آقای خامنه ای جزایر ما بخشیدنی نیست و ما دشمن خارجی نداریم دشمن ما شما جنایتکارانید ۱۴

پیش گفتار:

رژیم ضد ایرانی و ضد بشر ولایت فقیه در ۳۵ سال گذشته با خودسری، خودکامی و افسار گسیختگی به هر کار ناشایست، هر عمل تروریستی، دزدی و غارتگری، و تخریب و ویرانی آنهم وقیحانه و بیشرمانه بنام ملت ایران دست زده، کشور را به سمت نیستی و نابوده، و مردم آن را خاکستر نشین نموده است. این رژیم که در آن کمترین درستی وهرگونه منش انسانی نیست، گروهی از مردم را به صورت دلقک، مزدور، کاسه لیس، و بله قربان به دور خود، گردآوری نموده، و یاقاتلان و آدم کشانی از اراذل و اوباش و لات های فرومایه در برابر مردم قرار داده است.

نتیجه سکوت ما، پیامد ۱۸ میلیون رأی دادن به یک آخوند مکار دیگر، بار کشی و تحمل مصیب های ملت درمانده ایران است. آیا بازهم باید ساکت ماند. اگر هر فرد یک فریاد از دل برآورد، آخوند به گورستان می رود و ظلم و جور و جنایت پایان می یابد.

نتیجه سکوت ما، پیامد ۱۸ میلیون رأی دادن به یک آخوند مکار دیگر، بار کشی و تحمل مصیب های ملت درمانده ایران است. آیا بازهم باید ساکت ماند. اگر هر فرد یک فریاد از دل برآورد، آخوند به گورستان می رود و ظلم و جور و جنایت پایان می یابد.

سیاست خارجی رژیم

سیاست خارجی آن هرگز و هیچگاه بر مبنای دوستی وداشتن رابط دو طرفه و احترام متقابل نبوده است. یا کشورهای جهان سوم و چهارمی هستند مانند غزه و لبنان و نیکاراگوآ، و کشورهای بی نام و نشان آفریقا، که دنباله رو رژیمند و با کرنش و تبلیغات خود بنفع آخوند با یکدیگر سر در یک آخور دارند و از قوت و غذای روزانه ملت در بند ایران تغذیه می کنند، ویا کشورهای زیاده طلب و زورگو مانند روسیه و چین که رژیم در سایه قدرت و توانایی آنان در خود احساس خود بزرگی می کند.

چوگان، یک بازی و ورزش همیشه ایرانی بوده و هست. از برکت وطن فروشی و دشمن ایرانی بودن آخوند این نام هم از ایران برگرفته شد. حال، جوانان ما بازهم سکوت کنند تا هر روز یک اثر ملی و تاریخی خود را از دست دهیم.

چوگان، یک بازی و ورزش همیشه ایرانی بوده و هست. از برکت وطن فروشی و دشمن ایرانی بودن آخوند این نام هم از ایران برگرفته شد. حال، جوانان ما بازهم سکوت کنند تا هر روز یک اثر ملی و تاریخی خود را از دست دهیم.

رفتار خصمانه با همسایگان

گرچه کشور ما در کنار کشورهای عربی قرار گرفته که هیچگاه از روی قلب و صداقت مایل به پیشرفت ایران نداشته و همیشه در آنان یک خود بزرگ بینی ظاهری برگرفته از تاریخ شکست های شوم کشورمان در برابر تازیان وجود داشته و ایران را رقیب خوبی برای خود نمی دانند. ولی نباید فراموش کرد که رژیم گذشته با درایت و درستی آتش طمع و افکار سلطه طلبی آنان را خاموش می کرد و روابطی دوجانبه و خوب با آنان داشت. ولی رژیم اسلامی، با کینه توزی، بدگویی، در این کشورها، و تحریک و شوراندن شیعیان بحرین علیه پادشاه آن کشور، و تحریک شیعیان یمن علیه عربستان، همه کشورهای کناره خلیج فارس و حتی کشور بزرگ مصر و ترکیه که با ما دوستی و روابطی پسندیده و گرم داشته اند، علیه ایران وایرانی شوراند و با جاه طلبی برای ساختن بمب اتمی و تهدید همه روزه آنان، یک جبهه دشمنی و کینه توزی علیه ما در اطراف ایران حکمفرما کرد.
سیاست دخالت های بی جا و کارهای تروریستی در عراق، افغانستان، باکو، تایلند، بلغارستان، و چند کشور دیگر نیز آتش خشم و غضب جهانی را به سوی ایران و ایرانی برافروخت.

