بایگانی ماهیانه: مارس 2013

به جایِ پَرَستشِ خُدایِ موهومَت، بَرخیز و انسانیت را ستایش کُن!۱۲

تیجه می گیریم که خُدا ساخته دست بَشر و زاییده ذهن خلاق و کنجکاوِ وی است که همواره در پیِ یافتنِ پاسخ هایی برایِ چرایی رُخ دادن پیشامد های محیط پیرامون خود بوده و هَست و هر زَمان که علم و دانشش قادر به پاسخگویی نباشند، جوابِ تمامی پرسش های بی پاسخش را در ایمان مذهبی اش به خدایی موهوم می یابد.

آخوند بی فرهنگ می گوید افزایش دانشگاهها آمار جنایت را بالا می برد!۴۵

افزایش دانشگاهها آمار جنایت را بالا می برد این گفتار کریه و زشت آخوند فرومایه ای است بنام قرائتی که در کمال نادانی، بی سوادی از سه دهه گذشته تا کنون، به عنوان مسئول فرهنگ و آموزش، به خود اجازه می دهد با نزدیک شدن به خانواده های ساده دل و ناآگاه، آنان را به گمراهی و فساد کشاند.

کدام خدا؟ – بخش دوم: سیر تاریخی دین در بَشر تا به امروز۱۶

پرسش مهم این می شود که اخلاقیات چه جایگاهی خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست باید سیر تاریخی ادیان را مرور کرد و دید که چه مسیری را تا به امروز طی کرده اند. نخستین دستاورد بشر در مرحله آغازین که از حالت حیوان نخستین بیرون آمد، خودشناسی و درک محیط پیرامونش بود.