الله رقص زن و دختر را دوست ندارد ولی صیغه را البته! ۱۶

اسید پاشی برای آبرو!

برادر و پدرش بر صورتش اسید پاشیده اند.برادر و پدری که نه خدایند و نه قاضی ،اما خود را محق می دانند دختری بزرگسال را که دوست پسری داشته و یا گشتی زده و یا دیر به خانه آمده تهدید کنند، کتک بزنندو یا اسید بر چشم و صورت زیبایش بپاشند. براستی اگر خدایی هست ، باید خجالت بکشد از این دختر.

در ایران (وبسیار کشورهای خاور میانه) رسم است که مردان فاحشه باشند و به فاحشه گی شان افتخار کنند. به دبی و تایلند و آنتالیا بروند و هفت روز را با هفت تن همخواب باشند اما در بازگشت هیچ کس نمی پرسد: فلانی شما نمی ترسی همسرت از لا ابالی گری تو بیمار شود و مثلا تو ایدز را به همسر بخت برگشته ات منتقل کنی؟ به مردی که هفت روز با هفت زن بخوابد "هرجایی" نمی گویند ولی اگر دختری زیبا در عروسیی و جشنی برقصد، زبانهای تیز و سوزان این ملت باز می شود و او را فاحشه و پلید می خوانند.

در ایران (وبسیار کشورهای خاور میانه) رسم است که مردان فاحشه باشند و به فاحشه گی شان افتخار کنند. به دبی و تایلند و آنتالیا بروند و هفت روز را با هفت تن همخواب باشند اما در بازگشت هیچ کس نمی پرسد: فلانی شما نمی ترسی همسرت از لا ابالی گری تو بیمار شود و مثلا تو ایدز را به همسر بخت برگشته ات منتقل کنی؟ به مردی که هفت روز با هفت زن بخوابد “هرجایی” نمی گویند ولی اگر دختری زیبا در عروسیی و جشنی برقصد، زبانهای تیز و سوزان این ملت باز می شود و او را فاحشه و پلید می خوانند.

 

دیدگاه تشیع درباره رقص

از امام جعفر صادق (ع) نقل شده که پیامبر(ص) فرمود: «نهی می کنم شما را از رقص و مزمار و بربط و طبل ».از دیدگاه اسلام , چون انسان موجودی با کرامت و دارای ارزش فوق العاده است {!!!}, بایستی تمام همت خود را مصروف کمال خواهی کند و برای این منظور, زمینه ها را فراهم ساخته و از آنچه که او را از این هدف باز می دارد,{!!!} پرهیز کند. از جمله موانع جدی انسان در این راه , اشتغال به لهو و لعب و غفلتی است که از این طریق عاید انسان می گردد.

روشن نیست که هنر موسیقی و شادی و رقص چرا با کمال انسان در تضاد است. اگر روضه قنبر بی دست بخواند و گریه کند و مثل دیوانه ها زنجیر بر سر و کول خود کوبد، این عزاداری کمال آور است! یعنی کمال از نظر تشیع سادیسم است:

سؤال :آیا جائز است در مراسم عزادارى امام حسین (ع) به بدن جراحت وارد کرد؟

ایت الله.سیستانی: «مانعى ندارد!!! »

…اما از نظر این «آقا» یان موسیقی و رقص و شادی حرام است. اگر دختری برقصد باید تازیانه بخورد ولی اگر عده ای دیوانه بر سر و روی خود جراحت وارد نمایند ، مانعی ندارد!

فرآورده و محصول اسلام تربیت شده در مکتب آخوند را نگاه کنید. زیرا نتیجه وسوسه و آموزش آخوند در کشورمان این است. هزاران دختر جوان و چشم و گوش بسته را در خرافات و پس ماندگی های دینی فرو برده اند، تا همگی به عنوان کنیز و کلفت در اختیار آخوند ۵ تومانی و آخوندهای مزدور دیگر باشند. آیا با این زهرپاشی و گمراه کردن جوانان، به ویژه دختران، می توان به آزادی و دموکراسی ایران امیدی داشت؟!.

