ولی فقیه به اروپا می گوید کار ما شکنجه و کشتار مردم ایران است، به شما چه؟ ۵

حضور اوباشان ولایت در صحنه

گروه چند ده هزار لات، اوباش ها، و افراد هرجایی دیگر مانند بسیجی، مزدوران گرداگرد ولی فقیه که نان خیانت و جنایت خود علیه مردم ایران می خورند، آمادگی آن دارند تا هر لحظه و در هرکجا به ساز خامنه ای ضد بشر و بی شرافت برقصند. فریاد و عربده بکشند، وحشیانه یورش آورده و به قلع و قمع اعتراض کنندگان و مردم ناراحت از رژیم پردازند، اسیران و افراد در بند را شکنجه و آزار نمایند و یا زنان را مورد تجاوز جنسی قرار دهند. این فاجعه و مصیبتی که گریبانگیر مردم ایران شده و کشور را به قهقرا و نیستی می راند موضوع امروز و دیروز نیست، بلکه آواز و دهل نفرت انگیزی است که از سه دهه پیش تاکنون به گوش همگان می رسد و از دیدگاه هیچ بیننده ای به دور نیست.

زنان، از اسلام و این رژیم بزرگترین سیلی را خورده و می خورند ولی با این وجود  بزرگترین حامیان این رژیم آدمخوار و دشمن آزادی و سربلندی ایرانند.

زنان، از اسلام و این رژیم بزرگترین سیلی را خورده و می خورند ولی با این وجود  بزرگترین حامیان این رژیم آدمخوار و دشمن آزادی و سربلندی ایرانند.

آیا اینها دانشجویانند که به اعتراض جلو سفارت یونان جمع شدند؟. مزدوران و کاسه لیسان و شارلاتنهای رژیم همیشه آماده اند که در کارهای ضد ملی و ضد مردمی به نفع رژیم آدمخوار اسلامی شرکت کنند. به راستی شرم بر آنان باد. این خردباختگان از هیأت های اروپایی می خواهند که در سفر به ایران از تصمیم پارلمان اروپایی عذر خواهی کنند. عذر خواهی از چی؟!!!. آنها باید عذر خواهی کرده بگویند:" جناب ولی فقیه قصاب بزرگ، قاتل بی همتا، هرچه می خواهی بازهم مردم را دستگیر، شکنجه، و تجاوز بدانان و اعدام کن. نوش جانت. تو ولی فقیهی هستی که بر گوسفندان حکومت می کنی. حق داری دست به هر قصابی بزنی. ستار بهشتی ها قربانیان تو و فرزند جنایتکارت مجتبی هستند."

آیا اینها دانشجویانند که به اعتراض جلو سفارت یونان جمع شدند؟. مزدوران و کاسه لیسان و شارلاتنهای رژیم همیشه آماده اند که در کارهای ضد ملی و ضد مردمی به نفع رژیم آدمخوار اسلامی شرکت کنند. به راستی شرم بر آنان باد. این خردباختگان از هیأت های اروپایی می خواهند که در سفر به ایران از تصمیم پارلمان اروپایی عذر خواهی کنند. عذر خواهی از چی؟!!!. آنها باید عذر خواهی کرده بگویند:” جناب ولی فقیه قصاب بزرگ، قاتل بی همتا، هرچه می خواهی بازهم مردم را دستگیر، شکنجه، و تجاوز بدانان و اعدام کن. نوش جانت. تو ولی فقیهی هستی که بر گوسفندان حکومت می کنی. حق داری دست به هر قصابی بزنی. ستار بهشتی ها قربانیان تو و فرزند جنایتکارت مجتبی هستند.”

رابطه غرب با کشورهای مجاور ایران

دولت های اروپایی در درازای ۳۵ سال گذشته شاهد همه گونه جور و ستم و جنایت رژیم ضد بشری ولایت فقیه علیه مردم ایران بودند ولی هرگز دم بر نیاورند. تنها مشکل و مخالت آنان با رژیم آخوندها، بر سر پژوهش های هسته ای و تولید بمب اتمی بوده است که اسرائیل و کشورهای عربی کناره خلیج فارس رامی تواند مورد تهدید قرار دهد. بر اساس این فکر شیطانی رژیم، دولت های انگلیس، آمریکا و فرانسه توانستند با ایجاد ترس در دل دولت های عربی منطقه، مقدار زیادی اسلحه، هواپیما و موشک های جنگی به عربستان، قطر، و امارات فروخته، از یک سوی پول های آنان را بالا کشند و از سوی دیگر آنان را در زیر نفوذ و قدرت بیشتر خود قرار دهند.

