در کنار دزدی های میلیاردی آخوندهای فرومایه، هزاران کودک سرگردان در جستجوی درآمدی ناچیزند ۶

جای کودک کجاست؟

کودکان، نورچشم خانواده ها، و سرمایه های بزرگی برای آینده هر کشورند. وظیفه خانواده بررسی اوضاع مالی وامکانات معنوی و تربیتی و همچنین در نظرگرفتن شرایط اجتماع و کشور خود است تا دست به تولید کودک زند. زیرا هرگونه لغزش و اشتباهی در این برنامه ریزی،  در زندگی فرزندان اثرگذار، و حتی  می تواند موجب شکست و نا امیدی آنان باشد. اینگونه پیامد های نادرست و حتی ناگوار، به حساب خانواده نوشته می شود.

در برابر غفلت و بی تفاوتی خانواده ها نسبت به آینده فرزندان، تجربه نشان می دهد بیشتر خانواده های خوب و تحصیل کرده، فرزندانی برومند و اندیشمند تربیت می کنند، و بنا به گفته ای؛ “از کوزه همان تراود که دراوست”.

کشورهای  دارای رژیم های انسانی، خدمتگذار، و با فرهنگ روی کودکان نخست از سوی خانواده و سپس از سوی دولت سرمایه گذاری بزرگی می شود، تا آینده سازان آن کشور به بهترین روشی بزرگ وپرورش یابند. دولت ها وظیفه دارند تا با ایجاد کودکستان، دبستان، و آموزشگاههای گوناگون و با کیفیتی بالا، نه تنها در تربیت و ساختن کودکان از هرگونه برنامه ریزی و سرمایه گذاری کوتاهی نشود. بلکه در آشناساختن خانواده ها نسبت به وظیفه بزرگی که دارند، آنان را آماده برای دوران باردای، و تولد نوزادان کنند.

این ویدیو از کودکان کار، یعنی کودکان سرگردان ایران که در خیابا ن ها مورد کرایه، فروش، و سوء استفاده دزدان اجتماع قرار می گیرند، گفتگو می کند. توجه به این ویدیو، توجه و نظرافکنی به عمق وخامت جامعه از هم گسیخته و آش و لاش کشورمان است.

شاید تا آن جا که ما می دانیم کشورهایی مانند سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، فرانسه و آلمان بهترین سرمایه گذاری و بهترین روش آموزش نونهالان و کودکان دارند، و همه چیز و همه جا در خمت بهترین پرورش و آموزش نونهالان است. عموماً در کشورهای اروپایی کودکان از دبستان تا پایان دبیرستان، نهار را به هزینه دولت در آموزشگاه می خورند. با این کار آنان در نیمروز سرگردان کوچه و خیابان ها نیستند، و خانواده ها نیز با آرامش و زمان بیشتری به کارهای روزانه خود ادامه می دهند.

این یک کودک کار در ایران است. زخمی و آش و لاش شده. آیا رنج و درد این نوباوگان میهن نتیجه دزدی ها و بی خبری آخوند ضد انسان و گداپرور نیست؟.

. زخمی و آش و لاش شده. آیا رنج و درد این نوباوگان میهن نتیجه دزدی ها و بی خبری آخوند ضد انسان و گداپرور نیست؟.

و اما وضعیت کودکان در ایران

در کشور بخت برگشته و آخوند زده ما با بیشتر جهان تفاوت هایی دارد. در این جا که یک مشت آخوند هرزه و فرمایه با همکارانی دزد و چپاولگر دیگر به تاراج مملکت پرداخته اند. خانواده ای نیست که در آسایش و امان بوده، و یا کودکی نیست که از سرپرستی درست خانوده و یا آموزش صحیح، برای خود آینده ای درخشان و درست داشته باشد.

اکنون هزاران کودک بی سرپرست در خیابان های تهران و شهرستان ها سرگردانند. آنان با پوششی ژولیده و دست و پای آسیب دیده، به دنبال اندک درآمدی برای خود و حتی خانواده مستمند و بیشتر پدر معتاد خود می باشند. پدران معتادی که فرآورده رژیم آخوندی اند.