فرآورده و محصول اسلام تربیت شده در مکتب آخوند را نگاه کنید. زیرا نتیجه وسوسه و آموزش آخوند در کشورمان این است. هزاران دختر جوان و چشم و گوش بسته را در خرافات و پس ماندگی های دینی فرو برده اند، تا همگی به عنوان کنیز و کلفت در اختیار آخوند ۵ تومانی و آخوندهای مزدور دیگر باشند. آیا با این زهرپاشی و گمراه کردن جوانان، به ویژه دختران، می توان به آزادی و دموکراسی ایران امیدی داشت؟!.

آیا می توان به زنان امر و نهی کرد؟

در جوامع مردسالار چون ایران ،مردان خود را قیّم زنان می دانند و شوربختانه قانون هم از مردان در این تبعیض ،حمایت می کند. زن بی اجازه ولی و شوهر نمی تواند در جامعه حاضر شود و مشخص نیست اگر زنی موفق باشد، زیبا باشد، شاد و ورزشکار باشد چرا شایعه و افترا بدو می زنیم؟ حتی اگر دختری در زندگی خصوصی اش با مسایلی روبرو است که مایه شرم باشد ، ما نه قاضی هستیم و نه حق داریم قضاوت کنیم. زندگی هر کس تا زمانی که حقوق دیگران را آسیب نزند به خودش مربوط است.

کار کسی که با اسید پاشیدن زندگی دختری را بباد می دهد و حتی سعی در قتل او دارد زشتی اش بسیار بیشتر است از هرجایی بودن. زنان نیمی از جامعه بشری هستند!که به آنها بعنوان جنس لطیف و ضعیف همیشه امر و نهی می شود، گویا زنان کالا و سرمایه مردند که اگر از تملک او خارج شوند ،جرمشان برابر دزدی و قتل است و باید تاوان آن را با جان بدهند.

فاحشه خانه و صیغه !

بر پایه اسلام مرد می تواند با چندین زن همرمان رابطه برقرار کند.صیغه یا ازدواج موقت ، چیزی نیست غیر از رسمی کردن فاحشگی و اگر دو جوان ورد جادویی صیغه را روبروی آخوند مسجد بخوانند، می توانند یکی دو شب را با هم بگذرانند و سپس سراغ کس دیگر روند. مردان طبق اسلام می توانند هفت روز را با هفت زن ،یا بیشتر باشند و این گناه نیست! اما  پسر و دختری عاشق ،بدون خواندن آن ورد جادویی صیغه، اگر دست در دست هم باشند،بنا بر اسلام باید تازیانه بخورند. مردان بسیار در دنیای اسلام کثیف ترین کارهای شهوانی را روزانه انجام می دهند ولی محترمند و هیچ کس آنها را فاحشه نمی داند.

(دیدن نسخه کامل این فیلم را به همه هم میهنان پیشنهاد دارم. در این داستان مرد به خود هر کاری را شایند می داند ولی زنان خانه حق اعتراض را ندارند، طبق اسلام ،این مرد صیغه ای تازه داماد حق است و دخترش و همسرش ناحق هستند. BOL 2011 )

خشونت در اسلام رسمی است

از دینی که در جای جای کتاب آسمانیش (؟) مردم را به آتش جهنم بسان شکنجه مرگ آور تهدید می کند، چه انتظار می رود؟ واضح است که قرآن به بهانه «تفاوت خلقت مرد و زن» انواع خشونت را علیه زن رسما دستور داده است:

سوره بقره آیه ۲۲۸: «و مردان را بر زنان مرتبتی است وخدا پیروزمند و حکیم است.»

سوره نساء آیه ۲۴:« نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند(منظور زنانی است که در جنگ اسیر مسلمانان شده باشند.). از کتاب خدا پیروی کنید. و جز اینها زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال خویش مهری بپردازید و آنها را به نکاح درآورید نه به زنا، بر شما حلال شده اند.»

