علی در نهج البلاغه می گوید: زنان دارای عقل و ایمان ناقصند – بخش ششم ۹

اینهم تصویری گویا از یک آخوند مفتخور که به نام جعفرصادق به ثبت رسیده است.

اینهم تصویری گویا از یک آخوند مفتخور که به نام جعفرصادق به ثبت رسیده است.

در بخش های پیشین در مورد زن ستیزی اسلام و گفتار زشت و ناهنجار علی ابن ابیطالب در مورد ناقص العقل بودن زنان، نوشتاری به آگاهی خوانندگان گرامی رسید. اکنون، بخش ششم و بخش های دیگر، به دنباله مطلب می پردازد:

– بررسیِ نگاهِ آقای جعفر صادق، امام ششم شیعیان:

ایشان برای توجیه نصف بودن ارث زنان میگوید: “علتش این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است.” بخشِ نخست: ( پیرامونِ نفقه و مهریه) را در قسمتِ پیشین پرداختیم.

بخشِ دوم: معافی در پرداختِ دیه، استدلالی ناقص

اینکه زن به عنوانِ خویشاوند مجبورِ به پرداختِ دیه نیست، یک حالتِ عمومی نیست. ارث بردن یک امرِ عمومی است، هر انسانی از فقیرترین تا غنی ترین، چیزی در اختیار دارد که میتواند به عنوانِ ارثِ فرزندانش تلق یشود، اما اینکه در خانوادهایی جرمی صورت گیرد و زن از پرداختِ دیه معاف شود یک حالتِ خاص است.
این استدلال از این منظر ناقص است که برایِ یک شرایطِ خاص ( ارتکابِ جرم ) که همه گیر نیست، نمیتوان یک حکمِ عام ( نصف بودنِ ارثِ زنان ) را توجیه نمود.

– بررسی دیدگاهِ برخی از آیت الله ها، آیت الله سیستانی:

آیت الله سیستانی در پاسخ به این پرسش که آیا نیم بودنِ ارثِ زن یک تبعیض نیست، میفرماید:

در این ویدیو بهرام مشیری در مورد عملکرد جنایت بار آخوندها در دوران فتحعلیشاه، و همچنین امام جعفر صادق به تفصیل به گفتار می پردازد.

” خیر این تبعیض نیست بلکه دادن حق است به هر کس به مقدار نیاز و احتیاج او زیرا مرد بار زندگی و معاش خانواده را به دوش می کشد و بر او واجب است نفقه همسر و فرزندان خود را بدهد ولی بر زن واجب نیست خرجی شوهر را بدهد لذا عدالت اقتضا می کند که سهم بیشتری به مرد داده شود تا بتواند به وظیفه خود عمل کند بلکه در بیشتر اجتماعات بشری مرد تولید کننده و زحمت کش است ولی زن مصرف کننده و هیچ گونه وظیفه نسبت به دیگران ندارد.”[۱۷]

سیر در دورانِ اولیه بشری:

آنچه اینجا قابل بررسی است گزاره پایانیِ آیت الله سیستانی است که میگوید: ” در بیشتر اجتماعات بشری مرد تولید کننده و زحمتکش است ولی زن مصرف کننده و هیچ گونه وظیفه نسبت به دیگران ندارد.”

در دورانِ گذشته کارها بیشتر نیاز به زورِ بازو و قدرتِ بدنی داشت، مردان بیشتر در عرصه اجتماع حضور داشتند و زنان کارهایی را که نیازِ به قدرتِ بدنی آنچنانی نمیداشت، برعهده میگرفتند، اما با این حال با گذرِ زمان از دورانِ ابتداییِ بشری و به وجود آمدنِ فرهنگِ شهر نشینیِ ۲۵۰۰ سال پیش، رفته رفته زنان در اجتماع حضورِ بسزایی داشتند،

زنان افتخار آور تاریخ باستان ایران

در تاریخ باستان ایران زنان افتخار آوری که منشاء خدمات بزرگی بوده اند، زیادند. از جمله می توان شماری از آنها را به شرح زیر نام برد:

۱. آتوساا: ملکه بیش از ۲۸  کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش بزرگ. هرودوت از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا را چندین بار در لشگرکشی های داریوش بزرگ یاور فکری و روحی او دانسته است. چندین نبرد و لشگرکشی مهم و تاریخی ایران به فرمان ملکه آتوسا صورت گرفته است.