به راستی هر آخوند یک کارخانه خرسازی است. پیروان آخوند نشان دادند که چگونه تحمیر افکار شیطانی و ضد انسانی این جانوران وحشی و درنده تاریخ کشورمان قرار گرفته اند

به راستی هر آخوند یک کارخانه خرسازی است. پیروان آخوند نشان دادند که چگونه تحمیر افکار شیطانی و ضد انسانی این جانوران وحشی و درنده تاریخ کشورمان قرار گرفته اند

دشمنی و کینه توزی با آمریکا

سیاست ضد آمریکایی رژیم به هواداری و تحت نظر روسیه و چین انجام می شود. زیرا که آن دو کشور با آمریکا از دیدگاه نظامی، سیاسی و اقتصادی در رقابت، کشمکش و مبارزه اند. این سیاست نفع دیگری برای رژیم ایران نداشته است. تنها نکته ای که خود رژیم با آمریکا دشمنی و کینه توزی داشته است، به دلیل آن می باشد که رژیم ایران انتظار داشت دولت آمریکا همان گونه که روسیه از آن حمایت می کند، آن را نیز حمایت و پشتیبانی نموده و از سقوط و فروپاشی آن در آینده جلوگیری کند.

روزی که آخوند آمد بلا، مصیبت، بر ما وارد شد. کشور ویران و فرسوده گشت، ملت پژمرده و بیمار شد، سرمایه ها به باد رفت، و از ایران چیزی نماند. اینها نتیجه رأی دادن ملت به خواب رفته و فراموشکار ایران به این رژیم ضد ایرانی است.

روزی که آخوند آمد بلا، مصیبت، بر ما وارد شد. کشور ویران و فرسوده گشت، ملت پژمرده و بیمار شد، سرمایه ها به باد رفت، و از ایران چیزی نماند. اینها نتیجه رأی دادن ملت به خواب رفته و فراموشکار ایران به این رژیم ضد ایرانی است.

دشمنی و کینه توزی با اسرائیل

دشمنی و نفرت رژیم ضد بشر حاکم بر ایران با اسرائیل، جنبه دینی دارد. مذهب خودکامه و ضد انسان شیعه با ادیان و باورهای دیگر، به ویژه یهودیان، همچنین زردشتی، ارمنی ، آسوری و حتی پیرون اهل سنت و درویش ها نفرت و دشمنی دارد. به راستی که یک رژیم شیعه هرگز نمی تواند کینه و خشم خود را از دیگر باوران بردارد و آتش خشم و کینه ضد انسانی از دهان هرکدام از افراد رژیم، و حتی پیروان و حمایت کنندگان آن بیرون می آید.

دشمنی و کشتار و زندانی پیروان بهایی به جرم آن که به امام زمان قلابی این گروه فاسد باور ندارند، و دکان حیله و مکر آخوند را تخته کرده اند، ناگفتنی است و از محتوای برگ های شوم تاریخ کنونی کشورمان به شمار می آید.