سوره نساء آیه ۳۴:«مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند ، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ ( حقوق آنها ) باشند از آن رو که خدا هم ( حقوق زنان را ) حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان ( در حقوق همسری ) بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و ( اگر مطیع نشدند ) از خوابگاه آنان دوری گزینید و ( اگر باز مطیع نشدند ) آنان را به زدن تنبیه کنید.»

خانم های مسلمان توجه کنند: اینها گفته و دستورات الله و پیامبرتان است. هرگونه سرپیچی و یا کوتاهی از آن فرار از دین و کافر بودن شماست. نمی خواهید از هر آخوند ریز و درشت بپرسید تا این پاسخ را دریافت نمایید.

خانم های مسلمان توجه کنند: اینها گفته و دستورات الله و پیامبرتان است. هرگونه سرپیچی و یا کوتاهی از آن فرار از دین و کافر بودن شماست. نمی خواهید از هر آخوند ریز و درشت بپرسید تا این پاسخ را دریافت نمایید.

 آیات بالا اوج خشونت طلبی علیه زنان را نشان می دهد:

۱- مردان برتر از زنانند و زنان باید از مردان اطاعت کنند.

۲- زنان را مانند ملک و مال می توان به تصاحب در آورد و گویی اگر زنانی نامسلمان شوهر دارند مهم نیست و می توان آنها را چون گوسپند و خانه ای تصاحب کرد. از نظر قرآن می توان به زنان شوهر دار غیر مسلمان تجاوز کرد!

۳- مرد می تواند زنان را اگر اطاعت نکنند بزند؟ اگر حق با زن باشد چطور؟  مرد بخواهد ،می تواند خانه را برای زن سیاه چال کند، می تواند و زن هم مجبور به اطاعت است! جون قرآن مرد را برتر می داند و مرد نگهبان زن است.

این آیات شیطانی جز ترویج خشونت و اشاعه اخلاق نادرست در خانواده نیست. براستی بچه ها در خانه ای که پدر خانه {طبق اسلام} زن راکتک بزند، چه تربیت و چه پرورشی خواهند داشت؟ آموزش خشونت ازکودکی…

(براستی چرا قرآن خشونت علیه زنان را تایید کند ،تا کار به اسید پاشی هم برسد؟ زن بودن جرم است؟)
(در سنگ تراشهای پارسه خبری از زنان نیست. تبعیض در این کار شاید نشانه ای از تبعیض در اداره کشور و یا برتری مرد بر زن باشد)

(در سنگ تراشهای پارسه خبری از زنان نیست. تبعیض در این کار شاید نشانه ای از تبعیض در اداره کشور و یا برتری مرد بر زن باشد)

سخن پایانی:

خشونت علیه زنان در همه فرهنگها بوده است. تبعیض را می توان حتی در تصاویر تخت جمشید دید که همه درباریان مرد هستند.در امریکا و اروپا هم خشونت وجود داشته و دارد. آزادی و اختیار حق هر زن بزرگسالی است و او ما یملک هیچ کس نیست. ولی مشکل مسلمانان بیشتر است که اسلام زدن زنان را رسمی کرده است و بصورت قانون در آورده است. وحی منزل هم باید اجرا شود! دنیای امروز سعی در حل این مشکل هزاران ساله دارد، مسلمانان اما چه کنند؟ چرا که نمی دانند با این آیات وحشتناک و خشن چکار کنند. براستی راهی جز  گذاشتن کلاه شرعی و یا حذف اسلام  هم هست؟

 • farnaz

  Az emam jafare sadegh soal kardand ke behtar ast zaneh khamenehi va rafsanjanie ro az aghab gaeyd ya zan va khahare terafdaraneh jombori eslamio az kon kard on harzat javab dada ke behtar az hame bayad dar islam rid va badesh tamameh saraneh nezamo khanomhashon ro az aghab va jolo gagid