۲. آذرآناهید:  ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیانگذار سلسله ساسانی. نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و اورا ستایش کرده است.

۳. آذرمیدخت: به چم( معنی) پیرنشدنی و همیشه جوان. شاهنشاه زن ایرانی در سال ۶۳۱  میلادی. او دختر خسروپرویز بود که پس از«گشتاسب بنده» بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد. آذرمیدخت سی ودومین پادشاه ساسانی بود.

۴. آرتادخت: وزیر دارایی اردوان چهارم اشکانی میشود و بی آنکه فشاری بر مردم بیاورد و باج و خراج را افزون نماید٬ کشور را به توانگری میرساند. از کارهای بزرگ او در گردآوری دارایی کشور٬ یکی جلوگیری از هزینه های بیهوده به ویژه درباریان و دیگری گرفتن باج و خراج از درآمد توانگران بوده است.

۵. یکی از برترین آنها، آرتمیس  فرمانده بزرگ نیروی دریایی خشایارشا در جنگ یونانیان بود که با خردمندی و کارآمدی٬ ‌کشتیهای جنگی دیو پیکر را رهبری کرد و با  فرماندهی درست بایسته خویش٬ ‌سپاه یونان را در هم شکست. این زن فرمانده از رایزنان جنگی خشایارشا نیز بود.

آیت الله سید علی سیستانی هم بر دریایی از خرد و دانش خوابیده است که معلومات ایشان مانند دیگر آخوندها از شکم آغاز شده، به زیر شکم پایان می گردد. بزرگترین اثر جاودانی این آخوند، و دیگر آخوندها همان رساله کذایی است که بیشتر مسأاله بول و غایت انسان ها را در جهان حل می کند و چون دیگر در جهان مسأله ای برای انسان باقی نمی ماند، انسان ها را برای رفتن به دنیای دیگر و بهشت کذایی آماده می سازد. پیرامونِ استدلالِ نادرستِ مسئولیتِ بیشتر داشتنِ مرد به بخشِ بعدی که استدلالهایِ آیتالله مکارمِ شیرازی بررسی میشود، مراجعه شود.

آیت الله سید علی سیستانی هم بر دریایی از خرد و دانش خوابیده است که معلومات ایشان مانند دیگر آخوندها از شکم آغاز شده، به زیر شکم پایان می گردد. بزرگترین اثر جاودانی این آخوند، و دیگر آخوندها همان رساله کذایی است که بیشتر مسأله بول و غایت انسان ها را در جهان حل می کند و چون دیگر در جهان مسأله ای برای انسان به جای نمی ماند، انسان ها را برای رفتن به دنیای دیگر و بهشت کذایی آماده می سازد.
پیرامونِ استدلالِ نادرستِ مسئولیتِ بیشتر داشتنِ مرد به بخشِ بعدی که استدلالهایِ آیتالله مکارمِ شیرازی بررسی میشود، مراجعه شود.

هتا در این میان میتوان از خانمِ خدیجه، همسرِ نخستِ محمدابن عبدالله نام برد که یک بازرگانِ بنام و مشهور و با نفوذ بوده است و  محمد  با دریافت مزد برایِ او کار میکرده است.

بنابرین استدلالِ آیت الله سیستانی که زنان را “مصرف کننده” توصیف کرده است، هتا در دورانِ خودِ محمدابن عبدالله که به باورِ نواندیشانِ دینی و بازماندگانِ خلفایِ اسلامی، مردمانِ عقب مانده و بی فرهنگی بوده اند نیز صدق نمیکند، چه رسد به ایرانی که هزاران بار بیشتر گویِ تمدن را از مردمانِ عربستان ربوده بود.

