درد و مرگ و آوارگی از زمین لرزه بوشهر، پیامد نکبت وبی اعتنایی آخوند جنایتکار وضد ایرانی ۰

زمین لرزه بوشهر

دریافت این خبر ناگوار، قلب هم میهنان ما را در سراسر خاک ایران شکست و غمی جانگداز بر همگان مستولی گشت. به راستی جز آه کشیدن، افسوس خوردن، در غم فرورفتن، و به سوگ نشستن از ما چه کاری ساخته است؟!. رژیم جهل و جنایتی مملکتمان را به اشغال خود در آورده، هستی و دار و مدار ملت را به باد فنا داده، و هزاران مردم بینوا را در خانه های پوشالی گلی بدون هرگونه ایمنی در صدها دهات و بخش های ایران، سرگردان و بی پناه رها کرده است در این گیر و داد و فاجعه ملی تنها اندیشه و آرمان رژیم بقای دوران پلید حکومت خود، برگزاری مردگان گور به گورشده تازیان، و تازی پروری است. آیا به جز یک همیت و پشیتبانی همه جانبه ملی و یک رستاخیز ملی می توان کاری از پیش برد و رژیم افسار گسیخته ضد ایرانی را بر سر جای خود نشاند؟!.

این یک صحنه از ویرانی خانه و کاشانه ای در شهرک شونبه بوشهر است. می بینیم که خانه های خشت و گلی و یا آجر های نامناسب چگونه انسان هایی را به کام مرگ می کشاند.

این یک صحنه از ویرانی خانه و کاشانه ای در شهرک شونبه بوشهر است. می بینیم که خانه های خشت و گلی و یا آجر های نامناسب چگونه انسان هایی را به کام مرگ می کشاند.

مردم زخمی و آسیب دیده از این فاجعه بزرگ در بیمارستان ها در حال دست و پنجه کردن با مرگند و نیاز فوری به خون دارند. اینجاست که مردمان غیور و شرافتمند آذربایجان و نقاط دیگر برای خون دادن آماده اند.

مردم زخمی و آسیب دیده از این فاجعه بزرگ در بیمارستان ها در حال دست و پنجه کردن با مرگند و نیاز فوری به خون دارند. اینجاست که مردمان غیور و شرافتمند آذربایجان و نقاط دیگر برای خون دادن آماده اند.

تصویر های رسیده از نقاط زلزله زده، بیانگر محرومیت تمام، زنده بودن و زندگی نکردن هزاران مردم بخت برگشته و بی پناه در دهات و شهرک های پراکنده، دور از هم و بدون هرگونه دسترسی به دارو، بهداشت، درمان، تغذیه درست، خانه و مسکن بهداشتی و امن جای زیست، راه  وسیله رفت و آمد است. هرکدام از این کاستی ها، و نبودن ها، کوتاهی و جرم غیرقابل انکار رژیم آخوندی است. رژیم ضد ایرانی باید در دادگاههای مردمی پاسخ گوی این مشکلات و دشواری ها باشد.

در چنین شرایط زجر و اندوه مردم محروم و بلا دیده بوشهر، رژیم ضد ایرانی با صرف ۱۱ میلیارد دلار برای بوالهوسی و خوش رقصی های خود تا کنون از جیب مردم هزینه کرده، و ملتی را خاکستر نشین ساخته است. نیروگاه اتمی که کوچکترین رل و ثمره ای در برآوردن نیازهای مردم ایران نخواهد داشت. کارشناسان شوروی می گویند که اگر نیروگاه در حال فعالیت باشد تا ۷ ریشتر خسارتی بدان وارد نخواهد شد و اگر خاموش باشد این نقطه بحرانی به ۷.۶ ریشتر می رسد. در حالی که یک کارشناس ایرانی مدعی است که زمین لرزه  تا ۸ ریشتر کمترین خطری برای نیروگاه نخواهد داشت.

آمارهای رسیده از جانب دولت ضد مردمی، شمار کشتار را ۴۰ و زخمی شده را ۶۰۰ اعلام کرده، ولی هجوم آسیب دیدگان به بیمارستان های گوناگون در سطح استان، و مرگ بسیاری از آنان پیش از هر رسیدگی پزشکی، گویای بیش از این است. ویرانی و سرگردانی هزاران آواره و بی خانمان، مصیبت دیگری است که در هیچ آماری نمی گنجد.

