شورای ملی ایران و یا گروه خودکامه فرصت طلب، کدام درست تر است؟! ۱۷

بازی با کلمات، برای گول زدن مردم- گروهی که بیشتر وابسته و چاپلوسان رژیم گذشته اند، از این آب گل آلود یعنی بدبختی و درماندگی مردم ایران سوء استافه نموده و با زیرکی و کلک نام گروه شاهنشاهی خود را شورای ملی گذاشته اند که  در آن نه نشانه شورایی است، و نه نشانه ملی بودن.

بازی با کلمات، برای گول زدن مردم- گروهی که بیشتر وابسته و چاپلوسان رژیم گذشته اند، از این آب گل آلود یعنی بدبختی و درماندگی مردم ایران سوء استافه نموده و با زیرکی و کلک نام گروه شاهنشاهی خود را شورای ملی گذاشته اند که  در آن نه نشانه شورایی است، و نه نشانه ملی بودن.

شورای ملی، یا خودکامگی و جاه طلبی؟

شاهزاده رضا پهلوی  و عمال او، با یک شعبده بازی و مردم فریبی، شماری از یال و کوپال های خود را به گرد هم آورده تا شورایی ساختگی، آنهم بیرون از کشورو بدون آگاهی و دور از دسترس گروه زیادی از دل سوختگان، اندیشمندان، و تجربه داران میهنمان در پاریس برگزار نمایند. شورایی که نه محتوای شورایی دارد، و نه رنگ و حال ملی و نشانه ای از فرهنگ کشورمان. بی تردید، این خیمه شب بازی را می توان با انتخابات ساختگی دوران رژیم گذشته و یا رژیم کنونی یکسان و همسو دانست. در سال گذشته نیز دورادور شاهد آن بودیم که این شاهپرک ها، بدون آگاهی و اطلاع گروههای دیگر، در کشوری به دور هم جمع شدند و حتی بدون در نظر گرفتن دیدگاههای حاضرین در آن نشست، اساسنامه ای را به تصویب رساندند.

شرایطی که شورای ملی باید داشته باشد

چنانچه قرار بود شورای ملی به وجود آید، شرایط زیر می بایست در آن رعایت شود:
۱- شورایی که در خارج کشور به وجود می آید نمی تواند به عنوان “ملی” نام برده شود. زیرا برگیرنده نمایندگان واقعی مردم درون کشور نیست. پس چنین شورایی باید به عنوان “شورای ایرانیان برون مرزی” نام برده شود.

۲- افرادی که می توانند در شورا سهم داشته باشند، از خرد و کلان، بیشتر در ایران، و اندکی در کشورهای گوناگون جهان پراکنده اند. بنابراین، برای برگزاری “شورای برون مرزی”، در هر منطقه از جهان، مانند خاورمیانه، خاوردور، اروپا، آمریکا، استرالیا، آفریقا، کانادا، زلاند نو باید دفتر هایی بنام شورای محلی بوجود آمده، تا نمایندگانی از میان درخواست کنندگان برگزیده شوند و بتوانند به محل برگزاری شورای مرکزی مسافرت، و در آن شرکت نمایند. بنابراین، روش مرموزانه گزینش افراد، آنهم با استاندارد نادرست و به وسیله افراد ناشناخته و غیر قابل اطمینان، کمترین جنبه “شورایی و ملی” نخواهد داشت. بلکه این یک خیمه شب بازی دیگر است.

۳- خواستن گذرنامه و یا گواهینامه رانندگی، کار درستی نیست، زیرا افرادی ممکن است به حالت پناهنده و یا شرایط ویژه ای به سر برند که نتوانند چنین مدارکی را ارائه دهند. هدف باید ایرانی بودن باشد، نه سن و سال، نه فعالیت دروغین و تبلیغاتی و خود را در چند تلویزیون نشان دادن، و مانند آن. این فرصت باید به همه ایرانیان داده می شد که انجام نگردید.

هم میهنان ما در این تصویر تبلیغاتی می بینند که شورایی در کار نبوده، بلکه گردآمدن گروهی از وابستگان رژیم پیشین به سرپرستی رضاپهلوی است.

هم میهنان ما در این تصویر تبلیغاتی می بینند که شورایی در کار نبوده، بلکه گردآمدن گروهی از وابستگان رژیم پیشین به سرپرستی رضاپهلوی است.