آیت الله سیستانی هنوز در دورانِ اولیه بشری سیر میکنند و اگر چنین باشد، شاید بتوان استدلالِ ایشان را تا حدی درک کرد، اما حقیقتِ امر این است که این سخن هتا با دورانِ آقایِ محمد نیز همخوانی ندارد، چه رسد به قرنِ ۲۱.

وضعیت زنان امروز در ایران

در ایران کنونی با وجود زن ستیزی رژیم و نهایت خفقان علیه زنان، و برخورد ناجور شماری از مردها نسبت بدانان، بازهم زنان چه در خانواده و یا در اجتماع پیشاهنگ و جلودار قافله زندگی خانواده ها هستند. بیش از ۶۰٪ پذیرش آنان در دانشگاهها با محدودیت آخوندها، نشانه قدرت، دانایی و توانایی آنهاست. بنابراین، نیازی نیست که در خانه بنشینند تا مرد برای آنها کسب روزی کند. امیدواریم که آخوندهای بی خرد و زن ستیز، کمی به خود آیند و از زن ستیزی و ضعیفه پروری  خود دست بردارند.

آرتمیس نخستین بانوی دلاور و ابرقدرت دریانورد است که ملوانی بزرگترین کشتی های جنگی را در دوران هخامنشی بر عهده داشته است. به آیت الله سیستانی و امثال او که عمری را به مفتخوری گذرانده اند، باید گفت زنانی نیاز دریافت پول و صدقه از مردان نیستند. زنان خود در هر کار و حرفه ای سرآمد جامعه خود می توانند باشند مشروط بر آن که آخوند خفقان بگیرد و اظهار نظر در مورد آنان نکند.

آرتمیس نخستین بانوی دلاور و ابرقدرت دریانورد است که ملوانی بزرگترین کشتی های جنگی را در دوران هخامنشی بر عهده داشته است. به آیت الله سیستانی و امثال او که عمری را به مفتخوری گذرانده اند، باید گفت زنانی نیاز دریافت پول و صدقه از مردان نیستند. زنان خود در هر کار و حرفه ای سرآمد جامعه خود می توانند باشند مشروط بر آن که آخوند خفقان بگیرد و اظهار نظر در مورد آنان نکند.

 • Mostarab Aldang

  جوامع ناتوان و فلاکت‌زده، خود را از همه اشتباهات منزه می‌دانند و بار کوتاهی‌ها و مصیبت‌های خود را به گردن دیگران می‌اندازند. آنان بجای کوششی واقعگرایانه و خردمندانه، احساس حقارت و سرخوردگی خود را بطور توأمان با ساختن پهلوان‌پنبه‌هایی در گذشته‌های دور و نجات‌بخش‌هایی در آینده‌ای مبهم تسلی می‌دهند. سلطه‌جویان نیز از همین پهلوان‌پنبه‌ها و نجات‌بخش‌ها برای بسط سلطه و بهره‌کشی بیشتر سود می‌جویند و آنها را تبدیل به چوبه‌های ‌دار جدید می‌کنند. جدیدترین این پهلوان‌پنبه‌ها کورش بزرگ است و قدیمی‌ترهای نخ‌نما شده را همگان بهتر می‌شناسند.

 • Jalali3

  با توجه به توضیحات در تاریخ اسلام و قبل از اسلام، زنان از حقوق مساوی برخوردار نبوده اند. البته بوده اند زنانی که توانستند با اندیشه و نبرد نابربر با این معضل اجتماعی جایگاه خود را به حق پیدا نموده و از حقوقی بهتر از زنان دیگر برخوردار باشند. 
  در اجتماعت کنونی نیز اینگونه نابرابری هنوز هم دیده میشود. تا زمانی‌ که مرد از اندیشه خود بهتر استفاده نماید و زن نیز از با اطمینان به نفس بیشتر بتواند در جامعه عمل نماید، اینگونه نابرابری بساوا خواهد بود. 
  به امید روزی که همه اقوام بشر به اندیشه بهینه اتکا نماید تا قدرت جسمانیشان.

