چگونه گروه اسلامی به جنایاتی چون قطع دست در سوریه می پردازد! ۹

سوریه بازیچه دست سودجویان

اکنون نزدیک به سه سال می گذرد که کشور سوریه بازیچه دست دولت های غرب و شرق شده، مردم بینوا و درمانده آن در آتش خودخواهی و جاه طلبی قومی اشغالگر همچنان می سوزند و خاکستر می شوند. گروههای مذهبی خردباخته و آدمکش از عربستان و عراق و قطر، ایران، و دیگر کشورهای ماتم زده اسلامی مانند مور و ملخ این کشور تاریخی و پیشرفته را با خاک یکسان کردند و میلیون ها انسان را از زن و مرد، پیر و جوان، کودک و زن، آواره و سرگردان و در خطر بیماری و مرگ قرار دادند.

کشمکش از چند سوی

کشور سوریه دست کم از سه جهت و سوی کشیده می شود و اشغالگران با سه نیت گوناگون بر مبنای منافع خود از هرگونه دست درازی و هرجنایتی برکنار نیستند. کشورهای عربی با فرستادن کمک های نظامی و مزدوران خود در اندیشه اند که سوریه را به صورت یکی از قطب های وابسته به خود مانند بحرین، افغانستان، و پاکستان در آورند. جنایات بیکران گروه القاعده ساخته و پرداخته عربستان سعودی را در افغانستان و پاکستان به خوبی می دانیم. خردباختگی و خرافات مذهبی در این دو کشور که از دست آوردهای عربستان سعودی است، و نسل های پیر و جوان آن را به خرافات و کجراهی کشانده است.

این دو تصویر به خوبی نمایانگر جنایات غرب و شرق، به ویژه ایران و عربستان سعودی و روسیه در سوریه است. زبان از گفتن شرح آن عاجز است.

این دو تصویر به خوبی نمایانگر جنایات غرب و شرق، به ویژه ایران و عربستان سعودی و روسیه در سوریه است. زبان از گفتن شرح آن عاجز است.

نقش ترکیه و ایران نیز از یک سوی برای داشتن نفوذ سیاسی، و از سوی دیگر اشاعه همان خرافات مذهبی است که هرکدام در کشور خود تلاش به گسترش و دامن زدن بدان دارند. جنایاتی که رژیم خامنه ای در کنار بشار اسد بر مردم سوریه وارد نموده و این کشور را ویران و نابود ساختند، در تاریخ و نزد نسل های گوناگون ماندنی و فراموش ناشدنی است.

از سوی دیگر، سوریه در میان دو گاز انبر غرب و روسیه گرفتار است که گوشت آن را به دندان می کشند، و استخوان هایش را می جوند. دولت های غرب به دنبال منافع مادی و نفوذ سیاسی خود به جنایات اسد مشروعیت دادند و او را کماکان بر سر قدرت و آدم کشی خود نگاه داشتند. روسیه توسعه طلب نیز در رؤیای امپراتوری از دست رفته خود، از هیچ جنایتی عمله مردم سوریه و در راه بقای بشار اسد کوتاهی نمی کند.

یک دیوانه مذهبی دست بیگناهی را نگه می دارد و جنایتکاری با ساطور دست او را قطع می کند. اینست نتجه کشمکش میان کشورهای غرب و شرق در سوریه.

یک دیوانه مذهبی دست بیگناهی را نگه می دارد و جنایتکاری با ساطور دست او را قطع می کند. اینست نتجه کشمکش میان کشورهای غرب و شرق در سوریه.

قطع دست و اجرای شریعت

گروههای القاعده و گروههای مذهبی که در سال ۲۰۰۴ در عراق به کشت و کشتار می پرداختند و شمار آنان به ۲۵۰۰ نفر می رسد هم اکنون سوریه را در دست خود دارند و می خواهند قوانین دبش اسلامی را در آنجا پیاده کنند. گرچه گروه القاعده این گروههای افراطی را از خود نمی داند ولی در هرحال، روش و نحوه جنایت های آنان یکی است و بی تردید از القاعده مستقر در افغانستان و پاکستان نشأت گرفته می شود.

مرگ جوان پس از آن که دستش را بریدند. اینهم از شریعت و عدالت اسلامی است که هم اکنون در سوریه به اجراء در می آید.

مرگ جوان پس از آن که دستش را بریدند. اینهم از شریعت و عدالت اسلامی است که هم اکنون در سوریه به اجراء در می آید.