 • ehsan

  lotfan kasi eslam ro kharab nakone eslam chizi nist ke in ha migan eslam ye dine kamele va hich eybo naghsi nadare eslam harf az ehsan adl va nabovat darat fekr nakonam khooshonat ro dar in mored ha did

  • Baran Bahari

   اسلام یعنی قرآن… درسته؟ قرآن هم بیش از چهارسد آیه خشن دارد…

 • داریوش

  مرد حسابی برای رقص حکم امام صادق ع میاری ولی برای عزاداری های عجیب غریب که مردم از خودشون در آوردن از سیستانی حکم میدی؟ مگه سیستانی و امثالهم پیامبر اسلام بودن که اونا رو ملاک قرار دادی. هیچ امامی این نوع عزاداری رو توصیه نکرده! این یک . دو: دو تا آدم ناکس و وحشی دخترشون رو اسیدی کردن به خدا چه ربطی داره؟ نکنه می خوای بگی اسید پاشی هم توصیه قرآن بوده؟ فرهنگ غلط و غیرت بیجا ربطی به مذهب نداره. حالا اگه یکی کار خوبی میکنه واسش به به و چه چه میکنید و چیزی از نقش خدا نمیگین ولی یکی که راه کج میره به خدا فحش و لعن میفرستین.
  سوما اسلام اجازه صیغه زنان رو با هزار شرط و شروط قرار داده، نه اینکه هر کسی برای هوسش دو روز زن جوونی صیغه کنه ،خودت برو بخون می بینی که اگه مردی واقعا بتونه شرایط لازم رو رعایت کنه حقیقتا زیر پر و بال اون مرد رفتن برای یک زن تنها و درگیر با مشکلات زندگی(نه هر زن خوشگلی) خوب هم هست(بگذریم که اکثر مردا هم این شرایط رو ندارن)
  چهارما: همین بابایی که این دخترو اسیدکاری کرده رو در نظر بگیر، خودت دوست نداری بگیری اون یارو رو با دستات خفه کنی؟ صد البته دوست داری بدتر از اینا سرش بیاد ، خوب خدا هم جهنم رو با اون توصیفاتش واسه این دیوونه ها گذاشته که لااقل اگه آدم نیستن از ترس جهنم از این غلطا نکنن و اگه کردن و قسر در رفتن لااقل اون دنیا جوابشو بگیر تا دل تو و اون دختر اسیدی شده هم خنک بشه. حالا اگه تو آدم درست حسابی هستی چرا باید از جهنم بترسی ؟ اصن بخش ترسناک قرآن رو نخون برو بخش بهشت و حوری موریاشو بخون.

  خلاصه این قدر چرت و پرت گفتی که نمی دونم از کجاش بگم

  مساله کتک زنان هم در مورد همه زنها نیست و کتکش هم اونجوری که گفتی نیست(در شرایط بسیار خاص اون هم بدون آسیب رساندن یعنی یه جورایی حالت نمادی از تنبیه داشته باشه)(لااقل آیه کامل رو میاوردی)

  حال بیشتر از این وقت تفسیر و توضیح نیست ولی با این صحبتهای مغرضانه ت، بیشتر بی اطلاعی خودتو نشون دادی تا معایب اسلام رو

  • Baran Bahari

   مشکل دینداران آن است که هر چیز غیر عقلی دین را توجیه می کنند، اما تعداد توجیهات به هزاران خواهد رسید. من از خواندن دقیق شما کمال تشکر را دارم، اما چه کنم که شما اول دین دارید و بعد فکر می کنید. مادر من هم همین هستند و من به نظر شما احترام می گذارم. اما خشونت مردم مسلمان جهان یک اشتراک یسن همه آنهاست و از فلیپین تا اروپا وتا لس آنجلس می توان آن را دید! اگر بخواهید می تواندید به بسیاری نقد های قرآن بپردازید. آیا همه را رد می کنید؟