۴- اگر قرار است شورایی آن هم به عنوان “شورای ایرانیان برون مرزی” تشکیل شود، باید علاوه بر داوطلب بودن، از گروهها و تشکیلاتی که فعالیت سیاسی و فرهنگی در هرزمینه ای دارند، دعوت به شرکت و همکاری نمود. نه آن که شاهپرگ هایی با تبلیغات چپ و راست خود، مجلس و نشستی فرمایشی به بهانه آزادی و دموکراسی ایران، و در حققیت بازگشت به دوران دیکتاتوری گذشته برگزار کنند و در پشت درهای بسته تصمیم گیری نمایند.
برای آن که خوانندگان گرانمایه به ماهیت بیشتر افراد این شورای قلابی ضد ملی پی ببرند، دراین جا ناچار است اندکی به کنکاش و ریشه یابی علت برپایی این به اصطلاح شورا بپردازد:

بازگشت به دیکتاتوری

پس از تلاش بیکران و جانبازی های زنان و مردان برومند کشورمان و رسیدن به آزادی مشروطیت دیری نپایید که خودکامگان و زورگویانی چند چون محمد علی شاه قاجار گرفته تا شاهان پهلوی و با همکاری آخوندهای ضد ایرانی و تازی پرست به میدان آمدند، دموکراسی نیمه بند ایران را لگدکوب نمودند و مبارزان و چالشگران را به بند کشیده، ویا از میان بردند. دیکتاتوری گذشته موجب گردید که ایرانیان به روی سیاست خط بکشند و هرگونه اندیشیدن و عملکرد سیاسی را تنها به شاهنشاه آریامهر واگذار کنند. از سوی دیگر، رها کردن افسار آخوندهای سرکش، بدانان فرصت و قدرت داد که در خلاء سیاسی سال ۵۷ انقلاب مردمی را به انحصار خود در آورند.

این ویدیو بیانگر آنست که شورای ملی، یعنی شاهزاده پهلوی و همراهانش که هیچ ارتباطی به مردم ایران و شورا بودن ندارد. در یکی از نوشته های این ویدیو به چشم می خورد که شاهزاده مدعی است؛”همه عمرش را در راه آزادی ایران صرف کرده است”. این بابا،  گویا در رؤیا به سر می برد. نشستن بر پر و بال قو، با ثروت بادآورده در میان چاپلوسان و بله قربان گویان را صرف خدمت برای ایران می داند. گویا در تظاهرات دستگیر، شکنجه و بدو بی احترامی شده و یا خانه اش شبانه مورد غارت و تجاوز وزارت ارشاد قرار گرفته است. اگر این فرد با این دبدبه و کبکبه روزی در ایران به قدرت برسد، چه حرف هایی نخواهد زد؟!.

رفتار ناهنجار طرفداران رژیم سلطنتی-

تجربیات تلخ گذشته، چون بی تفاوتی مردم از بیرون راندن رضاشاه از کشور گرفته تا فروپاشی رژیم شاهنشاهی، سرگردانی شاه، و مرگ وی در غربت، و خود کشی فرزندان ناکام او، هیچکدام نتوانست درسی به بازماندگان رژیم گذشته به ویژه شخص شهبانو فرح، و شاهزاده رضاپهلوی بدهد. درسی که می توانست برداشت و روش اندیشیدن و رفتار آنان و به دنبال آن طرفدارانشان را در راستای نزدیک شدن و همراهی با ملت ایران را به کلی دگرگون سازد.

خانم شهبانو فرح پهلوی که خود در فروپاشی کشور در گذشته سهم به سزایی داشته است،  همراه و هم کلام با فرزند خود، هر گز از کجروی ها، و خودکامگی شاه  و دیکتاتوری گذشته سخنی نگفتند، و برعکس بر همه اعمال نادرست و اشتباهات گذشته صحه گذاشتند. برای آگاهی بیشتر، نگارنده توجه شماها را به خواندن مقاله آقای محمد علی مهرآسا در نشریه اخبار روز به تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۱، جلب می کند.

مقاله گذشته در تأیید شورا و پیشنهاد نکاتی مهم

در گذشته  نیز ما با دیدن منشور اولیه این شورا، با خوشبینی آغاز آن را گرامی داشتیم و شرایطی را  طی مقاله ای پیشنهاد نمودیم که چنانچه به اجراء در می آمد، بی تردید شورا نیز بر ادعای شورایی و ملی بودن خود  پابرجا و شناخته شده بود، و از حمایت و پشتیبانی بسیاری از هم میهنان برخوردار می گردید.

