تازیان، باردیگر زیر عبای حکمرانان امارات به خلیج پارس ما یورش آوردند ۴

چشم ناپاک تازیان به شاخاب پارس

در خبر آمده است که حکومت بی مایه و فرومایه امارات، دست خود را از آستین دراز تر کرده، و با آلش و تغییر لیگ فوتبال امارات به خلیج ع-ر-ب-ی، تجاوز و بی حرمتی و حرکت پلشت خود را نسبت به سرزمین کهنسال و تاریخ چندین هزار ساله امان ابراز داشته است. این کار زشت و پست بیابان گردان دیروز و مدعیان بی فرهنگ امروز، بی تردید، نادیده گرفتن استقلال و مرز و بوم و دست درازی به کشورمان است.

موجب سرافکندگی و شرمساری برای هر ایرانی شرافتمند است که بازهم خیانت تازیان را این چنین شاهد و ناظر باشد و دم فرو بر نیاورد. به راستی شرم و ننگ بر این رژیم ضد ایرانی باد که اینگونه سر شکستگی و خفت و خواری را برای ملت و تاریخ ایران می پذیرد. و ننگ بر ایرانیانی باد که با تازیان در ارتباطند. با آنان نشست و برخواست و معامله می کنند و یا از سرویس های آنان بهره می گیرند.

موجب سرافکندگی و شرمساری برای هر ایرانی شرافتمند است که بازهم خیانت تازیان را این چنین شاهد و ناظر باشد و دم فرو بر نیاورد. به راستی شرم و ننگ بر این رژیم ضد ایرانی باد که اینگونه سر شکستگی و خفت و خواری را برای ملت و تاریخ ایران می پذیرد. و ننگ بر ایرانیانی باد که با تازیان در ارتباطند. با آنان نشست و برخواست و معامله می کنند و یا از سرویس های آنان بهره می گیرند.

شاخاب پارس نامی جاودانی

زمانی که تازیان در بیابان های برهوت عربستان از شیر شتر، سوسمار، و علف خودروی صحرا تغذیه می کردند، کشور بزرگ ایران، با مدنیت و شهر نشینی پیشرفته و همه گونه امکانات و هستی ها، ستاره درخشان و مشعل سوزان جهان آن روز بود. راههای ارتباطی خوب که از سرتاسر کشور می گذشت و ایران را از سوی خاور و باختر به آسیا و اروپا پیوند می داد، زمینه را برای هرداد و ستد، سودای فرهنگ و هنر، فراهم می ساخت. وجود دانشگاه، کتابخانه ها، نویسندگان، گویندگان، هنرمندان، نغمه سرایان، ودیگر ویژگی های جهان آن روز، ایران را در ردیف برتری از جامعه پیشرفته قرار می داد.

فرمانروایی و کشتیرانی ایران از شاخاب پارس، و از راه تنگه هرمز به هندوستان و کشورهای دورتر آن زمان می رسید. حال، کجا رفتند آن وحشی های بیابانگرد که جز تازیدن و غارتگری و تجاوز هنر دیگری نداشتند؟. جای شگفتی و اندیشیدن است که چه گونه آن دوره گردان، و بی فرهنگ های آن دوران، هم اکنون در کناره شاخاب و یا خلیج همیشگی پارس زوزه می کشند، و بازهم به دنبال ۱۴۰۰ سال تجاوز و وحشیگری به حریم کشور و ناموسمان، ادعای آدمیت و مالکیت دارند.

موجب سرافکندگی و شرمساری برای هر ایرانی شرافتمند است که بازهم خیانت تازیان را این چنین شاهد و ناظر باشد و دم فرو بر نیاورد. به راستی شرم و ننگ بر این رژیم ضد ایرانی باد که اینگونه سر شکستگی و خفت و خواری را برای ملت و تاریخ ایران می پذیرد. و ننگ بر ایرانیانی باد که با تازیان در ارتباطند. با آنان نشست و برخواست و معامله می کنند و یا از سرویس های آنان بهره می گیرند.

هزاران سال است که خلیج زیبای فارس، توسط تاریخ نویسان رومی و یونانی و… خلیج فارس خوانده و نوشته شده است. تاریخ را نمی توان با دلارهای نفتی اعراب تغییر داد؛ همانطور که پیشتر در مقاله ای گفتیم، حفاظت از تمامیت ارضی ایران، وظیفه ملی یکایک شهروندان ایرانی است.

