کَنکاشی بَر مَسیحیت؛ بَخش دوم: “افسانه موهوم عیسی مسیح” ۱۸

– خلاصه ای از بَخش نُخست:

در نُخستین بَخش این مقاله به مغلطه مَشهور مَسیحیان “مسیحیت دین نیست” پرداخته شد و با استناد به آیات کتاب مقدس، ثابت شُد که نه تَنها مسیحیت نیز یک دین است و شَریعت دارد بلکه حتی عیسی مَسیح خود را ادامه دهنده راهِ فرستادگانِ پیشین دانسته و هیچگاه قوانین و شریعتِ خونبار عهد عتیق (تورات) را رَد و باطل نمی داند.

در بَخش نخست مسائل زیر شکافته شدند:

– مَسیحیت به استناد آیات کتاب مقدس دین است و در پیشگاهِ منطق و خرد جهانی نیز از مسیحیت به عنوان یکی از ادیانِ ابراهیمی نام برده می شود، بنابراین این جمله ای که می گوید”مسیحیت دین نیست” یک معلطه نَخ نماست که بَرای متمایز جلوه دادن مسیحیت از سایر ادیان، اختراع شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

پژوهشگران و محققان دینی - تاریخی می گویند که دست کم تا هفتاد سال پس از مرگ عیسی حتی یک خط درباره وی نوشته نشده! حال چگونه ممکن است چنین فرد گمنامی، به جز به دلایل سیاسی، اینچنین با خرافات و افسانه در هم تنیده شده باشد؟ _ سیروس پارسا _َ

پژوهشگران و محققان دینی – تاریخی می گویند که دست کم تا هفتاد سال پس از مرگ عیسی حتی یک خط درباره وی نوشته نشده! حال چگونه ممکن است چنین فرد گمنامی، به جز به دلایل سیاسی، اینچنین با خرافات و افسانه در هم تنیده شده باشد؟
_ سیروس پارسا _َ

– مَسیحیت بَر خلاف گفتار و ادعای مَسیحیان شَریعت و قوانین دارد و کَسی که از دستورات دینی مسیح سرپیچی می کند، به گفته شخص عیسی ناصری، یک مَسیحی ایماندار نیست و در نزد پدر مقدس، جایگاهی ندارد. شریعتِ مَسیحیت همانا قوانینِ تورات است.

مَسیح به جز چند سخنرانی در بابِ اخلاق و جامعه کار دیگری انجام نداده و از آنجا که مسیح خداست و تورات هم سخنانِ خداست، بنابراین مَسیح شریعت را در عَهد عتیق بیان کرده و در عَهد جدید به مسائل دیگری به جز قوانین خشک الهی پرداخته است. [۱]

– افسانه زندگی عیسی مَسیح:

چنانچه افسانه “مرگ عیسی” را از کتاب مقدس برداریم، هیچ چیز از مسیحیت باقی نمی ماند! چه رقت بار است اعتقاد به چیزی که بُنیانش بَر مرگ و قربانی کردن یک انسان نَهاده شده است.

از آنجایی که “عیسی مسیح” یک شخصیت واقعی تاریخی نیست و هیچ تاریخ نگاری در زمان خودش به وی اشاره ای نداشته است و همچنین با توجه به اینکه عهد جدید چند دهه پس از مرگ مسیح نوشته و هیچ کدام از نگارندگان کتاب های متی، لوقا، مرقس و یوحنا، عیسی مسیح را از نزدیک ندیده بودند، نمی توان آنچه درباره مسیح، زندگی و مرگش می گویند را باور کرد. [۲] [۳] [۴] [۵]

از دید یک مسیحی، نزدیک به شش هزار سال پیش، عیسی مسیح تمامی هستی را در شش روز خلق کرده و روز هفتم به استراحت پرداخته و اکنون نیز همانند فرتور مشغول محافظت از ایمان داران به مسیح می باشد! البته گویا او نقش چندانی در مرگ سالانه 9 میلیون کودک زیر پنج سال بر اثر گرسنگی و بیماری ندارد! منطق مذهبی اینگونه است... _ سیروس پارسا _