در این ویدیو آقای بهرام مشیری شورای ملی را نماینده مردم ایران و گروههای سیاسی نمی داند. پس از پخش این ویدیو در سال گذشته گروه ما چندان با گفتار آن همراه و موافق نبود. چنانکه، ما طی چند مقاله در ابتدا از این گردهم آیی و به اصطلاح شورا حمایت و پشتیبانی کردیم. ولی هم اکنون به ما ثابت شده که گفتار پیشین آقای مشیری درست بوده، و اینان فرصت طلبانی بیش نیستند.

رفتار مردمی که نشد

بازماندگان رژیم گذشته با رفتار و جبهه گیری هایی که از خود نشان داده اند، و به ویژه با برگزاری این نشست فانتزی و فرمایشی به عنوان نادرست ” شورای ملی” روز به روز فاصله خود را با مردم بیشتر می کنند. گویا سر خود را به زیر برف فرو برده، و یارای دیدن محیط دور و بر خود را ندارند. آنچنان که همه دیکتاتورها، اطلاعات غلط و نادرست را از چاپلوسان و متملقان اطراف خود می گیرند و هرگز به حقیقت نخواهند رسید. روضه خوان مشهدی نیز تحت گفتار مزدوران دورادور خود به این توهم رسیده که محبوب و مورد خواست بیشترین مردم ایران است.

از این روی، شاهزاده به جای آن که پول ها و ثروت بادآورده، خود را صرف مجالس تشریفاتی و خودمانی و یا به کارگرفتن شماری فرصت طلب چاپلوس، و یا کمک به تلویزیون های فرمایشی پردازد که از بام تا شام به مدح و ثنای آنان است، می بایست با برگزاری نشست های همگانی، به مشکلات ایرانیان برون مرزی گوش فرا داده،د و به انتقاد و گوشزدهای آنان توجه کند. زیرا چنین روش مردمی موجب می گردید که ملت ایران، دیکتاتوری گذشته و ۲۵ سال دوران سیاه خودکامگی و دیکتاتوری شاه را از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، فراموش نموده به گرد آنان آیند.

رفتار غیر مردمی طرفداران رژیم گذشته

طرفداران رژیم گذشته با دیگر مردم ایران، چندان جوشش و برخورد مناسبی ندارند. آنان همانند پیش از انقلاب خود را برتر و بالاتر، و تافته جدابافته می دانند و با مردم کوچه و بازار ایران، مانند آب و روغن جدا از هم می مانند. در تظاهرات بیرون از کشور که به سختی شمار گرد هم آیی آنان با همه ترفندها به دو هزار نفر نمی رسد، خود را در پوشش و رفتاری دور از دیگر ایرانیان، و به طور گسسته و فرار از جامعه ایرانی نشان می دهند. در نشست و گردهمایی نیز سوای خودشان و چاپلوسان اطرافشان، شمار کمی از گروه و  افرادی دیگر دیده می شوند. شاهزاده در سخنرانی های گوانگون خود مانند مجله فوکوس آلمان، و یا رفتار نادرست در نشست های قبلی در این شورا، فاصله زیاد  و روی راست نبودن  خود با مردم ایران را نشان داده است.

با آن که مسعود رجوی یک چهره شناخته شده ضد ملی و ضد مردمی دارد، ولی می تواند به راحتی تا چند هزار از خودباختگان و طرفدارانی را به دور خود جمع کند. در سرتاسر ایران نیز با آن که گروه ما با مردم کوچه و بازار با مردم تماس دارند، وخود نگارنده نیز بارها با جوانان و افرادگوناگون به گفتگو نشستم، و بررسی های گوناگون نشان می دهد که شاهزاده را فرد مناسب و فعالی برای سیاست ایران نمی دانند و هرگز خواهان بازگشت به دوران شاهانه و  کبکبه و دبدبه آریامهرینیستند.

این آقا که نشان می دهد از کهنه کاران رژیم شاهنشاهی است و حتی نام شورا را رستاخیز نامیده که یادآور خاطره ایشان از حزب کذایی رستاخیز می باشد، در این ویدیو به خوبی نشان می دهد که شورای ملی در حقیقت بازگشت به دوران دیکتاتوری شاهنشاهی است. این فرد با گستاخی هرکس راکه مخالف گروه آنان باشد، ضد ملی و از رژیم اسلامی می داند. همان گونه که شاه گفت مخالفین گذرنامه خود را بگیرند و از کشور بیرون روند و خامنه ای در سخرانی روز عید گفت هرکس در انتخابات شرکت نکند مخالف رژیم و ضد ملی است. نکته دیگر این که این خردباخته می گوید طبق آمار گرفته شده از همه ایران، ۸۵٪ مردم خواهان بازگشت رژیم شاهنشاهی اند (نه مشروطیت). این ادعای گستاخانه سرتاپا دروغ است . ادعایی که همه دیکتاتورها مانند صدام، قذافی، شاه داشتند و خامنه ای هم همان ادعا رادارد در حالی که به جرأت می توان گفت طرفدار نظام مشروطیت (نه شاهنشاهی) از ۱۵٪ تجاوز نمی کند.

