مشهد را فراموش کرده، پروستات و بیضه مقدس روضه خوان را دریابید! ۷۰

سرآغآز

در جهان فهم و شعور، واژه “مقدس” بی محتوا و مردود است. در چنین جوامعی تنها دانش و علم است که مورد بحث و گفتگو بوده و بدان به عنوان محک و نمونه استناد می شود. در حقیقت دانش و فنون است که به ما می آموزد و نشان می دهد چه داستان و گفته هایی درست و چه چیزهایی از دایره عقل و منطق به دور بوده و هرگونه استناد و توسل بدان ها از جمله خرافات، نادانی ها و بی خردی های انسان به شمار می آید.

امت خرافاتی بیضه پرست ایران

گرچه بسیاری از ملت های جهان هنوز هم در سده ۲۱ گرفتار و در گیر خرافاتند ولیکن سرنوشت ما با آنان چندان ارتباطی ندارد و بهتر است از جامعه خردباخته مقدس نما و مقدس پرست خود بگوییم که زندگی و هستی تک تک ما ایرانیان را دچار دستخوش و ناآرامی نموده است.

این هم گوشه دیگری از خودفروختگی بخشی از ملت ایران! برای سلامتی ابرجنایتکار جهان، گوشت قربانی پخش می کنند! چه باید گفت؟

این هم گوشه دیگری از خودفروختگی بخشی از ملت ایران! برای سلامتی ابرجنایتکار جهان، گوشت قربانی پخش می کنند! چه باید گفت؟

بیگمان، ما مردم ایران را باید یکی از کم اندیش ترین و خرافاتی ترین ملت سرتاسر گیتی دانست که باعقل و منطق رابطه ای نداشته، و سرنوشت هر فرد را در دست خدای ناشناخته، قضا و قدر، و نصیب و قسمت می داند.

در چنین جامعه تکامل نیافته که هنوز هم دوران جاهلیت و بی عقلی را پشت سر می گذارد، “نطفه مقدس”، “بیضه مقدس”، “خون مقدس”، و “آرامگاه مقدس” بر زندگی روز و شب ما پنجه می افکند و عقل و خردمان را به مرخصی دراز مدت می فرستد.

از نطفه مقدس تا آرامگاه مقدس

در روزگار باستان و پیش از آن که ایران مورد هجوم و تجاوز قوم وحشی و بیابانگرد تازی قرار بگیرد، نطفه مقدس در میان نیاکان ما رل و نقش بزرگی را ایفا می نمود. تا آن جا که پسر را مانند پدر، و دختر را مانند مادر ارزیابی می نمودند. اگر شاهی می مرد و یا کشته می شد اصرار و رسم بر این بود که فرزند او ( در درجه نخست پسر) را ولو آن که دیوانه، احمق، کم یاد و هوش، و یا بی سواد باشد به جای او برگزینند.

هنگامی که به تاریخ گذشته کشورمان نگاه می کنیم بارها می بینیم که گزینش نطفه مقدس در میان خانواده، فرماندهان، رؤسای گروه و سرکرده ها نیز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و گهگاهی شاهانی مانند یزدگرد سوم، شاه سلطان حسین، و فتحعلیشاه  قاجار برسر کار آمدند که ایران را به ویرانی کشاندند.

از چهار سده پیش تا کنون، با پیدایش و تسلط مذهب شیعه بر جان، مال، و افکار مردم ایران آرامگاه مقدس جایگزین نطفه مقدس شد. تا آن جا که گور هر تازی و یا آخوند تازی مرام در ایران از آرامگاه مشهد و قم و شیراز گرفته تا ۱۱-۱۳ هزار قبر آخوند در شهر و ده و بخش های ایران، مکانی مقدس برای امت فراموش کار و کم آگاه ایران به شمار آمد.

دکان هایی که سوداگران دین را سرمست و سرافراز نموده است. هم اکنون، آخوند حاکم بر سرنوشت ایران، از این سرمایه گذاری و تولید مکان های مقدس، از شدت شادی و خرسندی در پوست نمی گنجد و به شدت و با همه نیرو و هزینه های ملی و مردم کشورمان، از این دستاورد خود پشتیبانی و حمایت می کند.

جنایتکار بزرگ که ملتی را به ستوه آورده هم اکنون برای پروستات خود میلیون ها تومان هزینه بر پشت و گردن ملت خاکشتر نشین و کشتی بر گل نشسته ایران تحمیل شده است. به راستی باید فریاد کشید و گفت: "مرگ بر آخوند".

جنایتکار بزرگ که ملتی را به ستوه آورده هم اکنون برای پروستات خود میلیون ها تومان هزینه بر پشت و گردن ملت خاکشتر نشین و کشتی بر گل نشسته ایران تحمیل شده است. به راستی باید فریاد کشید و گفت: “مرگ بر آخوند”.

پروستات و بیضه مقدس

از ۱۴ فروردین ۱۳۵۸ که امت سرگشته کشورمان به دنبال آرامگاه مقدس باخرد و اندیشیدن خود خداحافظی کرد و با تشکیل صف های طولانی تفاله های تازی مرام و دکانداران دکان ریا و تقدس را بر ملت و کشورما تحمیل نمود، رفته رفته امت در بند و ناآگاه ایران به دنبال و پشتیبانی بیضه مقدس برآمد و به تازگی نیز به افتخار پرستش و ستایش پروستات مقدس آخوند ۵ تومانی نائل گشته است. تا آن جا که مزدوران و خردباختگان مکتب آخوندی برای تندرستی و شادابی “بیضه و پروستات مقدس” ابر جنایتکار قرن کشورمان، دست به دعا برداشته و به سوگ نشسته اند.

ترفند آخوندهای شارلاتان

از ۳۵ سال پیش تا کنون، آخوند با افزودن شمار گور مردگان تازی و تازی نما در مشهد، قم، و شیراز، شمار “مکان های مقدس” خود را به ۱۱-۱۳ هزار رسانده و برای راهگشایی هر مشکل سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی، امت خرد باخته و درمانده را به گور تازیان حواله داده و آنان را در مصیبت و غم بیکران خود فروگذار می کند.

تا جایی که خانواده ها، به جای مراجعه به پزشک و بیمارستان و درمان بیماران خود، دست به دامان گور مردگان تازیان و تازی نماها شده، و سرانجام تاریک و سیاهی را برای خود رقم می زنند. برای نمونه، شماری از بستگان نزدیک خود نگارنده همین روش خردباختگی را دنبال کردند و به دلیل طولانی شدن و گسترش بیماری، جان خود را از دست دادند.

رفسنجانی آخوند دلقکی که برای سوء استفاده و غارتگری خود و خانواده آش همواره یک گونی دستمای یزدی به همراه خود دارد تا بیضه ها و به تازگی پروستات آخوند مشهدی را ماساژ داده خود را  به او نزدیکتر سازد.

رفسنجانی آخوند دلقکی که برای سوء استفاده و غارتگری خود و خانواده آش همواره یک گونی دستمال یزدی به همراه خود دارد تا بیضه ها و به تازگی پروستات آخوند مشهدی را ماساژ داده و خود را به او نزدیکتر سازد.

و اما، آخوندهای شارلاتان و حیله گر که مردم درمانده را حواله امامزاده ها می کنند، خود از بهترین تجهیزات و آخرین پدیده های پزشکی و مراقبتی اعم از مسافرت به کشورهای باختری و یا فراهم کردن آن امکانات در خود ایران، سلامت و تندرستی را برای خود به ارمغان آوردند.

و با به کار بردن آخرین تجهیزات پزشکی به عنوان نمونه پیر فرتوت و مردنی « آیت الله مهدوی کنه ای» را کماکان زنده نگاه داشته اند و یا در مورد درمان پروستات آخوند ۵ تومانی همه پزشکان و وسائل درمان در اختیار او قرار دادند. پروستاتی که در هر نقطه جهان و در هر بیمارستانی به سادگی درمان پذیر است، هم اکنون ملتی را به خاکستر نشاندند. دیری نخواهد گذشت که مزدبگیران و مزدوران حریم ولایت در وصف بیضه و پروستات این آخوند جنایتکار به چکامه سرایی و غزل سرایی پردازند.

عده ای مزدور خودفروخته و بی شرافت، برای سلامتی قاتل جوانان ایران زمین و سمبل جهالت و سیاه قلبی، بر سر و صورت کوبیده و گریه و زاری می کنند! به راستی آیا اینان بویی از انسانیت و آزادی خواهی برده اند؟!

عده ای مزدور خودفروخته و بی شرافت، برای سلامتی قاتل جوانان ایران زمین و سمبل جهالت و سیاه قلبی، بر سر و صورت کوبیده و گریه و زاری می کنند! به راستی آیا اینان بویی از انسانیت و آزادی خواهی برده اند؟!

نکته پایانی:

کشورمان از دیر زمان به کام خردباختگی “نطفه مقدس” فرورفته تا آنجا که پس از درگذشت هر شاه، انتخاب و جانشینی فرزند دیوانه و احمق او را به عنوان “نطفه مقدس” بر گزینش افرادی خردمند و با شعور ترجیح داده اند. از آغاز دوران صفویه و تحمیل مذهب شیعه که بیشتر جنبه اختراعی ایرانیان را داشت، رفته رفته “آرامگاه مقدس” جایگزین “نطفه مقدس شد و تازیان و فرزندان آنان بر جان، مال، و سرمایه های ملی ما حکومت نمودند. در غیاب و با درگذشت هرکدام از آنان، نوبت به فرزندانشان، یعنی”نطفه مقدس” آنان رسید و گورمردگان تازی “مکان های مقدسی” برای ملت ما به شمار آمد.

از ۱۴ فروردین ۵۸ که ملت چشم و گوش بسته ایران سند محکومیت و بردگی خود را امضاء نمود، ایران در زیر سلطه “بیضه مقدس”، و به تازگی “پروستات مقدس” ابرجنایتکار قرن ۲۱ کشورمان قرار گرفت. تا آنجا که خردباختگان و مزدوران مکتب ولایت در اندوه و غم بیضه و پروستات مقدس آخوند ۵ تومانی، سر به گریبان غم فرو برده و به شیون و زاری نشسته اند.