پیامد دشمنی با اسرائیل

اسرائیل امروزه، به یک سرزمین و خاک کوچک در خاورمیانه محدود نمی شود. اسرائیل یک کشور جهانی است که بالهای خود را بر آمریکا، بخش بزرگی از اروپا، و همه خاورمیانه افکنده و به عنوان یک کشور پیشرفته و قدرتمند سیاسی و اقتصادی جهانی به شمار می آید. هنگامی که آخوند فرومایه، بی سواد، ضد ایران و ضد بشری چون خمینی با کمال قساوت و بی رحمی و در نهایت ضدیت و کینه توزی می گوید:
“اگر هر ایرانی یک سطل آب روی اسرائیل بریزد اسرائیل نابود می شود”، همان سیاستمداری که می گفت:
” اقتصاد مال خر است”، و یاآخوندک بی فرهنگ و جنایتکاری چون خامنه ای که نابودی اسرائیل را سرلوحه برنامه سیاسی خود قرار داده است، کشور ما را در برابر جنگ، دشمنی و کینه توزی نه تنها اسرائیل خاورمیانه، بلکه اسرائیل جهانی، و پشتیبانان بزرگ آن چون آمریکا و اروپا قرار داده است.

این سیاست ضد ایرانی کینه توزی با اسرائیل موجب گردیده که اسرائیل با دشمنان دیگر رژیم مانند کشورهای عربی کناره خلیج فارس، و حتی ترکیه و چه بسا در آینده با مصر متحد و همآهنگ شوند و جبهه متحدی علیه ایران قرار دهند. در این میان، جزایر سه گانه ایرانی که چشم طمع و خام پروری عربها همچنان بر آنها دوخته است، می تواند با وسوسه ودشمنی های پس پرده دولت بریتانیای کبیر برای ایران و ایران فاجعه آفرین باشد.

دولت و مردم اسرائیل با ایران و ایرانی کمترین دشمنی ندارند. تاریخ نشان داده که آنها نزدیک ترین دوستان کشورمانند. ولی رژیم ضد بشر ولایت فقیه که دشمنی و کینه توزی با یهودیان را از محمدابن عبدالله آن تایز خودکامه به ارث برده است، دشمنی خود را در این ۳۵ سال با ملت یهود به اثبات رسانده است. تا آنجا که یهودیان ایرانی هیچگونه تأمین و آرامش ندارند.

دولت و مردم اسرائیل با ایران و ایرانی کمترین دشمنی ندارند. تاریخ نشان داده که آنها نزدیک ترین دوستان کشورمانند. ولی رژیم ضد بشر ولایت فقیه که دشمنی و کینه توزی با یهودیان را از محمدابن عبدالله آن تازی خودکامه به ارث برده است، دشمنی خود را در این ۳۵ سال با ملت یهود به اثبات رسانده است. تا آنجا که یهودیان ایرانی هیچگونه تأمین و آرامش ندارند.

رفتن ضعیف، وزیر امورخارجه و پادو ملای مشهدی به کشورهای عربی ممکن است ایران را در برابر پیش آمد ناگوار تاریخی دیگر مانند از دست دادن استان بحرین بشود. زیرا رژیم برای بقای خود آماده است تا به هر خیانت و جنایتی دست بزند. اینجاست که جوانان غیور و برومند ایران باید به هوش باشند که باردیگر یک کلاه تاریخی مانند دوران فتحعلیشاه و یا رژیم گذشته به سر ما نرود. از وسوسه و تحریکات انگلیس در این موردها نباید غافل ماند. زیرا هم اکنون رابطه عرب ها با انگلیس بیش از گذشته تنگاتنگ و صمیمانه است.

آیا هیچ فردی در جهان که یک ذره شرافت و انسانیت داشته باشد آرزوی مرگ دیگری را می کند؟. آیا هیچ رژیمی سوای رژیم جنایکتار ولایت فقیه آرزوی مرگ و نیستی ملت دیگری را دارد؟. پس جوانان ما در می یابند که ما از نظر عاطفی و انسانی و همچنین سیاست جهانی تا چه اندازه سقوط کرده ایم و در منجلاب بی اخلاقی و فرو مایگی فرو رفتیم. اینجاست که جوانان باید از جای بلند شده علیه این ناهنجاری ها و نا به سامانی ها اقدام اخلاقی به نفع انسانیت و کشورمان انجام دهند.