هم اکنون دیگر، مردم مصیبت دیده و ستم کشیده سوریه در فکر دیکتاتوری بشار اسد و جنایت های بیکران او نیستند. بلکه بیشتر اندیشه و گرفتاری های آنان درگیر شدن با مشتی جنایتکار مذهبی از کشورهای اسلامی است که می خواهند قوانین شریعت را در هر لحظه و هر نقطه پیاده کنند. بریدن دست و پای دزدان، شلاق زدن، و دهها نمونه دیگیر در بسیاری از جاهها دیده می شود. گروه سنی مذهب افراطی طی بیانیه ای خطاب به عیسوی های سوریه از آنان خواسته است، یا به اسلام گروند، یا جزیه دهند و یا آماده مرگ باشند. گویا تا کنون چند گروه عیسوی از ترس جان خود پیشنهاد اشغالگران را پذیرفته اند.

این دو فرتور نیز بیانگر جنایات بیکران غرب و شرق به سرکردگی آمریکا و روسیه و با اجرای عربستان و ایران است. بازهم زبان از گفتن ابعاد این جنایت درمانده است.

این دو فرتور نیز بیانگر جنایات بیکران غرب و شرق به سرکردگی آمریکا و روسیه و با اجرای عربستان و ایران است. بازهم زبان از گفتن ابعاد این جنایت درمانده است.

از آنچه گفته شد:

کشور سوریه از چند سوی تحت نفوذ و زیر چنگال اشغالگران قرار گرفته است:
۱- عربستان و کشورهای اسلامی کناره خلیج فارس برای تبدیل سوریه به یکی از اقمار خود مانند بحرین، افغانستان، و پاکستان.
۲- کشورهای غربی به دلیل منافع سیاسی و اقتصادی.
۳- ایران و ترکیه، برای دخالت در امورسیاسی و همچنین گسترش خرافات مذهبی.
۴- روسیه، کشوری قدرت طلب که در رؤیای بازگشت به امپراتوری گذشته است.

در اینمیان، مردم بیگناه و بی پناه سوریه در دام این سودجویان و از خدا بی خبران اسیر و گرفتارند، و بیشتر آواره و در بدر از خانه و کاشانه خود شده و یا در مرزهای کشورهای مجاور در فقر و بیماری به سر می برند. گروههای افراطی سنی مذهب که در سال های پس از ۲۰۰۴ در عراق به بمب گذاری و آدم کشی می پرداختند، به تعداد بیش از ۲۵۰۰ نفر چند منطقه سوریه را به اشغال خود در آوردند و از هم اکنون قوانین دبش و غیر انسانی شریعت و اسلامی را در آنجا پیاده می کنند. بریدن دست دزد یک نمونه از آنست. این گروه متجاوز مذهبی طی اعلامیه ای از عیسوی های سوریه خواسته است که به دین اسلام گروند، یا هرساله جزیه دهند، و یا آماده مرگ باشند.