 • اقلیت

  من کاری به باقر وصادق وسیستانی ندارم اگه میخواهید نقد علمی بکنید باید به دورازتعصب وبا رویکردی متعادل بنویسید-این که شما بیاید به طوربریده از قرآن آیاتی رابیارید وبخواهید اسلام را بدنام کنید نشان ازتحجرفکری شماست-شما یا باید از اسلام به عنوان متن واصل اسلام بگوئید یا ازرفتارهای اشتباه وگاه دیوانه واربعضی ازمسلمانان بگوئید که برای آن دست به توجیه دینی میزنند-اولابی اخلاقی جنسی یا هر گناه دیگری دراسلام جرم وجزایش برای زن ومرد برابر است وجنسیت تفاوتی درمقدار آن ایجادنمیکند دوما اگراسلام به مرد اجازه ازدواج مجدد میدهد شرایط سختی را مقررکرده که شاید نود درصد مردها این شرایط راندارند وبا قید وبند ها ومقررات سختی اجازه چنین کاری را آن هم درمواقع اضطراری داده است-دریک نظرسنجی توسط کانون تحقیقات کینزی درآمریکا شده است این سئوال ازدختران جوان پرسیده شده که اگرشما بدانید دوست پسرتان بادختردیگری رابطه جنسی دارد چکارمیکنید/درجواب تنها۶درصدگفته اند که از انها جدا میشویم ۳۴درصدگفته اند ادامه میدهیم ومشکل برمیگردد به میزان نگرانی ما که نکند پسر ما را ترک کند و۵۱ درصد گفته اند برای ما فرقی ندارد وما به دوستی خود ادامه میدهیم-میتوانید با نگاهی به جراید ورسانه ها در جامعه غرب که بت شما شده اند به خوبی ببینید که زن درغرب تنها دونقش دارد یکی وسیله ای بزک شده که تنها کارش فرونشاندن آتش شهوت مردان هوسران است-ودیگری کارگری درکارخانه ها ومراکز دیگر که به قدری برای پرکردن جیب نظام سرمایه داری وبورژوائی کارکرده که مانند یک ماشین صنعتی هم حس لطیف زنانگی خود وهم رحم مادربودن را ازدست داده است-دراسلام زن حتی میتواند درمقابل شیری که به فرزند خود وهمسرش میدهد ازشوهرش حقی رامطالبه کند-شما باید بدون تعصب اسلام را به عنوان یک متن مکتوب بررسی کنید نه این که اشتباهات افراد را تنها بخاطراین که بطورشناسنامه ای مسلمان هستند به اسلام ربط دهید وبا این ترازو آن را بسنجید-اسلام مثل خون دررگ مسلمانان است واین حمله های شما به اسلام مانند شاخ زدن یک گاو است که به کوه اورست بزند غیر ازآن که شاخ خودش بشکند نتیجه ای نمی گیرد

  • Baran Bahari

   ببخشید! !! شما تفسیر آن آیات رابفرمایید… قرآن خودش بریده- بریده هست! ما آن را نبریدیم!

 • مسلم

  عمل کثیف صیغه رو به اسلام نچسبونین. این کار آخوند های شهوت پرسته و در اسلام جای نداره

  • Baran Bahari

   بله.. محمد پیامبر مسیحیان بود. و امام حسن با ۲۹ زن! زرتشتی بود!