آیا هیچ فردی در جهان که یک ذره شرافت و انسانیت داشته باشد آرزوی مرگ دیگری را می کند؟. آیا هیچ رژیمی سوای رژیم جنایتکار ولایت فقیه آرزوی مرگ و نیستی ملت دیگری را دارد؟. پس جوانان ما در می یابند که ما از نظر عاطفی و انسانی و همچنین سیاست جهانی تا چه اندازه سقوط کرده ایم و در منجلاب بی اخلاقی و فرو مایگی فرو رفتیم. اینجاست که جوانان باید از جای بلند شده علیه این ناهنجاری ها و نا به سامانی ها اقدام اخلاقی به نفع انسانیت و کشورمان انجام دهند.

از آنچه گذشت:

رژیم خودکامه و ضد ایرانی ولایت فقیه در این ۳۵ سال دست به هر کار نادرست، چپاول، غارتگری، کارهای تروریستی در درون و برون کشور آنهم به نام ملت ایران انجام داده و ملت ایران را عملن مسئول همه این ناهنجاری ها و کارهای خلاف بین المللی ساخته است. کینه توزی و دشمنی با آمریکا به دلیل همکاری ایران باروسیه، دشمنی و کینه توزی با اسرائیل که باور دینی آنان مورد نفرت انزجار آخوند شیعه است، و کارهای تروریستی و به هم زدن آرامش کشورهای عرب کناره خلیج فارس مانند بحرین و یا یمن، و همچنین در عراق، افغانستان، باکو، بلغارستان و مانند آن، جبهه مخالف و کینه توزی جهانی را در برابر ایران قرار داده است.

نزدیکی و اتحاد اسرائیل با کشورهای همسایه ایران، آنهم با وسوسه و حمایت بریتانیای کبیر، و مسافرت دست پاچگی ضریف پادو آخوند مشهدی به کشورهای خلیج فارس، می تواند حادثه شوم دیگری مانند جداکردن بحرین از ایران، در مورد جزایر سه گانه به وجود آورد. زیرا رژیم هم اکنون در تنگنای سیاسی بین المللی قرار گرفته و خصومت های جهانی بازتاب رفتار تروریستی خود، به ایران و ایرانی باز می گردد.

به آقای ضعیف گماشته ولایت فقیه و دیگر مزدوران وطن فروش اعلام باید کرد که برای بقای وجود نحس آخوند با خاک و سرزمین ایران بازی نکند. یک ذره از خاک میهنمان بخشیدنی نیست. نبادا تازیان طماع و متجاوز باوسوسه دولت روباه و مکار انگلیس بخواهند مانند گذشته و آنچه بر سر بحرین آمد بر جزیره بوموسی (نه نام لعنتی ابو موسی از ترفندهای انگلیس) بیاید و این جزیره استراتژیک نظامی از ایران جدا گردد. جوانان باید از خواب بیدار شوند و مانند گذشته پدران ما در اشتباه نمانند.

به آقای ضعیف گماشته ولایت فقیه و دیگر مزدوران وطن فروش اعلام باید کرد که برای بقای وجود نحس آخوند با خاک و سرزمین ایران بازی نکند. یک ذره از خاک میهنمان بخشیدنی نیست. نبادا تازیان طماع و متجاوز باوسوسه دولت روباه و مکار انگلیس بخواهند مانند گذشته و آنچه بر سر بحرین آمد بر جزیره بوموسی (نه نام لعنتی ابو موسی از ترفندهای انگلیس) بیاید و این جزیره استراتژیک نظامی از ایران جدا گردد. جوانان باید از خواب بیدار شوند و مانند گذشته پدران ما در اشتباه نمانند.

