آیا پاسخ شاهزاده به پرسش های گزارشگر بی بی سی نشانه سیاست بازی وی بود یا درماندگی اش؟ ۱۴

گفتگوی شاهزاده با گزارشگر

آقای استیفن ساکر Stephen Sackur گزارش گر بی بی سی با شاهزاده در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۱۳ گفتگویی داشت که بنا به باور نگارنده ناشی از طفره رفتن و سفسطه، و یا درماندگی و ناچاری شاهزاده است. آنان که به این مصاحبه گوش فراداده اند، گزارش گر را فردی آزاد، درست اندیش، کارکشته، و راستگو می دانند که بدون هیچگونه تعارت، تملق، سیاست بازی، اصل مطلب و پرسش های خود را به اصطلاح صاف و پوست کنده بیان می کرد. پرسش هایی که همگی نشان دهنده آگاهی ژرف او از وضع آش و لاش ایران و شناخت درستی است که از طبیعت متظاهر و خوش رنگ شاهزاده و خانواده خود بزرگ بین، در خود فرورفته و تافته جدا بافته ایشان بود.

در این ویدیو گفتگوی شاهزاده را با گزارشگر بی بی سی می شنوید. گزارشی که از طفره رفتن و خود بزرگ بینی و ادعاهای توخالی شاهزاده را به خوبی نشان می دهد. ادعاهایی که در آن مردمی نیست و دال بر خودکامگی است.

reza-pahlavi-national-iranian-council-bbآقای استیفن ساکر گزارش گر بی بی سی با شاهزاده گفتگویی داشت که ناشی از طفره رفتن و سفسطه شاهزاده است. آنان که به این مصاحبه گوش فراداده اند، گزارش گر را فردی آزاد، درست اندیش، کارکشته، و راستگو می دانند. پرسش های وی نشان دهنده آگاهی ژرف او و شناخت درستی است که از طبیعت متظاهر و خوش رنگ شاهزاده بود.c-hardtalk-interview

آقای استیفن ساکر گزارش گر بی بی سی با شاهزاده گفتگویی داشت که ناشی از طفره رفتن و سفسطه شاهزاده است. آنان که به این مصاحبه گوش فراداده اند، گزارش گر را فردی آزاد، درست اندیش، کارکشته، و راستگو می دانند. پرسش های وی نشان دهنده آگاهی ژرف او و شناخت درستی است که از طبیعت متظاهر و خوش رنگ شاهزاده بود.

پاسخ های شاهزاده

تلاش شاهزاده در این گفتگو، طفره رفتن و دوری جستن از پاسخ بود. همان روش دیپلماسی و یا مردرندی که سیاستمداران به کار می برند و به اصطلاح تلاش می کنند که دم به تله ندهند، در بیان وی آشکار بود. گهگاهی که شاهزاده با برخورد قاطع و روشنگرانه پرسش کننده روبرو می شد، به ناچار به ادعاهای پوچ و نادرست و کلی گویی می پرداخت. به طور کوتاه فرار از حقیقت، پرده پوشی، از یک شاخه به شاخه دیگر پریدن، و پرسش کننده را گیج و ناامید ساختن را می توان نتیجه و پیامد این مصاحبه دانست.

شاهزاد رضا پهلوی کم ترین تجربه سیاسی را ندارند، ایشان در این ۳۵سال تجربه مدیریت یک تشکل کوچک یا یک موسسه خیریه کوچک یا هر چیز دیگری را هم نداشته، همچنین در همه این سال ها نه تحصیلات درخشان و نه شغلی داشته و در حقیقت مادر ایشان همه کاره بوده است. به راستی آیا چنین شخصی می تواند رهبری یک اپوزسیون داشته باشد؟.

شاهزاد رضا پهلوی کم ترین تجربه سیاسی را ندارند، ایشان در این ۳۵سال تجربه مدیریت یک تشکل کوچک یا یک موسسه خیریه کوچک یا هر چیز دیگری را هم نداشته، همچنین در همه این سال ها نه تحصیلات درخشان و نه شغلی داشته و در حقیقت مادر ایشان همه کاره بوده است. به راستی آیا چنین شخصی می تواند رهبری یک اپوزسیون داشته باشد؟.