 • mahsa

  باید از ایشان پرسید که

  جهان را هیچ خوانی

  ولی خود به این جهان زنجیر کرده ای؟

 • معلم بسیجی دوران هشت سال دفاع

  من از وضع اقتضادی کشور بسیار ناراحتم از اوضاع سیاسی پیش آمده واختلافات بعد از انتخابات ناراحتم . دلم برای میرحسین وخاتمی خیلی می سوزد که هر چند اشتباهاتی داشتند اما در حقشان ظلم شده است اما اینها دلیلی نمی شود که حرام زادگی شما ها را تشخیص ندهم معتقدم یک تار موی گندیده آقای خامنه ای و یا حتی احمدی نژاد که طرفدارش نیستم به همه شما اجنبی پرستان فاحشه می ارزد.
  شماها به اندازه جیش حضرت آقا خامنه ای هم نمی ارزید . شما یک مشت وطن فروش هرزه اید که به چز شک و پایین شکم چیز بیشتر نه فهمیده اید و نه می فهمید. تمام درد شما این است که چرا مملکت ما کنار دریایی مثل آنتالیا ندارد تمام درد شما این است که چرا مثل اروپا فاحشه خانه هایی ندارد که به همراه خواهر ومادرتان در آنجا کار کنید شما وطن وطن می کنید اما وطن را برای دزدی وهرزگی وفاحشه گری می خواهید نه بیشتر . وطن وطن می کنید اما اگر جنگی شود سوراخ موش را میلیارد می خرید شما از سگ های ولگرد بیابان پست ترید که برای هیچ وپوچ دیگران را می درند .

  • فرزند کوروش

   آهای معلم بسیجی

   به راستی که تو و امثال تو معلم بی اخلاقی و بی عفتی در کشورید

   معلم جهل و خرافات

   حیف واژه معلم

   به راستی که کلامت نشان دهنده فطرت پست یک بسیجی است

  • Baran Bahari

   مدیریت نادرست آخوند و عدم فراگیری تخصص و فنون علمی مارا به اینجا رسانید… شما فریب خورده اید… دولت فعلی جز برای چپاول ایران نیامده است…. امثال دولتهایی مثل ایران و لیبی و کویت و عربستان فقط “شرکت نفت” هستند و بس…. مردم مانند شما نخودیند… فریب خوردید…. فریبی ۳۶ ساله…. حماقت بس است… عمر خود و آیندگان را بباد دادید…. فقر و فلاکت بیداد می کند… فساد و دروغ آخوند روز بروز دردش بیشتر است

   • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

    من معتقدم که آگاهی ملت باید افزایش یابد تا قدرت کنترل و نظارتشان بیشتر شود. اگر نه هر حکومتی بر سر کار بیاید همین آش است و همین کاسه . ببین ما دو نفر اینجا چه جوری داریم تو سر یک دیگر میزنیم ! گیرم چند تا آخوند اومدند وگند زدند چه ربطی داره به اسلام و خدا و پیغمیر . شماها با این شیوه هرگز نمی تونید تغییری در رفتار و اندیشه ایرانی ها بدین فقط از خودتون و مرامتون منزجر و متنفرشون می کنید.

    • Baran Bahari

     البته که به اسلام و خدا و غیره ربط دارد… دین یک موضوع غیر علمی است. یعنی در دین ۲*۲ تا ۴ نمی شود هم میهن. در دین ۲*۲ می تواند هر عددی شود بنابر این سعی ما این است به مردم ایران این آگاهی را بدهیم. اداره کشور باید بر اساس دودوتا چهارتا شود و نه دین…

     • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

      اتفاقا دین عین دو دو تا چهار تاست. چرا که اصول و اساس دین ثابت است. اما هر کسی برداشت خود را دارد و تفسیر خود را میکند. بعد از درون همین تفسیرها امثال مرحوم دکتر شریعتی بیرون می آید یا برعکس طالبان و یا القائده و امروز وحشیان دیگری به نام داعش.
      اگر دو دو تا چهار تای شما اینی باشد که مثلا درون این سایت مشاهده می کنیم و شما خیلی به ان می بالید به نظر من این علم نیست این یک عقب گرد اعتقادی فرهنگی و اجتماعی است . دقیقا یک بلبشوی فرهنگی و اعتقادی است نه یک علم.

     • Baran Bahari

      علم بر اساس عقل و منطق است و دین در بسیاری از موارد عقلانی نیست. از مطالب این سایت به نادرستی علم پی بردید؟ اما علم چراغ بشر و خرد پیامبر اوست.

     • مذدورکش

      معلم هشت سال حماقت مقدس..مذدور نظام..سرسپرده به اساس ولایت وامامت..جیره خواررژیم آخوندی ازپول اب وخاک ایران.ازسربازان گمنام امامی بی هویت تر از بقیه امام هایتان.مذدوری بادستهای الوده به خون بیگناهان و…که به نقل از خودناانسانش تعدادشون هم به میلیون میرسه…۱جواب آسیاب به نوبت باش نوبتتان برسه مذدور اونم میلیونی

    • Baran Bahari

     البته که آگاهی باید افزایش یابد… آگاهی همان علم است.

  • pari

   ayi moalaem basiji nang bar to ka ba in agideh gandet bar irani va iran khianat kardi va be gol khodat jan feshani kari ta in haromzadehi arab ro be irani vairan tahmil kardid ta adami abalhi mesl shoma dar iran hast iran ro be virani meravad va amsal shoma kor nahalan rah in jaladan ro edamem medahid chon as nazar mali supor meshavid. marg ba khaenan in mamlkat va iran,

   • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

    خانم پری

    در صحبت شما یک نکته ای بود که نتوانستم از آن بگذرم و آن اینکه گفته اید از نظر مالی ساپورت میشوید.
    من نمی خواهم برای شما توضیح دهم و قانعتان سازم ولی فقط بگویم که سخت در اشتباهید. از کلام کاربران این سایت مشخص است که اغلب افراد تحصیل کرده ای هستند و به نظرم از تحصیل کرده ها انتظار بیشتری هست . اما توهم شماها برتان داشته است. خیلی خود را فهمیده و عاقل و وطن دوست می دانید و فکر می کنید من وامثال من یک مشت مزدور پشت کوهی قرون وسطیی هستیم . خیلی دوست داشتم میشد و می آمدید و زندگی من را از نزدیک ملاحظه می نمودید فکر می کنم حداقل از این جهت مالی که گفته اید یک عذرخواهی فوق العاده بزرگ به من بدهکارید یادتان نرود که بسیاری از ایرانیان هم مثل من هستند یعنی اکثریت قاطع ایرانیان مسلمانند و اکثریت قاطع همین مسلمانان همین به قول شماها آخوندهای عرب را دوست دارند .حالا شماها خودتان را به درب و دیوار بکوبید…
    راستی شماها که انقدر عرب و فارس و…اینها می گویید و خیلی احساس ناسیونالیستی دارید چرا فینگلیش نوشته اید همین زبان فارسی خودمان بهتر نیست تا فینگلیش؟ بیگانه بیگانه است چه عرب چه انگلیسی زبانها.غیر از این است؟

    • مذدورکش

     من مطمۀنم که تو بی اساس وریشه اسیر هم شدی.وتو عراق دیوث های حاج صدام حسین ازخجالتت درآمدند.به اون شکلی که خودت دوست داشتی..مذدور جیره خوار.نون به نرخ روز خور

     • سامان

      من میگم گور بابای هر چی اخونده عوضی و حروم زاده است . احمق عوضی این بابا حرفاش بیشتر درست یا غلط با دلیل و مودبانه است. اگه تو و خواهر ومادر وهمه کس و کارت هرزن خودتم معلوم نیس بابا و مامانت کی هستن الانم چی خوردی و از زیر کی پا شدی چه دخلی به این یارو داره مردی حرف برا گفتن داری باهش بحرف نه اینکه گوه خوری زیادی کنی و بقیه را هم خراب کنی بگن اون بسیجی آخوندها یک کتاب حرف زده بقیه فحش دادنا وزر زدن اینجوری میخوای ایرانمونا از دس عرب ها نجات بدی راست راستی خیلی خری

     • مملی

      کافر همه را به کیش خود پندارد. تو خودتا مامانت و آبجیتو و خاله هات و عمه هاتو همه کست اون کارند چه دخلی به این معلم حزب الهی داره …

  • Sia Ser

   کافر همه را به کیش خود پندارد.

   مزدور , پس فرق مابین شاه و شیخ در کجاست. اینطورکه تو ای بی تعلیم اینچنین بی پروا در مورد “بت بزرگت” علی خامنه ای تمجید میکنی انگار او یک تافته جدا بافته است. اما
   اگر به خود زحمتی داده و ٢-٣ کتاب رسالت ازاین زالوها بخوانی متوجه خواهی شد که این مفتخورها هستند فقط به شکم زیر شکم فکر میکنند نه دیگر انسنهای باخرد که تو مزدور آنها را با واژه “روشنفکر” میخوانی. تو انسانهای با خرد را وطن فروش میدانی, ولی زالوهای جامع را میپرستی. یا خود را به خواب زدهی و یا اینکه مغز شسته ای. تو هیتلر پرستی, تو ماردوش پرستی. تو معنای وطن ندانی. پس راجب وطن و وطن پرستان یاوه گویی نکن.

   • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

    همه اینها را که گفته ای برازنده خودت هست. آن کتاب ها مال شما باسوادهاست ما بیسوادیم!راستی شما چند سالته؟

  • فرشته

   جناب آقای بسیجی‌،

   من شخصا خوش حال شدم که شما به این سایت آمدید و کامنت گذاشتید. اگر چه در بسیاری مورد با یک دیگر هم عقیده نیستیم ولی‌ در بعضی‌ موارد دیگر هم عقیده هستیم. مثلا آن جا که گفتید وضع اقتصادی کشو ناراضی هستید. من هم همین طور مثل شما از اوضاع خراب اقتصادی ایران و بیکاری و فقر مردم ایران بسیار دل‌ آزرده هستم. همچنین فرمودید که به خاتمی و موسوی ظلم شده است. در این جا هم با شما هم عقیده هستم. من هم مثل شما عاشق ایران هستم و تمام خوبی‌‌های دنیا را برای ایران و ایرانی‌ هم میخواهم. ولی‌ اگر در بعضی‌ موارد دیگر که با هم اختلاف عقیده داریم من به شما فحش بدهم و شما هم به من فحش بدهید کاری برای ایران انجام نداده‌ایم فقط خشم خود را خالی‌ کرده ایم. در حالیکه با گفتگو با یک دیگر میتوانیم قدم اول را برای همکاری با یک دیگر برداریم و راهی‌ به سوی آینده‌ روشن‌تر بگشاییم.

   از آن جایی شروع کنیم که با هم موافقت داریم. به نظر شما چرا و چه کسی‌ به موسوی و خاتمی ظلم کرده است؟

   من منتظر جواب شما می‌مانم ولی‌ پیش از آن لازم است که به شما تصویر روشنتری از آمریکا و ایرانیان مقیم آمریکا ارایه دهم امیدوارم که در قضاوت خود نسبت به ایرانیان خارج نشین تجدید نظر کنید. در این جا مردم پول پارو نمی‌‌کنند و در خوشی‌ و ناز و نعمت غلت نمی‌‌زنند. مردم عادی در این جا نیز صبح زود از خواب بر می‌خیزند و تا غروب آفتاب به دنبال روزی می‌دوند. در این جا بر خلاف ایران تعطیلات رسمی‌ بسیار کم است در نتیجه وقت بیشتری به کار کردن مصرف میشود. اگر چه قانون در این جا هفته‌ای ۴۰ ساعت وقت کاری مقرر کرده است ولی‌ موسسات خصوصی که بیشترین سهم را در استخدام دارند، در بسیاری از موارد هفته‌ای ۵۰ یا ۶۰ ساعت کار میکشند آن هم بدون حقوق اضافی. جای اعتراض هم نیست به خصوص که اگر کسی‌ مو مشکی‌ باشد و لهجه هم داشته باشد.

   به هر حال شاد باشید.

   • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

    خانم فرشته عزیز لطفا سلام و عرض ادب بنده را بپذیرید.

    قبل از هر چیز از اینکه با کلام بی ادبانه ام و فقط با بی ادبیم منجر به آزردگی خاطر شخص شما شدم از شخص شما و امثال شخص شما عذر خواهی می کنم. اما آنهایی که توهین کرده اند به مقدسات وارزشهای من آن توهینات من حقشان بود و بیشترش هم حقشان است.
    حقیقت ازاینکه به این سایت آمدم احساس گناه کردم . الان هم بعد از چند روز کنجکاوی اجازه نداد و دوباره به این سایت آمدم . به هیچ وجه قصد هم کلام شدن با آدمهای اینجا را نداشتم اما ادب ونزاکت شما مرا وا داشت که برای یک بار هم شده پاسخی را خدمتتان عرضه بدارم و شما و کاربران این سایت را با بخش بزرگی از ایرانیانی که درون کشور هستند ومثل شما فکر نمی کنند آشنا سازم . به نظر من بسیاری از کاربران این سایت توهم دارند و با واقعیات جامعه ایرانی کاملا بیگانه اند همانگونه که رضا شاه بود.
    سرکارخانم فرشته اساس این سایت توهین به مقدسات مسلمانان وخصوصا شیعه هست . به همه مقدسات ما از خدا و پیغمبر گرفته تا امام و رهبری توهین می کنند آنهم چه توهیناتی ! من مقامات جمهوری اسلامی را جز مقدسات نمی دانم قابل نقد می دانم اما آدم وار . البته از سایتی که برای یهودیان دل می سوزاند ابدا بیشتر از این انتظار ندارم.
    بعد از جنگ دیگر با بسیج ارتباطی نداشته ام اما من سه سال در جبهه حضوری فعال داشتم . بهترین وپاک ترین بچه ها را آنجا دیدم که چگونه به خاطر کشورشان تکه و پاره می شدند . اگر امثال این بچه ها نبودند هنوز بخشی از خاک کشور در اشغال عراق بود . آنوقت ببینید یک مشت آدم … (به احترام شما توهین نمی کنم فقط نقطه چین گذاشتم که همه چی داخلش هست) چه توهیناتی که به این بچه های نازنین نمی کنند. آنوقت در همین سایت می بینید که نوشته اند نگران حمله خارجی و از دست رفتن خاک کشور هستند ! خیلی مسخره هست که اینها نگران باشند . بله اگر مملکت دست امثال این حضرات باشد باید هم نگران باشند.
    من می دانم بخش مهمی از مردم ما آن هم از با هوش ترینها وتحصیل کرده های ما در اروپا وامریکا هستند. میدانم که چند میلیون ایرانی در امریکا و خصوصا لس آنجلس هستند . من نسبت به ایرانیان فرهیخته و مایه افتخار کشورمان ادای احترام می کنم .اما از مقدسات خود و ارزشهای خود نمی توانم بگذرم و به توهین کنندگان هر که باشد پاسخ می دهم.
    من می دانم که کشورهایی مثل امریکا به خوبی و به بهترین شکل ممکن اداره می شود .من می دانم که نظم و انضباط از سر و روی امریکا می بارد. من می دانم که حکومت امریکا هر چند برای مردم دیگر کشورها مایه دردسر است اما برای مردم خودش بسیار خوب است .
    خانم فرشته من یک معلم ساده ام . هیچ وقت به مسئولین نزدیک نشدم و زندگی معمولی خودم را داشتم. از هیچ رانت و امتیازی استفاده نکردم و دانشگاهم را نیز با هزار سختی و همزمان با سرکار رفتن تا فوق لیسانس ادامه دادم آن وقت اینها طوری نوشته اند که حکومت یک سره در جیب ما پول می ریزد. در حالیکه من شاهدم بسیاری از بهترین بچه های این مملکت که در دوران جنگ جانباز شده اند در سختی مطلق زندگی می کنند و خانواده های اینان با مشکلات بسیار دردناکی مواجه هستند.
    من به عشق وطن نازنینم ایران به جبهه رفتم . هیچ منتی ندارم و هیچ درخواستی ندارم . حتی فکر استفاده از سهمیه هم نکردم .اما اجازه هم نمی دهم یک آدمی که … بخواهد انواع توهینات و تهمت ها رو به بسیجیان بکند.

    ناگفته نماند امثال مجاهدین خلق و یا صحیح تر منافقین مزدور زخم خورده اند و توهینات انها را کاملا درک می کنم . چون در عملیات مرصاد یا به قول خودشان فروغ جاویدانشان خدمتشان رسیده ایم و حقیقت هم اکنون نیز مشتاق دیدار ته مانده شان هستم.
    اما موضوع من نقد نحوه مدیریت حاکم بر کشور است نه اساس حکومت . به نظر من این مردم تا عوض نشوند تا با حقوق مسلم خودشان به نحو مناسب وبه طور کامل آشنایی نیابند هیچ چیز عوض نخواهد شد. شماها دنبال چه هستید؟ مجاهد خلقتان که کشور را به صدام فروخت؟ سلطنت طلب ها که میلیاردها پول این مملکت را نوش جان فرموده اند و کشور را به امریکایی ها فروختند و… ؟ به نظر من شکل حکومت خیلی دردی دوا نمی کند؟ هلند سلطنتی است انگلیس و یا اسپانیا هم سلطنتی است از آن طرف کویت وبحرین و عربستان سعودی هم سلطنتی هستند اما تفاوت بین ان کشورهای غربی با این عرب های عقب مانده شکم پرست همشیه شمشیر در دست زمین تا اسمان است .شما جمهوری لیبی و جمهوری صدام را نیز داشتید اما بین این جمهوری ها تا جمهوری فرانسه تفاوت از این کره زمین تا کرات دیگر است .
    اما پاسخ سوال حضرتعالی:

    فرموده بودید من پاسخ بدهم که چه کسی مسئول مظلوم واقع شدن خاتمی وموسوی است ؟
    خانم محترم از قدیم گفته اند در دعوا نان وحلوا خیرات نمی کنند. به نظر من اول از همه خودشان مقصرند چون فکر کردند تمام ایران تهران است چند تا رای مردم بالا شهر تهران را دیدند وگفتند در انتخابات تقلب شده است . به نظر من نشد بعد هم مردم را به خیابانها کشاندند و کشور را به هم زدند . اما اینها فقط مقصر نبودند شخص احمدی نژاد که من هرگز به او رای ندادم و حالم از او به هم می خورد با رفتارها وگفتارهایش نیز مقصر است. هیچ کس سخنان وقیخانه او در مناظره با مهندس موسوی را فراموش نکرده است. شورای نگهبان هم مقصر است که برخی از اعضایش علنا در دوره انتخابات از احمدی نژاد حمایت کردند . من می گویم مملکت قانون اساسی دارد قوه قضائیه دارد چرا هر کس هر توهین دلش می خواهد به خاتمی و موسوی می کند ؟ و از ان طرف خاتمی و موسوی هیچ امکان پاسخ گویی هم نداشته باشند. به اعتقاد من اگر موسوی و خاتمی یا کروبی ویا هرکس دیگری به کشور خیانت کرده باید در دادگاهی بی طرف وعادل محاکمه شود نه ان که اینها را در خانه شان حبس کنند و دسترسی به هیچ کس وهیچ جا نداشته باشند. می خواهند محاکمه کنند عیبی ندارد احمدی نژاد نیز باید محاکمه شود احمدی نژاد نیز باید به خاطر رفتارهای خلاف قانون انتخاباتی اش به خاطری دزدی های میلیاردی که در دوران صدارت او شده به خاطر نابود کردن اقتصاد کشور به خاطر بی اعتبار کردن کشور در عرصه های بین المللی باید محاکمه شود .
    نکته آخر اینکه حقیقت تحمل دیدن توهینات درون این سایت به مقدسات را ندارم خیلی حالم دگرگون میشود. اگر به این سایت بیایم فقط به احترام شما است و اینکه کسی فکر نکند حرفی برای پاسخ دادن ندارم .
    از اطاله کلام پوزش می طلبم .سالم موفق و همیشه سر بلند باشید.