 • kourosh

  مگر نه این است که ما پس از تاز تازیان به ایران و فراموش کردن کیستی و تاریخ خود زیر سایه ی فرهنگ تازیان زنان را ضعیفه خواندیم؟؟
  پس امروز برما بایسته است که از این ننگ سربرون آوریم و ایرانی باشیم
  زن یعنی عشق-زن یعنی بهانه ی زندگی

 • درودبرشما..حتما.خودتان.میدانید..این.کتاب.نهج.البلاغه.را.علی.ننوشته.چون.براستی.فرصت.نداشت.و.روز.وشب.در.کشتار.وجنگ.با.غیرمسلمانان.بود.وبه.امر.خدا.ان.دشمنان.خدا.را.میکشت.و.نهج.البلاغه.را.۲۸۰٫سال.بعد.از.مردن.علی.یک.شخصی.بنام.شریف.رضی.عرب.نوشته.

 • فرزین

  توجه به مفاد کتیبه‌های گلی بدست آمده از زمان فرمانروایی کورش بزرگ بر
  بابل (و از جمله لوح شماره ۲۷۷) نشان می‌دهد که زنان حق‌الارثی معادل نصف
  مردان داشته‌اند و در موارد خاصی هیچگونه حق‌الارث به آنان تعلق نمی‌گرفته
  است.

  برای آگاهی بیشتر بنگرید به: ترجمه پنجاه لوح حقوقی و اداری
  از زمان پادشاهی کورش، دانشنامه آشورولوژی و زبان شناسی، جلد سوم، دفتر
  سوم، لایپزیک، ۱۸۹۷

  آگاهی‌های موجود در کتاب‌های دینکرد (به ویژه کتاب سوم)، ماتیگان هزار
  دادِستان، اندرزهای آذرباد مهرسپندان، ارداویراف‌نامه، شایست‌نشایست،
  وِدیوداد (وندیداد)، روایت امید اشه‌وهیشتان و بسیاری منابع دیگر، وضعیت
  اسفبار زن ساسانی (و عموماّ مردمان آن زمان) را به روشنی گزارش می‌کنند.
  وضعیت ناگواری که محصول حاکمیت و قدرت بلامنازع و مهار نشده موبدان دین
  نوساختهٔ زرتشتی بوده است که خود را نمایندگان تام‌الاختیار خداوند بر روی
  زمین می‌دانستند و با اتکای به همین مشروعیت و با نام دین و خدا و پیامبر،
  پیروان تمامی ادیان و مذاهبِ غیر زرتشتی را به نام کافر و فساد کننده بر
  روی زمین کشتند و نیایشگاه‌های آنان را به نفع آتشکده‌های درباری ویران
  کردند و سوزاندند.

  برای آگاهی بیشتر بنگرید به کتیبه‌های سه‌گانهٔ موبد کرتیر،
  موبد موبدان عصر ساسانی در نقش رستم، نقش رجب و سرمشهد. این کتیبه بارها
  به زبان‌های گوناگون و از جمله به فارسی ترجمه و منتشر شده است. برای آگاهی
  از حمله به نیایشگاه آناهیتا در کنگاور و سوزاندن آن به عنوان نمونه‌ای از
  به آتش کشیدن نیایشگاه‌های غیرزرتشتی بنگرید به: کامبخش‌فرد، سیف‌الله،
  معبد آناهیتا- کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۴٫

  ، زنان اموال و مایملک مرد دانسته می‌شده‌ و بهایی معین داشته‌اند.
  بهایی که معمولاً برابر با قیمت یک مرد برده، یعنی در حدود ۲۰۰۰ سکه نقره
  بوده است. این نکته همچنین از نخستین شواهد پیدایی برده‌داری در ایران عصر
  ساسانی حکایت می‌کند.
  بنگرید به مدخل «برده و برده‌داری» Barda Bardadari در دانشنامه ایرانیکا

  همانگونه که در این کتاب زنان از تبار دیوان شرور دانسته شده‌اند، در
  «اندرزهای آذرباد مهرسپندان» موبد بزرگ عصر شاپور دوم (که هنوز هم در
  نیایش‌خوانی‌ها به فروهرش درود فرستاده می‌شود) از بی‌خردی و رازگشایی و
  اعتماد‌ناپذیر بودن زنان سخن رفته است.