شاهزاده یکه سوار

در این گفتگو بازهم باردیگر شاهزاده نقش خود را گرچه نام نبرد، ولی آشکارا مانند نلسن مندلا در آفریقای جنوبی و یا لخ وائنسا قهرمان لهستان می داند که کشورهای خود را از دیکتاتوری به دموکراسی رساندند. هنگامی که گزارشگر در پاسخ ادعای ایشان می گوید که آنان در کشورهای خود و در میان مردم بودند ولی شما از ایران دور بوده و در آمریکا هستید چگونه می خواهید چنان رسالت و برنامه ای داشته باشید که خودتان را نماینده مردم بنامید؟، نامبرده با تبختر بازهم ادعا می کند که با افراد گوناگونی در شهرهای ایران چون اصفهان، تهران، شهرهای کوچک و حتی کمپ پناهندگان در عراق در تماس است و استقبال و پذیرش پر قدرت و فراوان مردم را نسبت به خود احساس می کند.

شاهزاده ادعا دارد که اعلام جرم کردن وی علیه خامنه ای، موجب گردیده که از سوی مردم ایران به عنوان “مرد سال” شناخته شود. به عنوان نمونه، رادیو فردا را مثال می آورد که در این مورد نامبرده را مرد سال شناخته است. حال، باید از ایشان پرسید این اعلام جرم چه شد، و به کجا رسید؟. آیا مردم ایران نباید از اعلامیه شما و پاسخ دادگاه آگاهی یابند؟. و راستی اعلام جرم شما علیه مجله هفتگی فوکوس آلمان به کجا رسید؟. آیا توانستید مچ مسئولان آن نشریه را باز کنید که گفتگوی شما را تحریف کردند و وارونه نشان دادند؟.

این آقا که نشان می دهد از کهنه کاران رژیم شاهنشاهی است و حتی نام شورا را رستاخیز نامیده که یادآور خاطره ایشان از حزب کذایی رستاخیز می باشد، در این ویدیو به خوبی نشان می دهد که شورای ملی در حقیقت بازگشت به دوران دیکتاتوری شاهنشاهی است. او با گستاخی هرکس راکه مخالف گروه آنان باشد، ضد ملی و از رژیم اسلامی می داند. همان گونه که شاه گفت مخالفین گذرنامه خود را بگیرند و از کشور بیرون روند و خامنه ای در سخرانی روز عید گفت هرکس در انتخابات شرکت نکند مخالف رژیم و ضد ملی است.  نکته دیگر این که این خردباخته می گوید طبق آمار گرفته شده از همه ایران، ۸۵٪ مردم خواهان بازگشت رژیم شاهنشاهی اند (نه مشروطیت). این ادعای نادرست و سرتاپا دروغ است . ادعایی که همه دیکتاتورها مانند صدام، قذافی، شاه داشتند و خامنه ای هم همان ادعا رادارد در حالی که به جرأت می توان گفت طرفدار نظام مشروطیت (نه شاهنشاهی) از ۱۵٪ تجاوز نمی کند.

راههای رسیدن به آزادی

شاهزاده دولت آمریکا را گناهکار می داند که درسیاست ایران دخالت نکرده است. ایشان می گوید که باید از یک همه پرسی بازهم همانند آفریقای جنوبی و لهستان به عمل آورد و چنانچه از این راه امکان پذیر نباشد سرانجام حمله نظامی را برای مردم ایران ضروری می داند. در همه گفتگوها، شاهزاده خودرا عملن به عنوان یک اپوزیسیون و فعال سیاسی می داند که پرچم آزادی را در دست گرفته و روبروی رژیم ایستاده است.

پوزش از مردم برای دیکتاتوری شاه

گزارشگر از شاهزاده که خود را نماینده مردم می داند می پرسد که چرا از دیکتاتوری، و ظلم و ستم پدرش از مردم پوزش نمی خواهد؟. او خود را پاسخ گوی مردم در باره رفتار پدرش نمی داند و ادعا می کند که کارهای شگرف و بزرگی به دست پدر و پدربزرگش انجام شده و گروه انبوهی از مردم ایران بدان اذعان و اعتراف دارند.

شاهزاده پشت تریبون شورای ملی شاهنشاهی جای می گیرد و با ۶۱۰ رأی، خود را نماینده ۷۵ میلیون مردم ایران می داند.