ایران، قربانی کشمکش ها خیانت ها

کشور ما هم اکنون به سه دلیل مورد تجاوز و چشمداشت یاوه گویان تازی قرار می گیرد:

۱- حکومت غیر ایرانی ولایت فقیه

ما اکنون ۳۵ سال است که در چنبره و بند رژیم نه تنها غیر ایرانی، بلکه ضد ایرانی گرفتار شده ایم، و دشمن ملت و سرزمینمان بر کرسی قدرت و زورگویی نشسته، تاریخ و فرهنگ، و آزادی ویک پارچگی کشورمان را به بازی گرفته است. دورانی همانند ۶۰۰ سال اسارت و بردگی مردم، و چپاول، و غارتگری کشورمان با خلافت امویان و عباسیان، در این بیش از سه دهه هم در حال تکرار شدن است. بنابراین، افراد و حکومتی ملی و مردمی بر سرکار نیستند تا به دفاع از مام میهن بر خیزند و دریوزگان و متجاوزین تازی نسب را بر سر جای خود نشانند.

نام خلیج فارس که در اصل بهتر است با نام زیبای ایرانی "شاخاب پارس"، گفته شود، بازهم برای ما ایرانیان که بدان عادت کرده ایم زیبا و برازنده است . ولی عنوان خلیج ع-ر-ب-ی و پذیرفتن و حتی نادیده گرفتن آن موجب شرمساری و ننگ برای ما و تاریخ کهنسال ایران است.

نام خلیج فارس که در اصل بهتر است با نام زیبای ایرانی “شاخاب پارس”، گفته شود، بازهم برای ما ایرانیان که بدان عادت کرده ایم زیبا و برازنده است . ولی عنوان خلیج ع-ر-ب-ی و پذیرفتن و حتی نادیده گرفتن آن موجب شرمساری و ننگ برای ما و تاریخ کهنسال ایران است.

۲- امت خردباخته و خودفروش

ایرانی نماهایی که هنوز نتوانسته اند جنایت تازیان، کشتار و چپاولگری آنان را در این چهارده سده درک کنند، یا از فرصت طلبان و کیسه دوزانند که به نرخ روز نان می خورند، و بنا به گفته ای؛ ” برای یک دستمال تیمچه ای را به آتش می کشند”، و یا خردباختگانی اند که مغز و خرد خود را به کرایه داده اند، و یارای اندیشیدن و درک حقیقت های تاریخی و فرهنگی را ندارند. در این دو حال، این دو گروه، دانسته و ندانسته به مردم و سرزمینمان خیانت می ورزند. نه تنها اینگونه افراد را نمی توان ایرانی شناخت، بلکه زهر گفتار، زهر نوشتار، و زهر رفتارشان موجب پس رفتن و عقب ماندگی ما، و فرصت طلبی و تجاوز دشمنان می شود.

هنگامی که ایرانی نماهایی خود باخته و وطن فروش با هواپیمای عربی به سفر می روند و در کناره خلیج پارس شاهد جعل تاریخی و تغییر نام خلیج پارس به خلیج ع-ر-ب-ی بر روی صفحه تلویزیون هواپیما هسنتد و چیزی نمی گویند، این خیانت و تجاوز را لای سبیل گذاشته، و به بی وطنی خود اعتراف دارند، و بازهم از همان پرواز وطن فروشی انجام می دهند. آنان آمادگی آن را دارند که چنانچه عربی شبانه به خانه اشان نیز یورش آورده، و در برابر چشمان آنان به ناموسشان دست درازی کند، دم بر نیاورند.

نگارنده، که سالیانی پیش در این جریان خفت بار قرار گرفت، همه جا و هرکجا این تجاوز آشکار را به دوستان، نزدیکان، و هم گفتگوهای خود یاد آور گردید، و آنان را از این سفرهای وطن فروشانه با هواپیمای تازیان در مسیر شاخاب پارس بر حذر داشت.

این نقشه کشور عزیزمان ایران، و خلیج ابدی فارس است که در سال ۱۹۰۶ از سوی سازمان های بین المللی شناخته شده است. به کوری چشم تازیان و تازی صفتان، نام زیبای خلیج فارس، برای همیشه بر این آب های پهناور باقی خواهد ماند.

این نقشه کشور عزیزمان ایران، و خلیج ابدی فارس است که در سال ۱۹۰۶ از سوی سازمان های بین المللی شناخته شده است. به کوری چشم تازیان و تازی صفتان، نام زیبای خلیج فارس، برای همیشه بر این آب های پهناور باقی خواهد ماند.