از دید یک مسیحی، نزدیک به شش هزار سال پیش، عیسی مسیح تمامی هستی را در شش روز خلق کرده و روز هفتم به استراحت پرداخته و اکنون نیز همانند فرتور مشغول محافظت از ایمان داران به مسیح می باشد! البته گویا او نقش چندانی در مرگ سالانه ۹ میلیون کودک زیر پنج سال بر اثر گرسنگی و بیماری ندارد! منطق مذهبی اینگونه است…
_ سیروس پارسا _

دیگر اینکه کتاب مقدس به قدری آمیخته به افسانه و دین و تناقض های گوناگون است که نمی توان به عنوان یک کتاب حاوی فاکت های تاریخی بدان نگریست؛ بیش از ۱۹۰ تناقض گوناگون در عهد جدید وجود دارد، حتی درباره پدر مسیح دوگانگی گفتاری وجود دارد و برای مثال وقتی در اناجیل درباره کودکی عیسی سخن گفته می شود، در تمامی آنان به زاده شدنش از مادری باکره اشاره نشده است که خود نشان از تناقض و عدم هماهنگی میان نویسندگانِ کتاب مقدس است. [۶]

به احتمال بسیار زیادی عیسی مسیح هرگز وجود خارجی نداشته و اگر هم داشته، به قدری گمنام و ناشناس و بی اهمیت بوده که تا چندین دهه پس از مرگش، هیچ کس، حتی یک خط درباره وی نمی نویسد! پیش از مسیح صد ها یهودی دیگری که ادعا می کردند منجی یهودیان هستند، به صلیب کشیده شده و از میان رفتند! عیسی مسیح نیز در صورت وجود خارجی اش، یکی از آن صد ها نفر بوده که امروزه نامش در انبوهی از خرافات، دروغ و افسانه، مأوا گزیده است. [۷] [۸]

– عیسی مَسیح یک شخصیت تاریخی نیست:

با توجه به آنچه گفته شد، عیسی مَسیح را نمی توان یک شخصیت حقیقی تاریخی دانست، تا دست کم هفتاد سال پس از مرگش (بیشتر می گویند تا یک قرن پس از مرگش) حتی یک خط درباره وی نوشته نشده است! اگر به راستی او فردی بوده که بیماران را شفا می داده، روی آب راه می رفته، آب را به شراب تبدیل می کرده و مُردگان را زنده می ساخته، چگونه امکان دارد که اینچنین به وی بی توجهی شود؟

چرا بَرای مثال تمامی تاریخ دانان و باستان شناسانِ بزرگ درباره کوروش و اسکندر و سقراط و افلاطون و دیگر چهره های نامی تاریخ گفته و نوشته اند ولی کمترین شاهدی حاکی از وجود خارجی عیسی مسیح، به غیر از کتاب مقدس مسیحیان، وجود ندارد؟ چگونه می توان وجود فردی را که هیچ شاهدی برای حضورش وجود نداشته و هیچ کدام از نویسندگانِ کتاب مقدس وی را ندیده و از نزدیک نمی شناختند، باور کرد؟

شاید عیسی یکی از صَد ها نفری بوده که در زمان خود به عنوانِ مُنجی یهودیان اعلام وجود کرده و مشغول تعالیم دینی گشته و سرانجام همانند صد ها نفر دیگر به دستور بزرگانِ یهود کشته شده است اما دلیل جَهانی شدن نام عیسی مسیح را نه در افسانه زندگانی و دروغ هایی که نامش را در بر گرفته، بلکه باید در سیاست های حکومت روم به منظور سلطه بر مردمانش، جستجو کرد.