    • Baran Bahari

     سرور گرامی و معلم… شما که معلمید می دانید که سالها خاک جبهه و گچی که خوردید حاصلی جز حکومت آخوندان شکمباره و کلاهبردار نداشته است… نگاهی به اداره خودتان بیاندازید.. اداره ایها قدرت و ثروت دارند ولی معلمان هیچ… مگر اینکه با ابتکار خود بتوانند درآمدی دیگر داشته باشند… از شما و از همه مردم ایران به بهانه اسلام و خدا استفاده شده است… خدا نیازی به برقراری حکومت اسلامی ندارد!

   • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

    شما از من پاسخ خواستید دادم و مفصل هم دادم شما نباید یک جمله حداقل جواب دهید؟

    • فرشته

     جناب آقا‌ی بسیجی‌،

     در مورد احمدی نژاد فرمودید، تا اندازه ی با شما موافق هستم ولی‌ در بعضی‌ موارد نیز موافق نیستم. ولی‌ بگذارید از زاویه دیگری به اوضاع ایران بنگریم. زیرا نه من می‌توان شما را قانع کنم و نه شما میتوانید من را قانع کنید. کشور ما به ما احتیاج دارد نه به بحث و جدال ما. برای این که به داد ایران برسیم باید از خود گذر کنیم. من نوعی شما را آن طور که هستید به عنوان هم وطنم قبول می‌کنم شما نیز من را هر طور که هستم به عنوان هم وطن خود قبول کنید. ولی‌ بیائید فکر‌هایمان را روی هم بگذاریم و ببینیم برای مشکل بی‌ آبی چه میتونیم بکنیم. بیائید ببینیم آیا میتونیم سر پناهی برای کودکان بی‌ پناه و بی‌ خانمان درست کنیم؟ بیائید ببنیم آیا میتونیم فکر و سرمایه خود را روی هم بگذاریم تا مثلا کارگاهی درست کنیم و با به کار گرفتن چند جوان بیکار شغل شرافت مندانه‌ای برای آن ها ایجاد کنیم؟ و ….. همان طور که می‌بینید “ما” با کمک یک دیگر کار‌های زیادی میتونیم برای ایران انجام دهیم. ولی‌ لازمه آن است که اختلاف سلیقه را کنار بگذاریم و یک دیگر را آن طور که هستیم قبول کنیم.

     در بخشی از کامنت خود فرمودید آمریکا کشور پیشرفته است. من هم قبول دارم. البته این جا بهشت نیست. در این جا دزدی و قتل و قانون شکنی هم میشود ولی‌ این‌ها “قاعده” نیستند بلکه “استثنا” هستند. در این جا پارتی بازی و رشوه خواری هم هست ولی‌ ابعاد آن بسیار بسیار کوچک است. ولی‌ چرا آمریکا پیشرفته است؟ دلیل آن این است که از روز اول مبنای حکومت بروی چند اصل قرار گذاشته شد که شامل حال همه مردم قرار می‌گیرد نه آنکه فقط عده‌ کمی‌ منفعت ببرند و اکثریت از حقوق اولیه محروم شوند. یکی‌ از این اصول آزادی بیان است. برای یک فرد کوچه و بازاری این سؤ تعبیر میشود که آزادی بیان یعنی‌ “هر کس هر چه دلش خواست بگوید”. ولی‌ از زاویه وسیعتر “آزادی بیان” یک حق است. و هیچ دادگاهی یا سازمانی در آمریکا این قدرت را ندارد که این حق را از کسی‌ سلب کند. وقتی‌ آزادی بیان به عنوان یک “حق” به رسمیت درامد در جواب فرد کوچه و بازاری که ممکن است ایراد بگیرد، باید گفت: “شما نیز هر چه دلتان می‌خواد بگویید” زیرا شما هم این “حق” را دارید. البته ممکن است این سوال پیش آید اگر در پناه “حق” آزادی بیان کسی‌ به کسی‌ توهین کرد چه؟ جواب این است که اولا شما نیز میتواید یعنی‌ این حق را دارید که “توهین” کنید. اگر هم این “توهین” برای شما ناگوار است میتوانید به داد گاه شکیت کنید ولی‌ ” حق آزادی بیان” را نمی‌توان تعطیل کرد چون شما فکر می‌کنید فعلا شخص به شما “توهین” کرده است.

     از آن گذشته اگر هم “توهینی” شده این بهای بسیار کمی‌ است که پرداخت میشود تا در عوض آن کالایی به مرتب پر ارزش تر یعنی‌ دموکراسی به دست آید. یکی‌ از ثمرات این کالای پر ارزش این است که در نتیجه این آزادی بیان مسئولین حکومتی از بالاترین تا پائین‌ترین مقام زیر ذره بین مردم و مطبوعات قرار دارند و با کوچکترین تخلف مورد باز خواست قرار میگیرند. در نتیجه مسئولین مجبورند هم کار خود را درست انجام دهند و هم اینکه شایسته‌ترین افراد را استخدام کنند. با به کار گرفتن شایسته‌ترین ها (که شامل حال همه مردم میشود) اعتماد مردم به دستگاه‌های حکومتی و تصمیمات آن‌ها به دست میاید. در مواجه با دستگاه‌های دولتی مردم با شننیدن “نه‌” از کوره در نمی‌‌روند. هم چنین رشوه خواری و پارتی بازی هم ضرورتی نمی‌‌یابد.

     یکی‌ دیگر از ثمرات این کالای پر ارزش این است که آستانه‌ تحمل مردم و حکومت بسیار بالا است. شاید تعجب کنید ولی‌ در آمریکا کسی‌ در گیر بحث سیاسی و مذهبی‌ نمیشود. دلیل آن خیلی‌ واضح است. مردم حق آزادی یک دیگر را به رسمیت شناخته اند در نتیجه وقت و انرژی خود را صرف کار میکنند که در قبال آن جامعه نیز منفعت میبرد و جلو میرود. اصولا عقیده سیاسی و مذهبی‌ یک کالا تلقی‌ نمی‌‌شود که که کسی‌ انحصار آن را داشته باشد و بحث در آن ممنوع باشد و یا سبب دلخوری یا احیاناً دشمنی شود. اجازه بدهید مثالی بزنم. حدود ۱۴-۱۵ سال پیش پس از آنکه جرج بوش (پسر) در یک انتخابات پر حاشیه به ریاست جمهوری رسید، در مؤسسه ای که من در آن کار می‌کردم من و یکی‌ دو همکار ایرانی‌ و یک مهاجر لهستانی به طور مفصّل راجع به آن صحبت میکردیم. ولی‌ همکاران امریکائی ما اصلا صحبتی‌ نمی‌کردند گویی اصلا به آن موضوع علاقه مند نبودند اگر چه همه آن ها در رای گیری شرکت کرده بودند. روزی از یکی‌ از آن همکاران آمریکایی علت را پرسیدم، در جواب من لبخندی زد و گفت: “زیاد مهم نیست ۴ سال دیگر به او رای نمی‌دهم ولی‌ در خلال این مدت هر چه میخواهم علیه ش میگویم، تازه اگر وقت داشته باشم”

     در پناه آزادی بیان استعداد‌ها فرصت شکفتن می‌یابند و کشور پیشرفت می‌کند. این هم یک کالای پر ارزش دیگر. به همین جهت در کتاب فروشی‌ها و کتاب خانه‌های این دیار هر کتابی‌ بخوهید پیدا می‌کنید. تا جایی‌ که به مطلب این سایت مربوط است شما میتوانید کتاب‌های مذهبی‌ و ضدّ مذهبی‌ را در کنار یکدیگر پیدا کنید بدون آنکه کسی‌ با کسی‌ بحث کند یا احساس کند که به او توهین شده.

     در پناه آزادی بیان انتخابات آزاد بر گذار میشود و می‌توان کاندید‌ها را سوال پیچ کرد تا شایسته ترین آن‌ها انتخاب شوند. نتیجه این میشود که مردم احساس میکنند که نمایندگان واقعی آنان در دولت و مجلس جای دارند. در نتیجه بار دیگر دستگاه حیا قانون گذاری مورد اعتماد مردم هستند. از این رو مردمی که خود قانون را مینویسند خود نیز آن را اجرا میکنند بدون آن که به زور پلیس زیاد احتیاج باشد. یکی‌ از جلوه‌های بارز این قضیه این است که در بسیاری از شهر‌های آمریکا در سر چهار راه‌ها از پلیس خبری نیست. مردم خود به خود پشت چراغ قرمز یا تابلوی ایست توقف میکنند.

     یکی‌ از جلوه‌های آزادی بیان یا در حقیقت گسترش معنی‌ یا تفسیر آزادی بیان در آمریکا و سایر کشور‌های دموکراتیک وجود کاباره های است که در آن جا زن‌های رقصنده برهنه میرقصند. شاید تعجب کنید، ولی‌ این هم بهای کمی‌ است که در قبال آن همان کالای پر ارزش دموکراسی به دست میاید. البته فراموش نشود این گونه کاباره‌ها تحت ضوابط خاصی‌ و فقط در بعضی‌ از محله اجازه فعالیت دارند. با این وجود تمام کسانی‌ که در شهرداری ها پروانه کسب و کار برای این گونه کاباره‌ها صادر میکنند شاید یک بار هم گذرشان به آن جا‌ها نیفتاده باشد و چه بسا فرزندان خود را از رفتن به آن اماکن منع کنند. ولی‌ آن‌ها نیز میدانند اگر جلوی این کاباره گرفته شود، فردا احتمالا حکومت سراغ روزنامه ها خواهد رفت. زیرا استدلال رایج در آمریکا این است: “زندگی‌ خصوصی من در دست خودم است و هیچ مقامی حق ندارد برای من تکلیف کند و برای آزادی من شرط و شروط بگذرد یا به من دیکته کند چه چیز برای من خوب یا بد است. آقای حکومت شما اگر از این کاباره خوشتان نمی‌آید تشریف نیاورید”.