از بد جنسی و خیانت عجوزه پیر انگلیس نسبت به خاکمان نمی توان غافل ماند. گویا روباه پیر بریتانیا از چند سده پیش تاکنون کشور ایران را پس از هندوستان، حیاط خلوت خود می داند. هر زمان و به هر روشی که بخواهد نفوذ موذیگرانه خود را در دستیبابی به سرنوشت این کشور و به آش و لاش کشیدن، در آن پیاده می کند.

از همکاری با خرس سپید روسیه در تجزیه ایران گرفته، تا از شاهان قاجار عروسکی بی اختیار، و به رقص و جفتک پرانی و چموشی واداشتن، تا رضا شاه بزرگ فرد خدمتگذار را از صحنه سیاست بیرون بردن، و کودتای ننگین ضد مردمی ۲۸ مرداد را بر مردم ایران تحمیل کردن، و سرانجام با تبلیغات شبانه روزی بی بی سی BBC، و خیانت همیشه خیانت کاران ایرانی نماها، آخوندک جل پشت و شارلاتانی را به حلق مردم ایران فرو کردن، همه و همه از دشمنی و کینه توزی این روباه پیر با سرزمین ما است.

کمک انگلیس در رشد آخوند در ایران

ملاهای ایران از دیر باز و از زمان شاهان صفوی مانند شیخ صفی، شاه عباس اول و دوم، به خواست دولت انگلیس در ایران لانه کرده اند، و نطفه حرام آن دولت به شمار می آیند. این دشمنی و کینه توزی انگلیس با ایران، همچنان ادامه دارد. بر کسی پوشیده نیست که پس از کودتای ۲۸ مرداد، یک سره بیشترین موقعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران به دست و زیر نفوذ آمریکا قرار گرفت و منافع انگلیس تا حد زیادی به خطر افتاد. این خود موجب گردید که در سال ۵۷ دولت بریتانیا در حد توان خود با تبلیغات گسترده، و بازگذاشتن درهای کشور خود بر روی آخوندهای با دستار و بی دستار، جاده شوسه و اسفالت شده ای را در جلو پای آخوندها گذاشت و آنان را به حکومت و اشغال کشورمان رساند.

این نقشه ایران بزرگ اول دوران قاجار، و ایران تجزیه شده و باقیمانده امروز را نشان می دهد. مثلث شوم انگلیس-آخوند- روسیه، موجب این بدبختی و بیچارگی مملکت و مردم ما شده است. امروزه هم مثلث شوم دیگری مانند آخوند- انگلیس- عرب در حال دست درازی و تجزیه ایران است.

این نقشه ایران بزرگ اول دوران قاجار، و ایران تجزیه شده و باقیمانده امروز را نشان می دهد. مثلث شوم انگلیس-آخوند- روسیه، موجب این بدبختی و بیچارگی مملکت و مردم ما شده است. امروزه هم مثلث شوم دیگری مانند آخوند- انگلیس- عرب در حال دست درازی و تجزیه ایران است.

دشمنی رژیم انگلیس با ایران

شاید این پرسش برای همگان پیدا شود؛ چرا با آن که رژیم انگلیس خود پرورده آخوند بوده، و راه آمدن این رژیم برسر قدرت را هموار کرده است، هم اکنون با آن از در ستیز و دشمنی در آمده است؟!. علت را باید از زمانی دانست که رژیم انگلیس ۱۶۰۰ میلیون پوند دزدی های مجتبی فرزند جنایتکار خامنه ای را مسدود کرد، و طبق روال همیشگی و تاریخی، مانند سرمایه های دزدی و ذخیره شده در بانک های خود را بالا کشید. این حرکت موجب گردید که به دستور خامنه ای، بسیجی ها دزدانه از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتند و پس از آتش زدن برخی قسمت ها، اموال سفارت را نیز به یغما بردند. این روش غیر دیپلماسی و غیر انسانی رژیم، سبب تیرگی روابط سیاسی میان دو کشور شد.

تحریک تازی نژادها از سوی دولت استثمارگر انگلیس

از آن تاریخ به بعد، دولت انگلیس با فروش اسلحه به تحریک حکمرانان کشورهای عرب کناره خلیج پارس مانند قطر، عمان و دوبی پرداخت. بازار منطقه و هرگونه فعالیت اقتصادی و سیاسی را از ایران گرفت، به عربها با تبلیغاتی گسترده در منطقه اعتبار و ارزش جهانی داد. موزه مسخره و تحمیر آمیزی بنام هنر اسلام در قطر برپاکرد،مسابقات بین المللی در امارات برگزار نمود، و در نهایت امارات را مدعی و طلبکار جزایر همیشه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ساخت.