نامه نگارنده به شاهزاده و شورای به اصطلاح ملی

نگارنده برای اتمام حجت، با تجربه طولانی خود و آشنا بودن به چم و خم دوران گذشته و حال تاریخ ایران، تاکنون به عنوان اتما م حجت و اینکه شاید در قضاوت خود دچار اشتباه شده باشم، دو نامه به دربار شاهزاده، و دو درخواست شرکت در شورایی که هم اکنون نشان داد رنگ ملی و شورایی ندارد، فرستادم تا چنانچه واقعن یک گردهم آیی مردمی باشد، گروه دلبند و تلاشگر ما نیز در تلاش برای بدست آوردن آزادی و دموکراسی در کشورمان، و سربلندی مردم در بند آن، اندکی سهم و رل فعالی داشته باشد.
ولی از آن جا که پیش بینی می شد،، به بسیاری از دل سوختگان و تلاشگران فرهنگ و سیاست ایران، از جمله به گروه ما توجهی نگردید. و با اعلام لیستی از پیش ساخته شده که بسیاری از آنان از وابستگان رژیم گذشته اند، با یک دیکتاتوری،  نشان دادند که مانند مجلس دوران شاه اکثریت نمایندگان را از مریدان و علاقمندان شخص شاهزاده، و ستایشگران رژیم دیکتاتوری گذشته برگزیده اند.

جداشدن  گروههای پیوسته از شورای شاهانه

شماری از گروهها که با خوشبینی و برای همبستگی و نجات ایران، به این شورا  پیوسته بودند پس از آنکه دریافتند بازیچه بازماندگان رژیم پیشین قرار گرفته و از  حسن اعتماد آنان بهره برداری شده و زیر سلطه شاهزاده  و یال و کوپال او قرار گرفته اند،  پیش از هرگونه بدنامی بعدی جدایی خود را از آن را به شرح زیر اعلام نمودند:

“…. شوربختانه با وجود بردباری و تلاش های فراوان در طی ماه ها و به ویژه هفته های اخیر جهت رفع اشکالات ساختاری و اساسی در پروسه های غیر شفاف و روند غیر دمکراتیک حاکم بر کمیته موقت هماهنگی، همچنان معضلات و ابهامات جدی وغیرقابل حل باقی مانده است که مایه نگرانی بسیار برای تشکیل یک بدیل راستین، دموکراتیک، شفاف و فراگیر می باشد.

از این رو در راستای حس مسئولیت ملی، ناچاریم از این روند غیر شفاف، غیر دموکراتیک و ابهام برانگیز دوری جسته و به مشارکت در جلسات آن کمیته پایان دهیم.”

وابستگی گروه فضول محله با شورای به اصطلاح ملی

فضول محله که با همکاری عده ای از دل سوختگان و علاقمندان به آزادی و دموکراسی ایران و سربلندی مردم آن گام بر می دارد، بدین وسیله نداشتن هرگونه وابستگی خود را به این مجمع شاهنشاهی که به غلط  نام شورای ملی ایران را برخود نهاده است، به آگاهی خوانندگان خود می رساند. بدیهی است به عنوان یک رسانه فرهنگی- سیاسی عملکرد این سازمان غیر مردمی را زیر ذره بین گذاشته و  در آینده به داوری خواهد نشست.

 • ardeshir ardi

  از شما و امثال که شورای ملی‌ و اعضای آن را زیر ذره بین گذاشتید باید پرسید در بهمن ۵۷ کجا بودید؟ چرا خمینی را زیر ذره بین نگذاشتید؟ آن سهل انگاری و این موشکافی وسواس گونه با هم جور در نمی‌‌آیند.