     مثال دیگری در مورد “پرداختن بهای کم برای کالای پر ارزش” میزنم و مطلب را به پایان می‌برم. چند سال پیش در شهر نیو یورک پلیس در حین گشت به ماشین دو سیاه پوست که نمره آن منقضی شده بود مشکوک میشود. پس از متوقف کردن و جستجوی آن ماشین در صندوق عقب اسلحه و مقداری مواد مخدر پیدا می‌کند. آن دو سیاه پوست دستگیر و روانه دادگاه میشوند. در روز محاکمه وکیل مدافع آن دو سیاه پوست استدلال کرد که درست است که این دو متهم کار غیر قانونی‌ کردند ولی‌ کار پلیس هم غیر قانونی بود. زیرا ماشین هر کس جز حریم خصوصی است و پلیس که خود باید سر مشق اجرای قانون باشد و با تجاوز به حریم خصوصی آن دو سیاه پوست قانون شکنی کرده است. دادگاه استدلال وکیل مدافع را پذیرفت و آن دو سیاهپوست را فقط به دلیل تمدید نکردن نمره ماشین جریمه کرد و آزادشان نمود. برای ما شاید این بسیار تعجب آور باشد ولی‌ در محدوده کشوری که قانون در آن جا قدرت و حرمت دارد رای دادگاه بسیار به جا بود. زیرا رئیس دادگاه می‌دانست که مشکل مواد مخدر و حمل اسلحه غیر قانونی‌ با زندانی کردن آن دو سیاهپوست حل نمیشود. ولی‌ با زندانی کردن آن‌ها کار غیر قانونی‌ پلیس را تایید میکرد. از آن گذشته از آن جائیکه سیستم حقوقی آمریکا بیشتر عرفی است، دادگاه با زندانی کردن آن دو سیاهپوست سابقه خطرناکی ایجاد میکرد که پس از آن پلیس می‌توانست ماشین هر کس را که بخواهد متوقف کند. چه بسا پس از این خانه و محل کار مردم نیز مورد تجاوز خود سرانه پلیس شود. ولی‌ دادگاه در یک اقدام به جا جلو ی زیاده روی مجری قانون را گرفت.

     همان طور که ملاحظه می‌‌فرمائید ما هنوز راه درازی در پیش داریم. اگر ما یاد بگیریم تا یک دیگر را همان طور که هستیم قبول کنیم میتونیم امید وار باشیم که قدم اول را بر داشته‌ایم.

     شاد باشید

     • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

      انشاالله پاسختان را بزودی خواهم داد.

     • انقلابی

      تو یک بسیجی و یا معلم نیستی تو هم یک وطن فروشی یک روشنفکر نما هستی یکی دیگه مثل همینایی اگه نه با یک عده عوضی بی دین ضد انقلاب حرف نمی زدی یه بچه مسلمون با یک مشت ضد انقلاب کاری نداره حداقلش اینه که شباهتت به اینا بیشتره تا مسلمون وانقلابی حرفات با اون فرشته که خیلی هم بهش احترام گذاشتی خیلی مشابه هستش خاک بر سر این کشور که بسیجیش تو باشی معلمش تو باشی تو با اون فرشته سر وته یک کرباسید.امثال فرشته برای فریبند خوبم فریبت داده

     • شادی

      توی روشنفکر باسواد که ظاهرا شغل مهمی هم داری با یک عقب مونده بیسواد بسیجی هم کلام شدی که چی

     • فرشته

      هم میهن گرامی‌،

      من “با سواد و روشنفکر که شغل مهمی‌ هم دارم” معتقدم که آن “بسیجی‌ عقب مانده بی‌سواد” (حتا اگر واقعاً همانی باشد که شما فرمودید) نیز انسانی‌ است مانند من و شما. او نیز مانند من و شما حق اظهار نظر دارد. تا زمانی‌ که به حقوق من احترام می‌گذرد و مودبانه مکاتبه می‌کند من نیز به حقوق او احترام میگذارم و با او مودبانه مکاتبه می‌کنم. ما ایرانیان داخل و خارج از کشور لازم است با یک دیگر ارتباط داشته باشیم و از حال یک دیگر غافل نشویم. ما باید یک دیگر را هر طور که هستیم بپذیریم و این کمترین کاری است که در این دوران میتونیم برای کشور خود انجام دهیم.
      شاد باشید

     • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

      خانم فرشته

      لطفا سلام وعرض ادب بنده را پذیرا باشید .
      ضمن تشکر از پاسخ مناسبی که به شادی داده اید سپاسگزار میشوم چنانچه نظرات ارزشمندتان را به ایمیل m_firozani@yahoo.com ارسال فرمایید.

     • daryoosh

      تو هم حالا زیاد جو گیر نشو. این خانم حالا ادب و تربیت نشان داده تا همه را به صلح و تحمل یک دیگر دعوت کند. شاید میخوای با او تماس بگیری و بعد هم از او بخواهی صیغه شود. شما مسلمان‌ها مثل یک دیگر هستید تا کسی‌ یک کم ادب و تربیت نشان میدهد دور می‌گیرید و از حدود خودتان خارج میشوید.

     • شیما

      کافر همه را به کیش خود پندارد…

     • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

      سلام و عرض ادب
      مطلبتان را چند بار مطالعه نمودم . متین مستدل منطثی و عالمانه نگاشته بودید. اعتراف کنم که از مطلبتان لذت بردم . احساس می کردم در یک کلاس درس علوم سیاسی ارزشمند دانشگاهی نشسته ام . من با اصل موضوع سرکار موافقم و عمده مطالبتان را قبول دارم اما ملاحظاتی نیز دارم که عرض می نمایم.
      همیشه آرزو داشته ام روزی بشود که آشتی بین دین ودموکراسی در کشورمان ایجاد گردد. صد افسوس که دوران طلایی خاتمی سوخت و از بین رفت . فرصت ارزشمند آن دوران هشت ساله فدای تند روی بخشی از گروهای چپ و راست شد. کشور ما همیشه همینطور بوده است . تند روی به کشور نازنینمان خیلی لطمه وارد ساخته است .اجازه فرمایید کمی به عقب برگردیم . از زمان قاجار که به موضوع نگاه کنیم می بینیم بعضی حتی کسانی که کسوت روحانیت داشته با دوسفر به غرب سراپا فرنگی شده اند . اشتباه اینها و بسیاری از روشنفکرهای تحصیل کرده امروز ما در غرب این است که می خواهند عین نسخه ای را که غرب برای خودش پیاده کرده است در ایران پیاده کنند. خوب است بدانید اینجا آخوند ومسجد در پوست و گوشت وتمام مویرگهای کشور و اغلب مردم ریشه دوانده است . ببینید اغلب حوزه های علمیه وسط بازار و در بین مردم عادی است از قدیم همینطور بوده است . ارتباط بسیار تنگاتنگی بین روحانیت و مردم عادی از دیرباز وجود داشته است. همیشه فکر می کنم که ای کاش رضاشاه دوکلاس سواد بیشتر داشت او واقعا می خواست به کشور خدمت کند و به نظر من منشا خدمات بسیاری هم بود اما دموکراسی را بد فهمید به عمامه اخوندها وچادرزنان و روضه امام حسین (ع) حمله ورشد آن تندروی نتیجه اش مشکلات امروز و تند روی های امروز شده است . اغلب روشنفکرها که به طور ناقص روشنفکر شده اند ودموکراسی را بد فهمیده اند دین را مزاحم دموکراسی ونابود کننده دموکراسی می دانند و متدینین نیز دموکراسی را عامل نابودی دین می دانند. گویی یا باید چشم و گوش و دهان بسته و به ظاهر متدین بود یا باید چشم و گوش دهان باز و بی دین بود. بدبختی ما در این است که بین دو لبه تیغه قیچی بی دینی و تعصب کور وکهنه پرستی گرفتار شده ایم. عده ای خود را متولی تربیت چشم وگوش و دهان و دین ودیانت و عفت و حیاو حجاب ما می دانند اینترنت وماهواره و چند روزنامه به درد بخور با جسارت را برای ما حرام و ممنوع ساخته اند. عده ای هم در آن سو خود را متولی چشم وگوش و دهان ما می دانند و مسجد واخوند وبسیجی که عمری در جنگ برای کشور جانفشانی کرده است را عین نجاست می دانندو می خواهند نابودش سازند. به نظر من کشور ما دوران گذار را طی می کند. چیزی شبیه رنسانس .در این سایت عده ای بیخود به جان یک دیگر افتاده اند چرا که جامعه ما خودش با پای خودش به سوی اینده قدم بر می دارد و خودکار متحول میشود وخودکار پوست اجتماعی وسیاسی وفرهنگی خواهد انداخت. بسیاری از حاکمین امروز ما خیلی متوجه این مباحث نیستند سرگرم حکومت خود هستند . خود حاکمین نیز با شدت تمام و با دست خودشان به این تحول اجتماعی عظیم که لاجرم اتفاق خواهد افتاد در حال کمک هستند . کافی است که سری به مدارس ودانشگاهها ونسل جوان بیندازید خواهید دید این نسل با همه محرومیتها وفشارها با نسل های قبلی زمین تا آسمان تفاوت دارند دروغ نگویم که میانه خوبی با آخوند ومسجدو …ندارند. خصوصا میانه خیلی خوبی با آخوند سیاسی ندارند.
      متاسفانه حکومت خود را بیش از اندازه متولی چشم وگوش ما می داند و در ریزترین مسائل دخالت می کنند مایه بسی تاسف است که فضای آزاد دوران خاتمی را نیز نتوانستند تحمل کنند و روزنامه ها را به هر بهانه و یکی پس از دیگری تعطیل نمودند گویی همه باید فقط مدح وثنا بگویند. حتی نتوانستند خاتمی که یک روحانی بود از خانواده روحانیون بود را تحمل کنند متاسفم که بگویم به دید من روزی فرا خواهد رسید که آرزوی یک ذره خاتمی را خواهند داشت اما کسان دیگر وجوانان دیگری از راه خواهند رسید که زبان انها را نخواهند فهمید.اعتراف کنم که به شدت نگران آنم که تندروی ها و تعصبات کور امروز منجر به تند روی در فردا شود که یک زن چادری و یک مرد ریشو نتواند در خیابانهای ما قدم بزند.
      فرمایش شما درست است. به نظر من هم آزادی بیان و آزادی اندیشه یک اصل است. کالاهای بسیار ارزشمندی هستند که در پناه دوکراسی بدست می اید. هدیه الهی است که کسی نمی تواند آنرا از من و شما برباید. اما احترام به دیگران نیز و احترام به ارزشهای دیگران نیز یک کالای بسیار ارزشمند است که رعایت آن یک اصل باید تلقی شود. هرگز نمی توان در پناه آزادی اندیشه و آزادی بیان کاریکاتور پیامبر را درست کرد کتاب آیات شیطانی را نوشت و یا فیلم های ضد اسلامی ساخت . نتیجه ان کاریکاتورهای توهین امیز که در غرب ساختند ویا کتاب سلمان رشدی که منتشر شد داعیشان حیوان صفتی شد که امروز باعث کشتارهای وحشیانه هزاران انسان بی گناه و وضع قوانین قرون وسطیی و مایه دردسر بزرگ مسلمانان و دنیا شده اند .بماند که به نظر من مدعیان و مدرسان دموکراسی در دنیای امروز دروغ می گویند . چرا که همین مدعیان حجاب را به زور از سر مردمشان در فرانسه بر می دارند همین مدعیان دانشمندان منکر هولوکاست را توبیخ می کنند و دهانشان را می بندند. امروز دموکراسی و آزادی بیان و اندیشه وسیله مردم سواری وباج گرفتن از کشورهای دیگر شده است . و لذا الگوی غرب با همه محاسنش به درد خودشان می خورد نه ما.