  • karim

   محمد با ۴۵ زن و امام حسن با ۱۱۴ زن آرامی بودن دینت را بشناس

 • اقلیت

  اولا این را بگویم که صیغه هیچ اصلی دراسلام ندارد/خوب است شما که دارای تفکرات پان ایرانیست هستید این را بدانید بیش ازنود درصد مفاخری که به عنوان ایرانی به آنها افتخارمی کنید بعد ازظهوراسلام درایران مجال درخشیدن پیدا کردند ازشعرا،ادبا،فلاسفه،ریاضیدانان وغیره/میخواهم نقل قولی ازکریستن سن بگویم:منبع(ایران درزمان ساسانیان ص۳۵۴وتاریخ اجتماعی ایران ج۲ص۴۵):ازدواج با محارم که سنتی رایج بوده ودرآن عهد وازدوران پیشین سابقه داشته است روی همین قرار داشته است یعنی خاندانها برای اینکه مانع اختلاط خون خود با بیگانگان وافتادن ثروت خود دراختیاربیگانه شوند کوشش می کرده اند تا حد امکان با اقربای نزدیک خود ازدواج کنند.وچون این عمل برخلاف مقتضای طبع بوده با زوروقدرت مذهب واینکه اجروپاداشش درجهان دیگرعظیم است آن را به خورد مردم داده اند.درکتاب (اردای ویرافنامه)که آن را به نیک شاپور ازدانشمندان زمان خسرواول نوشین روان نسبت داده اند وشرحی ازمعراج روح است چنین آمده:است که درآسمان دوم روانهای کسانی را دیده است که خویتک دس(ازدواج با محارم)کرده بودند وتا جاویدان آمرزیده شده بودندوسرانجام گفته شده که (ویراف)که روان وی به معراج رفته هفت تن از خواهران خود را به همسری برگزیده است.درکتاب سوم دنکریت به تفصیل دراین مورد سخن رفته است.سعید نفیسی که ید طولانی درمخالفت با اسلام ومسلمانان دارد وشایعه کتاب سوزی ایران توسط مسلمانان را پروبال می دهد درکتاب تاریخ اجتماعی ایران می گوید:چیزی که ازاسناد آن زمان حتما به دست میاید وبا همه هیاهوی جاهلانه که اخیرا کرده اند ازبدیهیات مسلم تمدن آن زمان است این است که نکاح نزدیکان ومحارم زناشوئی درمیان اقارب درجه اول حتما معمول بوده است/شما خوب است بدون تعصب واین قدر مباهات به گذشته خود کردن نگاهی تحقیقی به دوران ساسانیان در ایران بکنید تا ببینید ظلم وستم درچه حدی بوده که اسلام با آوردن ندای عدالت گسترخود توانست با یک اقلیت جمعی وقلت افراد نیروی چندین برابر ارتش ساسانی را تارومار کرد/نظام طبقاتی وستم مذهبی واشرافیگری جاهلانه ان دوران را با دیدی بدور ازتعصب بررسی کنید تا بدانید دارید به چه میبالید/به قول سعدی:آنان که فخر به اجداد میکنند چون سگان به استخوان دل شاد می کنند.

  • Baran Bahari

   درخواست دارم انتهای مقاله را مجدد بخوانید… بنده سخن شما را در این مقاله تایید کرده ام… در قضاوت عجله کردید و انتهای مقاله را سرسری خواندید!

  • بهار

   بله آن موقع که عمر با نوازش ایرانیان زنان و بچگان را با نوازش از ایران بردند و به عنوان برده فروختند و با نوازش ایرانیان را به اسلام دعوت کردند!!!!!۱

 • damon

  سؤال :آیا جائز است در مراسم عزادارى امام حسین (ع) به بدن جراحت وارد کرد؟

  ایت الله.سیستانی: «مانعى ندارد!!! »
  کی همچین حرفی رو زده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تا اونجا ک من میدونم مرجع تقلیدها میگن صدمه زدن به بدن حرامه چ واسه حسین چه ….

 • FACEBOOK : bookiranian

  دانلود کتاب لعنت حجاب . سایت های «مخالف رژیم» از پخش آن خودداری می کنند!

  بهتر است لینک را کپی و در مرورگر باز بفرمایید، فقط نیم مگابایت!

  http://uppit.com/0n1iqkroi0z6/LanatHijab.pdf

 • داوود خان

  این خانم شکوه بختیاری کیه حالی به مردای خوب ایرانی بده . بیشتر میخوره آرایشگربزار باشه تانویسنده .به اطلاعش برسونید ممنون .