بی تردید اگر کُنستانتین به منظور کنترل بهتر و یک دست کردن جامعه تحت سلطه خود و ایستادگی فرهنگی در برابر آیین میترائیسم ایرانی، مَسیحیت را به عنوان دینِ رسمی کشورش بر نمی گزید و رومیان در سایه نام مسیح شَمشیر نمی زدند، امروز خبری از مسیح و مسیحیت و افسانه های دروغین زندگانی وی نبود. [۹]

کنستانتین به دلایل سیاسی و برای کنترل بهتر توده ها، مسیحیت را اختراع کرده و آن را دین رسمی کشورش نامید.

کنستانتین به دلایل سیاسی و برای کنترل بهتر توده ها، مسیحیت را اختراع کرده و آن را دین رسمی کشورش نامید.

– ما مَسیح را اختراع کردیم:

نتایج یک پژوهش از سوی پرفسور اتویل که متخصص علوم مذهبی است، نشان می دهد که مطابق متون باستانی، شخصیت عیسی مسیح، به کل توسط رومیان پرورده شده است. بر خلاف گزارش های قبلی که وجود تاریخی شخصی به نام عیسی ناصری را مورد تشکیک قرار می داده اند، اتویل می گوید که شواهد غیر قابل انکاری از متون قرن اول مسیحیت به دست آورده است که نشان می دهد رومیان برای کنترل توده ها، مذهبی جدید اختراع کردند.

در دوران روم باستان، مشکل قیام های توده ای یک معضل مزمن برای امپراطوری بود چون اقوام یهودی به منجی جنگجویی باور داشتند که با آمدن اش، خلق ها را رها خواهد کرد. آنها که سرکوبی دایمی خسته شده بودند، تصمیم گرفتند با مذهب به جنگ مذهب بروند و شخصیت عیسی صلح جو را اختراع کردند. از معروف ترین جملات انجیل که با اتکا به آن، پیروزی سکولاریسم در مغرب زمین میسر شده یعنی «کار قیصر را به قیصر واگذارید» در واقع خدعه امپراطوری برای دریافت عوارض و مالیت و کنترل مردم بوده است.

این محقق که نتایج پژوهش اَش را در لندن ارایه خواهد کرد می گوید که احتمالا این نتایج به معنای پایان یافتن مسیحیت نیست ولی برای کسانی که وجدانی معذب برای ترک مذهب دارند دلایلی خوبی ارایه می کند که عیسی مسیح، یک اختراع موثر بوده است نه پیام آور ذات قدسی.

او می گوید که شواهد نشان می دهد که رومیان، با اینکه نمی خواسته اند همه از خیالی بودن این شخصیت با خبر بشوند، اما برای یک رومی تحصیل کرده، شناختن اجزای داستان مسیح که بر اساس بیوگرافی یک قیصر رومی نوشته شده، دشوار نبوده و اینطوری به نظر می رسد که آنها حتی می خواسته اند ما هم بدانیم که این یک داستان است. [۱۰]

– بُن مایه ها:

[۱] کَنکاشی بَر مَسیحیت؛ بخش نُخست: مغلطه “مسیحیت، دین نیست”

[۲] مقاله انگلیسی

[۳] مقاله انگلیسی

[۴] مقاله انگلیسی

[۵] مقاله انگلیسی

[۶] مقاله انگلیسی

[۷] مقاله انگلیسی

[۸] مقاله انگلیسی

[۹] مقاله انگلیسی

[۱۰] مقاله انگلیسی / برگردان به فارسی: دکتر دانیل جعفری

 • Baran Bahari

  درود بر شما …در واقع مسیح یا اصلا نبوده و یا مانند امام حسین او را به مرور اسطوره کرده اند، اسطوره ای دروغین بر اساس کشته شدن یک اسیر گمنام …

 • BARAMBA

  یا حضرت مسیح گناهان همه را ببخش٬مخصوصا نویسنده این مقاله را.آمین

  • Baran Bahari

   نخیر حق نداره ببخشه! من نمی گذارم!