در این ویدیو به دنبال دستور احمقانه  خامنه ای، به  تبلیغ برای تولید فرزندان بیشتر و در حقیقت گسترش گداپروری در کشور،کودکانی در خانواده های لرزان و نا پایدار که از دیدگاه مادی و معنوی بهره کمی گرفته اند، به وجود می آید و سرانجام به ولگردی خیابان ها در آمده، و یا در بزرگی در نهایت فقر و تنگدستی، خوراک روضه خوانی ها و امامزاده های آخوند را تشکیل می دهند. اینجاست که رژیم آخوندی به دنبال یک امت گدا و وابسته به قبرستان تازیان است.

اعتیاد و وضع خانواده ها در رژیم گذشته

در رژیم گذشته مسأله اعتیاد کم و بیش حل شده بود و با محدود کردن ورود تریاک و مواد مخدر به ایران، کمتر معتادی در کشور دیده می شد. ولی در دوران رژیم اسلامی به کمک پاسداران خیانتکار و قاچاقچی همه روزه کامیون هایی از مواد مخدر از مرزها گذشته و در ایران میان مردم پخش می شود. پاسدارن نه تنها جوانان ایران را معتاد و زمین گیر کردند، بلکه در اعتیاد کشورهای دیگر نیز با صدور مواد مخدر از ایران کمک نمودند.

نکته دیگر این که در رژیم گذشته به سلامت و تندرستی خانواده، با دادن شیر و بیسکویت به نونهالان و کودکان در آموزشگاهها، و ایجاد دادگاههای خانواده، به وضعیت بد و ناهنجار زنان در خانواده ها تا اندازه ای رسیدگی می شد و همه روزه دامنه این خدمتگذاری و سرویس دادن ها فزونی می یافت. ولی آخوند ضد ایرانی و زن ستیز، نه تنها بر روی زنان که نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند زیر پای گذاشته و لگد کوب نموده، بلکه با چپاول و غارتگری کشور، طبقات متوسط جامعه که بر گیرنده جمعیت ایران بود، به فقر، ذلت و بیچارگی کشا نید.

اینست حکومت پر عدل و داد اسلام بر سرزمینمان. سعید حدادیان، مزدور هرجایی رژیم می گوید: " روضه خوان غلط پرداز مشهدی، از امام حسین حسینی تر،و از امام زمان، امام زمانی تر است." حال که جنایت های بیشمار این شیخ افسونگر را در این سه دهه دیدیم، بنابگفته مداح مزدور می توان پی برد که امام حسین چه جنایتکاری بوده، و امام زمان چه جنایتکار دیگری می تواند باشد!

اینست حکومت پر عدل و داد اسلام بر سرزمینمان. سعید حدادیان، مزدور هرجایی رژیم می گوید: ” روضه خوان غلط پرداز مشهدی، از امام حسین حسینی تر،و از امام زمان، امام زمانی تر است.” حال که جنایت های بیشمار این شیخ افسونگر را در این سه دهه دیدیم، بنابگفته مداح مزدور می توان پی برد که امام حسین چه جنایتکاری بوده، و امام زمان چه جنایتکار دیگری می تواند باشد!.

نکته پایانی

با برنامه ریزی آخوند در فرسایش و ویرانی کشور، سرمایه های مردمی و ذخیره کانی مملکت از میان رفته، نسلی سوخته، بی سواد و بی هنر و یا چاپلوس و مزدور به وجود می آید. کودکانی که باید در بهترین کودکستان، دبستان، و آموزشگاهها با بهترین روش بهداشتی و آموزشی تربیت یابند تا نسلی سازنده و درخشان برای آینده کشور باشند، هم اکنون در خیابان ها به ولگردی و به دست آوردن درآمدی برای پرکردن شکم خود و احیاناً برای اعتیاد پدر خود می باشند.

هدف و برنامه رژیم از این خیانت ها چیست؟

یک مشت ملای مفتخور بیکاره و سربار جامعه که همواره با فرهنگ و تاریخ ایران و ایرانی ضدیت داشتند، بر اثر اشتباه و ساده اندیشی ما ایرانیان، و آگاه نبودن به روحیه خصمانه و جنایتکارانه آخوند، ندانسته در سال ۵۷  آن ها را به قدرت رساندیم  و سرنوشت جان، مال، و ناموس ملتی را در اختیار آنان گذاشتنیم.