اعتراض آخوند به سیاست اروپا

اثر تحریم اقتصادی بر ایران، رژیم را آنچنان به زانو در آورد و از تک و تا بیانداخت که خامنه ای با آن گردن کشی و غرور و تکبر آخوندی اش سرانجام به زانو درآمد و به اصطلاح جام زهر را سر کشید و در خواست گفتگو و مذاکره با غرب نمود. دولت های اروپایی پس از چند ماه نشست و برخاست و تحمیل بسیاری از خواسته های پژوهش های اتمی خود، زیر فشار و انتقاد مردم خودشان از داشتن ارتباط با رژیم خودکامه و جنایتکار ولایت فقیه، به ناچار به تصویب قانونی پرداختند که دولت مردان اروپایی در سفر به ایران می توانند و باید با زندانیان سیاسی، دیگر باوران، مخالفین سیاسی حکومت دیدار و گفتگو داشته باشند.

 این ویدو نشان می دهد که چگونه اراذل و لات های بسیجی در خدمت آخوند مشهدی جلو سفارت یونان جمع شده و به دولت های اروپایی بد و بیراه می گویند. این دشنام دادن و ناسزاگویی و کار ضد ملی کار هر روزه مزدوران حقوق بگیر رژیم است.

گردهم آمدن اوباش ها جلو سفارت یونان

روزنامه جوان اونلاین Javan online در شماره آدینه ۲۲ فروردین ۹۳ خود گزارشی دارد که اوباشان و مزدوران ولی فقیه به نام به اصطلاح دانشجو جلو سفارت یونان گرد هم آمده و مطابق معمول ۳۵ سال گذشته به عربده کشی و فریادهای ننگین مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل پرداختند. ویدیویی که از این عمل زشت و ننگین ضد ملی تهیه شده، گویای این حقیقت است که ۷۵ میلیون مردم ایران اسیر وابسته و افراد بی اراده و بی هویت در زیر دست و پای یک مشت آخوند جنایتکار و شاید نزدیک به دو ملیون مزدور جنایتکار و حقوق بگیر بسیجی، پاسدار، گارد ولی فقیه و مشتی امت بی خرد دنباله رو قرار دارند و هر آن بر روی آنان زور و فشار بیشتری وارد می شود ولی کمترین واکنش و عکس العملی از خود نشان نمی دهند.

زنان، بزرگترین خیانتکاران به کشور

شوربختانه زنان کشور که بیش از هر طبقه و گروه دیگر مورد استثمار و ستم اسلام و رژیم اسلامی قرار دارند و نتوانسته اند به کمترین حقوق فردی و اجتماعی خود دست یابند در خیانت به کشور و مردم و حمایت و پشتیبانی آخوند بی شرافت، همیشه در صف اول ایستاده اند و بیشتر از هر فرد دیگر نان مزدوری خود را می خورند. به راستی وجود این خردباختگان امت اسلامی موجب ننگ و نفرین هر ایرانی آزادمنش است.

زنان که بزرگترین و بیشترین صدمه، آزار، تبعیض، ظلم و ستم از این اسلام و رژیم آدمخوار ولایت فقیه دیده اند، بازهم در نهایت نادانی و بی خردی به پشتیبانی و حمایت رژیم ضد ایرانی پرداخته و به هم میهنان خود خیانت می کنند.

زنان که بزرگترین و بیشترین صدمه، آزار، تبعیض، ظلم و ستم از این اسلام و رژیم آدمخوار ولایت فقیه دیده اند، بازهم در نهایت نادانی و بی خردی به پشتیبانی و حمایت رژیم ضد ایرانی پرداخته و به هم میهنان خود خیانت می کنند.

خیانت کارانی که رژیم را نگاه داشتند

بی گمان ۱۸ میلیون خردباخته ای که در درون و برون کشور در صف ایستادند و آخوندک گمنامی چون روحانی را بر سر کار آوردند و از فروکشی رژیم ولایت فقیه جلوگیری کردند، از خیانت کاران بزرگ کشورمانند و خیانتشان در دل و اندیشه همگان برای حال و آینده به جای می ماند.