  • خمینی زائیده دیکتا توری گذشته ، خفقان سیاسی و پرو بال دادن و آزاد گذاشتن افسار آخوندها بود. ما مخالت های خود را داشتیم ولی از سیل خروشانی که آخوند را نمی شناختند تودهنی خوردیم . برای اطلاعتان ما در هیچ رأی گیری شرکت ننمودیم و همیشه حالت انتقاد داشتیم. هم اکنون هم نادرستی ها و اشتباه کاری ها را می بینیم و با مخالفت عده ای مانند شماها روبرو هستیم- سهراب ارژنگ

  • فرهاد تالشی

   آقای محترم
   شما نباید بخاطر اشتباهات گذشته، اشتباهات امروز را ماله کشی کنید. یک دیوار آهنین بین گذشته، حال و آینده لازمست. لازمست امروز را درست اندیشه کنیم و فارغ از سختی و نتیجه کار، برای اینده بهتر، امروز درست طرح و برنامه ریزی کنیم.

 • رضا پهلوی می خواهد با فریب مردم، توسل به قدرتهای خارجی و حمله نظامی به قدرت برسد:
  ۱- ناگفته هایی از «روابط محرمانه رضا پهلوی با سیا (C.I.A)» در زمان «جنگ ایران و عراق» (سند)

  http://nagoftehayeiran.blogspot.com/2013/02/cia-reza-pahlavi-nytimes.html
  2- رضا پهلوی: ما همان تمهیداتی را که در باره قذافی دنبال شد را برگزیدیم!

  http://www.lefigaro.fr/international/2011/12/14/01003-20111214ARTFIG00560-reza-pahlavi-il-faut-juger-les-crimes-du-regime-iranien.php
  3- رضا پهلوی: بسیاری از ایرانی ها حتی برای خلاصی از حکومت طرف مهاجمان خارجی را خواهند گرفت.

  http://www.irandarjahan.net/سیاست/اینکه-آیا-من-تاج.html
  4- آرزوهای محمدعلی شاهی

  http://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/142507.php
  5-دروغهای سلطنتی رضا پهلوی

  http://mahmood-delkhasteh.blogspot.com/2013/02/blog-post_14.html

 • Hooshang Lahooti

  shoma ke dari hesabi misozi, be kori cheshme shoma khaen veten forosh, iyn shora teshkil misheved, pyrooz khahed shod v iran ra pes khahim gereft az mozodoraneh Islami. dr an zaman shoma khaen veten forosh mibayesti jevabeb melet Iran ra bedehid be khatere tohin be Iran v Irani v forosh veten be biganegan. Vojod nekbetbar emsale shoma ast ke ma 35 sal gereftar virus Islami hastim. Lotfen dre moghazeh veten foroshi khod ve emasleh khod ra bebnidid, hanaye shoma diger rangi nedared v meleteh sharif Iran shoma ve vetenforoshan be estelah rooshnaferan fosili sale 1357 ra feramosh nekerdeh ast v dr tarykh por sheko Iran zamin nam shoma khaenin ba horof doroosht neveshteh khaed shod ta ayndegan bedaned mozodoran veten forosh Islmai che kesani bodnd. Taesof beray terze feker egheb oftadeh shoma. Berevid v ders tarykhetan ra dobaraeh motaleh bekonid ta roshenfer vaghei beshevid.

 • خشایار

  نام تارنگار شما براستی که برازندۀِ رفتار شماست: این «فضولی ها» به شما نیامده. شما که بیش از سه دهه است در برونمرز آواره هَستید، چکار دارید که به ایران بازگردید. همینجا هم سفارش گورتان را بدهید

 • مهران

  مقاله خیلی خوبی بود فضول عزیز٬ امیدوارم که همیشه با مردم باشید تا با کلاهبرداران

 • OptionSam

  آقایون، شماها بالاخره دوم خروس از زیر عباتون بیرون آمد. قصد و هدف
  راستین شما در اینجا نبرد با امیران اسلامی در ایران نیست، بلکه هدف نهایئ
  شما دشمنی آشکار و بیمار گونه با دودمان پهلوی و تاریخ ایران، پاشیدن بذر
  دروغ‌، دشمنی و تفرقه در بین ایرانیان است.

  شما گمان نکنید که پس از
  ۳۳ سال حکومت فاشیستهای اسلامی که با کمک شما تودیی ها، مجاهدین و آخوندهای
  بدون عمامه به قدرت رسیدند، یک بار دیگر قادر خواهید بود که با اینگونه
  سمپاشی ها، دروغ‌ پراکنی‌ها مردم و نسل جوان ایران را بر دیگر فریب بدهید