شاهزاده پشت تریبون شورای ملی شاهنشاهی جای می گیرد و با ۶۱۰ رأی، خود را نماینده ۷۵ میلیون مردم ایران می داند.

از آنچه گذشت

گفتگوی شاهزاده با گزارشگر بی بی سی چند نکته را روشن می کند: شاهزاده مانند سیاستمداران روباه جهانی، مشکل مردم ایران و کارهای خود را با سفسطه و سیاست بازی پاسخ می دهد و تلاش می کند که چهره واقعی خود را در پس نقاب تظاهر و خودنمایی پوشیده نگاه دارد. او مانند گفتار پیشینش چون نلسن مندلا و لفت وائنسا می داند که با رأی گیری آزاد مردم توانستند کشورشان را به دموکراسی رسانند. در حالی که گزرش گر می گوید آنان در کشور خود فعال بودند، ولی شما در آمریکا نشسته اید. شاهزاده در صورت امکان ناپذیری رسیدن به آزادی از راه مسالمت آمیز، دست زدن به نیروی نظامی را مجاز می داند.

شاهزاده ادعا می کند که با جوانان در همه جای ایران و حتی کمپ های پناهندگان در تماس است و همگان او را تأیید می کنند و در اعلام جرم علیه خامنه ای به عنوان “مرد سال” از طرف مردم ایران شناخته شده، و رادیو فردا در مورد این آمار برنامه ای پخش نموده است. شاهزاده در برابر دیکتاتوری های شاه خود را پاسخگو نمی داند و پوزشی نمی خواهد و برعکس ادعا دارد که مردم ایران از خدمات برجسته و شگرف پدر و پدر بزرگش ستایش می کنند.

شاهزاده مانند همه دیکتاتورها خود را در میان عده ای چاپلوس و تملق گو پنهان کرده، و از هرانتقاد و چالشی که همگی به نفع خود وی است فرار می کند. دوستان و فرصت طلبانی چون پیرزاده، خانم گلستانه, فرخ پیرنیا و مانند آن. در حالی که دوستان واقعی و حقیقی وی خردمندانی هستند که راههای نادرست و غلط را نشان می دهند و وی را از کجراهی به دور نگاه می دارند. کسانی چون آقایان محمد امینی  بهرام مشیری، و  محمد علی مهرآسا ،کسانی که دست بر تاریخ دارند و خواسنتند در گذشته اشتباهات شاهزاده و مادرشان را در خودنمایی و خود بزرگ بینی و ادعاهای پوچ و توخالی گذشته به دور نگاه دارند و راههای درست را بدانان نشان دهند.

آقای بهرام مشیری در پاسخ یکی از مصاحبه های شاهزاده و لاف زنی وی در باره دموکراسی پدرش به افشاگری می پردازد و مدارکی بر مبنای دیکتارتاری شاه را نشان می دهد.

نکته پایانی

در آغاز برپایی شورای ملی شاهزاده، گروه ما (فضول محله) با خوشبینی زیاد تصمیم به همکاری با شورا گرفت. ما تشکیل و برقراری شورا را به فال نیک گرفتیم و بیان داشتیم تا زمانی که شورا در راه مردمی اداره شود و افراد درست و آزادی خواهی آن را اداره کنند، از حمایت کنندگان و پشتیبانان آن خواهیم بود. ولیکن به زودی دریافتیم که شورا سوای انگشت شمار از افراد میهن دوست، ازعده ای از فرصت طلبان و چاپلوسانی تشکیل شده که دور شاهزاده را نیز همیشه احاطه کرده اند و جای هیچگونه امیدواری برای آن نیست.