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . چند کشور این بلا را بر سر مردم سوریه آوردند.
  ۱- ایالات متحده آمریکا در راستای خاورمیانه بزرگ ، و تجزیه سوریه به چند قسمت ، که در حال حاضر بخش کردی نشین آنرا به صورت فدراتیو و خود مختار در آورده است تا بعدا آنرا جدا کند. تا اینجا این سناریو را اجرا کرده است ، تا بعد به قسمت های دیگر سوریه و تجزیه آن به پردازد . کردستان عراق را که قبلا خود مختاری داد تا بعدها آنرا با سه کردستان دیگر ، که شامل کردستان سوریه و کردستان ایران و کردستان ترکیه است ، را تجزیه و به صورت یک کشور به نام کشور کردستان در آورد. خاورمیانه بزرگ که با ایده دولتمردان آمریکا و انگلیس و چراغ سبز نشاندن کشورهای غربی با هجوم آمریکا و انگلستان و غرب ، در زمان صدام حسین ، عملا شروع شد. و این سناریو در به وجود آوردن خاورمیانه بزرگ در
  سایر کشورهای خاورمیانه ، از جمله عراق ، عربستان سعودی ، ایران ، افغانستان ، پاکستان ، ترکیه به مرور انجام می شود
  و ایالت متحده آمریکا و انگلیس و غرب به صورت خزنده و تبلیغات دامنه دار دارند در به وجود آوردن این نقشه و سناریو
  ، کار می کنند. خوردن کشورهای بزرگ و یکپارچه ، برای استعمارگران ، گلو گیر است ، بنا براین آنها سعی می کنند که اول آن کشور و یا کشورها را تجزیه و تیکه تیکه کرده ، بعد آنرا به بلعند . بر حاکمان حکومت ها فرض و واجب است که در به وجود آوردن عدالت اجتماعی ، در زمینه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ، برای تمام مردم حکومتشان ، از هر عقیده و مسلکی که هستند و از هر نژاد و قوم و قبیله ای که هستند و از هر دینی که هستند آنها را شریک به کنند تا هدف استعمار گران را از تجزیه کشورشان و به وجودآمدن خاورمیانه ای بزرگ استعمار گران عقیم بگذارند.
  ۲- روسیه و چین نیز در به وجود آوردن این وضع در سوریه شریک جرم هستند . آنها برای اینکه متحد پر و پاقرص ، بازار
  تجارت سوریه ای خود ، پسر حافظ اسد را از دست ندهند و برای حفظ بازار تجارتشان ، به این وضع اسفناک در سوریه کمک کردند.
  ۳- حکومت آخوندی ایران به سر پرستی خامنه ای و دار و دسته اش ، برای ماندگاری هر چه بیشتر خود در حکومت و احتیاج به یار و یاور ، به پسر حافظ اسد ، از دیگر اعضای اصلی به وجود آوردن این بدبختی برای مردم سوریه می باشد.
  ۴- دولت عربستان سعودی که همراه با چراغ سبز آمریکا و انگلیس و غرب و نیز برای رویاروئی با خامنه ای و دخالت های
  جکومت آخوندی و خامنه ای در سوریه ، در بدبختی مردم سوریه نیز شریک هستند . ببینید این قدرت و دنیاگرائی بی حد و حصر آدمیزاد که چند صبا حی بیشتر نیست ، جه فجایع ئی را برای دیگران به وچود نمی آورند. ملت سوریه بدبخت شدند
  مردانشان در سوریه به طرز فجیعی کشته شدند ، زنانشان و کودکانشان در سوریه کشه شدند. تعدادی از زن و بچه آنها که به ترکیه فرار کرده بودند ، مورد تجاوز جنسی برادران ترکیه ای خود قرار گرفتند ، تف بر قدرتمندان و زیادی طلبا ن عالم که رسیدن به قدرت و زیاده خواهی دنیائی شان را میخواهند به قیمت کشت و کشتار و بی ناموس کردن دیگران ، به دست بیاورند .

  • Baran Bahari

   دوست گرامی امریکا چکارش به احکام قطع دست؟ برید کمی قرآن بخونید…

  • Cyrus

   درسته آمریکا و انگلیس و روسیه در این ماجرا نقش دارند. آن می‌ خواهند خاور میانه همچنان در کثافت اسلام غوطه ور باشد و هیچ وقت نتواند سر بلند کند. اگر این کشور‌های عقب مانده اسلامی سر بلند کنند ممکن است دیگر نفت و گاز به مفت ندهند.

 • همسایه بغلی

  دینی آشغال تر، نکبتی تر و کثافت تر از سلام وجود ندارد. خاک بر سر اسلام
  حتا دین سرخ پوست‌ها از دین کثافت اسلام پیشرفته تر است. چنین حرکت وحشیانه را سرخ پوست‌ها هم نمیکنند. آن ‌ها در موقع شکار مراسم مذهبی‌ انجام میدهند و از روح حیوان عذر خواهی‌ میکنند.

 • مردی از ایران

  دینی که میگوید زن نا فرمان را کتک بزنید یا دست دزد‌ را ببرید و…..وحشی گری‌هایی‌ از این دست نمی‌تواند امیدی برای پیشرفت بشریت باشد.

 • Ali Hasan

  تکام مستراح های عالم به روح محممممد که این جنایات را در تازینامه برای چسلمان ها نهادینه کرد!

  • mohammad

   تمام مستراح ها به روی خودت آشغال

 • afg atheist

  با خودت چند چندی ادمین پارسال میگفتی‌ که اسد بده باید حکومت رو به مردم واگذار کنه خوب بیا این هم حکومت مردمی در بعضی‌ از مناطق سوریه دیگه چی‌ می‌خوای حالا نکنه میگی‌ حکومت مردمی بد هستش منظور از داعش و النصره هست ، نکنه حالا خودت هم به این حقیقتی که مردم سوریه به آن رسیده اند را قبول کردی ؟ و میگن اسد بهتر از داعش است ، من خودم آتئیست هستم اما با دولت علوی اسد رو به یک دولت وهابی ترجیح میدم

 • saveh

  ma mardaye iran shans ovordim ke in jakesha hanoz ghanon ghat kardane kiramon ro nayovordan ke fekr konam onam bezodi khahad amad man shashidam be in islam va in akhondaye koskesh