پیامد این اشتباه بزرگ،  ایجاد سیستم گداپوروی در کشور،  خاکستر نشین شدن ملتی، و به خاک و خون کشاندن و به دارآویختن جوانان شد. هدف و برنامه رژیم اسلامی پرورش نسلی خردباخته، گدا و سرگردان، و یا مزدور و چاپلوس بدانان است. ملتی که از خود اراده ای نداشته، مانند افراد معلول و عقب مانده، آخوند را ولی و سرپرست خود بدانند.  روضه خوان مشهدی با بیشرمی و گستاخی برای تولید کودکان و وسعت دادن به قلمرو گداپروری، دستور داده تا از هرجهت به تبلیغ  ازدواج های ناموفق، و تولید فرزندانی ولگرد و گدا بپردازند.

این هم نمونه دیگری از دزدی و غارتگری  های آخوند از پول هایی است که امت نادان و بیخرد در امامزاده ها ریخته اند. خود این مردم همچنان در کثافت و بدبختی خود غوطه ورند، در حالی که آخوند های بی کاره فرومایه  و بی هنر دیروز، از برکت ما ملت نادان، در کاخ ها زندگی می کنند و به ریش امت بخت برگشته  می خندند.

این هم نمونه دیگری از دزدی و غارتگری  های آخوند از پول هایی است که امت نادان و بیخرد در امامزاده ها ریخته اند. خود این مردم همچنان در کثافت و بدبختی خود غوطه ورند، در حالی که آخوند های بی کاره فرومایه  و بی هنر دیروز، از برکت ما ملت نادان، در کاخ ها زندگی می کنند و به ریش امت بخت برگشته  می خندند.

هرچه ملت فقیر و گداتر،بازار آخوند پر رونق تر است. صندوق های نذورات که در هرگوشه و کنار شهری برپاشده، و بنا کردن امامزاده بر روی قبر آخوندهای مرده و تازی، مراکزمهم تجاوت و دکانداری آخوند است. ملت بیچاره و درمانده به کسانی پناه می برد که دشمن دیرینه تاریخ و فرهنگ این کشور بوده اند، و سهم به سزایی در فرسایش و ریزش این کشور دارند.

هدف نهایی آخوند ازاین همه  گداپروری چیست؟

این هدف خصمانه و ضد انسانی رژیم، از یک سوی زن ستیزی است که می خواهد زنان به خانه و گرفتاری های آن وابسته شوند و فرصت دفاع و مبارزه از حقوق از دست رفته خود نداشته باشند.نکته دیگر این که عموماً افراد بیسواد و سرگشته در اجتماع مشتری پر و پا قرص اخوندند. آنان به دلیل ستم و مشکلات روزمره زندگی و خانواده، به روضه خوانی ها و امامزاده ها پناه می برند، و برای آن که مشکلشان حل شود به سفارش آخوند قوت روزانه خود را به درون امامزاده ها که همانا قبر آخوندهای گور به گور شده است، می ریزند.

این ها بخشی از پول های هنگفتی است که هرچندماه آخوند مفتخور و جنایت کار از درون امام زاده ها بیرون می کشد. ثروت عظیمی که امت خردباخته و نادان بدونه هیچ دلیلی از خوراک روزانه خود کاسته و درون این منجلاب های اسلامی می ریزد. درآمدی که از این راه به دست آخوند می آید و در جیب گشاد آنان ریخته می شود شاید با درآمد کل ارزی ایران از فروش نفت برابری کند. ملتی در فقر و تنگدستی نگهداری شدند ولی حدود شاید ۵۵۰،۰۰۰ آخوند فرومایه مفتخور از این خوان یغما بهره می گیرند.

این ها بخشی از پول های هنگفتی است که هرچندماه آخوند مفتخور و جنایت کار از درون امام زاده ها بیرون می کشد. ثروت عظیمی که امت خردباخته و نادان بدونه هیچ دلیلی از خوراک روزانه خود کاسته و درون این منجلاب های اسلامی می ریزد. درآمدی که از این راه به دست آخوند می آید و در جیب گشاد آنان ریخته می شود شاید با درآمد کل ارزی ایران از فروش نفت برابری کند. ملتی در فقر و تنگدستی نگهداری شدند ولی حدود شاید ۵۵۰،۰۰۰ آخوند فرومایه مفتخور از این خوان یغما بهره می گیرند.