 • نور عالم

  خدایی که جلال آسمانی خودش رو ترک میکنه و برای من و ما گنهکار بر روی زمین میاد و جونش رو فدا میکنه واسه اینکه ما رو دوست داره و ما رو با خون گران بهای خودش میخره رو کجا دیدی خدایی که ذاتش محبت هستش و میگه تورا با محبت ازلی دوست داشتم و تو را به رحمت خود جذب نمودم کجا دیدی همین کلامی که شما اونو ناچیز میشمرید زندگی من گنهکار رو تغییر داد دوست عزیز خداوند همه ما رو دوست داره و ما رو داره میخونه و ما رو بسمت خودش جذب میکنه این خدا الله مدینه نیست که از بچگی بد جا انداختن در ذهن ما خدا ذاتش محبته محبت در ضمن دوست گرامی مسیحیت تشریفات نیست رابطه هست دوست عزیز عیسی مسیح خداوند اومد ۶۱۳ قانون تورات رو در شریعت عهد جدید در دو جمله خلاصه کرد خداوند خدای خود را با تمامی دل و جان محبت نما ۲ همسایه خود را مانند جان خود دوست بدار . برکت خدا با شما باد . به امید آزادی مملکت از دست این دژخیمان . زنده باد آزادی پاینده ایران زمین

  • Baran Bahari

   ها؟؟؟ تعصب بر خرافات شما خنده دار است!

 • mr.teacher(مثل خودتون)

  واقعا که جای شرم داره البته نه برای نویسندگان این متون و کاربرانی مثل باران بهاری بلکه برای کسانی که این مطالب رو بدون هیچ سندی قبول می کنند البته از اونجایی که من همیشه گفتم با شماها نمیشه منطقی صحبت کرد چون منطق ندارید یعنی نمیخواهید داشته باشید پس به زبون خودم میگم:
  ای کیرم پس کلت سیروس پارسا،،،(البته اسم شما بسیار محترم و درواقع تلفظ انگلیسی کوروش=cyrus هستش که شرط میبندم بچگی هات اسمت قورمساق بوده حالا اومدی برا ماها آدم شدی ولی منظورم با کوروش بزرگ نیست و با خود احمقته)،کیر ببر بنگال از چهار طرف اصلی تو کون گشادت، آب کیر جوشونده شده گوریل انگوری تو گوش مامانت، گه معتاد کراکی به صورت خالص و تصفیه نشده تو حلق بابات با این ریدنش،ای به زمین گرم و سرد و متوسط بخوری باطن همون هیچی ای که بهش اعتقاد داری، بوئینگ ۷۳۰ فرودگاه بن گورین تلاویو تو کس مادربزرگت، دعا میکنم اون دنیا با خوکچه هندی محشور بشی(چون بهم گفته خیلی از تو خوشش میاد)
  ای باران جهنمی پاییز بشی به حق همین قیافه ی زاقارتت ، تخم های ارسطو و زکریای رازی هم زمان تو دهن گشادت بستتون هست یا بازم بگم :-)))))))))))))))))))))))))

  • Baran Bahari

   دین عجب حماقتی است!

 • بابک

  حالا دورانی رسیده که باید تمام دینها را نقد کرد و انسان ها را از اسارت فکری مذهبی رها کرد و به سمت اخلاق گرایی سوق داد.

 • بابک

  مدتی در سایت بالاترین مطالب سایت شما را لینک میکردم. متاسفانه به علت سانسور جهت دار و شدید و فیلترگذاری در سایت و زد و بندها و اکنتهای فله ای آنجا، نتوانستم تحمل کنم و عطای سایت متعلق به اصلاح طلبان بالاترین را به لقایش بخشیدم.