باید جوانان ایران برانند که ما کمترین دشمنی و اختلافی با اسرائیل نداریم. مردم آن کشور، و همه یهودیان سرتاسر جهان همواره به ما نزدیک بوده اند و نه تنها کوچکترین آسیبی از سوی آنان به ما نرسیده، بلکه همواره دوست و مددکار خوبی برای ایران و ایرانی بوده اند. این رژیم فاشیستی ولایت فقیه است که با همه دیگر باوران، به ویژه یهودی و بهایی سر خصومت و پدر کشتگی دارد. ما در طول تاریخ از تازی و تازی گری، و از از چهار سده پیش تا کنون، از سیاست موذیانه انگلیس و روسیه رنج برده ایم ولی هرگز از یهودی ها که خدمات زیادی به هنر و موسیقی کشورمان نمودند، آسیب و زیانی ندیدیم.

 • میثاق

  چی شده سهراب الدنگ تو که ادعای همزیستی با نظر مخالف رو داری این طور میسوزی و موافقان حکومت رو دلقک و مزدور می بینی ؟ توی یابو و همه مخالفان نظام عظمای شیعه خوب میدونید که اگه بچه شیعه نبود الان ایران دست عربها بود – همه خوب می دونن تنها نقطه درخشان ایران همین ۳۵ سال پیشه که یه وجب از خاک ایران کم نشد همین هاپوی سلطنت طلب که شما سنگشو به سینه می زنید بابای احمقش بحرین رو دو دستی داد به اعراب .

 • میثاق

  در مورد اسرائیل که حرفی باقی نمی مونه کسانیکه به زور وارد یه مملکت می شن
  باید با لقد پرتشون کرد بیرون ایران ما شیعه س و فلسطین سنی و بین شیعه و سنی خیلی اختلاف هست ولی چون ما مدافع مظلومیم برامون فرقی نداره مظلوم چه مذهبیه و جالبه سگای عربی مفت خور چاق از هم مسلکای خودشون دفاع نمی کنن و از دشمنی اسرائیل با ایران واقعیتها هست برو
  بخون ببین جشن پوریم رو برا چی برگزار می کنن شیرینی گوش هامان که بین
  اسرائیلی ها محبوبه چرا به این اسمه ؟ اصلا هامان کی بود که یهود ازش
  متنفره – نقشه ای که استر و مردخای برای نابودی ایران کشیدن و به خاطر اون هزاران ایرانی رو آواره کردن و کشتن رو ازش خبر داری . اینا اصلا به اسلام مربوط نمیشه به دوران قبل اسلام بر می گرده – سهراب الدنگ خیلی ادعا داری و فقط مخالفت بلدی و با این سن و سال یه ذره عقل و تفکر نداری البته هم فکران تو انقدر کم و محدودن که مثل قطره آبی در برابردریای ایران شیعه -شما که ادعای ایرانی داری چرا رفتی تو جبهه عربا و اسرائیل و این نظام مقدس رو عربی می دونی در حالی که شیعه دشمن سرسخته اعراب مفت خوره چون امامای شیعه یه رگشون ایرانیه و از نسل یزدگرد هستن و از سلاله پاک پیامبر بزرگ اسلام و مولا علی

  • جمال

   محمد پیامبر اسلام ابتر بود و فرزندی نداشت چگونه میتوان گفت امامان شیعه از نسل محمد هستند.فاطمه ای که میگویند دختر محمد و خدیجه است در اصل ذختر خدیجه از شوهر قبلی اوست و دختر خوانده محمد بوده.

 • میثاق

  اینو همه مخالفای شیعه خوب میدونن که در دوران مقدس ما یه وجب از خاک عزیز ایران جدا نخواهد شد و چرا سهراب الدنگ به این موضوع پرداخته در حالیکه تنها نقطه درخشان تاریخ ایران در این زمینه ۳۵ سال گذشته س – دلیلش معلومه آقا سهراب زیادی گیلاس زده عقلش زوال رفته

 • عبدالاطهار

  آخر احمق های روانی اگر اسرائیل با ایران دشمنی نداشت چرا جلاد وحشی شان نتانیاهو پشت دوربین بی بی سی به ایران و جامعه ایرانی توهین می کرد؟نتانیاهو به عنوان سخنگو و نماینده ی اسرائیلی های کثیف بود.شما که خود را محافظ ایران می دانید،باید از اسرائیل انتقاد کنید که کشور چندین هزار ساله ایران را جعلی خوانده نه این که ایران را به صلح با اسرائیل خونخوار ترغیب نمایید.