 • مصطفی نیک کردار

  جناب آقای ارژنگ سلام
  لازم میدانم که دوستانه تذکردهم که این نوشته شما :
  نه متنی خبریست ( چون نه از اصل ومتن کامل پرسشها اثری هست ونه متن پاسخها !)
  و نه مطلبی انتقادی میباشد ( چون بیشتر از صفات و شخصیت و شهرت مصاحبه کننده و مهان برنامه نوشتید وازهدف و محتوای حرفها خبری نیست )
  ونه مطلب روشنگرانه در راستای آگاه سازی بود ( چراکه با رجوع به آرشیو خودتان حد اقل ده مورد تکراری ازهر یک از معایب و موارد مندرج در همین نوشته ببینیم و بخوانیم وهست )
  این نوشته شما نه مطلبی سیاسی و یا اجتماعی و یا فرهنگی و هنری و یا حتی یک نوشته طنز هم نیست ( چون ظرافت و مشخصات یک مطلب طنز را ندارد )
  حالا توقع دارید مخاطب و خواننده از مجموع این کلمات گنگ و تیز و درهم وناشفاف که با نظر و عقیده و برداشت شخصی شما معجونی شده را چگونه ببینند و بفهمند و چه برداشت بکنند ؟
  آیا نقل قول کامل ودرست و شفافیت هدف و روشن بودن پیام برای انتقال به مخاطب وخواننده از اصول ضرروری و لازمه مبرهن کارخبرنگاری و خبررسانی نیست؟
  تا برسیم به اصول و چگونگی نگارش یک مطلب انتقادی ……..
  خواهش میکنم برای جلوگیری از نشر این کامنت و نظر من در دیگر سایتهای ایرانی پربیننده دیگر٬ نسبت به نشرو پخش و پاسخ به آن در زیر همان نوشته خودتان لطف و اقدام بفرمائید.
  تندرست و پاینده و سرفراز باشید
  مصطفی نیک کردار

  • با درود به شما، این مقاله ترجمه گفتار شاهزاده با خبرنگار است و اشتباهات تکراری شاهزاده نیز یادآوری شده است. هنگامی که نامبرده خدمات برجسته پدر خود را بازگو می کند و از دیکتاتوری و زیر پاگذاشتن قانون اساسی و مشروطیت طفره می رود و خود را نماینده برجسته همه مردم ایران می داند، جای انتقاد و اعتراض است. ایشان با این کجروی که اکنون بدون بودن در قدرت از خود نشان می دهد، چنانچه به قدرت برسد با افراد چاپلوسی که به دور خود جمع کرده است، از پدرش دیکتاتورتر خواهد شد- با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

 • ک

  مصاحبه به درستى ترجمه نشده، و تحریف شده

 • ضیا

  آقای ارژنگ و دست اندر کاران سایت فضولباشی، آیا در موقعیت کنونی که ما در یک نقطه عطف تاریخ قرار گرفته ایم و شاهد مخوفترین جنایات بر علیه مردم ایران و بخصوص جوانان ایران زمین هستیم، آیا در حال حاضر که حاکمان فاسد و جنایت پیشه جمهوری اسلامی با افکار قرون وسطائی خویش ایران ما را در معرض خطر جنگ و تجزیه شدن قرار داده‌اند به صلاح است که رژیم گذشته ایران، محمد رضا شاه، رضا شاه و یا رضا پهلوی را مورد تاخت و تاز قرار بدهیم؟! بنده ضمن این که دیکتاتوری شاه فقید و رضا شاه را تایید می‌کنم؛ رضا شاه را یک خادم، یک رهبر بزرگ و یک وطن پرست واقعی‌ می‌دانم، همچنین محمد رضا شاه را نیز یک وطن پرست و انسانی‌ به مراتب بهتر از خلیفه کنونی ایران می‌دانم، ولی‌ متاسفانه شاه فقید با اشتباهات بزرگی‌ که انجام داد ایران ما را دو دستی‌ تقدیم این آخوندهای فرومایه کرد؛ این خود جای بحث دارد که به نظر بنده به میا‌‌ن کشیدن کوتاهیهای رژیم گذشته به ضرر جنبشهای ضّد رژیم و به نفع جمهوری اسلامی است.

  • ضیا

   پوزش می‌خواهم، منظور من از سایت فضولباشی، فضول محله بود.

  • با درود به شما، این مقاله ترجمه گفتار شاهزاده با خبرنگار است و اشتباهات تکراری شاهزاده نیز یادآوری شده است. هنگامی که نامبرده خدمات برجسته پدر خود را بازگو می کند و از دیکتاتوری و زیر پاگذاشتن قانون اساسی و مشروطیت طفره می رود و خود را نماینده برجسته همه مردم ایران می داند، جای انتقاد و اعتراض است. ایشان با این کجروی که اکنون بدون بودن در قدرت از خود نشان می دهد، چنانچه به قدرت برسد با افراد چاپلوسی که به دور خود جمع کرده است، از پدرش دیکتاتورتر خواهد شد- با سپاس از توجه شما- سهراب ارژنگ

 • Leila

  Moghrez va bee manteghi baba, khejalat dareh.