 • kaveh

  مطمئنا شما زمانیکه تورات بخش اعداد ، آیه ۳۵ ، انتقام از مدیانیها ، را خواندید ، آنوقت از
  هر چه دین است دست خواهید کشید . در این بخش یهوه خدای مشترک یهود – مسیحی فرمان
  جنایت هولناک زنان ، کودکان و مردانی را صادر میکند که جنایات هیتلر در مقابل آن
  ناچیز می نماید . ایرانیانی که از اسلام کنده شده و با گرویدن به مسیحیت به خیال
  خود گام در راه رستگاری نهاده اند میبایست این جنایات یهوه را توضیح دهند. این
  جنایات از جنایات اسلام هزار ها بار فجیع تر است.

  http://www.youtube.com/watch?v=1Tt6zt7eM2E

 • لوکاس

  من زیاد وقتم رو صرف آدمای بیسواد که ادعای سواد دارن نمی کنم. فقط یک چیز رو بهت بگم دوست گرامی ارجاعات نمی دم به اسناد معتبری چون تاریخ نویسی یهودی چون یوسفیوس یا باستانشناسی که گزارش کار پیلاطوس و دستور مصلوب شدن مسیح رو داده و … برو ترکیه و شهر کاپادوکیه اونجا کلیساهای قرن اول رو میبینین که نقش و نگارها و … جواب شمارو میده. به اشتباه خیلی ها میگن مسیحیت دین نیست. اما مسیحیت یک دینه و ما هم بی‌دین نیستیم.
  مسیحیت شریعت داره اما نه شریعتی برای نجات! مثل قربانی کردن و …
  مسیح خودش قربانی کامل هست و نیازی به قربانی دیگه نیست و ما از طریق مسیح نجات پیدا می‌کنیم.

  • nazanin

   zatan khar tashrif darid… pas bavarhaye shoma bar asas ye mosht cherto pert va naghashi dakhel makhrobeha bana shode age intori bekhaiim be ye chizi iman biyavarim ke tarikh por az dastanha va naghashihaye asr hajar mibashad. harchizi ke az dayereh aghl va mantegh kharej bashad mardod ast. in adamhaye mazhabi ke bedon dalil manteghi be din khorafishon eteghad daran asasan nabayad modeii hogh hamno va hargone zolm va setami ham ke beheshon beshe bayad ghabol konan chon eteghad be bidalili va borhan motaghed hastan va harkasi ham bi dalil beheshon setam kone bayad ba delo jan bepaziran.

  • Baran Bahari

   شما بهتر است به قهوه خانه های باستانی اصفهان و یزد بروید و با دیدن نقش و نگار آن به ابوالفضل ایمان بیاورید!

 • صادق

  واقعا در شأن یک انسان نیست که با چنین لغات و الفاظ رکیک نوشتار انجام بدهد. انتقاد حق مسلم هر شخصی‌ است اما با متانت و منطق. کسانی‌ که اینطور می‌نویسند با اراذل و اوباش و مداحان بی‌تربیت و بی‌ چاک و دهان دست پرورده خامنه‌ای هیچ فرقی‌ ندارند.

 • Emmanuel Khachkian

  شما اول یک مرور با تاریخ مجهول تازتون (اسلام) بکنید که کپی بردای از ادیان گذشتست بعد بیاین این اراجیفو در موردعیسی مسحیح بگید یگ نظریحه فوق مزخرف گذاشتین اینجا که سر تا سر کوته بینیه.اسامی که برده شده به عنوان مثلا محقق در غرب به عنوان دیوانگان اندیشمند از آنها یادمی شود.

 • Bahal Mazhabi

  علت اینکه مسیح زنده است اینه که آدم خراب و لجوجی مثل من را شفا داده و به زندگی برگردانده۰

  • Baran Bahari

   علتی که مسیح زنده است این است که دروغ و خرافات همواره با انسان همرا ه است!

 • khodam

  ey val eyne mammad ke adamkosh bud kardanesh payambar!! gure babaye har chi dine