دانشجویان نماهایی که به اعتراض جلو سفارت یونان جمع شدند؟. مزدوران و کاسه لیسان و شارلاتنهای رژیم همیشه آماده اند که در کارهای ضد ملی و ضد مردمی به نفع رژیم آدمخوار اسلامی شرکت کنند. به راستی شرم بر آنان باد. این خردباختگان از هیأت های اروپایی می خواهند که در سفر به ایران از تصمیم پارلمان اروپایی عذر خواهی کنند. عذر خواهی از چی؟!!!. آنها باید عذر خواهی کرده بگویند:” جناب ولی فقیه قصاب بزرگ، قاتل بی همتا، هرچه می خواهی بازهم مردم را دستگیر، شکنجه، و تجاوز بدانان و اعدام کن. نوش جانت. تو ولی فقیهی هستی که بر گوسفندان حکومت می کنی. حق داری دست به هر قصابی بزنی. ستار بهشتی ها قربانیان تو و فرزند جنایتکارت مجتبی هستند.”

نکته پایانی:

اعتراض حقوق بگیران مزدور رژیم در جلو سفارت یونان و عربده کشیدن و شعار دادن آنها برای آن بود که به دولت های اروپا چه ربطی دارد در ایران چه می گذرد؟!!. ایران ولی فقیه دارد که بر ۷۷ میلیون امت گنگ، لال، عقب افتاده، صغیر و کم عقل حکومت می کند. این ولی فقیه دانا و عالم حق دارد هرکس را که خود و فرزند آدم کشش آقا مجتبی بخواهند دستگیر نموده، آنان را شکنجه و اعدام کنند، مملکت را غارت کرده و یا به صد غاز بفروشند.
ولی فقیه چوپانی است که روزها گوسفندان (امت اسلامی) را به چرا می برد و شبها به قصابخانه تحویل می دهد. بنابراین، ولی فقیه به دولت های اروپایی سفارش می کند که در سفر به ایران چشمشان را درویش کنند، آهسته بیاند، آهسته برند و هر جنایتی دیدند مانند ۳۵ سال گذشته خم به ابرو نیارند!.
ولی فقیه چوپانی است که روزها گوسفندان (امت اسلامی) را به چرا می برد و شبها به قصابخانه تحویل می دهد. بنابراین، ولی فقیه به دولت های اروپایی سفارش می کند که در سفر به ایران چشمشان را درویش کنند، آهسته بیاند، آهسته برند و هر جنایتی دیدند مانند ۳۵ سال گذشته خم به ابرو نیارند!.

این اشغال سفارت انگلیس است که از سوی مزدوران و جنایتکاران بسیجی ها انجام شد همان بسیجی ها که به تازگی جلو سفارت یونان عربده کشیدند. مزدورهای لات و لاشخور که رژیم حرکات حیوانی و ضد ایرانی آنان را اعتراض دانشجویی می نامد. از چهره های شناخته شده در این تصویر، کریم جلالی از شاخه قدس پاسداران، و حسین قدیانی رئیس بسیج دانشجویی دیده می شوند.. باید پرسید این بسیجی های ضد ایرانی در میان پرونده ها که آین چنین پخش و پار کرده اند، به دنبال چه چیزی می گردند؟.

این اشغال سفارت انگلیس است که از سوی مزدوران و جنایتکاران بسیجی ها انجام شد همان بسیجی ها که به تازگی جلو سفارت یونان عربده کشیدند. مزدورهای لات و لاشخور که رژیم حرکات حیوانی و ضد ایرانی آنان را اعتراض دانشجویی می نامد. از چهره های شناخته شده در این تصویر، کریم جلالی از شاخه قدس پاسداران، و حسین قدیانی رئیس بسیج دانشجویی دیده می شوند.. باید پرسید این بسیجی های ضد ایرانی در میان پرونده ها که آین چنین پخش و پار کرده اند، به دنبال چه چیزی می گردند؟.

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . بی تفاوت ها , ایران برباد ده ها , ایران خراب کن ها , تجزیه طلب های واقعی , همین ها هستند . همین هایند که زنان و دختران ایرانی را بعلت همراهی و حمایت از این رزیم , به فحشا می کشانند. همین ها هستند که با این اعمالشان کودکان خیابانی درست می کنند. این هایند که به علت طرفداری از خامنه ای و دار و دسته دزد و حقه باز و دروغگویش , فقر و تهی دستی و بی آبروئی برای مردم ایران به ارمغان آورده اند. همین هایند که اعتیاد و افسردگی و بیکاری , برای مردم و جوانان ایرانی به وجود آورده اند . همین ها هستند که به علت حمایت از این رزیم پلید , خامنه ای و دارودسته اش را بیشتر وادار به دزدی های بیشتر و به غارت دادن ایران به بیگانگان می کنند. اینها بدانند که با حمایت از رزیم ولایت فقیه , خودشان نیز بعدها به چنگ همین ولایت فقیه سر به نیست می شوند. اینها همچنین با حمایت و پشتیبانی نمودن از ولایت فقیه , شریک جرم حکومت ولایت فقیه , خامنه ای ودارودسته خامنه ای شده و جایشان در قعر چهنم خواهد بود.