 • سام

  بسیار مغرضانه بود. به نظر من شاهزاده عملکرد خود را از لحاظ دموکراتیک بودن در شورای ملی ایرانیان و همچنین پیش نویس منشور این شورا به اثبات رساندند.
  متن شما نه ارزش خبری داشت و نه تحلیلی.

 • irani

  aghaye arzhang shoma vatan parast va doosdare iran nistid lofan kami dar in mored ba khodat fekr kon va zarbe be iraniani ke dar rah azadi va domocracy karmikonand mane trashi nakon.

 • BARAMBA

  بهرام نجیبی
  به نظر من مصاحبه خوبی بود٬سئوالها خیلی محکم ٬و فقط در یک نقطه آقای پهلوی اشتباه کردند که:مسئله اتمی ایران را پیش کشیدند٬و البته بعدا با اشاره به مسائل زندانیان سیاسی و جنایهای رژیم بنده به عنوان یک بی طرف به ایشان نمره ۱۹ میدهم.همگی شاد باشید و به هم عشق و احترام بورزید.

 • BARAMBA

  و اما تقاضای آقای نیک کردار که مطلب ایشان باید زیر همین مقاله چاپ!!و آقای ارژنگ به خواسته ایشان احترام میگذارند٬نشانگر دمکراتیک بودن فضول محله میباشد.
  ولی باید به اطلاع شما هم میهنان عزیز برسانم که من چهار سال و نیم در ایران زندگی کردم و تازه به آمریکا برگشتم٬مردم خیلی عوض شدند٬همه ختم روزگار٬پر از آدم فروش و…………..باید در آنجا زندگی کنی تا متوجه بشی چه میگویم.

 • مهرشاد

  بالا برید پایین بیاید شاهزاده رضا پهلوی امید یک ملت است.

 • koorosh

  توی که از خبرنگار بی‌بی‌سی که ایران رو جعلی میداند،بار بارها دولت انگلیس از حامیان تجزیه ایران استقبال کرده و آشکارا و مخفی‌ از آنها حمایت می‌کند،خلیج فارس ایران را خلیج عرب میداند،حمایت می‌کنید و از رضا پهلوی که پدرش ایران را ساخت و همین انگلیس استعمارگر را از ایران بیرون انداخت،و مانع از کمونیست شدن ایران شد،اوو را خوان معرفی کردید،میگویید مردم حکومت بادشاهی مشروطه نمیخواند و طرفدارانش ۱۵%،نه تو درست میگی‌ مردم مریم رجوی یا کمونیستها را میخواهند،جمع‌ش کن بعد از بیرون کردن این آخوندهای ایران سوز ابله ،خواهی‌ دید که رضا پهلوی جایش کجاست،ابله بیشعور

 • مصطفی نیک کردار

  دوست گرامی BARAMBA ,

  چون قبلا چند بار کامنت بدون توهین وحرف رکیک فرستاده شده من نمایش داده نشد , بنابرین مجبور به نوشتن آن جملات و یا تقاضای ! مورد نظر شما شدم . هرچند که پاسخی داده نشد , ولی باز تکرار میکنم که این نوشته جناب ارژنگ در یک جمعبندی و مقایسه با نوشته های قبلی ایشان در باره آقای رضا پهلوی , تکراری و جهت دار و مانند همیشه مغرضانه و نیش دار میباشد و چند سوالی که بارها پاسخ داده شده را بصورت کلیشه ای و مستمر تکرار میکنند و من این مطلب را بیشتراز جنبه خبری و خبررسانی و خبرنگاری و در راستای آگاهسازی نقد کرده و نکاتی را گوشزد کردم.

  اما نمیدانم چرا هربار که نتیجه گیری شما را در مورد دمکراسی ذکر شده تان میبینم , ناخودآگاه گفته و نتیجه گیری نتانیاهو از عدم دمکراسی در ایران بعلت نپوشیدن شلوار جین و گوش نکردن موسیقی غربی در ذهنم تداعی میشود …..

  که هردوی آنها درست مانند هم ساده و سلیس و عمیق و با همان لطافت و ظرافت و منطق گفته و نوشته شده ….