بایگانی ماهیانه: ژوئن 2013

کَنکاشی بَر سیاهچاله ها و بی اعتباری بُرهان علیت!۵

علیت که یک قانون تجربیست تنها در دنیای ماکروسکپیک کاربرد دارد و در دنیای کوانتوم و ریز ذرات صادق نیست ؛ در این مطلب سعی شده بدون برخورد کوانتومی با آن و تنها با استفاده از آنچه که در سیاهچاله ها رخ می دهد و شباهت آن با کائنات در زمان وقوع بیگ بنگ، بی اعتباری این برهان قدیمی و ریشه دار نشان داده شود.

زهرا نعمتی برنده برترین جایزه پارالیمپیک جهان، موجب افتخار و سرفرازی هرایرانی۰

در باره زهرا نعمتی قهرمان تیر انداز باکمان از سوی نویسندگانی چند، مطالب خوب و ارزنده ای در خور مقام شایسته وی، و ستایش از آنهمه رشادت و تلاش او نوشته شده است. بر نگارنده نیز دریغ آمد که نکته هایی از پیکار این هم میهن گرانمایه را که موجب افتخار و بالیدن هرایرانی، به ویژه بانوان است، به نگارش نیاورد.