در کنار دزدی های میلیاردی آخوندهای فرومایه، هزاران کودک سرگردان در جستجوی درآمدی ناچیزند. این دخترک بی گناه که زاییده افکار مالیخولیایی آخوند و خانواده بی سواد می باشد، تنها راه نجات خود را کمی درس خواندن می داند. زیرا در غیر آنصورت برای بقای خود ناچار است به پست ترین کارهای حیوانی آخوند و جامعه تن در دهد. ولی برای درس خواندن نیاز به درآمد دارد. حال، از کجا؟!.

در کنار دزدی های میلیاردی آخوندهای فرومایه، هزاران کودک سرگردان در جستجوی درآمدی ناچیزند. این دخترک بی گناه که زاییده افکار مالیخولیایی آخوند و خانواده بی سواد می باشد، تنها راه نجات خود را کمی درس خواندن می داند. زیرا در غیر آنصورت برای بقای خود ناچار است به پست ترین کارهای حیوانی آخوند و جامعه تن در دهد. ولی برای درس خواندن نیاز به درآمد دارد. حال، از کجا؟!.

در کنار دزدی های میلیاردی آخوندهای فرومایه، هزاران کودک سرگردان در جستجوی درآمدی ناچیزند. آیا جای این کودک نازنین در خانواده ای با درآمد خوب، و زندگی آرام و رفتن به دبستان و آینده سازی خود نیست؟. به راستی، شرم بر آخوند. رژیم برای آن که این کودکان معصوم در انظار نبوده، و موجب خرده گیری و انتقاد بر آنان نباشد، هرچند مدتی آنان را از خیابان ها جمع آوری کرده و به جاهای نامعلومی می برند. سرانجام این فرشتگان میهنمان، بسیار تاریک و غم انگیز است.

در کنار دزدی های میلیاردی آخوندهای فرومایه، هزاران کودک سرگردان در جستجوی درآمدی ناچیزند. آیا جای این کودک نازنین در خانواده ای با درآمد خوب، و زندگی آرام و رفتن به دبستان و آینده سازی خود نیست؟. به راستی، شرم بر آخوند. رژیم برای آن که این کودکان معصوم در انظار نبوده، و موجب خرده گیری و انتقاد بر آنان نباشد، هرچند مدتی آنان را از خیابان ها جمع آوری کرده و به جاهای نامعلومی می برند. سرانجام این فرشتگان میهنمان، بسیار تاریک و غم انگیز است.

 • بهرام

  دین و مذهب افات دنیا هستند. حالا وقتی حکومت یک حکومت مذهبی شود ……………………………………………………………………………