 • Amir

  قربانیان دین مذهب ملیت و نژاد

  گلستان جاوید یا گورستان بهایی ها تخریب شد و عده ای نادان بجای خواندن تحصیل و تحقیق به دنبال خراب کردن گور مرده ها بودند واقعا بایست خجالت کشید که حتی مرده ها هم در ازدست زنده گان بی عقل و خرد آرامش ندارند. حالا کمی به چهره این کسانی که میخواهند گور پرفسور پوپ و همسرش را مثل گورستان بهاییان ویران کنند نگاه کنید بیچاره ها هیچ خردی ندارند باحتمال در زندگانی شان حتی …قرآن را هم با ترجمه نخوانده اند و نام مسلمان را یدک می کشند ولی حتی از اسلام بی خبرند که مثلا حاضرند بخاطرش گورستانها را خراب کنند.

  ملتهای پیشرفته به دنبال تسخیر فضا هستند و به دنبال علم و دانش و جدال با ناتوانی های مردم و ویران کردن ظلم و فساد و بیماری و گرسنگی و اینان به قبرها حمله میکنند و میخواهند با مردگان درگیر شوند و با آنان مبارزه کنند که سنگ قبر ها را می شکنند و درختان گورها را تخریب میکنند.

  متاسفانه ملتهای ما جهلی توام با غرور دارند وبقول شاعر آنان که ندانند و ندانند که ندانند اندر همه عمر در جهل مرکب بمانند. مردم ما ساده هستند و به اندک تحریکی اغفال میشوند. آنان با تحریکی براحتی آدمک فردی میشوند وبرای منافع خاصی حتی منافع ملی کشورشان را به زیر پا میگذارند. کسی به اینها نگفته است که خراب کردن یک مقبره چه تاثیری دارد مرده که دارای جسم نیست که به پا خیزد و مبارزه کند. بجای مبارزه اساسی با جهل و نادانی و بی خردی آدمک های استعمار و استحمار بین المللی شده اند که فردا عکشان در روزنامه غرب چاپ شود و بگویند که دیدید که اینان تمدن ندارند و حتی به قبرستانها هم حمله میکنند آنان که نمی توانند به زنده ها حمله کنند به مرده ها حمله ور میشوند. سرمایه های ملی کشورهای ما برباد و به تاراج میرود هیچ کس ککش نمی گزد. خانه های زیبا تاریخی و قدیمی خراب میشود که بجایش آپارتمانها ساخته شوند چون پول توش است.

  ترافیک جمعیت زیاد حتی هوای سالم برای تنفس باقی نگذاشته است مردم از بی هوایی دارند می میرند و آنان به فکر نیستند و آنوقت میروند و قبرستان خراب میکنند. متاسفانه سیستم غرب تشنه این چنین کارهایی هست که بتواند ثابت کند که این مردم بی شعور و وحشی هستند. و آنان هم دستمایه تبلیغات غرب قرار میگیرند. تاوان آنرا هم یک مشت از مردم ما که از طبقه متوسط هستند می پردازند زیرا ثروتمندان در هر جایی و با هر ملیت و نژاد و مذهبی که باشند مورد احترام هستند. آنی تنها ما هستیم که از طبقه متوسط و یا فقیر بایست تاوان کثافتهاریهای یک مشت آدم بی خرد را به پردازیم.

  هنگامیکه در کشورهای ما یک بیسواد به استاد دانشگاه می تازد که او بیسواد است و وقتی استاد دانشگاه با کتاب و مدرک ثابت میکند که او اشتباه کرده است و بیسواد مغرور دشمن او میشود و زندگی اش را باخاک یکسان میکند باید به کجا شکوه برد. انسان دانشمندی مثل پروفسور فرا اینهمه خدمت فرهنگی کرده است و آنوقت یک مشت بیسواد و کور دل که عوض خدمت به خلق مثل بن لادن اسلام را به بی آبرویی میکشانند و دیگران مسلمانان را یک مشت تروریست و دزد و قاتل می شناسند بن لادنها که عوض خدمت به مردم و ایجاد کار و مدرسه و بیمارستان و پوهنتون ها به دست برادران ما اسلحه میدهند که همدیگر را کشتار کنند و بعد هم به آنان نفرت تزریق میکنند تا از