 • INFO

  سلام بر جناب سهراب ارژنگ

  مطالبی را که در که در پی، مختصراً بیان میکنم بعنوان انتقاد از من بپذیرید.

  جنابعالی در جایگاه مدیرمسئول و صاحب امتیاز این تارنما و در این مقاله اتان:

  جانب انصاف را در ارتباط با بیماری شخص اوّل حکومت رعایت نکردید.
  جانب ادب را مراعات نکرده و از الفاظ و عباراتی استفاده کردید که استعمال چنان عبارات و الفاظی در شأن فرد فرهیخته ای چون شما نیست.
  در بیان و انعکاس تاریخ شیعه گری در ایران، امانت دار نبوده و دقّت و صحّت لازم را به کار نبردید و مطالبی را ابراز داشتید که با واقعیّعات تاریخی چندان همخوان نیست.
  در اشاره به خانواده های ایرانی در مواجهۀ با بیماریها، به یک کلی گوئیه غیر منطبق با حقایق جاری جامعۀ ایران، مبادرت کردید.
  در جائی از مقاله اتان و در پیش زمینۀ یکی از تصاویر، شعار بسیار تندروانۀ “مرگ بر آخوند” را سر دادید، که تندروی و افراط در هرزمینه ای، نه تنها بر خلاف عفل سلیم، خرد و اندیشۀ سالم است، بلکه با توجّه به اینکه روحانیون بهرحال بخشی از اقشار جامعۀ ایران میباشند، به تصوّر من یک چنان شعاری، در تباین با دموکراسی حقیقی، حتّی از نوع سکولاریستی است که خودتان مدّعی هواداری از آن میباشید….

  و در پایان….نامی که برای یک تارنما از طرف صاحبان آن برگزیده میشود خیلی بهتر است که با محتویات آن سایت متناسب باشد. نامی که برای این تارنما برگزیده اید، با محتویات آن متناسب نیست.
  با سپاس از شما بابت بذل توجّه تان و همچنین عرض پوزش بابت صراحت کلامم

  • فرزند کوروش

   منتقد ارجمند

   اتفقا نوشتار جناب ارژنگ بسیار واقع گرایانه و منطبق بر شرایط حال جامعه ایران ویران ما می باشد

   در ثانی بهتر است مطالعات خود را در زمینه تاریخ شیعه در ایران و دشمنی موجودات

   پستی همچون آخوند بیشتر نمایید تا اینگونه در برخورد با این موجودات دچار احساس رحم و مروت نشوید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اونوقت به این نتیجه می رسید بهترین واژه برای نوشتن و بیان کردن آخوند مرگ بر آخوند می باشد

   آیا با این جماعت بی خرد و در خواب خفته امیدی به تغییر در جامعه ایران می بینید ؟!!!!!!

   درود و سپاس فراوان از جناب ارژنگ

   • Baran Bahari

    احترام به شخص اول مملکت؟ مگه غیر از کشتار و رشوه و کثافت از اینها دیده ایم؟ احترامی نمانده….وقت حرف نیست…. وقت عمل است… هه… احترام!!!

    • INFO

     ؟!

     • سهراب

      باران جان من در ایران آزادی شماها رو ندارم میتونم پیشت بیام با هم یک سکس خوبی داشته باشیم . در همین جا منتظر پاسختم؟

     • مرتضی

      برو گمشو مردتیکه بی ناموس! آخوند پرست، بدو برو از نماز جمعه پشت سره مقام عظما جا نمونی.

     • سهراب

      اول اینکه مرتیکه بی ناموس خودتی و همه وابسته هات.دوم اینکه مگه شماها ناموس سرتون میشه؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شما تمام حرفهاتون اینجا آزادی مطلق و بی چون وچرای کیر و کوس وکونه !!!!!!!!!!!!!! عکس ها و فیبم ها ومتن هاتون رو ببین! نکنه کوری مردک پوفیوس! .منم یک پیشنهاد دادم. آزادیه دوس دارم . بده !؟ چی شد شما که مسمونها رو خول وچل می دونید! اسلام پایبند به مرز محرم ونامحرمه ! اتفاقا منم خیلی مسلمون نیستم . مسلمون واقعی هزار ویک شرط داره که من چند تاشم ندارم . من خواستم مرز وبین خودم باران بردارم! یه پیشنهاد بود به اون الدنگ بی سروپا ! توی الاغ چرا ناراحت میشی !؟ دوست پسرشی یا شوهرش یا اون دوست پسرش یا دوست پسر دیگشی ؟ اصلا احمق نفهم تو فضولی منتظر جواب بارانم تنه توی فضول آشغال هرزه گرد فعال در هرزگی .

     • daryoosh

      این هم ادب و تربیت یک مسلمان. جواب آن بسیجی‌ هم داده شد ولی‌ طرف خودش را به کوچه علی‌ چپ میزند. اصلا من فکر می‌کنم آن بسیجی‌ خودت هستی‌. از ادب و تربیت که نداری معلوم است از کدام قماش هستی‌.

     • Baran Bahari

      شماها ناموس سرتون میشه؟؟؟
      بیسجی ها و سپاهیها به متجاوز بودن و بی عفتی مشهورند. آخوند هم که….

     • مذدورکش

      میگم..چقدر میگیری که به انسانیت خیانت میکنی؟نکنه ازاونایی هستی که تو اون دنیا به اون خدای فرضیتون بگی به خاطرزن بچه وخانواده مجبور شدی به انسانیت خودت وهمنوعات خیانت کنی..سپاهی هستی یا بسیجی مفتخور..سرداری یاسرباری..آخوندی یا بچه آخوندی و..بلاتکثیر فرقی نمیکنه هرکدومشون که باشی آخره کارت اینه که بامرگ روبروشی..تووامثالهم ماهم منتظراون روزیم.درضمن آلت مبارکه آقاومابقی حضرات آیات ..وجمیع المسلمین به تمام فرورفتگی های خودت وخانوادت..اینجوری بیشتر احساس مذدوری میکنی خاۀن به انسانیت.

     • سهراب

      راستی اسمتم برو عوض کن مرتضی مالی مسلمونهاست نه هرزه ها و کفار و ضد خداها.

     • Baran Bahari

      اولا که من ایرانم..ثانیا سکس داشتن کار زشتی نیست غریزه طبیعی هست.شما هم بجای حرفای مسخره بازی فکر نان باش! چیزی که زشت است دروغ و سر سپردگی و قتل مردم در روز روشن و تجاوز در زندانهاست. خامنه ای جنایتکار است

     • مذدورکش

      تو چون مسلمونی ..میتونی باخواهرومادرت هم سکس داشته باشی.هرچندکه مطمۀنم داشتی..اینومن نمیگم شرع وطرحتون میگه پس تو هم به وظایف شرعیت عمل کن مذدور..واسه خاطر چندرقازهمه چیتو فروختی.باش تا وقتش برسه مذدور

 • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

  شماها که مدعی دموکراسی و آزادی بیان هستید چطور است هر غلطی می کنید بعد برای جوابش بر می آشوبید ؟ هر توهینی به رهبر مملکت که من و میلیونها نفر دیگر دوستشان داریم و برایمان یک ارزش مهم است می کنید بعد تحمل جوابش را ندارید ؟ آقایان روشنفکر با صواط من از شما استدلال عقلانی خواستم نه فطرت پست . فطرت پست همین سایت و شما طرفداران وبانیانش دارید که تبلیغ سکولاریسم می کنید و حرف از بیضه می زنید و عشقتان فقط سکس آنهم کاملا آزادش است . سیجی ها چه کردند ؟ گناهشان چیست ؟ تنها عملکردشان دفاع از مملکت وناموس شما باصواط های پرورش یافته غرب ست؟ امضای کدام آخوند پای سند بردگی و فروش مملکت هست ؟ اما امضا شاهنشاه خائن بی سواد سرسپرده امریکا وانگلیس هست . شاهنشاهی که تا هزار نسل بعد خود را برده و خورده و نوها و بچه هایش جلو چشم خود شما روشنفکرنماها در حال خوردن هستند . آقای تاریخ دان بحرین را فراموش کرده اید که حضرت شاهنشاهتان معامله نموده اند . مشکل شما چیست ؟ اگر همین ولایت فقیه که شماها دشمن خونی او هستید می آمد و حجاب را آزاد می کرد می آمد و کنار دریای خزر را آنتالیایی می کرد شماها هیچ مشکلی با او نداشتید من می دانم که تمام درد شما این است ؟ مرد بودید در کشور خودتان می ماندید وخدمت می کردید؟ نه آن که بروید ان طرف آب ها دنبال عشق و حال و وبعد وطن وطن بکنید؟ امروز وطن وطن از حلقوم افراد رذل قاتلی چون منافقین بیرون می آید که دستشان به خون هزاران تن از مردم مظلوم ما آلوده است . وطن وطن از حلقوم امثال نوری زاده بیرون آمده است که پول عرب ها و غربی ها را می خورد تا در رسانه های بیگانه حرف مفت بزند. شما که ادعای سواد دارید بگویید کجای تاریخ انگلیس وامریکا به ما خدمت کرده اند که امروز شماها چون طوطی حرف های بی بی سی و صدای امریکار را تکرار می کنید ؟ کودتای برکناری دکتر مصدق را که کرد ؟ خودشان صریحا اعتراف کرده اند که ما کردیم . خائن را از افرادی که در این رسانه ها بر علیه مملکت خودشان حرف می زنند می شود شناخت . بی بی سی و صدای امریکا میلیاردها هزینه می کنند تا ما را به جان هم بیندازد و استفاده اش را بکنند موفق هم بوده اند . یعنی بی بی سی عزیز شما خاطر خواه من وشماست ؟ براستی چرا باید میلیاردها هزینه این سایت وسایت های دیگر وماهواره بکنند ؟ هدفشان خدمت به من و شماست ؟ اصلا چرا بر خاور میانه و ایران تمکرکز یافته اند چرا در افریغا خبری نیست . ما نفت داریم و آنها دنبال خوردن آن هستن آخوند واسلام و حجاب وولایت فقیه هم مزاحمشان است همین .این آخرین جواب شما باز هم دارم بگویم اما نه وقتش را دارم و نه بعضی ها خصوصا توهین کننندگان ارزشش را .

  حضرات باصواط دلداه غرب ولایت و انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی به همچون شماها ابدا نیاز ندارد فقط توصیه می کنم ببینید کجا ایستاده اید در خاک کشور خودتان یا میان غربی ها . شما هم وطن انگلیسی ها و امریکایی ها هستید یا ایرانی ها ؟ اول تکلیف خودتان را روشن کنید . این سایت و امثالهم و شماها یک روی دیگر همین سکه بی بی سی و صداسی امریکا و من و تو هستید . شما نوشتاری ان شبکه ها هستید چیزی عوض نشده است .
  چون دیگر در این سایت بی ارزش نمی آیم پیشا پیش بگویم که هر توهینی که بکنید با خودتان و همه کستان هستید.

  • Baran Bahari

   بسیج و انقلاب چه کرد؟ ملت را بد بخت کرد… دروغ فحشا فقرو عصبیت… آینده ای جز نابودی برای مردم بیچاره آفریدید؟ هزاران اعدامی اول انقلاب… ۱۰۰ ها هزار کشته در جنگ و هزاران معلول و روانی پس از جنگ… ایران را آتش زدید و بعد از مدیریت احمقانه آخوند طرفداری هم می کنید؟ امروز وطنی نمانده… همه مان شده ایم نوکر پوتین
   http://www.fozoolemahaleh.com/2014/09/11/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  • فرزند کوروش

   معلم بسیجی کارت فقط مغلطه است

   کسی در اینجا حرفی از آمریکا و انگلیس زد ؟

   اتفاقا همین امریکا و انگلیس بودند که جمهوری اسلامی را بر ما ملت ایران حاکم کردند

   همین آمریکا و انگیس و شزکتهای نفتی هستند که حامی جمهوری اسلامی هستند

   به راستی که امثال شما بسیجیها خود را به خواب زده اید و از خائنین به این مرز و بوم هستید

   حتی به بسیجیان واقعی که لب به اعتراض می گشایند و حقایق و جنایات را بازگو می کنند رحم نمی کنید

   ننگ بر شما ولایت پرستان و بت پرستان

   درود بر جناب ارژنگ و بانو باران بهاری

   در ضمن شما آقا معلم اصلا می دانید مفهوم سکولاریسم به چه معنی است ؟

   مسلما نمی دانید در غیر اینصورت برای دیگر هموطنان ایرانیتان که اعتقادی به حجاب و اسلام و ولی فقیه

   ندارند حقی قائل می شدید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

    میشه شما که فطرت رو با آب زمزم تل آویو شستی معنی سکولاریسم رو برای من بگی؟

    • Baran Bahari

     سکولاریسم یعنی اداره کشور بر اساس خرد جمعی منبتی بر علم و دانش بشری و دوری کردن حاکمان از مذهب در مسایل کشوری و لشکری.

     • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

      خانم باران

      تا دانش بشریش رو قبول دارم .بقیشو نه. چرا ؟ چون به نظر من هیچ حاکمی نمی تونه بدون در نظر گرفتن اعتقادات و آداب و رسوم وارزشهای فرهنگی و اجتماعی ملت ایران به درستی و به نحو مطلوب ومفید حکومت کند. شماها چه بخواهید و چه نخواهید میلیونها نفر از مردم ایران مسلمانند. حالا عرب ها آنها را مسلمان کرده یا هر کس دیگر مهم نیست . مهم اینست که هم اکنون میلیونها نفر مسلمانند و تا پای جان نیز پای اعتقاداتشان مانده و می مانند. من حیران مانده ام شما که برای اعتقادات خودتون احترام خاصی قائلید چرا به دین ودیانت مسلمانی مردم ایران حمله ور شده اید ؟ مسلم است که سکولاریسم در ایران جایگاهی نخواهد داشت. چرا ؟ چون حکومت نه باید و نه می تواند نسبت به استحاله دینی فرهنگی و اجتماعی جامعه خودش بی تفاوت باشد. و اگر باشد حداقل سرانجام حکومت محمد رضا شاه را خواهد داشت.

     • Baran Bahari

      مسلمان در ترکیه و امریکا و انگلیس هم هست… این مثال نقض نظر شماست

  • مذدورکش

   به اون یکی مذدور هم گفتم.به شماهم توصبه شرعی میکنم..که آلت تمام امامان که شامل ۱۲آلت تخمی تخیلی میباشندوکل صحابه مبارک رسول مبارکتون وتمام حضرات آیات که چون ولدزناها زیادن دستم یاری نمیکند اسمهای آن گونه های نادر بشریت را برایتان تایپ کنم معذرت میخوام.وآلت خودحضرت آقاوپروستات مبارکشان.ودیگر ولدالزناهایی چون خودت ای مذدوررژیم آخوندی نه تنها برتمام سوراخها وفرورفتگیهای جسم پوچ وتو خالی خودت وخانواده مذدورتان بلکه برتمام سلولها.رگها.مری.معده.لوزالمعده.و…فرو رود تا بلکه بیشتردراین مسیر گمراهی که در پیش گرفتی فرو روی مذدور

   • مهدی

    هرزه وطن فروشی که در هرزه گی و فاحشه گری هم متبحری بگو که اونوقت با خواهر ومادر وخویش وقومت که بعد عمری بیکار میشن چه می کنی.

  • marg bar araaab o arab dust!!

   سیهدییییر قورومساق

 • mahsa

  من به ماردوش زمان توهین نمی کنم
  ولی خواستار سرنگونی و کشیده شدنش به دادگاهی که بیدادگاه نیست می باشم.

  پیغام من به ماردوش زمان ، ای خودکامه ی دستار بند

  پیرهنت رنگش رو گرفته از خون من
  شکسته سکوت شب رو فریاد من.

 • pari

  in mardom aghab ofateh ka in tor besarshan mezanad va zari mekonad, bad bakhtarin va khar tarin adami in mamlekat hastan ka ba chaplosi va khafato khari bari har rejimi jan feshqani mekonad chon medodand ka in ha yek rozi raftani hastan va dokan in felakat zadeha ham viran khahad shod nang bar adami khod forokhteh va jani.

 • Parviz

  moaleme basiji in tor ke malomeh in Akhonda jakesh badjori to maghzeh shoma ridand

  • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

   دقیقا مغز خود شما از آنی که گفته اید ساخته شده است.مادرزادی اینطوری هستید. ارثییتون اینجوری هستین . چی بلدین ؟ فقط فحش میدینا توهین می کنین ادعاتون گوش فلک رو پر کرده ولی تا حالا تو این ۳۵ سال فقط زر زدین و نتونستین و نمی تونین …یک اخوند رو هم بخورین.

 • Parviz

  Info shoma ham lotfan kossher inja nagin man nemeydonam in jakesh diegeh bayad ba in melateh felakat Zadeh bokond ke shomah az khab bidar beshid bimare ke bashe betokhmam

  • INFO

   آنچه را که گفتنش را به من نسبت دادید، نگفتم ولی شما آنطور شنیدید و آنطور فهمیدید.
   مطلب ارسالی من را با دقّت و توجّه کافی نخواندید و اگر هم با دقّت و توجّه خوانده باشید، تفسیر و برداشت به رأی کردید.

