اسلام دین پاکی هاست  اگر پاک تر از این دین سراغ دارید با دلیل ارائه کنید 

 • Edalatkhahi90

  مدعی یان دروغین

  میگه گرگ ها وقتی گرسنه هستند خودشان را میخورند
  این فیلم کاملا نشان میداد که این دختر ها اولا مصری نببودند دوم اینکه مغزشان شست شو داده شده بود با اینا رفتند صبح زود یجایی چند تا عکس گرفتن زودم برگشت واقعا برای تهیه کننده ها های این متاسفم بعد مشکل اینا فقط اسلام نبود تورات و دین های دیگه هم بود

 • x-z

  مرگ بر جمهوری اسلامی که اسلام مندراوردی آخوندیست نه اسلام محمد

 • آزاده

  تخمی تر و سادیستی تر از جمهوری اسلامی تو دنیا حکومتی وجود نداره لعنت بهش

 • اگه تو ایران بود همه میرفتن تظاهرات 

 • Nasimvan

  تنها راه رهایی جدایی دین از دولت است -یک دولت سکولار  -آنوقت دیگر بعضی ازمردمان مذهبی این زنان  را قضاوت نمی کنند و نمی گویند شما که لخت شدید پس بدکاره هستید.اینها علیه  یک سیستم مذهبی در اینجا اخوان المسلمین در مصر که زن را جنس دوم و  او را به صورت یک آلت جنسی می بیند و نه یک انسان اعتراض دارند –  نظام جدید مصر می خواهد قانون ارتجاعی شریعه را بیاورد و این زنان به این قانون اعتراض دارند – زنان  در مصر قبلا آزاد بودند حالا سلفی های مسلمان طرفدار عربستان آمده اند تا جامعه مصر را شبیه ایران و عربستان به هزار سال قبل بر گر دانند و آمریکا هم خیلی خوشحال است. جریان اینه حالا اگر فهمیدید که خوب -اگر نه دیگراین مشکل خودتان هست که با دنیای آزاد ارتباطی ندارید. اینقدر هم از کلمات رکیک استفاده نکنید که فقط شخصیت درونی شما را می رساند و نه چیز دیگر. من توصیه می کنم در باره مسایل زنان خود را آموزش بدهید وگرنه راه به نا کجا آباد می برید.

 • دین من اخلاق من

  بی دین ها مایه ننگ و انسانیت در روی زمین!
  مـــــرگ بر اخلاق حیوانیت بی دین ها.
  ســــگ های روی خیابون= بی دین ها