اینها حاکمان کشورهای عربی اند که چشم طمع به خاک و آب های ایران دارند و در هرگردهم آیی برای نابودی و تجزیه ایران با راهنمایی انگلیس نقشه می کشند. ادعای آنان برای جزایر سه گانه و تغییر نام خلیج فارس، از جمله اقدامات ضد ایرانی و تازی منشی این شکمباره های تازی نسب است.

اینها حاکمان کشورهای عربی اند که چشم طمع به خاک و آب های ایران دارند و در هرگردهم آیی برای نابودی و تجزیه ایران با راهنمایی انگلیس نقشه می کشند. ادعای آنان برای جزایر سه گانه و تغییر نام خلیج فارس، از جمله اقدامات ضد ایرانی و تازی منشی این شکمباره های تازی نسب است.

با سیاست کثیف انگلیس بیشتر آشنا شوید

انگلیس ها، هرکجا که بخواهند در آن نفوذ زیاد داشته و سرانجام زیر چتر فرمانروایی خود در آورند، از اتباع خود، و یا مزدوران و دست نشاندگانی، آن منطقه را پر و اشغال می کنند، آنگاه از سوی آن گروه اشغالگر وابسته به خود فریاد استقلال و آزادیخواهی بلند می کنند، و شکایت را به سازمان ملل می برند و با برگزاری یک همه پرسی آزاد که بیشتر، مزدوران و اتباع خودشان در آن شرکت دارند، آن بخش و آن منطقه را از پیکر و بدنه کشوری جدا می سازند.

نمونه این سیاست کثیف را در بحرین پیاده کردند، و با حیله گری شاه را در دام رأی گیری آزاد انداختند، و سرانجام بحرین را از ایران جدا ساختند. در مورد خوزستان نیز نوکر و دست نشانده ای مانند شیخ خزئل و مزدوران بسیاری دیگر را در آن استان گماردند و نیت پلید جداسازی آن را از پیکر ایران دنبال می کردند. تا آن که در آن وضعیت خطرناک، رضا شاه مرد میهن دوست ایران از یاوه گویی ها و تهدید های انگلیس نهراسید، و با دستگیری شیخ خزئل و شماری دیگر از مزدوران و جاسوسان انگلیس، به آن توطئه روباه گرانه انگلیس پایان بخشید.

کشورما همیشه در معرض خیانت و توطئه انگلیس و عرب از جنوب، و روسیه از شمال بوده است. در شرایط کنونی این سه دشمن دیرین بدنبال دست درازی و تجزیه ایرانند، و خود رژیم هم که ضد ایرانی است و در نهایت با این سه گروه همکاری و همخوانی دارد.

کشورما همیشه در معرض خیانت و توطئه انگلیس و عرب از جنوب، و روسیه از شمال بوده است. در شرایط کنونی این سه دشمن دیرین بدنبال دست درازی و تجزیه ایرانند، و خود رژیم هم که ضد ایرانی است و در نهایت با این سه گروه همکاری و همخوانی دارد.

روش اشغال جزیره فالکلند وابسته به آرژانتین نیز تا کنون به همین روش بوده است. دولت انگلیس تا کنون جزیره آرژانتینی را پر از اتباع انگلیسی و گروهی از مزدوران خود نموده، و حال، در برابر ادعای قانونی و حق طلبانه دولت و ملت آرژانتین، آنان را به یک همه پرسی دعوت می کند. بدیهی است، در چنین شرایطی که دولت انگلیس از ورود و اقامت اتباع آرژانتینی مخالفت کرده است، در صورت میانجیگری سازمان ملل و همه پرسی، مالکیت جزیره به انگلیس بر می گردد.

در مورد جزیره ابوموسی نیز به دستور و خواست دولت انگلیس، دولت امارات مزدورانی را به تدریج بدون آگاهی و یا با بی توجهی رژیم غاصب ایران، در آن جزیره پیاده و مسکن می دهد. و دیری نخواهد پایید که صدای انگلیس و امارات از دهان مزدورانشان در جزیره ابوموسی بلند می شود و درخواست استقلال و پیوستن به امارات را خواهند نمود.