 • TOURADJ

  بجز ابراز تاسف چه میتوان گفت؟
  اگرچه شخصاً بر این باور و عقیده هستم که , راه برون رفت و نجات از دست این حکومت اسلامی جنایتکار و آدمکش , تلاش نیروهای مبارز آزادیخواه و مردمی برای اتحاد حول وجه اشتراک تمامی ما و مردم ایران در زیر حکومت استبدادی و فاشیستی اسلامی بر کشورمان علیرغم باور ایدئولوژیک و دیدگاه و جهان بینی سیاسی هر یک از مردم و احزاب سیاسی کوچک و بزرگمان میباشد , اما راه چنین اتحادی را با توجه به منیتهای هر یک از احزاب سیاسی ما ایرانیان برای کسب خود محوری را دور میبینم. لذا از اینرو , این حقیر امکان چنین وحدت و یکپارچگی را در میان ایرانیان برون مرز و همچنین هموطنان گرفتار در زیر حکومت مستبد و فاشیستی جمهوری اسلامی را تصور نمیکنم و امکانپذیر نمیباشد. فقط بایستی خودمان را به موج حوادث سیاسی پیش روی خودمان در آینده نمائیم , که مبادا این بار هم مانند حادثه تلخ واقعه انقلاب سال ۵۷ عوامل خارجی بیگانه و وابسته به نظام کاپیتالیستی برای حفظ منافع ننگین خودشان , یک شخص و گماشته دیگری را مانند خمینی را بر سرنوشت مردم ما و موج اعتراضات رو به رشد کشورمان را بر آن بعنوان رهبر بنشانند باشیم. باید فقط به پارامترهای مشخص درون جامعه خودمان از اعتراضات مردممان بعنوان یک پارامتر بسیار مهم سرمایه گزاری کنیم. مانند واقعه سال ۸۸ که موجب یک خیزش و قیام سراسری چند میلیونی در تهران برای بزیر کشیدن این حکومت تحت نام رای من کجاست صورت بگیرد باشیم و امیدوار باشیم که اینبار در سطح بسیار گسترده تر و در تمامی شهرها با موج خیزش مردم برای بزیر کشیدن این حکومت فاشیستی اسلامی باشیم. با سپاس
  تورج امیری
  پانزدهم / فروردین / ۱۳۹۲

 • babak

  حمایت و یا عدم حمایت یک سایت اینترنتی هیچ تاثیری بر آینده شورای ملی‌ نخواهد داشت..از سایتی که حامی‌ بهرام مشیره‌ای است از این بیشتر انتظار نبود

 • artidiana

  مقاله آقای سهراب ارژنگ را خواندم،چند نکته را در اشاره به سخنانشان نهایت بی‌ انصافی و یک سوی نگری دیدم که خواستم با شما نیز در میان گذارم.

  ۱)نخست اینکه اصرار دارید این شورا ملی‌ نیست،برون مرزی است.خواستم بپرسم آیا ایرانیان برون مرز جزو ملت ایران نیستند؟اگر هستند که پس نام شورای ملی‌ یعنی‌ متعلق به مردم که مردم خارج از کشور هم به هر حال مردم ایران.

  ۲)اینکه اصرار دارید چرا مردم ایران مشارکت نداشتند و افراد خارج از کشور بودند،آخر آقای عزیز اگر مردم داخل کشور که ۷۵ میلیون به طور ملموس و آشکار محدود و محروم و زندانی‌های رژیم جمهوری اسلامی هتسند، می‌توانستند در بره تغییر حکومت و تصمیم گیری برای سرنوشتشان کاری کنند که تا به حال توانسته بودند. تا کنون چند بر شورش‌ها و آزادی خواهی‌‌های مردم ایران سرکوب شده؟پس هیچ چاره ایی نمیماند که مردم خارج کشور تکانی به خود بدهند و برای آزادی کشورشان و هم میهنانشان آستین بالا بزنند.که دستشان هم درد نکند.چون بسیاری هستند که خارج از کشور سالهاست کشورشان را به فراموشی سپرده و از رفاه و آزادی خارج از کشور نهیات لذت شخصی‌ را میبرند و ککشان هم نمیگزد در ایران چه می‌گذرد. پس باز گلی‌ به گوشه جمال همین مردان و زنان زحمت کش و میهن پرستی‌ که چنین جریانی را به راه انداختند و به اینجا رساندند.

  ۳)به نظر می‌رسد شما هنوز در خیالت و یوهم سال ۵۷ و ثروت‌های افسانه ایی و خیالی و دزدیهای دروغینی هستید که به خاندان پهلوی نسبت داده شد و با بیرون آمدن لیست اموال و دارائی‌های همه خاندان پهلوی عده‌ بسیاری از فریبکاران و دروغ سازان تودهنی محکمی خوردند.حالا عجیب است که شما هنوز از همه اینها بیخبرید و همان شعر‌های خنده دار و تکراری و نخ نمایی که آخوندها و چپیها و مجاهدین در سال انقلاب در مغز مردم فرو کردند را در سال ۱۳۹۲ تکرار می‌کنید.این بسیار خنده دار و تأسف آور است.