  آذرباد مهرسپندان، رهام اشه، بخش‌های گوناگون.

 • فرزین

  متون فقهی زرتشتی، مقررات و دستورهای سختگیرانه فراوانی در باره اعمال و
  حرکات زنان دارند، بطوریکه زنان حتی در کوچکترین و شخصی‌ترین کارهای
  روزمره خود حق تصمیم‌گیری نداشته‌اند. آنان به هنگام دشتان ماهانه موظف
  بوده‌اند تا در جایی زندان‌مانند و دور از همگان به نام «دشتانستان» اقامت
  کنند و از آن خارج نشوند و نگاهشان به آتش نیفتد. از آنجا که زنان در این
  مدت سخت آلوده و خطرناک دانسته می‌شده‌اند، موظف بوده‌اند از ظرف‌های
  مخصوصی استفاده کنند و هیچ ارتباطی با دنیای خارج از دشتانستان نداشته
  باشند. زنان همچنین موظف بوده‌اند تا پس از پایان دشتان، دویست مور دانه‌کش
  را بکشند و خود را با پیشاب (ادرار) گاو نر شستشو دهند (گاه در برابر یک
  موبد مرد، چون زنان حق موبد شدن نداشته‌اند). چنانچه زنی در این مدت آهنگ
  شوهر خود را می‌کرد، سزایش «مرگ ارزانی/ اعدام» بود.

  ماتیگان هزار دادستان، آناهیتا پریخانیان، چاپ ایروان، به
  زبان‌های ارمنی، انگلیسی و روسی؛ همچنین بنگرید به بخش‌های گوناگون از متن
  اوستایی «ودیوداد/ وندیداد».

  زندانی کردن زنان به هنگام زائیدن طفل مرده نیز رایج بود. در این هنگام
  مزداپرستانِ زرتشتی می‌باید در جایی بی‌آب و علف، اتاقکی بسازند و زن را به
  آنجا ببرند. زن موظف بود در آن اتاقک چند جام از آمیخته پیشاب گاو نر با
  خاکستر را بنوشد در حالیکه تا سه روز حق نوشیدن آب را نداشته است.

  وندیداد، در مجموعه اوستا، گزارش جلیل دوستخواه، جلد دوم، ص ۷۱۳ تا ۷۱۶٫

  آذرباد مهرسپندان در اندرزهای خود که تنها خطاب به مردان و نه زنان گفته
  شده است، سفارش می‌کند که تا جای ممکن مانع از رفتن زنان خود به بیرون از
  خانه شوند. اما چنانچه به ناچار زنان قصد خروج از خانه را داشته‌اند، موظف
  بوده‌اند با حجاب کامل و پوشش یکدست سر تا پا در انظار همگان ظاهر شوند و
  چنانچه کمترین آرایش و زیور خود را به دیگران نشان می‌داده‌اند، شایسته
  جهنم دانسته می‌شده‌اند. البته زنان اشراف در جامعه طبقاتی زرتشتی ساسانی
  از این قاعده و بسیاری قواعد دیگر معاف بوده‌اند.

  بنگرید به بخش‌های گوناگون از کتاب ارداویراف‌نامه، فیلیپ ژینیو، ترجمه ژاله آموزگار.