از آنچه گذشت

به تحریک دولت انگلیس، دولت امارات بازهم ادعای مالکیت جزایر سه گانه ایرانی را دارد. برای ایجاد تفرقه و ستیزه جویی، نام  لینک فوتبال امارات را به لینک خلیج ع-ر-ب-ی تبدیل نموده است، دشمنی و کینه توزی انگلیس با میهن ما ز همکاری با خرس سپید روسیه در تجزیه ایران آغاز می شود، تا از شاهان قاجار عروسکی بی اختیار، و به رقص و جفتک پرانی و چموشی واداشتن، تا رضا شاه بزرگ فرد خدمتگذار را از صحنه سیاست بیرون بردن، و کودتای ننگین ضد مردمی ۲۸ مرداد را بر مردم ایران تحمیل کردن، و سرانجام  آخوندک جل پشت و شارلاتانی را به حلق مردم ایران فرو کردن، ادامه می یابد.

این تصویر زشت و موهن که بزرگترین اهانت و توهین به ایران و ملت ایرانی است، از سوی "خبرگزاری پارس" در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ گزارش شده است. این خبرگزاری به اصطلاح ایرانی ولی در حقیقت تازی نسب، گزارشی از نشست این تازیان در منامه آورده، ولی کمترین اشاره ای به این پرچم نازیبا و نفرت انگیز تازی نکرده است. به راستی نفرین بر این رژیم که همه اعضاء و افراد آن خائن و ایران فروشند.

این تصویر زشت و موهن که بزرگترین اهانت و توهین به ایران و ملت ایرانی است، از سوی “خبرگزاری پارس” در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ گزارش شده است. این خبرگزاری به اصطلاح ایرانی ولی در حقیقت تازی نسب، گزارشی از نشست این تازیان در منامه آورده، ولی کمترین اشاره ای به این پرچم نازیبا و نفرت انگیز تازی نکرده است. به راستی نفرین بر این رژیم که همه اعضاء و افراد آن خائن و ایران فروشند.

 • a.a

  من نمیدونم کی به ای عربا گفته شماها جزو آدمی زاد محسوب میشین آخه؟مطلبتون پردرد و جاکمع بود فقط یه خواشی ازتون دارم اونم اینکه یه پستیم در مورد مرتیکه مزدور جیره خورد ناصر پورپیرار و طرفدارای حروم لغمه عوضیش بنویسید…!
  حال این تجزیه طلبای بی همه چیزو بگیرید…
  ممنون

 • gartal

  تا زمانیکه دیگر اقوام ساکن در جغرافیای ایران را شهروندان درجه ۲ و ۳ و .. می دانند و ثروتهای زمینی و زیرزمینی موجود در سرزمین مادری اشان را غارت کرده و درآمد حاصل از این منابع بصورت غیر عادلانه تقسیم می شودوزبان و فرهنگ و آداب و رسوم آنها به جوکهای روزمره عده ای بی فرهنگ تبدیل میشود باید منتظر اتفاقاتی از این دست بود.

 • یک لور

  آخه به شما چه ربطی داره که اونا به این پهنه ی آبی چی میگن به فرض که طبق تمام اسناد و نقشه ها خلیج فارس باشه،اختیار زبون اونها که دیگه با شما نیست،تو ایران اینقدر بگید خلیج فارس تا جونتون دراد،الان مثلا شما فارسها به محمره میگید خرمشهر(از زمان رضاشاه ملعون این اسم تغییر کرد)کسی میتونه به شما حرفی بزنه؟؟صد ها مثال مثال اینجوری تو مناطق لور،عرب،کورد،بلوچ و ترک نشین ایران وجود داره.شما فارسها میخواید کل کشور رو قبضه کنید.چرا یه ذره فکر نمیکنید که تون این کشور تون بیش از ۲٫۵ ملیون عرب زندگی میکنه که اتفاقا بیشترشون هم کنار خلیج عربی زندگی میکنن؟؟اگه واقعا هویت ایرانی!!!واسه شما مهمه چرا ایقدر روی دریای مکران(جنوب بلوچستان)زوم نمیکنید.اینی ه که میگید عربا تازی اندو سوسکمارخور نشونه ی حماقت و نژاد پرستی شماست.فعلا که همون سوسکمار خور ها خیلی از شما جلوترند.افتخارتون فقط به تاریختونه!!!