 • neda

  آیا می شود به خودکامه،زورگو،شکنجه گر و کشتارگری چون خامنه ای احترام هم گذاشت؟

 • daryoosh

  جناب آقای بسیجی‌ احتمالا محترم، چرا حاشیه می‌روی؟ اگر شهامت داری برو سر اصل مطلب. یعنی‌ چه همه چیز تقصیر احمدی‌ نژاد بود؟ فکر کردی با بچه دبستانی طرف هستی‌؟ مگر این آخوند خامنه‌ای نبود که تمام قد به حمایت از احمدی‌ نژاد برخاست و گفت نظر احمدی‌ نژاد به نظر من نزدیک تر است؟ اصلا اگر همه چیز تقصیر احمدی‌ نژاد بود چرا هنوز راست راست راه میرود و به ریش همه هم میخندد؟
  وضع اقتصادی خراب است؟ عجب، تازه فهمیدی؟ خرابی‌ اوضاع تمام و تمام تقصیر آن آخوند حسود عقده‌ای و کینه توز است که از یک طرف ۲۴-۲۵ سال است که بر گرده مردم سوار شده و با کمک سگ توله‌هایش به غارت مملکت مشغول است و از طرف دیگر با بلاهت‌هایش سرمایه‌های کشور را به هدر می‌دهد. آیا این هم احمدی نژاد است که ۲۰ (!!) سال تمام دارد مثلا با کمک روس‌ها نیروگاه اتمی‌ می‌سازد؟ بگذار خیالت را راحت کنم تمام مشکلات ایران تقصیر خامنه‌ای است.
  بعد هم اصلا مجبور نیستی‌ به این سایت و سایت‌های این چنینی تشریف بیاوری. کار تو مثل کسی‌ است که از فیلم سینما خوشش نیامده و گریبان صاحب سینما را بگیرد و بگوید این چه فیلمی است که نشان می‌دهید؟ احتمالا جناب عالی‌ وقتی‌ به همبرگر فروشی هم تشریف میبرید همین جار و جنجال را راه می‌اندازی که چرا شما همبرگر دارید چرا قورمه سبزی و کشک بادمجان ندارید؟ کار شما مسلمان‌های سه‌ شعله همین طور است. دوست دارید تما دنیا به کامتان باشد ولی‌ هیچ حاضر نیستید با دنیا راه بیائید. اگر هم کسی‌ چیزی بر خلاف میل مبارکتان بگوید داد و قال راه می‌‌اندازید که به ما و عقاید ما توهین شده است. شما وقتی‌ کسی‌ را به دلیل نماز نخواندن و روزه نگرفتن کتک میزنید به عقاید دیگران احترام میگذارید که انتظار دارید به عقاید شما احترام گذشته شود؟
  و بعد چه توهینی؟ وقتی‌ محمد در سنّ ۶۰ سالگی با یک دختر ۸-۹ ساله هم خوابه شد این توهین است یا واقعیت؟ وقتی‌ کسی‌ با استناد به آیه های قرآن نشان دهد که تمام تاریخ اسلام با خون ریزی نوشته شده این توهین است یا واقعیت؟ وقتی‌ به شما نشان دهم که در سوره نسا این الله مورد علاقه شما “می‌فرماید” زن نااا فرمان را کتکت بزنید این توهین است یا واقعیت؟
  تو اگر واقعا همان کسی‌ هستی‌ که می‌گوی هدفت از ورود به این سایت و نوشتن کامنت این است که بتوانی‌ بروی نشان دهی که مثلا با “دشمنان” جمهوری اسلامی مبارزه کردی تا شاید بتوانی‌ سهمیه روغن و برنج قند و چای بگیری. برو جانم، برو خجالت بکش.

  • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

   حضرت آقای ببخشید مسدر داریوش احتمالا محترم
   اولا روی سخن من با اون خانم بود که هنوز جواب نداده است نه شما دوما ورود من به این سایت به اجازه شما نیاز ندارد. من امدم و نظرم را دادم شاید باز هم بیایم . سوم انکه من اتفاقی به این سایت امدم و قصد مبارزه با امثال شماها را ندارم چرا که آب در هاونگ کوبیدن است.
   اما پاسخ مطالب شما :
   من معتقدم شما دبستانی نیستید اما سخت اعتقاد دارم که با جامعه ایرانی کاملا بیگانه اید. در همین اسرائیل و امریکای مورد علاقه وافر شماها که از وطنتان بیشتر دوستش دارید بسیاری از مردم عادی و سیاست مداران جناح های مختلف نظرات مخالف سیاست های دولت می دهنداما اما عزیز دلتان نتانیاهو تصمیم نهایی را می گیرد ومی زند مردم بدبخت غزه را تکه و پاره می کند و یا در امریکا مردم مخالف جنگند اما بوش یا اوباما دستور حمله را صادر می کند. به هرحال نتانیاهو ویا بوش و اوباما رهبران آن کشورها هستند چه بخواهیم چه نخواهیم . در ایران هم همینطور . قانون اساسی داریم که ملت به ان رای داده است . بخشی از این قانون اساسی ولایت فقیه است . ولایت فقیهی که با همین مشخصات علائم وکارکرد مشاهده می کنید . همین ولایت فقیه را ملت ایران رای داده است و قبول دارد. چه شکلی است که بعضی رای ها برای شما ها ارزش دارد وبعضی رای ها ندارد؟
   رضاشاه عزیزتان خودش را کشت ونتوانست حکومتی چون حکومت لائیک ترکیه ی اتاتورک را در ایران پیاده کند آنوقت شماها می خواهید حکومت ضد خدایی را در ایران زیر سیطره و نفوذ بی چون و چرای اخوندها ایجاد کنید؟ شنیده اید می گویند موشه توی سوراخ نمی رفت یک جا رو هم به خودش می بست…

   • daryoosh

    جناب بسیجی‌،
    باز هم که حاشیه رفتی‌. من میگویم تمام مشکلات مملکت به دلیل حماقت‌ها و خود کامگی خامنه‌ای است ولی‌ جناب عالی‌ از میزانی‌ به اوباما و نتانیاهو وو یک سری مسایل بی‌ ربط.
    اگر جرات داری جواب بده: چرا احمدی نژاد راست راست راه میرود و هیچ کس جرات نمیکند نزدیک‌ش شود؟ چرا ؟

    • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

     جناب داریوش خان

     شما باید جوابتان را گرفته باشید . ولی صریح تر بگویم من و بسیاری از مردم ایران از احمدی نژاد دلگیریم. من در هیچکدام از انتخابات به او رای ندادم . موضوع من نقد مدیریت و عملکرد ضعیف اوست . ممکن است نظر من این باشد که او محاکمه شود ویا نظر شما این باشد که برخورد بدتری گردد و یا دار زده شود. اما ملاک قانون است . دل بخواهی من و شما نیست . اصلا کجای دنیا دیده اید کسی را به خاطر عملکرد ضعیف زندانش کنند ویا دارش بزنند نمونه اش سارکوزی در فرانسه بود که بحث مالی هم داشت. احمدی نژاد مدیریت بدی داشت اما دزد نبود. اطرافیانش هم اگر دزدی کردند خودش دزد نبود. رهبری مملکت نیز همیشه از همه دولتها حمایت کرده است. بماند که به نظر من بیش از اندازه از احمدی نژاد حمایت کردند و به قول سیاسیون همه تخم مرغ هایشان را در سبد این آقا گذاشتند . اما این تشخیص من است تشخیص ایشان که طبق قانون اساسی رهبر مملکت است چیزی دیگری است .

     آقا داریوش من خودم هستم نمی توانم به شما دروغ بگویم ویا فیلم بازی کنم .قصد مبارزه با شما یا کس دیگری را هم ندارم . اینجا محیطش برای من جدیدبود خواستم با دیگرانی که مخالف من هستند بیشتر آشنا شده و با هم گفت وگویی داشته باشیم . همین.

     • داریوش

      احمدی نژاد عملکرد “ضعیف” داشت یعنی‌ چه؟ مرد حسابی‌ تو خوابی‌ یا فکر کردی ما مستیم؟ این میمون کوتول بد قیافه با کمک دوستانش یک قلم ۸۰۰ بیلیون دلار درآمد کشور را به با د داد، تازه به آن هم قانع نبود تمام بانک‌ها را غارت کرد، پول باز نشسته‌های بیچاره را به جیب زد، چند هزار نفر بی‌سواد را استخدام کرد، به چند هزار نفر بی‌ کفایت مثل خودش بورسیه داد آن وقت تو می‌گویی عملکردش “ضعیف” بود؟ تعارف میکنی‌؟ یا از آن آخوند کثافت چلاق عقده‌ای که این کثافت را بروی کار آورد خجالت میکشی؟

      برو مردک خجالت بکش. تو ممکن است که که بسیجی‌ باشی‌ ولی‌ معلم نیستی‌ در جبهه‌ جنگ هم نبودی. از ادبیات مفلوکت پیدا است که از نوچه‌های حسین شرافت نداری هستی‌. برو پی‌ کارت.

     • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

      جواب …خاموشی است

 • neda

  تنها راه دستیابی به آزادی و کشیدن ماردوش زمان (خامنه ای) به دادگاهی که بیدادگاه نباشد
  کشیده شدن اعتراض های آزادی خواهان به کف خیابان و نافرمانی مدنی است.

  ای دیکتاتور هرگز نترسی از خشم لاله های سرخ؟

 • mahsa

  نه غزه نه لبنان جانمان فدای ایران

  حسین حسین شعارتون ، جنایت افتخارتون

  دیگه گذشت اون زمان که می توانستید با مقدسات سر مردم را شیره بمالید و پشت مقدسات سنگر بگیرید
  ما دیگر پشیزی برای مقدسات ارزش قائل نیستم ، ببینم می خواهید پشت چه چیزی سنگر بگیرید؟

 • دانشجو مملکت

  با سلام و ارض ادب.
  جناب معلم بسیجی بنده به عنوان دانشجوی این مملکت باید بهت بگم لعنت به تو و امثالت که این چنین بلایی سر ایران آوردید.
  مطمئن باش دین و مذهب و اعتقاداتت دوامی نخواهد داشت.ظلم و ستم هیچگاه پایدار نخواهد بود.
  فقط خواستم بگم نظرات و حرفای بی خردت منو متاثر میکنه.
  متاسفم که هنوز افرادی مثل تو با چنین ذهنیت های مسخره ای هستند.
  لیاقتتون همون تخمای خامنه ایه …

  • INFO

   ماشاء الله! چه دانشجوی با سوادی که “عرض” رو “ارض” تایپ میکنه و ماشاءالله چه عرض ادبی که از متنت بی ادبی و بی فرهنگی میباره،