 • فرزین

  -زندگی
  زناشویی زن نیز زیر نفوذ عمیق موبدان بود. دختر موظف بود در سن ۹ سالگی با
  شوهری که برایش انتخاب می کرده اند، ازدواج کند و اگر به مدتی طولانی از
  اینکار سرباز می زند و زندگی بدون شوهر را ترجیح می داد، سزاوار مرگ بود.
  این مجازات همچنین برای زنی که به قهر شوهر خود را ترک گفته بود نیز در نظر
  گرفته می شد (شاهنشاهی ساسانی، تورج دریایی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ص ۱۷٣
  تا ۱۷۵).
  -زنان می باید سه بار در روز در برابر شوهران خود زانو
  می زدند و می پرسیده اند که آقایش دوست دارد امروز چه کاری برایش انجام
  شود. با این حال، زنان حق تقاضای طلاق و حق تصرف جهیزیه خود را داشته اند.
  اما پس از طلاق حق گرفتن منافع مترتب بر اموال و جهیزیه خود را نداشته اند.
  مردان طبقه اشراف می توانسته اند بدون محدودیت زنان متعدد بگیرند. به هر
  تعدادی که امکانات مالی نگهداری از آنان را داشته باشند. همچنین مردان
  می توانسته اند تا در صورت فقر و ناتوانی زن خود را بفروشند و یا در صورت
  ناباروری خود، آنان را برای مدتی معین در اختیار مرد دیگری بگذارند و در
  واقع اجاره دهند (ماتیگان هزار دادستان، بخش سوم).

  -کلیه زنان(خوب و بد) اصولا سرشت اهریمنی خود را دارند
  زیرا زنان نیک که حیض میشوند و دختران مرد ندیده که اصالت نیافته اند حق
  ندارند از نذری ایزدان و امشاسپندان (در جشنها) بخورند. یشتها ۲ /۱۹۷ /۱۰ /
  ۵۴

  « اهورا مزدا زنان را به نیکوکاری واگذاشت ،
  اما زنان گریختند و به اهریمن روی آوردند . مزدا چاره ای اندیشید و نرسه
  خدای نر پانزده ساله را آفرید و او را برهنه در پی اهریمن آویخت تا زنان به
  او روی کنند و چنین شد و نخستین ختودت اهریمنی حاصل گشت . از این روی زنان
  زادۀ اهریمن و اهریمنی منش هستند . مزدا یار نیکو مردان است و اهریمن یار
  زنان . مزدا کوشید تا مردان نیک را از زنان دور دارد. در پی درگیری مزدا با
  اهریمن ، اهریمن شکست خورد و بی هوش شد . دیوان نتوانستند اورا به هوش
  آورند . جهی دختر اهریمن پدر را به هوش آورد . اهریمن سر جهی را بوسید .
  بازده این بوسه ، خون حیض بود که از جهی پدیدار گشت.. اهورا به زن گفت با
  آنکه پتیاره هستی و از جنس جهی دختر اهریمن میباشی تورا آفریدم ، تورا یاری
  میکنم زیرا مرد از تو زاده میشود ، با وجود این مرا آزار خواهی داد . اگر
  مخلوقی می یافتم که مرد از او زاده شود تو را نمی آفریدم . هرچه گشتم چیزی
  نیافتم که مرد از او زاده شود جز زنی که از جنس جهی پتیاره دختر اهریمن بود
  . ».ک : وندیداد ۲/۹۷۲ ۹۷۵ ۱۲۸۶ -+ بندهشن هندی

 • فرزین

  کتزیاس مورخ و پزشک رسمی دربار هخامنشی نمونه‌های فراوان دیگری را نیز
  نقل کرده است. او آورده که خشیارشای دوم به این دلیل به جانشینی پدرش
  اردشیر گمارده شد که تمامی هفده پسر دیگرش حرامزاده بودند و محصول همخوابگی
  او با فواحش و کنیزان و دختران اسیری که از سرزمین‌های گوناگون به دربار
  گسیل شده بودند. او همچنین آورده است که دختری به نام رکسانا/ رخشان را پس
  از آنکه بدو تجاوز نمودند، بطور زنده قطعه‌قطعه‌اش کردند.
  برای نمونه‌ای از منابع بنگرید به: خلاصه تاریخ کتزیاس، ترجمه کامیاب خلیلی، تهران، ۱۳۸۰، ص ۹۰ و ۱۰۳ و ۱۰۴٫

 • CEO Kaz Hirai

  Hello.I am kaz hirai