  ۴)عجیب است که شما انقدر خود بزرگ بین هستید که تنها تنها نشسته اید و شرایطی که شورای ملی‌ باید داشته باشد تعیین می‌کنید.نکند دچار این پندار شده اید که شما نماینده مردم ایرانید و از همه چیز فهم تر هم هستید.به راستی‌ شما فکر می‌کنید اینهمه سیاستمدار با تجربه و پیر و جوان که آنجا نشسته اند هیچ یک نمی‌دانستند شورا باید چه شرایطی داشته باشد یک مرتبه شما از گرد راه رسیدید شرایط شورا تعیین کردید؟این اعتماد به نفس شما حقیقتاً مثال زدنیست!!!

  ۵)به نظر می‌رسد شما حتا دریافت درستی‌ از دیکتاتوری ندارید و لابد جزو کسانی‌ هستید که فکر میکنند پادشاهی پارلمانی دیکتاتوریست و لابد شاه فقید هم صد‌ها بار از آخوندها و حکومت جمهوری اسلامی دیکتاتور تر بوده!!!اینهم در این دره و زمانه با اینهمه انفجار اطلاعات عجیب بنظر می‌رسد که هنوز شما در پایه‌های آگهی‌ها و دریافت‌های درست دچار مشکل هستید.

  ۶)نوشته اید شهبانو در فروپشی رژیم گذشته نقش به سزایی داشته.جداً؟خوب شد گفتید بلاخره چه کسی‌ سبب انقلاب شد.لطفا همه اسناد و مدارکتان را هم به مقاله ضمیمه کنید که امثال ما که ریشه‌های انقلاب را چیز‌های بسیار دیگری شناخته ئیم بیموزیم چگونه این زن فرهیخته،ملایم، انسان و با کفایت سبب نبودی کشور و فروپشی سلطنت همسر فقیدش شد.

  ۷)در ضمن بسیار خوش وقت می‌شویم رفتار به قول شما غیر انسانی‌ طرفدارن پادشاهی را که اننقدر به روح و روان شما فشار آورده تنها با یک سر سوزن رفتار‌های غیر انسانی‌ مجاهدین چپیها ،اسلامیون و سایر گروه‌های تجزیه طلب و کج اندیش مقایسه کنید،حتا با همین جمهوری فعلی‌ ایران که عده‌ ایی در آرزوی برپایی نوع دیگری از همین امثال جمهوریها در آینده کشورمان هستند و آن هنگام که رفتار‌های غیر انسانی‌ دیگر را شمردید به بررسی عیوب رفتاری طرفدارن پادشاهی بپردازید.

  ۸۰ ینکه سخنان شما دقیقا مانند مداحی‌های عوامل حکومت برای حسین مظلوم و عاشورا میماند .یک پیراهن عثمان به دست گرفته اید وای ایرانا سر میدهید. شما ایرانی‌ سیاسی دلسوخته چرا خودتان تا کنون قدمی‌ در راه آزادی کشور و تشکیل هیچ نو شورایی اعم از ملی‌ یا به قول خودتان برون مرزی نکرده اید؟نشستن و عقده گشایی کردن نه به روح و روان نژند شما کمکی‌ میکند نه به مردم دربند ایران نه به کشور عزیز و در حال تکه پاره شدنمان ایران.به جای چوب لای چرخ دیگران کردن دست در دست عده‌ ایی که دلسوز میهن هستند و شبانه روزشان با هزینه کردن زمان و انرژی و اعصاب و پول سخسیشن برای این کشور میکوشند و شبانه روز آرامش ندارند بدهید و این قلمی که اینهمه به بدنوشتن توناست در راه درست و بدون حبّ و بغض و درگیریهای درونیتان به کار آزادی میهن به کار برید.

  با سپاس از فضول محله که اجازه نگاشتن افکارمان را میدهد.