این فرتور هوایی از بالا صحنه های دلخراش زمین لرزه بوشهر، کشتار و سرگردانی مردم و ویرانی خانه ها را نشان می دهد.

این فرتور هوایی از بالا صحنه های دلخراش زمین لرزه بوشهر، کشتار و سرگردانی مردم و ویرانی خانه ها را نشان می دهد.

زمین لرزه آذربایجان

مردم ستم دیده آذربایجان نه تنها در سوگ عزیزان از دست رفته خود شب و روز آرام ندارند، بلکه با گذشت چند ماه از آن فاجعه جانخراش، هنوز هم آواره و سرگردانند و به وضع خانه و کاشانه آنان رسیدگی نشده است. بی تفاوتی و و دشمنی رژیم با مردم این مرز و بوم، تازگی ندارد و برای بیشتر مردم روشن است. البته به نفع عده ای سودجوی و یا مزدور رژیم است که عملکرد ضد مردمی رژیم آخوندی را زیر سؤال و پرسش برد بلکه بهترین راه پرده پوشی و ماست مالی کردن جنایت های بیشمار، و دشمنی او علیه مردم ایران است.

این فرتور بخشی از ویرانی های زمین لرزه آذربایجان خاوری است. آیا بودن چنین ساختمان های گلی و کاغذی می تواند در برابر پیش آمدهای طبیعی بر پا و سالم بماند؟.

این فرتور بخشی از ویرانی های زمین لرزه آذربایجان خاوری است. آیا بودن چنین ساختمان های گلی و کاغذی می تواند در برابر پیش آمدهای طبیعی بر پا و سالم بماند؟.

ملت ایران، سپر بلاهای گوناگون

مردم ایران در برابر دو نوع پیش آمدها و مصیبت های خانمان برانداز قرار گرفته و به بیماری، فقر و تنگدستی، و به کام مرگ کشیده می شوند: الف- پیش آمدهای طبیعی، ب- پیش آمدهای برگرفته از کوتاهی رژیم

الف- پیش آمدهای طبیعی – زمین لرزه، بارندگی فراوان و جریان سیل از پیش آمدهای طبیعی هستند که ظاهراً بشر در آن دخالتی ندارد ولی تا حد زیادی قابل پیش بینی و کنترل پذیرند.

۱- زمین لرزه- بسیاری از مناطق ایران بر روی خط زمین لرزه قرار گرفته اند و می توان پیش بینی کرد که در آینده و درهرزمان امکان پدید آمدن زمین لرزه، ویرانی، و کشتار مردم در این جاها وجود دارد.

این ویدیو بازهم گزارش کوتاهی است از زمین لرزه بوشهر.

در کشورهای پیشرفته که حکومت مردمی دارند، خانه ها و بناهای گوناگون با راهنمای و نظارت کارشناسان و دولت، بر اساس مقاومت و پایداری در برابر لرزش زمین ساخته می شود. بروز زلزله در این کشورها، تنها به لرزش ساختمان بدون فروریختن آنها پایان می یابد. بنا به گفته کارشناسان، زلزله هایی که در بوئین زهرا قزوین، تبس، کرمان، آذربایجان از سالیان گذشته تاکنون، و به تازگی در بوشهر رخ داده و هزاران هم میهن درمانده و بی پناه ما را به خاک و خون کشانده و یا آواره کرده است، در ژاپن و لوس آنجلس تنها می توانست شیشه های ساختمان را بشکند، و وسائل آشپزخانه را از درون کمد و قفسه ها فروریزد.

همان گونه که می دانیم، تهران و شهرهای در مسیر آن روی خط زلزله واقع شده اند. پیش بینی می شود که هرزمان در آینده ای نه چندان دور، این منطقه پرجمعیت و بدون کنترل به لرزش در می آید و بی تردید می تواند ساختمان های آجری و تیرآهن های سنگین را بر روی سر مردم فرو ریزد و بسیاری از جمعیت انبوه تهران را به خاک و خون کشاند.