  اسلام یک چهره خشن و غیر مردمی و کشت کشتار ترسیم کنند. آنان غیرمردمی هستند نه آن معلمی که در مدرسه ها و پوهنتون ها می کوشد که چهره مردم مارا عاقل و دانا و با فرهنگ ترسیم نماید؟

  همانطوریکه نوشتم تاوان این بی حرمتی ها و این خرابکاریها را ما طبقه متوسط می پردازیم. هنگامیکه در آلمان دانشجو بودم آلمانی ها از اجاره دادن اتاق بمن خود داری میکردند و بهانه میآوردند وقتی که علت را پرسیدم گفتند که شما مردم کشورهای خاورمیانه دزد و بی غیرت و ستمکار هستید شما به کشور ما میایید و به دختران ما تجاوز جنسی میکنید و حتی آنان را حامله می فرمایید و بعد از اینکه درستان تمام شد به کشور خودتان میروید و دختران ما را با شکمهای آبستن یا با کودکان خردسال رها م میکنید که حالا که تحصیل کرده و مثلا مهندس یا دکتر شده اید در کشور خودتان با یک دوشیزه هم وطن خود دوباره ازدواج کنید. خود در همان موقع دانشجویان ثروتمند عرب و یا سایر نقاط خاور میانه در بهترین خانه ها سکونت داشتند و همانطوریکه زن آلمانی میگفت با زیباترین دختران آلمانی رابطه جنسی داشتند و هیچ مشگلی هم نداشتند تنها این ما بودیم که بسبب نداشتن ثروت و پول کافی نتوانستیم به درسهایمان ادامه بدهیم و مجبور به بازگشت افتخار نا آمیز میشدیم.

  ساسان به عنوان بهایی از کار در ایران محروم شد دوستان مسلمان و فامیل بهایی او از این موقعیت سو استفاده فرموده اورا غارت کردند. او که با عشق علاقه به ایران رفته بود تا به ملت درمانده اش کمک کند مجبور شد که با داشتن مدرک دکتری پزشگی به آمریک بیاید و در یک بیمارستان آمپول زن بشود زیرا در اینجا هم به سبب ایرانی بودن بایست تاوان می پرداخت

 • گودرز

  واقعا در این دوران پیشرفت علم و تکنولوژی آدم باورش نمیشه که ما اینهمه احمق و عقبگرا در ایران داریم. البته تعداد این افراد انگشت شمار هستند، ولی‌ باز هم باعث تعجب است که هنوز ما افرادی داریم که مثل انسان‌های عصر حجر فکر می‌کند. اصلا کلمه بسیج یکی‌ از منفور‌ترین کلمات در نزد میلیونها ایرانی‌ شده ولی‌ باز هم انسانهای وقیح و سفیه در ایران هستند که به بسیج میپیوندند. آیا در تاریخ، ما رهبری به فرومایگی خامنه‌ای داشته‌ایم، که این افراد هنوز از او طرفداری میکنند؟ مزدوری و خیانت پیشگی و وپسگرأی و حماقت و رذالت هم حدی دارد!!

 • کیرم دهن رهبر

  ای علی حسن کثافت احمق سگ پرست تو اگر ایرانی بودی ابتدای جملاتت به نام خدا نمینشاندی خامنه اگر سگ است محمد گرگ بود و اگر محمد گرگ الله سک گرگ است خواستار براندازی ولایت وقیحی ولی از اللهی که راه تجاوز و متعه و منکر و شمشیررا به این قوم کرکس سفت حرامی داده دفاع میکنی بدان این خایه مالان خود الله را ساخته اند و از نان میخورند اولین آنها محمدابن عبدالله سگ پدر جنده مادر کسده دایه حرامی کونده پدربزرگ بود.

 • کیرم دهن رهبر

  متاستفانه این زن از این دین و البتهدر تمام ادیان و این نظام بسیار خواری ها عقب ماندگی ها توسری ها تجاوزها بی امنیتی ها و دهن کژی ها شنیده است اما باز نیز خاک این گوررا برسرخویش میریزد و بانگ الله اکبر خامنه ای (کثافت) رهبر سر میدهد متاستفانه اسلام و این نظام بیشتر به لطف این زاغ سیاه ها(چادری) و ایرانیان از این بی خردان مسخ شده در بطلان اندیشه و روان بی روان جسم و روح و خاطر است