  • Miladamini

    دین و مذهب افت دنیا نیستند.افت من و تو هستیم که خاموش نشستیم

   • م م یزدی

    آیا شما کاری به ضرر منافعتان میکنید ؟ یا کسی را سراغ دارید چنین کاری را انجام دهد ؟ محمد کثیف پایه دین خود را روی بیسوادی و در میان ابله ترین و جاهل ترین مردم بنا کرد و پیروان این دین کثیف جزو ابله ترین و سفاک ترین و بی شعورترین انسانهای دنیا هستند …! کتاب آیات شیطانی (سلمان رشدی ) که خمینی سفاک فتوا به قتل نویسنده این کتاب داد چیزی به جز یک رمان ساده که هیچ ربطی به دین کثیف محمد نداشت و فقط از اسم جبریئل ومیکایئل برای شخصییتهای داستانش استفاده کرده بود.ولی نه خمینی کثیف ونه هیچ کدام از گوساله های پیرو او حتی یک خط از این کتاب را نخوانده بودند و فقط از روی حماقت آنرا محکوم کردند ! آیا این یکی از نشانه های بی سوادی و دلیلی محکم برای بیسواد نگه داشتن مردم نیست تا کور کورانه محملات آنها را باور کنند و از آنها اطاعت کنند نیست ؟ آیا در قرن ۲۱ که کودکان از سنین ۳ یا ۴ سالگی سوآلات سنگینی از والدین خود میپرسند. تحصیلات استاندارد و در حد بچه های اروپا وآمریکا داشته باشند آیا با دانش خود آنها را که به جز صرف و نحو عربی و عمل قبیح (لواط) هیچ چیز دیگه در حوضه علمیه نیاموختند و مغزشان کشش بیشتر از این را نداشته و ندارد هنگام گفتن چرندیات خود بالای منبر یا هر جای دیگر مثل الان که این احمقها همه جا نفوذ کردند حتی استاد دانشگاه هم شده اند خورد نمیکنند وجواب دندان شکن به آنها نمیدهند ؟ پس از آنها نخواهید افراد بیشتری را روشن فکر پرورش داده که وقتی میگویند فردی ۱۳۰۰ ساله میآید که منجی بشر میشود نه تنها باور نکنند بلکه آنها را به سخره بگیرند .! از زمان صدر اسلام تنها فردی که سواد داشت و کاتب وحی بود به دستور محمد گردنش زده شد چون بعد از مدتی متوجه شد محمد شیادی بیش نیست و قرآن اراجیف محمد است نه کلام خدا و کسانی که سواد داشتند و از قواعد عربی آگاه بودند ایرادات قرآن را میگرفتند که علما اسلام گفتند باید زبان عرب را از روی قرآن درست کرد نه اینکه قرآن دارای ایرادهایی هست که به قواعد ربان عربی همخوانی ندارد و…. آیا بازم توقع دارید اسلامگرایان کاری که به ضرر منافعشان هست انجام دهند ؟ واقعا” برای ایرانیهایی که مسلمان هستند متاسفم خواهش میکنم کمی تفکر کنید هر چند چشمم آب نمیخوره مسلمونها بدونند تفکر چی هست ! تحقیق کنید تحقیق….!م م یزدی

 • Behrooz-bruce

   بخدا آدم دیوانه میشود و از غصه میمیرد ولی چه فایده که این دم و دستگاه کثیف به کار شیطانی و ننگین خود با سوءاستفاده از نادانی مردم ایران ادامه میدهد

  • م م یزدی

   آیا شما کاری به ضرر منافعتان میکنید ؟ یا کسی را سراغ دارید چنین کاری را انجام دهد ؟ محمد کثیف پایه دین خود را روی بیسوادی و در میان ابله ترین و جاهل ترین مردم بنا کرد و پیروان این دین کثیف جزو ابله ترین و سفاک ترین و بی شعورترین انسانهای دنیا هستند …! کتاب آیات شیطانی (سلمان رشدی ) که خمینی سفاک فتوا به قتل نویسنده این کتاب داد چیزی به جز یک رمان ساده که هیچ ربطی به دین کثیف محمد نداشت و فقط از اسم جبریئل ومیکایئل برای شخصییتهای داستانش استفاده کرده بود.ولی نه خمینی کثیف ونه هیچ کدام از گوساله های پیرو او حتی یک خط از این کتاب را نخوانده بودند و فقط از روی حماقت آنرا محکوم کردند ! آیا این یکی از نشانه های بی سوادی و دلیلی محکم برای بیسواد نگه داشتن مردم نیست تا کور کورانه محملات آنها را باور کنند و از آنها اطاعت کنند نیست ؟ آیا در قرن ۲۱ که کودکان از سنین ۳ یا ۴ سالگی سوآلات سنگینی از والدین خود میپرسند. تحصیلات استاندارد و در حد بچه های اروپا وآمریکا داشته باشند آیا با دانش خود آنها را که به جز صرف و نحو عربی و عمل قبیح (لواط) هیچ چیز دیگه در حوضه علمیه نیاموختند و مغزشان کشش بیشتر از این را نداشته و ندارد هنگام گفتن چرندیات خود بالای منبر یا هر جای دیگر مثل الان که این احمقها همه جا نفوذ کردند حتی استاد دانشگاه هم شده اند خورد نمیکنند وجواب دندان شکن به آنها نمیدهند ؟ پس از آنها نخواهید افراد بیشتری را روشن فکر پرورش داده که وقتی میگویند فردی ۱۳۰۰ ساله میآید که منجی بشر میشود نه تنها باور نکنند بلکه آنها را به سخره بگیرند .! از زمان صدر اسلام تنها فردی که سواد داشت و کاتب وحی بود به دستور محمد گردنش زده شد چون بعد از مدتی متوجه شد محمد شیادی بیش نیست و قرآن اراجیف محمد است نه کلام خدا و کسانی که سواد داشتند و از قواعد عربی آگاه بودند ایرادات قرآن را میگرفتند که علما اسلام گفتند باید زبان عرب را از روی قرآن درست کرد نه اینکه قرآن دارای ایرادهایی هست که به قواعد ربان عربی همخوانی ندارد و…. آیا بازم توقع دارید اسلامگرایان کاری که به ضرر منافعشان هست انجام دهند ؟ واقعا” برای ایرانیهایی که مسلمان هستند متاسفم خواهش میکنم کمی تفکر کنید هر چند چشمم آب نمیخوره مسلمونها بدونند تفکر چی هست ! تحقیق کنید تحقیق….!م م یزدی