زمین لرزه بم در سال ۱۳۸۳ را فراموش نکرده ایم. و فراموش نمی کنیم که رژیم کمک های کشورهای دیگر را به نفع خود ضبط و در تهران به فروش رساند. دختران بازمانده از قربانیان را نیز در خدمت تازیان به کشورهای کناره شاخاب پارس گسیل داشتند. هنوز هم که سال ها از آن فاجعه خانمان برانداز می گذرد، بازماندگان آن سانحه  به طور کامل به خانه و کاشانه خود نرسیدند.

زمین لرزه بم در سال ۱۳۸۳ را فراموش نکرده ایم. و فراموش نمی کنیم که رژیم کمک های کشورهای دیگر را به نفع خود ضبط و در تهران به فروش رساند. دختران بازمانده از قربانیان را نیز در خدمت تازیان به کشورهای کناره شاخاب پارس گسیل داشتند. هنوز هم که سال ها از آن فاجعه خانمان برانداز می گذرد، بازماندگان آن سانحه به طور کامل به خانه و کاشانه خود نرسیدند.

این ویدیو صحنه هایی از زلزله در شهر کاکی استان بوشهر را نشان می دهد.

مسئولیت و وظیفه دولت

در چنین کشورهای زلزله خیزی مانند ایران، دولت ها ناچار و موظفند که با به کارگرفتن کارشناسان، در ساخت خانه ها و جایگاههای عمومی مانند مدرسه، بیمارستان، ساختمان های گوناگون نظارت و دخالت کافی داشته باشند. کاری که ۳۵ سال رژیم جنایتکار ضد ایرانی از انجام آن غفلت ورزید، ثروت و پول های مملکت را به غارت برد، هزاران  مسجد و امامزاده ساخت، صرف آبادانی غزه و لبنان و فلسطین نمود، و مردم بی پناه، به ویژه در نقاط پرت و دور افتاده را در مسیر همه گونه خطر و اتفاقات قرار داد. سرازیر شدن انبوهی از مردم از دهات و بخش های کشور در جستجوی کار، بهداشت و درمان، و آموزش فرزندان و آنچه را که در دهات خود محروم نگاه داشته شده اند، به شهرهای بزرگ به ویژه تهران، از دوران رژیم گذشته تا کنون، جنایت بزرگ دیگری است که بر پیشانی رژیم های نادان و یا ضد مردمی نوشته شده، و در تاریخ ماندنی است.

ب- پیش آمدهای برگرفته از کوتاهی رژیم

آتش سوزی، آلودگی هوا، آلودگی آب های آشامیدنی، آلودگی مواد خوراکی و میوه جات، تشعشعات اتمی، نبودن بهداشت و درمان، تصادف و کشتار در جاده ها و دهها، نداشتن بهداشت، پیشگیری و درمان، مصیبت های دیگری اند که گناه و مسئولیت هرکدام از آنها به پای رژیم ضد مردمی نوشته شده، و نفرین و دشنام میلیون ها انسان های زجر دیده و زخم خورده را به دنبال خواهد داشت. هریک از این کوتاهی ها که خود جنایتی شگرف در نسل کشی فرزندان این آب و خاک به شمار می آید، از بی خردی، نادانی، بی توجهی، و اهمیت ندادن رژیم ضد انسانی است که سرمایه های معنوی و مادی این کشور را همچنان به باد می دهد.

بازهم صحنه دیگری از ویرانی خانه ها، کشتار و سرگردانی مردم.

بازهم صحنه دیگری از ویرانی خانه ها، کشتار و سرگردانی مردم.

نکته پایانی

رژیم غیر مردمی کمترین توجه و ارزشی برای جان، تندرستی، و آرامش مردم ایران ندارد. با حاتم بخشی به بیگانگان و صرف اموال و دارایی مردم در ساختن مساجد فراوان، امام زاده ها، و بیش از ۱۱ میلیارد دلار صرف هوس ها و جاه طلبی آخوندی در ساختن نیروگاه نیمه تمام  اتمی بوشهر ملتی را پشت سر گذاشته است و مردم هرلحظه و هرآن در گیر فاجعه و سوانح طبیعی قابل پیش بینی و یا نارسایی ها و دشمنی های رژیم می باشند. این جاست که وظیفه ما ایجاب می کند که با پشتیبانی و همکاری با یکدیگر رژیم ضد ایرانی اسلامی که غده سرطانی بیش نیست، بر کنار سازیم تا مردم ما به آزادی و دموکراسی دست یابند.