 • عبدالاطهار

  چناب آقای جمال احمق اگر کمی به آن مغز نداشته ات فشار بیاوری می فهمی که خدیجه۲۸سال قبل از هجرت با محمد(ص)ازدواج کرد.کسکش آخه حضرت فاطمه که ۸سال قبل از هجرت به دنیا اومد چه جوری می تونه فرزند کس دیگه ای به جز حضرت محمد(ص)باشه؟

 • عبدالاطهار

  ایول که نشان دادید شما و آن آخوند مکارتان(بهرام مشیری)از کجا آب می خورید؟این که از یهودی ها حمایت می کنید معموله که شما مزدورای وطن فروش خارج از کشور از چه کسی کمک می گیرید.مرگ بر یهودی و یهودی زاده.

 • میثاق

  خاک بر سر شماها که ادعای دموکراسی دارید چرا سهراب الدنگ نظر منو پاک کردی
  اگه مردی جواب بده و اگه جواب نداری دیگه مقاله ننویس قربون اقام خامنه ای
  که دشمناش یکی لنگه سهراب الدنگ هستن که تحمل نظر مخالف بلکه تحمل حرف حقو
  ندارن بازم در مورد اسرائیل میگم برید در مورد جشن پوریم تحقیق کنید و در
  مورد شیرینی گوش هامان که یهود عاشقشن اصلا هامان کی بوده ؟ یه ایرانی
  بزرگمرد که قبل اسلام علیه توطئه مردخای و استر که میخواستن ایرانو یهودی
  کنن ایستاد و خودشو خانوادشو اعدام کردن و استر با دلبری از پادشاه ایران
  کلی از ثروت و فرهنگ ایران رو به تاراج برد قبرش الان تو همدانه و جز
  مکانهای خیلی مقدسه صهیونیستاس

 • میثاق

  بهترین دوره تاریخ ایران برای حفظ تمامیت ارضی ۳۵ سال گذشته س . تو جنگ ایران و عراق همین بچه شیعه ها بودن که نذاشتن یه وجب از خاک ایران کم بشه – شماها که ادعا دارید ایرانی هستید چرا از اعراب و سنی ها حمایت می کنید همه خوب می دونن ایران شیعه با عربای مفت خور خلیج همیشه فارس مشکل داشته و داره و شماها کاملا مطمئنید که این سه جزیره مادامی که نظام مقدس شیعه رو کاره به اعراب احمق نمیرسه پس شیعیان بیشتر از شما ایرانی هستن از طرفی ائمه بزرگوار شیعه یه نسلشون از یزدگرد سوم پادشاه ساسانی و یه نسلشون از پیامبر بزرگ اسلام و مولا علیه و همین موجب ناراحتی سنی از شیعه س

  • ایران

   دیوس بابای من ۷ سال جنگید ولی کلا” نه به خدا اعتقاد داره نه به دین چرا چرت میگی

   • ایرانی

    حتما بابای تو رفته بوده هفت سال یه جای دیگه کون بده الکی گفته رفته بودم جبهه راستی بابات حامله نشده بوده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • ایران

  انگار اینجا به خیلیا فشار اومده فهمیدن رهبر الدنگشون چه گهائی داره میخوره…البته به روی خودتون نیارید مگه خزر و نصف پارس جنوبی رفت حالیتون شد اینم روش

 • رها

  این عوامل جمهوری اسلامی سربازان دجالند هر چیم ک بگی ۱ دروغی سر هم میکنند ک مغلطه کنند مساعل ایرانو به اسلامو امام ربطش بدن هر چند که خد جمهوری اسلامی طراحی انگلیس استعمار گیر و کمپانیهای نفتی آمریکاست