 • م م یزدی

  آیا شما کاری به ضرر منافعتان میکنید ؟ یا کسی را سراغ دارید چنین کاری را انجام دهد ؟ محمد کثیف پایه دین خود را روی بیسوادی و در میان ابله ترین و جاهل ترین مردم بنا کرد و پیروان این دین کثیف جزو ابله ترین و سفاک ترین و بی شعورترین انسانهای دنیا هستند …! کتاب آیات شیطانی (سلمان رشدی ) که خمینی سفاک فتوا به قتل نویسنده این کتاب داد چیزی به جز یک رمان ساده که هیچ ربطی به دین کثیف محمد نداشت و فقط از اسم جبریئل ومیکایئل برای شخصییتهای داستانش استفاده کرده بود.ولی نه خمینی کثیف ونه هیچ کدام از گوساله های پیرو او حتی یک خط از این کتاب را نخوانده بودند و فقط از روی حماقت آنرا محکوم کردند ! آیا این یکی از نشانه های بی سوادی و دلیلی محکم برای بیسواد نگه داشتن مردم نیست تا کور کورانه محملات آنها را باور کنند و از آنها اطاعت کنند نیست ؟ آیا در قرن ۲۱ که کودکان از سنین ۳ یا ۴ سالگی سوآلات سنگینی از والدین خود میپرسند. تحصیلات استاندارد و در حد بچه های اروپا وآمریکا داشته باشند آیا با دانش خود آنها را که به جز صرف و نحو عربی و عمل قبیح (لواط) هیچ چیز دیگه در حوضه علمیه نیاموختند و مغزشان کشش بیشتر از این را نداشته و ندارد هنگام گفتن چرندیات خود بالای منبر یا هر جای دیگر مثل الان که این احمقها همه جا نفوذ کردند حتی استاد دانشگاه هم شده اند خورد نمیکنند وجواب دندان شکن به آنها نمیدهند ؟ پس از آنها نخواهید افراد بیشتری را روشن فکر پرورش داده که وقتی میگویند فردی ۱۳۰۰ ساله میآید که منجی بشر میشود نه تنها باور نکنند بلکه آنها را به سخره بگیرند .! از زمان صدر اسلام تنها فردی که سواد داشت و کاتب وحی بود به دستور محمد گردنش زده شد چون بعد از مدتی متوجه شد محمد شیادی بیش نیست و قرآن اراجیف محمد است نه کلام خدا و کسانی که سواد داشتند و از قواعد عربی آگاه بودند ایرادات قرآن را میگرفتند که علما اسلام گفتند باید زبان عرب را از روی قرآن درست کرد نه اینکه قرآن دارای ایرادهایی هست که به قواعد ربان عربی همخوانی ندارد و…. آیا بازم توقع دارید اسلامگرایان کاری که به ضرر منافعشان هست انجام دهند ؟ واقعا” برای ایرانیهایی که مسلمان هستند متاسفم خواهش میکنم کمی تفکر کنید هر چند چشمم آب نمیخوره مسلمونها بدونند تفکر چی هست ! تحقیق کنید تحقیق….!م م یزدی