 • باربد

  شورای ملی بدون وجود تفرقه افکن و فحاش معروف وزارت اطلاعات یعنی “عباس
  فخراور (ننگ اور) می تواند مفید باشد.اما با حضور او و گروه او متشکل از چند دختر
  غیر سیاسی که با هزار وعده و وعید برای تبلیغات و فحاشی به سایر مبارزین
  آنها را نگه داشته این شورا به تفرقه و جنگ و دعوا کشیده می شود …
  شخصی
  چون فخراور که بخاطر دو مطلب انتقاد آمیز ستار بهشتی در وبلاگش او را
  فروخت و سالهاست جز تهمت زدن به این و آن و جا زدن خود و چند دختر بیمار
  روحی روانی به عنوان نمایندگان دانشجویان ایرانی به اسپانسرهای امریکایی از
  مواهب این لقب دروغین دبیر کلی برای خودش خوب استفاده کرده و زندگی مرفه
  ای برای خود و بستگانش براه انداخته مشخص است حضورش در یک شورا به چه منظوز
  است و عاقبت این شورا را به کجا میکشاند.
  اولین مطلب ستار بهشتی در مورد فخرآور
  http://magalh91.blogspot.com/2011/10/blog-post_14.html
  دومین مطلب ستار بهشتی در مورد فخرآور
  http://magalh91.blogspot.com/2011/10/blog-post.htm

  افشاگری عضو سابق گروه فخرآور درباره گروه فخرآور و دوست دختران
  http://www.youtube.com/watch?v=E6jsGtYjbgI

  این هم از افرادی که فخرآور آنها را به عنوان نمایندگان جنبش دانشجویی
  ایران به اسپانسرها معرفی کرده و با این دروغ پردازی پول خوبی برای خود و
  خاندانش به جیب می زند
  http://3.bp.blogspot.com/-9dHcGhhSkBQ/UVNkBa4BdlI/AAAAAAAAAGo/p7UQ-jxx0ek/s1600/6664.jpg

  • javid

   baray sar negoni hokomate eslami….bayed BA atehad va hambastegi be shahzadeh reza pahlavi atehmad kard.va hameh iranian giyre ARAB/O ENGILISI motefegol va moshterek be zire yek pehrcham raft.va an ham parchame 3/range SHIR/O KHORSHID ast.zende/o javid BAAAAAD khandan PAHLAVI.

 • شاهین

  رضا پهلوی با چه رویی قصد بازگشت دارد؟
  میخواهد یک بار دیگر ساواک را تجدید سازمان کند برای به جان مردم انداختن مثل آن پدر بی همه چیزش؟
  با کدام پشتوانه مردمی؟ با همان چند احمق و خائن وطن فروشی که دور و برش چرخ میزنند؟
  سرمایه های ملی ما که برداشتند و با خود بردند برای عشق و حال را چه کسی برمیگرداند؟
  بحرین ما را که بی پدر از مملکتمان جدا کرد را چطور جوابش را میدهند؟
  پهلوی خائن ترین خاندان تاریخ کشور است

  مردم ایران خود میفهمند و میتوانند برای خود تصمیم بگیرند و نیازی به تشکیل شورا توسط این خائنین نیست. اگر هم بیایند داخل من خودم نفر اولی هستم که این عوضی را اعدام انقلابی خواهم کرد.

 • Korosh

  Chi migid shomaha bebinam kasee dige en kari ke shahzade mikonaro anjam dade , neshastid to ashpazkhonehaton hame fosh midid baba ye kam fek konid akheee ahhhhh

 • Atousa

  Aghaye sohrabi, Shoma baa maghlatehhayetan, daste ostade por az oghdeetan moshihri raa as posh moratab meebandid! . Man fekre mikonam har irani vatan doosti as tashkile chenin shorayee khosh haal mishavad, hata agar in shoraa be jaee be lotfe kesani manande Shoma, naresad. agar rigi be kafshe khod nadarid, kami vaght bedaheed.. Shoma iran raa kamtar as egoyetaan doost darid va kamtar as ideologietan. Comment haa raa nemikhanid?

 • فرهاد تالشی

  ضمن موافقت این مقاله، خلاصه تجربیات یک ساله ام را بصورت زیر بیان می کنم.
  “دروغی بزرگتر از دروغ خمینی و کلاهی گشادتر از کلاه سال ۵۷ در حال بافتن است”
  این شورا در عمل ثایت کرد که ج.ا. اما در سایز کوچکتر است. اگر نمی توانید تجربیاتم را بپذیرید، درب این شورا بقول شاهزاده رضا پهلوی باز است. دو سه ماه عضویت در آن شما را به نتایج خوبی هدایت میکند (اگر منافع ملی ایران در صدر الویت شما بوده و صداقت و شفافیت داشته باشید).
  در صفحه فیس بوکی ام در ۱۵ مارچ ۲۰۱۳ قبل از نشست پاریس در دلائل کناره گیری ام مواردی را اشاره و پیش بینی کردم که بعدها حقایق آن بر همگان روشن شده.