 • 1397

  سلام به ان دسته عزیزانی که می دانند روزی ایران از دست این عده آخوند کثیف و خون آشام رهایی خواهد یافت به تازگی خبــــری به دست آورده ام که موهای سرم از شدت خشم و نفرت سیخ شدند و در ارتباط با خامنه ای بود بله این آخوند (با نهایت ادب و احترام برای خوانندگان ولی مجبورم که بی پروا صحبت کنم) این آخوند کونی (البته با ذکر دلیل و منطق و اثبات) چه کسی بوده که تا به حال ما با خبر نداشتیم! در دوران بچگی و نوجوانی بسیار تا بسیار با آبروی خانوادش بازی کرد به کرار به طوری که پدرش بارها به خاطر عملی که در دین ما مسلمانان از آن به لواط یاد شده است مرتکب آن می شده است کتکش می زد و در آخرین بار کتک کاریش آنرا از خانه اش بیرون می اندازد! تا روزی که ایشان به خاطر بی سرپناهی پناه بر طلاب خانه فیضیه قم میبرد و در انجا برای خودش آخوند می گردد و از طرف حوزه علمیه قم به شهر مشهد برای تبلیغ دین میرود، در آنجا با زنی آشنا میشود که کار او جمع و جور کردن دختران و زنان برای صیغه با مردان می گردد خود او نیز برای رانندگان اتوبوس ها و مینی بوسها پیشنهاد صیغه کردن زنان و دخترانی که همان زن جمع و جور کرده بود را می داد تا کار به جایی می رسد که طی مکاتبات زیاد با ساواک که فردی به مشهد آمده و آنجا را به فساد و گند کشیده است از طرف ساواک تعقیب و دستگیر می گردد( مورد توجه آن دسته عزیزانی که در تاریخچه زندگانی ایشان از آن بعنوان مبارزات علیه رژیم شاهنشاه و دستگیری ایشان آمده است!!!) چندین و چند بار از ایشان تعهد کتبی بعمل آمده بود که دست از این کارشان بردارند ولی چون خود در طفولیت و نوجوانی اینکاره تشریف داشتند شیطان درونیش او را به شیطان ظاهری و ابزاری تبدیل کرده بود و معتاد به این کار گردیده بود چراکه هم زیارت بود و هم تجارت!!! متاسفانه ساواک چون میبیند ایشان از این اعمال دست بر نمی دارند ایشان را به سیستان و بلوچستان تبعید می کنند و در انجا تا پیروزی آخوند سلطنتی بر تاج سلطنتی می ماند و بقیه ماجرا را هم که خودتان می دانید و می بینید که چه شده است. بگذارید برایتان یک داستانی تعریف کنم روزگاری دو نفر مرد لواط کار که معتاد به این کار شده بودند(احنمالا ابنه ای شده بودند) و به هر کسی که از راه میرسید خودشان التماس و پیشنهاد می دادند که زیر یک لحاف بخوابند! آرزو میکنند که به مقام بزرگی نائل شوند! روزگار هم بر وفق مراد می گذرد و یکی از آنها شاه می شود و دیگری وزیر. قانونی در کشورشان وضع می کنند که هر کسی که می میرد حتما بایستی به پیشگاه آن شاه و یا وزیر میبردند و آنها هم در گوششان زمزمه ای می کردند که برای همه کاملا مبهم مانده بود که آنها به گوش مرده ها چه می گویند البته چفیه بر دور گردنها میگفتند که از خداوند منان برای آنها طلب بخشش و مهربانی می کنند آنها نماینده خدا در زمین هستند و ای کاش سن ما هم ایجاب می کرد که ما هم وقتی مردیم در گوش ما هم زمزمه طلب بخشش می کردند!!!! روزگاری به همین منوال گذشت تا روزی شجاع مرد و فهمیده ای پیدا گردید که واقعا من خودم را به مردن خواهم زد تا بدانم که آن دو چه می گویند، خود را به مردن زد و به پیش یکی از آن دو بردند وقتی که شاه وضو گرفت و البته از آب ریخته شده در کاسه از وضوی گرفته شده که در جلوی کاخ شاه برای تبرک گرفتن صف بسته بودند!!!! وقتی همه اتاق را ترک کردند و آب را برای تبرک دادن به بریون کاخ بردند شاه به در گوش ایشان گفتندکه: وقتی به آن دنیا رفتی و مرده ها از تو پرسیدن که از آن دنیا چه خبر بگو هیچ در امن و امان است روزگار به دست کونیان افتاده است!!!